Monitorul Oficial
nr. 586/11 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.160/09-07-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
-
  2.   D. nr.527/09-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
-
  3.   L. nr.161/09-07-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernul ui nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activîtătii românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
-
  4.   D. nr.528/09-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
-
  5.   L. nr.162/09-07-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
  6.   D. nr.529/09-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
  7.   H.S. nr.90/05-07-2018 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final
-
  8.   H.S. nr.92/05-07-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.1312 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale - COM (2018) 239 final
-
  9.   H.S. nr.93/05-07-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 in ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transf rontaliere - COM (2018) 241 final
-
  10.   H.S. nr.95/05-07-2018 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 — COM (2018) 286 final
-
  11.   H.G. nr.488/05-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
-
  12.   H.G. nr.489/05-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277", județul Vrancea
-
  13.   H.G. nr.493/05-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  14.   H.G. nr.495/05-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașebr și comunelor din județul Dolj
-
  15.   O. nr.873/1118/09-07,06-07-2018 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
A
  16.   O. nr.1.690/21-05-2018 (M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea Procedurii de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist
-


Duminică, 23 iunie 2024, 15:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.