LEGE nr.82 din 24 decembrie 1991
Legea contabilității
Textul actului publicat în M.Of. nr. 265/27 dec. 1991

LEGE NUMAR: 82 DIN 24/12/91 LEGEA CONTABILITATII

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 265 DIN 27/12/91

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1
Regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

ART. 2
Contabilitatea, ca instrument principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, trebuie sa asigure:
a) inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atit pentru necesitatile proprii ale persoanelor prevazute la art. 1, cit si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice;
b) controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;
c) furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national, precum si intocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale.

ART. 3
(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atit in moneda nationala, cit si in valuta.

ART. 4
Ministerul Economiei si Finantelor emite planul de conturi general, modelele registrelor si bilanturilor contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Pentru societatile bancare, acestea se elaboreaza de catre Banca Nationala a Romaniei si se aproba de catre Ministerul Economiei si Finantelor.

ART. 5
(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca bilant, respectiv dare de seama contabila in cazul institutiilor publice, denumite, in prezenta lege, bilant contabil.
(2) Ministerul Economiei si Finantelor stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla, precum si cele care intocmesc bilant contabil.

ART. 6
(1) Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor art. 4.
(2) Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobindind astfel calitatea de document justificativ.
(3) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabi litate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.

ART. 7
(1) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz.
(2) Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

ART. 8
(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii; cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale; in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
(2) Exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor.

ART. 9
Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

ART. 10
Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art. 1 il constituie bilantul contabil, care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

CAP. 2 Organizarea contabilitatii patrimoniului

ART. 11
(1) Persoanele prevazute la art. 1 organizeaza si tin contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul financiarcontabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.Aceste persoane trebuie sa posede studii economice superioare.
(2) Contabilitatea persoanelor prevazute la art. 1 poate fi organizata si tinuta si de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea raspund potrivit legii.
(3) Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. 1 raspund, impreuna cu personalul din subordine, de tinerea contabilitatii potrivit legii.
(5) In cazurile in care contabilitatea nu se tine de persoane autorizate, raspunderea revine patronului.

ART. 12
(1) Obiectul contabilitatii patrimoniului il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile persoanelor prevazute la art. 1, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea.
(2) Detinerea de valori materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu, a oricaror drepturi si obligatii patrimoniale, precum si efectuarea de operatiuni patrimoniale fara inregistrarea lor in contabilitate sint interzise.

ART. 13
(1) Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.
(2) Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric sau numai valoric.

ART. 14
Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.

ART. 15
Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

ART. 16
Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor.

ART. 17
Contabilitatea cheltuielilor finantate din mijloace bugetare si extrabugetare asigura atit evidenta platilor de casa, cit si a cheltuielilor efective, pe structura clasificatiei bugetare.

ART. 18
Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor.

ART. 19
(1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar.
(2) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, potrivit legii.

CAP. 3 Registrele de contabilitate

ART. 20
(1) Principalele registre ce se folosesc in contabilitate sint: registruljurnal, registrul-inventar si cartea mare.
(2) Ministerul Economiei si Finantelor poate excepta folosirea unora din aceste registre de catre unele persoane prevazute la art. 1.

ART. 21
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si completate, astfel incit sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate.

ART. 22
Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste lunar balanta de verificare.

ART. 23
(1) Persoanele fizice si juridice care utilizeaza sisteme de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate.
(2) Unitatile de informatica poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.

ART. 24
Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.

ART. 25
Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.

ART. 26
In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.

CAP. 4 Bilantul contabil

ART. 27
(1) Bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia fuziunii sau incetarii, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, dupa caz.
(2) Pentru regiile autonome si societatile comerciale in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru alte persoane juridice, Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili intocmirea si depunerea bilanturilor contabile si la alte perioade decit anual.
(3) Bilantul contabil se compune din: bilant, contul de profit si pierderi, respectiv contul de executie in cazul institutiilor publice, anexe si raportul de gestiune.
(4) Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cind acesta incepe la data infiintarii respectiv inmatricularii, potrivit legii, a persoanelor prevazute la art. 1.

ART. 28
La intocmirea bilantului contabil se au in vedere urmatoarele reguli:
a) posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
b) compensari intre conturile ce se inscriu in bilant si, respectiv, intre veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi nu sint admise.

ART. 29
Bilanturile contabile sint supuse verificarii si certificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupa caz, in conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

ART. 30
(1) Bilantul contabil, dupa aprobare, se publica in conditiile prevazute de lege.
(2) Bilantul contabil anual se pastreaza timp de 50 de ani.
(3) In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, bilantul contabil, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele statului in conformitate cu prevederile Legii fondului arhivistic national al Romaniei, daca legea nu dispune altfel.

ART. 31
(1) Un exemplar al bilantului contabil anual se depune pina cel mai tirziu 15 aprilie anul urmator, de catre toate persoanele prevazute la art. 1, la directia generala judeteana a finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilantul contabil trimestrial si anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
(3) Ministerele, departamentele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Economiei si Finantelor un exemplar din bilantul contabil trimestrial si anual, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.

ART. 32
Pentru verificarea calcularii si regularizarea cu bugetul de stat si cu bugetele locale, dupa caz, a veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevazute la art. 1 vor depune, lunar, la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti situatia privind " Rezultatele financiare si obligatiile fiscale", conform modelului si la termenele stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

CAP. 5 Contab. trezor. finan. publice, a inst. publ. si bilantul pe econ.

nat.

ART. 33
(1) Contabilitatea trezoreriei finantelor publice se organizeaza in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si unitatilor sale subordonate si cuprinde: operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat; constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala;
gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale.
(2) Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei finantelor publice se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor.
(3) Ministerele, departamentele si celelalte organe centrale ale administratiei publice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extra bugetare si a fondurilor cu destinatie speciala.

ART. 34
(1) Contabilitatea bugetelor locale se organizeaza si se conduc la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor, care sa asigure inregistrarea operatiunilor privind:
a) veniturile incasate si platile efectuate in executarea bugetelor locale si a fondurilor cu destinatie speciala, constituite potrivit legii;
b) evidenta transferurilor din bugetul de stat si a fondului de tezaur, constituit in conditiile legii.
(2) Institutiile de stat de subordonare locala, care au personalitate juridica si ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor si cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat.

ART. 35
Contabilitatea bugetului asigurarilor sociale de stat si a celorlalte organe autonome de asigurari sociale, precum si a unitatilor subordonate acestora, se organizeaza si se conduce de fiecare unitate de asigurari sociale.

ART. 36
(1) Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual bilantul pe ansamblul economiei nationale.
(2) Obiectul principal al bilantului pe ansamblul economiei nationale il constituie patrimoniul national, cuprinzind patrimoniul public si cel privat inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate in expresie baneasca.
(3) Evidenta in unitati naturale sau natural-conventionale, dupa caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizeaza de catre organele si unitatile care administreaza, exploateaza si folosesc bunurile respective.

ART. 37
Bilantul pe ansamblul economiei nationale se prezinta Guvernului, odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

CAP. 6 Contraventii si infractiuni

ART. 38
Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

1. detinerea de valori materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu, precum si existenta oricaror drepturi si obligatii patrimoniale, fara a fi inregistrate in contabilitate;

2. primirea si eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel, fara documente justificative de intrare si iesire;

3. neintocmirea balantelor de verificare;

4. nerespectarea normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la:
a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
b) arhivarea si pastrarea documentelor justificative si a documentelor contabile, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distru se;
c) efectuarea inventarierii patrimoniului;
d) intocmirea, verificarea, certificarea si depunerea bilanturilor contabile

ART. 39
(1) Contraventiile prevazute la art. 38 pct. 1 si 2 se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 la 50.000 lei, iar cele prevazute la pct. 3 si 4, cu amenda de la 5.000 la 20.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si alte persoane anume imputernicite de Ministerul Economiei si Finantelor.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 38 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 40
Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate avind drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare si elementelor patrimoniale ce se reflecta in bilantul contabil constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

CAP. 7 Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 41
Guvernul Romaniei va prezenta, in termen de 60 de zile de la data publicarii legii, proiectul de lege pentru organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

ART. 42
Ministerul Economiei si Finantelor, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia si va actualiza si reedita planul de conturi general, modelele registrelor si bilantelor contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Pina la reeditarea acestora, se utilizeaza in continuare planurile de conturi, instructiunile de aplicare a acestora si normele contabile existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta in aceasta perioada.

ART. 43
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si alte institutii prevazute prin lege propun Ministerului Economiei si Finantelor norme proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii.

ART. 44
Ministerul Economiei si Finantelor exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi.

ART. 45
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 1992.

ART. 46
Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1 cu sediul sau domiciliul in Romania, cit si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.

ART. 47
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- Decretul nr.375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
- Hotarirea nr. 1885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
- Hotarirea nr. 1533/1973 privind formularele cu regim special, publicata in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;
- Hotarirea nr. 1116/1975 privind imbunatatirea analizei pe baza de bilant, cresterea operativitatii si calitatii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitatilor socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.


Duminică, 19 mai 2024, 01:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.