Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica (Grup PSD)

Comisia juridică, de disciplină și imunități a început dezbaterile asupra inițiativelor legislative privind achizițiile publice. Dezbaterile pe fond vor avea loc în ședințe comune ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități și ale Comisiei pentru industrii și servicii. În cele ce urmează, prezentăm pe scurt proiectele din pachetul privind achizițiile publice:

Proiectul de Lege privind achizițiile publice
Crearea cadrului legal privind achizițiile publice din România, urmărind transpunerea parțială a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.
Se va abroga OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale
Reglementarea achizițiilor sectoriale în România, intervențiile legislative fiind argumentate în expunerea de motive prin asigurarea transpunerii prevederilor obligatorii ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L94/243 din 28 martie 2014.
Proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Reglementarea unui sistem de remedii și căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de achiziție sectorială și a contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în vederea transpunerii prevederilor Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, precum și ale Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor.
Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și contractelor de concesiune de servicii de către autoritățile contractante și entitățile contractante, urmărind transpunerea parțială a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, pe coordonatele necesității adaptării și actualizării legislației naționale cu noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României și care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 martie 2024, 1:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro