ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.92 din 30 decembrie 1997
privind stimularea investitiilor directe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 386/30 dec. 1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență stabilește regimul juridic general privind garanțiile și facilitățile de care beneficiază investitorii și investițiile directe în România.

Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) investiție directă - participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acțiuni sau de părți sociale ale unei societăți comerciale, cu excepția investițiilor de portofoliu, precum și înființarea ori extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială străină, prin:
- aport financiar, în monedă națională sau în valută convertibilă;
- aport în natură de bunuri imobile sau/și bunuri mobile, corporale și necorporale;
- participarea la creșterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finanțare;
b) investiție de portofoliu - dobândirea de valori mobiliare pe piețele de capital organizate și reglementate, în scopul obținerii de câștiguri de capital din dividende și din dobânzi aferente acestora - rezultate din activitatea unor terți implicați direct în administrarea emitentului - și din diferența favorabilă de preț la vânzare;
c) investitor - persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, cu domiciliul sau cu sediul permanent în România ori în străinătate, care investește în România, în oricare dintre modalitățile prevăzute la lit. a) și b);
d) rezident/nerezident - persoanele calificate astfel conform reglementărilor privind regimul valutar.

Art. 3. - Regimul investițiilor de portofoliu, inclusiv avantajele de care acestea beneficiază, se stabilește prin lege specială.

CAPITOLUL II
Garanții și facilități comune

Art. 4. - (1) Efectuarea unei investiții în România, precum și posesia, folosința sau dispoziția asupra unei proprietăți sunt garantate și nu pot fi supuse vreunei măsuri discriminatorii. De asemenea, nu pot fi supuse discriminării administrarea, întreținerea, fructificarea, extinderea sau lichidarea unei investiții.

(2) Investitorii beneficiază în România, în principal, de:

- posibilitatea efectuării de investiții în orice domeniu și în orice forme juridice prevăzute de lege;
- egalitatea de tratament - just și echitabil - pentru investitorii români sau străini, rezidenți sau nerezidenți în România;
- garanții împotriva naționalizării, exproprierii sau altor măsuri cu efect echivalent;
- facilități vamale și fiscale;
- asistență privind parcurgerea formalităților administrative;
- dreptul la conversia în valuta investiției a sumelor în lei ce le revin din investiție, precum și la transferul valutei în țara de origine, potrivit reglementărilor privind regimul valutar;
- dreptul investitorilor de a alege instanțele judecătorești sau arbitrale competente pentru soluționarea eventualelor litigii;
- posibilitatea reportării pierderilor înregistrate în cursul unui exercițiu financiar pe seama profitului impozabil al exercițiilor financiare următoare;
- posibilitatea utilizării amortizării accelerate;
- posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclamă și publicitate din profitul impozabil;
- posibilitatea angajării de cetățeni străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Totodată, investitorii beneficiază de drepturile acordate prin legile în vigoare întreprinzătorilor, în vederea desfășurării în bune condiții a activității întreprinderilor.

(4) Regimul juridic prevăzut la alin. (1)-(3) nu se aplică investitorilor care operează și investițiilor care funcționează în zone libere sau în zone reglementate prin legi speciale.

Art. 5. - Domeniile în care investițiile se pot efectua numai pe bază de licență sau de autorizare, precum și condițiile generale în care se pot acorda licențele sau autorizațiile se stabilesc prin lege.

Art. 6. - Orice investitor, persoană juridică rezidentă sau nerezidentă, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor mobile și imobile.

Art. 7. - Investitorii pot efectua schimb valutar pe teritoriul României, în condițiile stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Investițiile nu pot fi naționalizate, expropriate sau supuse unor măsuri cu efect echivalent, exceptând cazurile în care o astfel de măsură întrunește următoarele condiții:

a) este necesară pentru cauză de utilitate publică;
b) este nediscriminatorie;
c) se efectuează în conformitate cu prevederile exprese ale legii;
d) se face cu plata unei despăgubiri prealabile, adecvată și efectivă.

(2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi echivalentă cu valoarea justă de piață a investiției expropriate la momentul mediat anterior exproprierii sau înainte ca exproprierea iminentă să devină cunoscută într-un mod care să afecteze valoarea investiției.

(3) La cererea investitorului, valoarea justă de piață a investiției poate fi exprimată în valută liber convertibilă, pe baza cursului valutei respective pe piața valutară la data evaluării.

(4) Investitorul afectat are dreptul la o examinare promptă a cazului său, a evaluării investiției sale și a plății despăgubirii, conform legii române, examinare efectuată, după caz, de către o autoritate judecătorească sau de către o altă autoritate independentă și competentă, conform tratatelor internaționale în materie la care România este parte.

CAPITOLUL III
Garanții și facilități pentru investitorii nerezidenți în România

Art. 9. - (1) Investitorii nerezidenți vor avea aceleași drepturi și obligații ca și investitorii români, sub rezerva dispozițiilor din prezentul capitol.

(2) În cazul în care un acord bilateral de promovare și protejare reciprocă a investițiilor, ratificat potrivit legii, ori o altă lege ar îndreptăți un investitor - persoană fizică sau juridică nerezidentă - la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut prin prezenta ordonanță de urgență, investitorul în cauză va beneficia de acel tratament.

Art. 10. - Investitorii nerezidenți în România au dreptul de a transfera în străinătate, fără nici un fel de restricții, după plata impozitelor și a taxelor legale, următoarele venituri, în valută liber convertibilă:

a) dividendul sau beneficiul obținut de la o societate comercială, în cazul în care sunt acționari sau asociați, ori profitul de la o sucursală a acesteia;
b) venitul obținut în cazul unei asociații în participațiune, precum și veniturile obținute din vânzarea acțiunilor sau a părților sociale;
c) sumele obținute din lichidarea unei societăți comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ori din lichidarea unei societăți comerciale potrivit procedurii falimentului, reglementată prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare;
d) sumele obținute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a unei exproprieri sau aplicării unei alte măsuri cu efect echivalent;
e) alte venituri, conform formei de realizare a investiției.

Art. 11. - Litigiile dintre investitorii nerezidenți și statul român, cu privire la drepturile și obligațiile rezultând din prevederile cap. II, ale prezentului capitol și ale cap. V, vor fi soluționate, la alegerea investitorului, potrivit procedurii instituite prin:

a) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 și Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat;
b) Convenția pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 și ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr.62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975, atunci când investitorul străin este cetățean al unui stat parte la convenție și diferendul privește o investiție în sensul art. 25 alin. (1) al convenției; în astfel de situații, o societate română în care investitorii străini dețin - potrivit legii române - o poziție de control, aceasta va fi considerată, conform art. 25 alin. (2) lit. b) din convenție, ca având naționalitatea investitorilor străini;
c) Regulamentul de arbitraj UNCITRAL/CNUDCI; în cazul în care arbitrii nu vor fi desemnați în condițiile art. 6 sau 7 din acest regulament, ei vor fi desemnați de către secretarul general al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții.

CAPITOLUL IV
Facilități vamale și fiscale

Art. 12. - (1) Orice investiție, efectuată potrivit prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de facilitățile vamale și fiscale prevăzute în prezentul capitol.

(2) Aplicarea măsurilor prevăzute în acest capitol și controlul respectării condițiilor legale de acordare a lor vor fi efectuate de către organele fiscale și de către organele vamale.

Art. 13. - Investitorii beneficiază de următoarele facilități:

a) importul de bunuri mobile, corporale sau/și necorporale, care constituie aport în natură la capitalul social al unei societăți comerciale sau reprezintă contribuția la o asociație în participațiune ori la o asociație familială, necesară pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la plata taxelor vamale și de la plata taxelor pe valoarea adăugată;
b) importul de echipamente tehnologice - mașini și utilaje - constituind active amortizabile, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, realizat de către investitorii care efectuează investiții directe, este exceptat de la plata taxelor vamale; lista cu denumirea comercială și codurile din Tariful vamal de import al României corespunzătoare bunurilor ce se încadrează în prevederile sus-menționate se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Comerțului și a Ministerului Finanțelor;
c) posibilitatea de a opta, cu ocazia realizării unor investiții noi, pentru una dintre următoarele două forme de stimulente fiscale, fără însă a le cumula:
- deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor privind amortizarea, chiar și în cazul în care contribuabilul a optat pentru utilizarea regimului de amortizare accelerată. Opțiunea contribuabilului de a utiliza regimul de amortizare accelerată trebuie comunicată organelor fiscale teritoriale unde acesta are obligația depunerii declarației de impunere, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă dată de aceste organe;
- deducerea, din profitul impozabil aferent exercițiului financiar, a unei cote de 20% din prețul de achiziție a echipamentelor tehnologice - mașini și utilaje - ce constituie active amortizabile achiziționate în cursul respectivului exercițiu financiar; în cazul în care profitul impozabil este insuficient pentru a permite deducerea în întregime a sumei aferente cotei de 20% menționate, deducerea diferenței se face din profitul aferent exercițiilor financiare următoare, până la concurența sumei deductibile, în cel mult 5 ani;
d) deducerea integrală din profitul impozabil a cheltuielilor cu reclama și publicitatea;
e) recuperarea pierderii anuale declarate de contribuabili, prin declarația de impozit pe profit, din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 14. - Importul bunurilor prevăzute la art. 13 lit. a) nu este supus controlului special al Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, conform Ordonanței Guvernului nr.31/1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice, aprobată prin Legea nr. 93/1994, cu excepția cazului în care importul se realizează cu parteneri de afaceri din țările care nu aplică reglementări similare privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice.

Art. 15. - Facilitățile în derulare, stabilite conform Legii nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilități suplimentare față de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, și conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1997 privind regimul investițiilor străine în România sunt menținute până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.

Art. 16. - Facilitățile acordate prin prezenta ordonanță de urgență nu vor fi modificate timp de 5 ani.

Art. 17. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul pentru Reformă și Ministerul Finanțelor vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea acesteia.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 1-10 și art. 16-33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 19 iunie 1997, art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din 12 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Șerbănescu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Ministru de stat, ministrul industriei și comerțului,
Mircea Ciumara

p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

București, 30 decembrie 1997.
Nr. 92.


Sâmbătă, 25 mai 2024, 16:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.