HOTĂRÂRE nr.675 din 24 mai 2006
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006
Textul actului publicat în M.Of. nr. 486/5 iun. 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 24 mai 2006.
Nr. 675.


ACORD
între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene

Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, denumite în continuare părți, animate de dorința de a perfecționa relațiile bilaterale în domeniul circulației internaționale a persoanelor și a mărfurilor peste frontiera de stat româno-ucraineană, denumită în continuare frontieră de stat, hotărâte să creeze condițiile corespunzătoare de trecere a frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale și ale altor documente internaționale la care statul fiecărei părți este parte,
au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

1. Trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri se efectuează prin punctele de trecere care sunt deschise traficului internațional, denumite în continuare puncte de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul acord.

2. Trecerea frontierei de stat, prin punctele de trecere, de către persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri se efectuează permanent (24 de ore din 24), în conformitate cu legislația în vigoare a statelor părților, pe baza documentelor întocmite corespunzător.

ARTICOLUL 2

În scopul dezvoltării relațiilor în domeniul transporturilor de persoane și mărfuri peste frontiera de stat, părțile, de comun acord, vor deschide noi puncte de trecere.

ARTICOLUL 3

Deschiderea noilor puncte de trecere a frontierei de stat, precum și schimbarea caracterului transportului, a categoriei, regimului de funcționare și a orarului de lucru al punctelor de trecere existente se efectuează prin schimb de note verbale, cu respectarea legislației în vigoare a statelor părților.

ARTICOLUL 4

Controlul persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și al altor bunuri pe timpul trecerii frontierei de stat prin punctele de trecere se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare a statelor părților.

ARTICOLUL 5

Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere pentru transporturi auto se poate efectua de persoane pe jos, dacă aceste puncte de trecere sunt amenajate cu treceri speciale pentru pietoni. Părțile, prin căi diplomatice, vor conveni cu privire la amenajarea punctelor de trecere cu treceri speciale pentru pietoni.

ARTICOLUL 6

1. Părțile pot, temporar, să sisteze sau să limiteze traficul în anumite puncte de trecere, din motive de ordine publică și siguranță națională, din cauze sanitarepidemiologice, epizootice, fitosanitare, ecologice sau în cazul calamităților naturale.

2. Partea care are intenția de a sista sau de a limita temporar traficul prin punctele de trecere a frontierei de stat va informa cealaltă parte despre aceasta, prin căi diplomatice, cu cel puțin 48 de ore înaintea sistării sau limitării traficului.

3. În situații excepționale, legate de cazurile despre care se menționează la pct. 1 al acestui articol, fiecare parte poate, imediat, să sisteze sau să limiteze traficul în punctele de trecere a frontierei de stat. Totodată, autoritățile competente ale statului părții care sistează sau limitează astfel traficul informează imediat, dar nu mai târziu de 30 de minute după sistarea sau limitarea traficului, autoritățile competente ale statului celeilalte părți, cu confirmarea ulterioară a acestei informări, prin căi diplomatice, în decurs de 48 de ore.

4. Despre sistarea sau limitarea temporară a traficului peste frontiera de stat, legat de activitățile planificate de reparație sau modernizare a punctelor de trecere, precum și a căilor de acces spre acestea, părțile se informează reciproc, prin căi diplomatice, nu mai târziu de 3 luni înaintea sistării sau limitării acestui trafic, cu precizarea unui termen estimativ de reluare a acestuia.

5. Părțile se vor informa reciproc, prin căi diplomatice, despre reluarea traficului prin punctele de trecere a frontierei de stat și despre măsurile luate cu privire la aceasta.

ARTICOLUL 7

1. Autoritățile competente ale statului părților cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord sunt:

- din partea română: Ministerul Administrației și Internelor al României - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Ministerul Finanțelor Publice - Autoritatea Națională a Vămilor;
- din partea ucraineană: Administrația Serviciului de Stat al Frontierei de Stat a Ucrainei și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei.

2. Problemele care vor apărea în legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord vor fi soluționate de autoritățile competente ale statului fiecăreia dintre părți sau pe căi diplomatice.

ARTICOLUL 8

Dispozițiile prezentului acord nu afectează drepturile și obligațiile părților rezultate din tratatele internaționale bilaterale sau multilaterale la care statul fiecărei părți este parte.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată și intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părțile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.

2. De comun acord, părțile pot aduce modificări și completări prezentului acord, care vor intra în vigoare conform pct. 1 al prezentului articol.

3. Prezentul acord iese din vigoare după 6 luni de la primirea notificării prin care una dintre părți informează, prin căi diplomatice, cealaltă parte despre intenția de a determina încetarea valabilității acestuia. Semnat la Kiev la 2 februarie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Mihai Răzvan Ungureanu

Pentru Cabinetul de Miniștri al Ucrainei,
Boris Tarasiuk


ANEXĂ

Punctele de trecere peste frontiera de stat româno-ucraineană deschise traficului internațional:

  1. Halmeu-Diacove - transport auto de pasageri și de mărfuri și feroviar de pasageri și de mărfuri
  2. Siret-Porubne - transport auto de pasageri și de mărfuri
  3. Valea Vișeului-Dilove - transport feroviar de pasageri și de mărfuri
  4. Câmpulung la Tisa-Teresva - transport feroviar de pasageri și de mărfuri
  5. Vicșani-Vadul Siret - transport feroviar de pasageri și de mărfuri
  6. Sighetu Marmației-Solotvino - pietoni, transport auto de pasageri și transport auto de mărfuri cu greutate de până la 3,5 tone

NOTĂ:
Trecerea prin punctul frontierei de stat Sighetu Marmației-Solotvino se va realiza după terminarea lucrărilor de contrucție și amenajare și darea lui în folosință.


Vineri, 08 decembrie 2023, 11:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.