INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Agenți de valori mobiliareAgenți economiciAgenți imobiliari
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Agenți economici
administrare parc industrial, condiții
O.G. nr.65/2001
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.21/1996
L. nr.143/1999
O. nr.27/2000   (C.C.)
angajare
absolvenți ai instituțiilor de învățământ, facilități pentru angajatori, condiții
O.U.G. nr.35/1997
H.G. nr.456/1997
persoane cu handicap, obligații, consecințe
O.U.G. nr.102/1999
aparate de marcat electronice fiscale, utilizare, condiții
O.U.G. nr.28/1999
H.G. nr.477/1999
armonizare reglementări contabile cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele de Contabilitate Internaționale
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.94/2001   (M.F.P.)
atestarea capacității tehnice pentru executarea lucrărilor de cercetare geologică
O. nr.38/2001   (A.N.R.M.)
atribuții privind recrutarea, încorporarea și evidența militară
H.G. nr.1194/1996
autorizare
executare lucrări mecanice sub presiune, instalații de ridicat și aparate consumatoare de combustibili CR2-99, prescripții tehnice
O. nr.1/2000   (M.I.C.)
prestare servicii în porturi, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.22/1999
O. nr.595/2000   (M.Tr.)
autorizație comercializare
băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, condiții
O.G. nr.27/2000
bunuri culturale mobile, condiții
L. nr.182/2000
avansuri pentru realizarea unor acțiuni, operațiuni și categorii de cheltuieli finanțate din fondurile publice
H.G. nr.85/1997
balanțe cu afișaj electronic și aparate de marcat electronice, utilizare
H.G. nr.319/1992
beneficiari ai fondului de redresare financiară, criterii de selecție
H.G. nr.318/1995
bilanțuri contabile și alte documente financiar-contabile, disciplină financiară, respectare
H.G. nr.627/1995
bugete de venituri și cheltuieli, încheiere, norme metodologice
O. nr.616/2000   (M.F.)
bugete de venituri și cheltuieli pe anul 2002, întocmire de către cei monitorizați sau nominalizați conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 și H.G. nr. 866/2001
O. nr.2.121/5.521/2001   (M.F.P., M.M.S.S.)
bunuri
materiale altele decât mijloacele fixe, declasare, clasare, competență, aprobare
L. nr.15/1994
rechiziționabile, în interes public, evidență, transmitere date
L. nr.132/1997
H.G. nr.11/1998
capital imobilizat, utilizare, regim de amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.909/1997
care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare licențe de fabricație, acordare, condiții
O.G. nr.42/1995
O. nr.58/1999   (M.A.A.)
care furnizează produse și prestări de servicii pentru instituții publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, stingere obligații către bugetul de stat
O.U.G. nr.95/2000
cercetare geologică și/sau de exploatare a substanțelor minerale utile, condiții
H.G. nr.368/1999
certificate de abilitare pentru operațiuni de import al produselor care pot afecta sănătatea populației sau mediului înconjurător, eliberare, condiții
H.G. nr.21/2001
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, condiții
L. nr.216/2001
cod fiscal, atribuire pentru plătitorii de impozite și taxe
O.G. nr.82/1998
comercializare
băuturi alcoolice distilate, respectare, condiții
O.U.G. nr.97/2001
O. nr.17/240/2000   (M.A.A., M.S.)
produselor de folosință îndelungată
H.G. nr.394/1995
contabilitate
majorări de întârziere, reflectare
O.U.G. nr.68/1999
O. nr.608/1999   (M.F.)
operațiuni financiar-contabile, raportări
L. nr.82/1991
O. nr.949/1997   (M.F.)
operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate (timbru social)
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O. nr.1.229/1999   (M.F.)
contribuții
către A.N.R.E. pentru emiterea reglementărilor altele decât achiziții și licențe
H.G. nr.567/1999
contribuții pe anul 2001 către A.N.R.E., pentru autorizații și licențe
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)
la constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat, obligații, condiții
O.G. nr.75/1999
H.G. nr.806/1999
la Fondul de solidaritate socială pentru persoane cu handicap
O. nr.82/1997   (S.S.H.)
credite interne contractate de la băncile comerciale, acordarea de către stat de garanții
O. nr.1.631/1999   (M.F.)
cu capital de stat
acoperire financiară, preluare credite neperformante și pierderi din anii 1989 și 1990
L. nr.7/1992
H.G. nr.447/1991
din domeniul prestărilor de servicii de reparații, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, autorizare
O.G. nr.44/1997
O. nr.536/1997   (M.Tr.)
O.G. nr.19/1997
cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze și minier, redresare financiară, condiții
H.G. nr.398/2001
de sub autoritatea M.I.R.
H.G. nr.19/2001
declarație pe propria răspundere pentru facilități vamale, stimulare investiții directe
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.94/1998
deschidere conturi la trezoreriile statului, condiții
O.G. nr.66/1994
O. nr.1.059/1999   (M.F.)
deținători de capacități de cazare, contribuție pentru turism
O.G. nr.8/1998
H.G. nr.511/1998
din
domeniul comerțului și turismului, spectacole cu plată, impozit
H.G. nr.718/1998
L. nr.147/1998
domeniul transporturilor feroviare, compensarea unor obligații
O.U.G. nr.277/2000
industrie, monitorizare datorii nerambursate la scadență
H.G. nr.685/1999
morărit și panificație, crescători de animale, de producere a nutrețurilor combinate, contractare credite pentru achiziționarea și depozitarea grâului și orzului din recolta anului 2001, condiții
H.G. nr.645/2001
sectorul de gaze naturale, solicitare licențe și autorizații, obligații, condiții
O.G. nr.41/2000
sectorul energiei electrice și termice, aprobare pentru acordarea autorizațiilor, licențelor
H.G. nr.567/1999
sectorul producției de apărare, constituire parcuri industriale, stingere obligații bugetare
O.U.G. nr.126/2001
disciplină financiară
O.G. nr.18/1994
H.G. nr.627/1995
O.G. nr.15/1996
H.G. nr.83/1993
echipamente și materiale ce conțin bifenili policlorurați și alți compuși asimilați, respectare regim special, obligații
L. nr.137/1995
H.G. nr.173/2000
evidența militară a salariaților proprii, obligații
L. nr.46/1996
H.G. nr.1194/1996
exporturi în cadrul acordurilor guvernamentale, asigurare plăți
H.G. nr.475/1993
funcționare în perimetrul infrastructurilor portuare și de căi navigabile, autorizare
H.G. nr.112/1996
furnizor, stingere obligații de plată către bugetul de stat/bugete locale, condiții
L. nr.76/2000
O. nr.1.428/2000   (M.F.)
gestiune patrimoniu
regim de amortizare, utilizare, condiții, aprobare
L. nr.15/1994
scutiri, aprobare, condiții
L. nr.15/1994
importator/producător/distribuitor lămpi electrice de uz casnic, etichetă, aplicare, condiții
L. nr.199/2000
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.1.056/2001
import-export, condiții
H.G. nr.276/1995
imposibilitate de plată, soluționare prin aplicarea regimului de deducere, condiții
O.G. nr.5/1993
impozite și taxe locale, formulare tipizate
L. nr.27/1994
H.G. nr.506/1994
O. nr.2.541/1998   (M.F.)
incapacitate de plată, ordinea efectuării plăților
H.G. nr.162/1992
împrumuturi, acoperire arierate de la bugetul de stat către Compania Națională de Electricitate S.A. și către Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" -S.A.
H.G. nr.528/1998
încadrare persoane cu handicap, acordare facilități
O.U.G. nr.102/1999
la care statul este acționar majoritar, monitorizare datorii nerambursabile la scadență
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.685/1999
licență de lucru pentru activități în perimetrul infrastructurii aeroportuare, eliberare, condiții
O.G. nr.29/1997
licențe de export/import, eliberare de către M.A.E., condiții
H.G. nr.21/2001
majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.424/2001
membrii ai Casei Sociale a Constructorilor, contribuții la fondul pentru plata indemnizației
L. nr.215/1997
mijloace fixe, valoarea de intrare, înregistrare în evidența contabilă începând cu data de 1 ian. 2000, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
norme metodologice de autorizare pentru prestări de servicii pe căi și canale navigabile
O. nr.595/2000   (M.Tr.)
obligații, privind asistența de sănătate publică
L. nr.100/1998
ofertanți pentru executare lucrări de închidere a minelor/carierelor și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate, verificare potențial tehnic și uman, condiții
O. nr.20/87/111/1999   (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)
operațiuni de import, export, condiții
O.U.G. nr.181/2000
persoane juridice, regim juridic
L. nr.31/1990
L. nr.15/1990
pierderi din 1989 și 1990 ale societăților comerciale la care statul este acționar, preluarea de către stat și de către băncile comerciale
L. nr.7/1992
plătitori de
accize, condiții
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000
impozite și taxe, formularistici necesare aplicării O.G. nr. 82/1998
O. nr.1.801/1995   (M.F.)
O. nr.1.431/2000   (M.F.)
prestare servicii de reparații și/sau de reconstrucție a vehiculelor rutiere, condiții
O.G. nr.82/2000
privați, stimularea activității
H.G. nr.1062/1990
procedura de autorizare pentru activități de colectare deșeuri refolosibile
procedura -tip de atestare a capabilității de a executa structuri sudate, aprobare
producători de
alcool, obligații
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.1.190/2000
lapte, sprijin, acordare pentru livrarea de lapte, evidență
O.U.G. nr.29/2000
O. nr.83/2000   (M.A.A.)
produse alimentare, comercializare, condiții
O.G. nr.42/1995
producători interni și importatori de alcool brut și de alcool etilic rafinat, lista autorizațiilor comerciale
O.G. nr.27/2000
produse alimentare, licențe de fabricație
O. nr.58/1999   (M.A.A.)
produse de folosință îndelungată, comercializare
H.G. nr.394/1995
Programe de eficiență energetică, întocmire, condiții
L. nr.199/2000
provizioane, constituire, utilizare, deductibilitate fiscală, regim
H.G. nr.335/1995
O. nr.1459/1995   (M.F.)
rechiziții, bunuri și prestări servicii, obligații
L. nr.132/1997
redresare în cazurile de incapacitate de plată
O.G. nr.23/1993
reevaluare
a imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.424/2001
clădiri, construcții speciale și terenuri, condiții
H.G. nr.403/2000
regim special de supraveghere economico-financiară, acorduri de conciliere cu principalii creditori
H.G. nr.417/1996
salariați disponibilizați în urma restructurării, plăți compensatorii
O.U.G. nr.98/1999
stimulare pentru transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării finanțate din fonduri publice
H.G. nr.297/1995
stingerea unor obligații bugetare ale unor agenți economici care au suferit pierderi în 1999 -2000, datorită blocării navigației în trafic internațional pe Dunăre, condiții
H.G. nr.1.074/2000
O. nr.1.633/2000   (M.F.)
stocuri de urgență de produse agroalimentare, acumulare, condiții
H.G. nr.374/2001
surse de finanțare, alocare, reducere riscuri tehnologice, criterii, condiții
H.G. nr.618/2000
și alte categorii de persoane juridice, acte juridice, publicare în M. Of., Partea a IV-a
L. nr.202/1998
și societăți bancare, precizări privind regimul constituirii, utilizării și deductibilității fiscale a provizioanelor, precum și a altor operațiuni
H.G. nr.335/1995
O. nr.1459/1995   (M.F.)
transfer tehnologic, criterii, condiții
H.G. nr.466/1996
transporturi internaționale de mărfuri cu autovehicule, taxe pentru autorizații de transport, actualizare
H.G. nr.539/2000
vânzări de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și din cafea, regim de autorizare
O.G. nr.27/2000
vehicule feroviare, verificare tehnică, obținere autorizație, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.342/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.95/1998
O.U.G. nr.12/1998
venituri la data de 31 dec. 1999 din diferențe de curs valutar
O. nr.279/2000   (M.F.)


Luni, 15 iulie 2024, 21:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.