DECRET-LEGE nr.122 din 24 aprilie 1990
privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine
Textul actului publicat în M.Of. nr. 54/25 apr. 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

Art. 1. - Societatiile comerciale si organizatiile economice staine pot avea reprezentante in Romania pe baza de autorizatie eliberata, in acest scop, in conditiile prezentului decret-lege.

De asemenea, societatile comerciale sau organizatiile economice straine pot fi reprezentate in Romania, pe baza de contract, si de birouri romanesti specializate, inclusiv cele infiintate din initiativa proprie.

Art. 2. - Autorizatiile pentru functionarea reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine se elibereaza, la cererea acestora, de Ministerul Comertului Exterior.

Art. 3. - Societatile comerciale si organizatiile economice straine reprezentate raspund, in conditiile legii, pentru actele si activitatea reprezentantelor lor in Romania.

Art. 4. - Societatea comerciala sau organizatia economica straina care solicita eliberarea unei autorizatii de reprezentanta va mentiona in cererea adresata Ministerului Comertului Exterior urmatoarele:

a) sediul social;
b) obiectul activitatii reprezentantei, in concordanta cu obiectul de activitate al societatii comerciale sau organizatiei economice solicitante;
c) durata de functionare a reprezentantei;
d) numarul si functiile persoanelor propuse a se incadra la reprezentanta, iar daca sint straini, numele, prenumele si domiciliul lor in strainatate, cu mentionarea functiilor pe care le au la societatea comerciala sau la organizatia economica si la reprezentanta.

Serviciile privind intocmirea si indeplinirea formalitatilor necesare infiintarii si functionarii reprezentantelor din Romania pot fi prestate, la cererea societatii comerciale sau organizatiei economice straine, si de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau de alte organisme autorizate.

Art. 5. - La cererea de eliberare a autorizatiei se vor anexa urmatoarele acte:

a) o atestare, in original, din partea camerei de comert sau a altui organ competent din tara in care isi are sediul societatea comerciala sau organizatia economica straina care sa confirme existenta sa legala, obiectul activitatii si capitalul sau social;
b) o confirmare asupra bonitatii din partea bancii prin care societatea sau organizatia isi desfasoara principalele operatiuni financiare;
c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare si modul de functionare a societatii sau organizatiei;
d) imputernicirea autentificata privind reprezentantii desemnati sa angajeze valabil societatea, respectiv organizatia ce a solicitat autorizatia.

Art. 6. - Ministerul Comertului Exterior este obligat ca, in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, sa emita autorizatia sau, motivat, sa o respinga.

Prin autorizatia pentru functionare se vor stabili obiectul, conditiile de exercitare a activitatii, durata si sediul reprezentantei.

Art. 7. - In termen de cel mult 15 zile de la data eliberarii autorizatiei, reprezentanta se inregistreaza la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si la administratia financiara in a carei raza teritoriala isi are sediul.

Art. 8. - Reprezentanta efectueaza in numele societatii comerciale sau al organizatiei economice straine numai acte juridice si activitati conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizatia de functionare.

Reprezentantele si personalul acestora isi desfasoara activitatea cu respectarea dispozitiilor legale din Romania.

Art. 9. - Societatile comerciale si organizatiile economice raspund solidar cu angajatii incadrati in reprezentante pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajatii lor in exercitarea activitatii sau in legatura cu exercitarea acesteia.

Art. 10. - Sociatatile comerciale sau organizatiile economice straine reprezentate in Romania au obligatia sa comunice Ministerului Comertului Exterior in termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificari intervenite in statutul lor juridic, in special in legatura cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, si sa solicite modificarea autorizatiei de functionare. In acest sens, Ministerul Comertului Exterior poate modifica autorizatia de functionare.

Art. 11. - Autorizatia de functionare pote fi retrasa de Ministerul Comertului Exterior, inainte de expirarea valabilitatii, pentru urmatoarele motive:

a) incalcarea de catre personalul reprezentantei a dispozitiilor legale din Romania privind ordinea publica;
b) depasirea obiectului de activitate stabilit prin autorizatie;
c) nerespectarea obligatiilor fiscale. Ministerul Comertului Exterior va notifica societatii comerciale sau organizatiei economice straine si reprezentantei din Romania retragerea autorizatiei, acordind un termen de 90 de zile pentru lichidarea activitatii.

Art. 12. - Functionarea reprezentantei inceteaza de drept atunci cind societatea comerciala sau organizatia economica inceteaza de a mai functiona.

In cazul in care societatea comerciala sau organizatia economica straina dispune incetarea activitatii reprezentantei, va instiinta despre aceasta Ministerul Comertului Exterior. Lichidarea activitatii se va efectua in termen de 90 de zile de la instiintare.

Art. 13. - La cererea de eliberare si la eliberarea autorizatiilor, societatile comerciale si organizatiile economice straine vor achita taxele prevazute de lege.

Art. 14. - Pentru activitatea desfasurata in Romania reprezentantele sint obligate sa plateasca impozitele si taxele stabilite in conditiile legi.

Art. 15. - Operatiunile financiar-bancare ale reprezentantelor se efectueaza prin conturi in valuta, deschise la bancile legal constituite pe teritoriul Romaniei, cu respecterea legislatiei in vigoare.

Art. 16. - Personalul reprezentantei poate fi format din cetateni romani cu domiciliul in Romania sau in strainatate si din cetateni straini.

Cetatenii straini ca si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, pot fi angajati numai pe baza de permis de munca eliberat de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

Alegerea personalului roman pentru a fi angajat la reprezentanta apartine societatii comerciale sau organizatiei economice straine.

Contractele de munca se vor negocia si incheia direct de catre cetatenii romani cu firma comerciala sau organizatia economica straina.

Regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor si personalului acestora, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea in lei si in valuta personalului roman, inclusiv asigurarile sociale ale acestuia, vor fi reglementate prin hotarire a guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului decret-lege, pe baza propunerilor Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerului Comertului Exterior, cu consultarea Camerei de Comert si Industrie.

Pina la implinirea termenului prevazut la alin. 5, impozitele si taxele aplicabile reprezentantelor si personalului acestora, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea in lei si in valuta, si de asigurari sociale ale personalului roman incadrat, sint cele stabilite de catre Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comertului Exterior si Camera de Comert si Industrie.

Art. 17. - Personalul reprezentantelor poate contacta in mod direct orice intreprindere productiva sau de comert exterior, institutii sau autoritati, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare la data respectiva.

Art. 18. - Pe perioada in care un cetatean roman lucreaza in cadrul unei reprezentante nu poate cumula o alta functie intr-o unitate de stat cu sediul in Romania.

Art. 19. - In cazul in care, prin conventii sau acorduri internationale la care Romania este parte, se stabilesc alte conditii de autorizare si functionare a reprezentantelor decit cele prevazute in prezentul decret-lege, se vor aplica dispozitiile cuprinse in acele conventii sau acorduri.

Art. 20. - Decretul nr.15/1971 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor firmelor comerciale si organizatiilor economice straine, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret-lege, se abroga.

PRESEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONLA
ION ILIESCU


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.