Parliamentary group ecologist and social-democrat

 Position Full namePartyMember since
1. Members Bălănescu Mihail MER
2.   Bezdadea Mariana MER 22 oct. 1990
3.   Cevdarie Victor MER
4.   Cunescu Sergiu PSDR
5.   Dijmărescu Antonică MER
6.   Edelhauser Viorica PER
7.   Florea Ioan PER 1 jan. 1991
8.   Ghiță Eugeniu PER
9.   Grigorescu Tatiana PER 1 oct. 1990
10.   Iețcu Ioan MER
11.   Ion Iosif Corina PER
12.   Lascu Vasile PSDR
13.   Lugojanu Mihai MER 10 jun. 1991
14.   Moisei Filip MER
15.   Nicolaescu Leonida Nicolae PER 17 feb. 1992
16.   Popescu Florin-Stelian MER
17.   Protopopescu Cornel PER
18.   Topliceanu Constantin MER
19.   Tupilatu Ioan Florin MER
20.   Ungureanu Nicolae MER 3 jun. 1992
21.   Weber Otto-Ernest PER
22.   Weber Peter MER

Former members of the group:

  Full namePartyMember until
1. Crisbășan Florin MER 16 may 1991
2. Noghin Doina MER 17 oct. 1990
3. Pale Georgeta Valentino PER 13 sep. 1990
4. Tudor Marius-Mihail PER 9 apr. 1992
5. Vaida Victor MER 4 may 1992