Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
marius.ostaficiuc@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Marius-Eugen Ostaficiuc > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Marius-Eugen OSTAFICIUC
Curriculum Vitae


INFORMAȚII PERSONALE

 • Nume/Prenume: OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
 • E.mail: mariusostaficiuc@yahoo.com
 • Naționalitatea: română
 • Data nașterii: 17 decembrie 1977
 • Sex: Bărbătesc
 • Stare civilă: Căsătorit- 3 copii

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Perioada: 2017 - prezent

Numele și adresa angajatorului: CNADNR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, Str. Ghe. Asachi nr.19, Iași

Funcția sau postul ocupat: Șef Departament Venituri

Activități și responsabilități principale:

 1. Definește strategia operațională și financiară a întregului departament.
 2. Corelează obiectivele departamentului cu obiectivele generale ale celorlalte departamente și cu strategia adoptată de conducerea centrală a companiei.
 3. Comunica obiectivele generale ale departamentului către personalul specific din departament și se asigură de interoperabilitatea deciziilor.
 4. Seteaza obiectivele financiare ale departamentului.
 5. Participa activ in strategia de recrutare si imbunatatire a abilităților fiecarui membru din departament în funcție de strategiile companiei.
 6. Participă la întocmirea planului anual de dezvoltare departamentală în funcție de strategia generală a companiei și se asigură de îndeplinirea obiectivelor de către fiecare membru participant în procesul managerial.
 7. Intocmește și monitorizează strategia de investiții a departamentului în funcție de obiectivele departamentului. Asigură resursele operaționale necesare îndeplinirii obiectivelor departamentale.

Perioada: 2017 - 2018

Numele și adresa angajatorului: Compania de Transport Public Iași, Str. Gării.1, Iași

Funcția sau postul ocupat: Membru CA /administrator neexcutiv

Activități și responsabilități principale:

 1. Participă activ la asigurarea unui bun management al societății.
 2. Ședințe lunare de informare, analiză și aprobare a deciziilor privind activitățile desfășurate.
 3. Urmărește și corelează îndeplinirea obiectivelor asumate de societate.
 4. Verifică îndeplinirea obiectivelor manageriale în functie de indicatorii cheie de performanță aprobați.

Perioada: 2016 - 2017

Numele și adresa angajatorului: CNADNR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, Str. Ghe. Asachi nr.19, Iași

Funcția sau postul ocupat: Șef Serviciu Comercial

Activități și responsabilități principale:

 1. Verifică și coordonează personalul din cadrul serviciul comercial
 2. Participa la întocmirea strategiei comerciale a companiei.
 3. Setează obiectivele comerciale ale departamentului în funcție de strategia comercială a companiei și în funcție de indicatorii financiari aprobați.
 4. Participă activ la întocmirea contractelor comerciale asigurându-se de corelarea obiectivelor comerciale și financiare ale companiei.
 5. Participă activ la întocmirea strategiei de parteneriate comerciale.
 6. Urmărește implementarea contractelor pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor de profitabilitate.
 7. Urmărirea zilnică a activității personalului aflat în subordine pentru asigurarea aplicării corecte a procedurilor operaționale de achiziții și aprovizionare/livrare.
 8. Organizarea Serviciului Comercial pe criterii de eficiență, în vederea optimizării activității de aprovizionare și livrare.
 9. Urmărirea aplicării procedurilor comerciale și a dimensionării stocurilor optime.
 10. Stabilirea unor relații bune cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util și în bune condiții a tuturor problemelor ocazionale.
 11. Prospectarea pieței de profil și a condițiilor de achiziții/livrare privind vânzările, planul de acțiune pentru creșterea vânzărilor, furnizorii noi etc.
 12. Concepe împreună cu Directorul General strategiile comerciale prioritare în vederea atingerii target-urilor stabilite.

Perioada: 2008 - 2017

Numele și adresa angajatorului: AEROPORTUL IAȘI, Str. Moara de Vânt, nr. 34, Iași

Funcția sau postul ocupat: Membru CA /administrator neexcutiv

Activități și responsabilități principale:

 1. Ședințe lunare de informare asupra activității desfășurate de instituție.
 2. Participa activ în așigurarea unui bun management al societății.
 3. Urmareste si coreleaza indeplinirea obiectivelor institutionale.
 4. Verifica indeplinirea obiectivelor manageriale in functie de strategia companiei.

Perioada: 2012 - 2016

Numele și adresa angajatorului: CNADNR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași , Str. Ghe. Asachi nr.19, Iași

Funcția sau postul ocupat: Director comercial

Activități și responsabilități principale:

 1. Verifică și coordonează personalul din cadrul serviciul comercial
 2. Participa la întocmirea strategiei comerciale a companiei.
 3. Setează obiectivele comerciale ale departamentului în funcție de strategia comercială a companiei și în funcție de indicatorii financiari aprobați.
 4. Participă activ la întocmirea contractelor comerciale asigurându-se de corelarea obiectivelor comerciale și financiare ale companiei.
 5. Participă activ la întocmirea strategiei de parteneriate comerciale.
 6. Urmărește implementarea contractelor pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor de profitabilitate.
 7. Urmărirea zilnică a activității personalului aflat în subordine pentru asigurarea aplicării corecte a procedurilor operaționale de achiziții și aprovizionare/livrare.
 8. Organizarea Serviciului Comercial pe criterii de eficiență, în vederea optimizării activității de aprovizionare și livrare.
 9. Urmărirea aplicării procedurilor comerciale și a dimensionării stocurilor optime.
 10. Stabilirea unor relații bune cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util și în bune condiții a tuturor problemelor ocazionale.
 11. Prospectarea pieței de profil și a condițiilor de achiziții/livrare privind vânzările, planul de acțiune pentru creșterea vânzărilor, furnizorii noi etc.
 12. Concepe împreună cu Directorul General strategiile comerciale prioritare în vederea atingerii target-urilor stabilite.

Perioada: 2017 - prezent

Numele și adresa angajatorului: CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI, Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67. 700064, Iași, România

Funcția sau postul ocupat: Consilier județean

Activități și responsabilități principale:

 1. aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. Dispozițiile art. 129 (4)se aplică în mod corespunzător;
 2. aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii;
 3. stabilește și aprobă impozite și taxe, în condițiile legii;
 4. adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale;
 5. dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești și municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
 6. stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților administrativ- teritoriale componente; urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice comunale, orășenești sau municipale implicate;
 7. aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Perioada: 2010 - 2016

Numele și adresa angajatorului: CONSILIUL LOCAL IAȘI, Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11. 700064, Iași, România

Funcția sau postul ocupat: Consilier municipal

Activități și responsabilități principale:

 1. aprobă, la propunerea președintelui primarului, bugetul municipiului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. Dispozițiile art. 129 (4)se aplică în mod corespunzător;
 2. aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele primarului, în condițiile legii;
 3. stabilește și aprobă impozite și taxe, în condițiile legii;
 4. adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a municipiului;
 5. stabilește, pe baza regulamentului de urbanism prevazut de planul urbanistic general, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului municipiului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților administrativ- teritoriale componente; urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice municipale implicate;
 6. aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes municipal, în limitele și în condițiile legii.

Perioada: 2012 - 2013

Numele și adresa angajatorului: SC Development Trening Consulting SRL, Str. Elena Doamna nr. 61A Iași

Funcția sau postul ocupat: Consilier Juridic

Activități și responsabilități principale:

 1. consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului în special privind legislația achizițiilor publice;
 2. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea serviciului de achiziții publice din cadrul institutiei;
 3. răspunde notificărilor prealabile primite din partea operatorilor economici și derulează soluționările contestațiilor primite;
 4. responsabil cu elaborarea, derularea și ținerea în evidență a contractelor de prestări servicii;
 5. redactează proiectele de contracte și negociază clauzele legale contractuale pentru contractele și acordurile-cadru de achiziții publice;
 6. redactează acte juridice, atestează identitățile părților, consimțământul, conținutul și datele actelor încheiate care privesc achizițiile publice;
 7. elaborează și derulează procedurile specifice de achiziții publice din cadrul spitalui;
 8. avizează și contrasemnează documentațiile de atribuire al achizițiilor publice și actele cu caracter juridic;
 9. verifică legalitatea actelor și documentelor de achiziții publice cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 10. urmărește apariția normelor legale și a modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice și activității conexe desfășurării acestuia, aduce la cunoștință membrilor serviciului de achiziții publice și aprovizionare și eventual altor servicii și compartimente ce au legatură cu activitatea de achiziții din cadrul institutiei;
 11. respectă secretul profesional;
 12. cunoaște și respectă R.O.F. și R.O.I.

Perioada: 2011 - 2012

Numele și adresa angajatorului: Asociația „Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava", Bdul. 1 Decembrie 1918, nr.15, Suceava, județul Suceava

Funcția sau postul ocupat: Consilier Juridic

Activități și responsabilități principale:

 1. consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului în special privind legislația achizițiilor publice;
 2. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea serviciului de achiziții publice din cadrul institutiei;
 3. răspunde notificărilor prealabile primite din partea operatorilor economici și derulează soluționările contestațiilor primite;
 4. responsabil cu elaborarea, derularea și ținerea în evidență a contractelor de prestări servicii;
 5. redactează proiectele de contracte și negociază clauzele legale contractuale pentru contractele și acordurile-cadru de achiziții publice;
 6. redactează acte juridice, atestează identitățile părților, consimțământul, conținutul și datele actelor încheiate care privesc achizițiile publice;
 7. elaborează și derulează procedurile specifice de achiziții publice din cadrul institutiei;
 8. avizează și contrasemnează documentațiile de atribuire al achizițiilor publice și actele cu caracter juridic;
 9. verifică legalitatea actelor și documentelor de achiziții publice cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 10. urmărește apariția normelor legale și a modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice și activității conexe desfășurării acestuia, aduce la cunoștință membrilor serviciului de achiziții publice și aprovizionare și eventual altor servicii și compartimente ce au legatură cu activitatea de achiziții din cadrul institutiei
 11. respectă secretul profesional;
 12. cunoaște și respectă R.O.F. și R.O.I.

Perioada: 2010 - 2011

Numele și adresa angajatorului: ASOCIAȚIA EGRETA, Zona de Agrement Ciric, Iași

Funcția sau postul ocupat: Manager Proiect

Activități și responsabilități principale:

 1. Coordonare activități derulate în cadrul proiectului „Tinerețe, Inițiativă și Calitate pentru Turismul Românesc” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, ID 2981
 2. Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati.
 3. Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului.
 4. Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia.
 5. Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte.
 6. Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente.
 7. Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
 8. Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect.
 9. Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele proiectelor anterioare si face propuneri de buget pentru fiecare proiect in parte pe care le inainteaza spre aprobare Directorului Financiar.
 10. Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.
 11. Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor de proiect.
 12. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
 13. Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi.
 14. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite

Perioada: 2010 - 2012

Numele și adresa angajatorului: UNIVERȘITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAȘI, Str. Grigore Ghica Voda, nr. 13, Iași

Funcția sau postul ocupat: Consilier juridic

Activități și responsabilități principale:

 1. consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului în special privind legislația achizițiilor publice;
 2. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea serviciului de achiziții publice din cadrul institutiei;
 3. răspunde notificărilor prealabile primite din partea operatorilor economici și derulează soluționările contestațiilor primite;
 4. responsabil cu elaborarea, derularea și ținerea în evidență a contractelor de prestări servicii;
 5. redactează proiectele de contracte și negociază clauzele legale contractuale pentru contractele și acordurile-cadru de achiziții publice;
 6. redactează acte juridice, atestează identitățile părților, consimțământul, conținutul și datele actelor încheiate care privesc achizițiile publice;
 7. elaborează și derulează procedurile specifice de achiziții publice din cadrul institutiei
 8. avizează și contrasemnează documentațiile de atribuire al achizițiilor publice și actele cu caracter juridic;
 9. verifică legalitatea actelor și documentelor de achiziții publice cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 10. urmărește apariția normelor legale și a modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice și activității conexe desfășurării acestuia, aduce la cunoștință membrilor serviciului de achiziții publice și aprovizionare și eventual altor servicii și compartimente ce au legatură cu activitatea de achiziții din cadrul institutiei;
 11. respectă secretului profesional;
 12. cunoaște și respectă R.O.F. și R.O.I.

Perioada: 2009 - 2010

Numele și adresa angajatorului: COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. , B-dul Dacia, nr. 140, 020065, sector 2, București

Funcția sau postul ocupat: Director coordonator

Activități și responsabilități principale:

 1. verificarea conformității
 2. asigurarea relatiilor de colaborare cu tertii;
 3. informarea permanentă a consiliului director cu privire la realizarea obiectivelor propuse; - respectarea normelor de disciplina muncii impuse de organizatie;
 4. comunicare în teritoriu - reprezintă interfața între institutie si clienti/colaboratori
 5. coordonarea activitatii si asigurarea unei bune functionari a departamentului administrativ;
 6. propunerea de măsuri de optimizare a structurii organizatorice și a modalităților de lucru;
 7. este responsabil de comunicare asigurând implementarea activităț ilor de informare și publicitate;
 8. organizarea in mod periodic, de conferinte la nivel local si regional, pe toata perioada de implementare a Planului Managerial;
 9. raportarea periodică către managementul superior ierarhic a situațiilor specifice.

Perioada: 2009 - 2011

Numele și adresa angajatorului: FUNDAȚIA ACADEMICĂ „PETRE ANDREI”, Str. Gavril Mușicescu, nr. 7, Iași, România

Funcția sau postul ocupat: Consilier juridic

Activități și responsabilități principale:

 1. consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului în special privind legislația achizițiilor publice;
 2. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea serviciului de achiziții publice din cadrul institutiei;
 3. răspunde notificărilor prealabile primite din partea operatorilor economici și derulează soluționările contestațiilor primite;
 4. responsabil cu elaborarea, derularea și ținerea în evidență a contractelor de prestări servicii;
 5. redactează proiectele de contracte și negociază clauzele legale contractuale pentru contractele și acordurile-cadru de achiziții publice;
 6. redactează acte juridice, atestează identitățile părților, consimțământul, conținutul și datele actelor încheiate care privesc achizițiile publice;
 7. elaborează și derulează procedurile specifice de achiziții publice din cadrul institutiei;
 8. avizează și contrasemnează documentațiile de atribuire al achizițiilor publice și actele cu caracter juridic;
 9. verifică legalitatea actelor și documentelor de achiziții publice cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 10. urmărește apariția normelor legale și a modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice și activității conexe desfășurării acestuia, aduce la cunoștință membrilor serviciului de achiziții publice și aprovizionare și eventual altor servicii și compartimente ce au legatură cu activitatea de achiziții din cadrul institutiei
 11. respectă secretului profesional;
 12. cunoaște și respectă R.O.F. și R.O.I.

Perioada: 2008-2009

Numele și adresa angajatorului: SC SALUBRIS SA IAȘI, Șos. Națională nr. 43, 700237 Iași (România)

Funcția sau postul ocupat: Consilier juridic

Activități și responsabilități principale:

 1. consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului în special privind legislația achizițiilor publice;
 2. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea serviciului de achiziții publice din cadrul institutiei;
 3. răspunde notificărilor prealabile primite din partea operatorilor economici și derulează soluționările contestațiilor primite;
 4. responsabil cu elaborarea, derularea și ținerea în evidență a contractelor de prestări servicii;
 5. redactează proiectele de contracte și negociază clauzele legale contractuale pentru contractele și acordurile-cadru de achiziții publice;
 6. redactează acte juridice, atestează identitățile părților, consimțământul, conținutul și datele actelor încheiate care privesc achizițiile publice;
 7. elaborează și derulează procedurile specifice de achiziții publice din cadrul instituției;
 8. avizează și contrasemnează documentațiile de atribuire al achizițiilor publice și actele cu caracter juridic;
 9. verifică legalitatea actelor și documentelor de achiziții publice cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 10. urmărește apariția normelor legale și a modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice și activității conexe desfășurării acestuia, aduce la cunoștință membrilor serviciului de achiziții publice și aprovizionare și eventual altor servicii și compartimente ce au legatură cu activitatea de achiziții din cadrul institutiei
 11. respectă secretului profesional;
 12. cunoaște și respectă R.O.F. și R.O.I.

Perioada: 2006 - 2008

Numele și adresa angajatorului: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI, Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, 700064 Iași (România)

Funcția sau postul ocupat: Inspector de specialitate

Activități și responsabilități principale:

 • Întocmirea documentației pentru proiecte ale administrației publice locale și punerea în aplicare a proiectelor aprobate

Perioada: 2005 - 2017

Numele și adresa angajatorului: S.C. MAVERICK INVEST GROUP S.R.L. Str. Prof. A. Seitan nr. 18. Iași, România

Funcția sau postul ocupat: : Contabil

Activități și responsabilități principale:

 1. Analiza contracte (cu clienti / furnizori / creditori)
 2. Analiza financiara
 3. Asistenta in negocierea contractelor
 4. Consultanta juridica
 5. Consultanta taxe
 6. Modelare cash-flow / buget / P&L
 7. Restructurare datorii furnizori si alti creditori
 8. Strategie stabilizare si dezvoltare business

Perioada: 2004 - 2010

Numele și adresa angajatorului: S. C. TERMOSERVICE S.A, Str. Mihail Sturdza, nr. 43, Iași. România

Funcția sau postul ocupat: Membru al Consiliului de Administrație

Activități și responsabilități principale:

 1. Ședințe lunare de informare asupra activității desfășurate de instituție.
 2. Participa activ în asigurarea unui bun management al societății.
 3. Urmareste si coreleaza indeplinirea obiectivelor institutionale.
 4. Verifica indeplinirea obiectivelor manageriale in functie de strategia companiei.

Perioada: 2003-2008

Numele și adresa angajatorului: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - Camera Deputaților - deputat Valer Dorneanu, Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București (România)

Funcția sau postul ocupat: Expert

Activități și responsabilități principale:

 • Rapoarte asupra activității politice din teritoriu, proiecte și acțiuni politice și sociale, susținerea audiențelor cu caracter juridic și administrativ

Perioada: 2004 - 2006

Numele și adresa angajatorului: SC SALUBRIS SA IAȘI, Șos. Națională nr. 43, 700237 Iași (România)

Funcția sau postul ocupat: Șef serviciu achiziții

Activități și responsabilități principale:

 1. Elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției, în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri, verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;
 2. Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 98/2016, asigura conditiile pentru rezolvarea contestatiilor legate de procedurile achizitie derulate Legea 101/2016;
 3. Propune componența comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 4. Asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice, verifica anuntarea castigatorilor licitatiei;
 5. Verifica aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale și a hotărârilor de licitații, prin încheierea contractelor de achiziție publică;
 6. Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicați);
 7. Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale, la desfășurarea procedurilor privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora, urmareste aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire si verifica oferta/ofertele castigatoare;
 8. Asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției, document cu caracter public, verifica corectitudinea intocmirii dosarului achizitiei publice;
 9. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea managerului instituției și avizul compartimentului financiar contabil;
 10. Repartizeaza lucrarile personalului din subordine;
 11. Verifica indeplinirea sarcinilor de seviciu repartizate personalului din subordine si propune sanctionarea persoanelor care nu si-au indeplinit atributiunile de serviciu sau si le-au indeplinit in mod defectuos, ori cu intarzieri inacceptabile si nejustificate;
 12. Verifica respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice;
 13. Verifica intocmirea contractelor sau a actelor aditionale, in conformitate cu prevederile legale;
 14. Verifica semnarea contractelor de catre partile contractante;
 15. Verifica si coordoneaza intocmirea diverselor situatii cerute de superiori.

Perioada: 2001 - 2003

Numele și adresa angajatorului: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - Camera Deputaților - deputat Cristian Sandache, Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București (România)

Funcția sau postul ocupat: Referent parlamentar

Activități și responsabilități principale:

 • Întocmirea și realizarea agendei de lucru a parlamentarului, comunicarea cu mass media și instituțiile administrației publice locale și centrale

Perioada: 1999 - 2001

Numele și adresa angajatorului: SC FORCE GUARD & MOLDAVIA SRL, Str. Stefan cel Mare și Sfânt nr.18, Iași (România)

Funcția sau postul ocupat: Agent economic

Activități și responsabilități principale:

 • Activități de identificare de noi clienți, prezentarea serviciilor oferite de societate, întocmirea contractelor cu beneficiarii

Perioada: 1995 - 1997

Numele și adresa angajatorului: SC INTERAMERICAN SRL Iași, Str. Anastasie Panu nr.21, Iași (România)

Funcția sau postul ocupat: Agent de așigurări

Activități și responsabilități principale:

 • Întocmirea polițelor de așigurare de viață și auto obligatorii

Perioada: 1995 - 1999

Numele și adresa angajatorului: RENEL Iași, Str. Uzinei nr.7, Iași (România)

Funcția sau postul ocupat: Electrician

Activități și responsabilități principale:

 • Întreținere linii electrice de joasă și medie tensiune; Verificări PRAM

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

  Perioada: Noi. 2017 - Dec. 2017
  Specializarea: Securitate și bună guvernare
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: COLEGIUL NAȚIONAL DE APĂRARE, Șoseaua Pănduri nr.72 , București (România)

  Perioada: 2015 (8 ore)
  Calificarea/diploma obținută: Pregătire de conștientizare AVSEC
  Numele și tipul instituției de învatamânt/furnizorului de formare: REGIONAL AIR SECURITY Aeroport Henri Coandă Otopeni, Str Aurel Vlaicu (România)

  Perioada: 0ct.2014 - martie 2015 (120 ore)
  Specializarea: Politica externa și diplomație
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN, Bdul. Primăverii nr.17 , Sector 1 - București (România)

  Perioada: 2013 (80 ore)
  Calificarea/diploma obținută: Arbitru judiciar
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: FUNDAȚIA CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE, Bdul. Ștefan cel Mare nr.2.Iași (România)

  Perioada: 2013 (90 de ore)
  Calificarea/diploma obținută: Mediator autorizat
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: FUNDAȚIA CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE, Bdul. Ștefan cel Mare nr.2.Iași (România)

  Perioada: 2011 - 2012
  Calificarea/diploma obținută: Master
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: UNIVERȘITATEA PETRE ANDREI DIN IAȘI (FACULTATEA DE ECONOMIE), Str. Grigore Ghica Voda nr.13 Iași (România)

  Perioada: 2008 - 2010
  Calificarea/diploma obținută: Diplomă master, specializarea Managementul proiectelor și al campaniilor publice
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: UNIVERȘITATEA PETRE ANDREI DIN IAȘI (FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI), Str. Grigore Ghica Voda nr.13 Iași (România)

  Perioada: 2010
  Calificarea/diploma obținută: Expert achiziții publice
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETARE BRASOV, Str. Traina Grozavescu, nr. 7, 500901. Brașov, România

  Perioada: 2006 - 2008
  Calificarea/diploma obținută: Master - Administrație Publică Drept administrativ, protocol și relații publice, legislația muncii, strategii și tehnici de comunicare
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: UNIVERȘITATEA BUCUREȘTI - FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Bd. Schitu Măgureanu 9 , București (România)

  Perioada: 1999 - 2003
  Calificarea/diploma obținută: Diploma de licență Drept civil, drept penal, drept administrativ, drept internațional public, criminologie, management, politologie, drept comercial, criminalistică, dreptul muncii
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: UNIVERSITATEA A.I. CUZA (FACULTATEA DE DREPT, B-dul Carol I, Nr.11, 700506 Iași (România)

  Perioada: 1995 - 1998
  Calificarea/diploma obținută: Diploma de bacalaureat
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIȚĂ Iași

  Perioada: 1992 - 1995
  Calificarea/diploma obținută: Diploma de absolvire a școlii profesionale
  Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare: Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" (GRUP ȘCOLAR ENERGETIC,B-dul Socola, nr. 188-190, Iași (România)


APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternăRomână
Limbi străine cunoscuteEngleza
Înțelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Ascultare Citire
B1 - mediu A1 - începător B1 - mediu A2 - mediu A1 - începător
 • Competențe și abilități sociale: Spirit de echipă, capacitate de mobilizare proprie și a echipei de lucru; foarte bune abilități de comunicare și relații cu publicul.
 • Competențe și aptitudini organizatorice: Capacitate de analiză și șinteză; spirit organizatoric și abilități de conducere; flexibilitate și rezistență la program prelungit.
 • Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: NC, Windows, CorelDraw, Microsoft Office, Internet, Web, AdobePhotoshop
 • Permis de conducere: Categoria B , din anul 1996
 • Hobby-uri: Iubitor de natură, turism și sport; literatură social - politică și enciclopedică

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 • Participare la cursul de instruire „Managementul unui proiect de finanțare - concepere și coordonare” organizat de Asociația Egreta în perioada 01 - 02 februarie 2007
 • Participare la cursul de instruire „Conceperea și managementul unui proiect de finanțare” organizat de Asociația Egreta în perioada 16 - 17 martie 2007
 • Participare la cursul de instruire „Managementul de proiect” organizat de Asociația Egreta în perioada 19 - 21 ianuarie 2007
 • Participare la seminarul „Metodologia accesării fondurilor europene” organizat de Asociația Egreta în cadrul proiectului GRUNDTVIG - „Dezvoltarea abilităților românilor într-un mediu european” sub îndrumarea trainerilor străini: Dieter Zenke și Arthur Davis - 21 februarie 2009
 • Participare la diverse cursuri de perfecționare și instruire politică și administrativă
08.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 martie 2024, 17:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro