ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.174 din 8 decembrie 2005
privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1120/12 dec. 2005

Menționând necesitatea de sprijinire a exportatorilor români prin noile instrumente de finanțare, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.146/2005, pentru stimularea operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea, garantarea, asigurarea și reasigurarea creditelor de export, creditelor cumpărător și a investițiilor românești în străinătate, precum și activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale, care vor contribui la creșterea încasărilor din export și la reducerea deficitului de cont curent,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Măsuri privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

Art. 1. - (1) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acționar majoritar al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare Banca, să propună Adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii majorarea capitalului social prin modalitatea prevăzută în prezenta ordonanță de urgență, cu derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

(2) După aprobarea propunerii prevăzute la alin. (1), capitalul social al Băncii se va majora prin emiterea de noi acțiuni cu o valoare egală cu valoarea nominală actuală, respectiv 6 lei (RON)/acțiune.

(3) Participarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului la majorarea capitalului social al Băncii se va realiza în sumă de 560,0 milioane lei (RON), prevăzută cu această destinație în bugetul de stat.

(4) Suma prevăzută la alin. (3) va fi plătită până la 31 decembrie 2005 în contul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, la solicitarea acestuia, în calitatea sa de acționar majoritar care reprezintă statul în Adunarea generală extraordinară a acționarilor, deschis la EXIMBANK-Centrala în acest scop.

(5) În temeiul regimului de drept public care guvernează activitatea Băncii de susținere a comerțului exterior în numele și în contul statului, sursa de majorare a capitalului social prevăzut la alin. (3) va fi utilizată exclusiv pentru majorarea participării Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului la capitalul social al Băncii.

(6) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acționar majoritar al Băncii, să propună Adunării generale extraordinare a acționarilor ca ceilalți acționari - S.I.F. BANAT-CRIȘANA, S.I.F. MOLDOVA, S.I.F. TRANSILVANIA, S.I.F. MUNTENIA și S.I.F. OLTENIA - să își exprime dreptul de preferință în vederea participării la recapitalizarea Băncii, pentru menținerea cotei de participare la capitalul social la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederiile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se majorează cu suma de 560,0 milioane lei (RON), din care la taxa pe valoarea adăugată cu suma de 400,0 milioane lei (RON), la accize cu suma de 80,0 milioane lei (RON) și la taxe vamale cu suma de 80,0 milioane lei (RON).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005 se suplimentează cu suma de 560,0 milioane lei (RON) pentru recapitalizarea Băncii, potrivit art. 1.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările prevăzute la alin. (1) și (2) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2005 și, respectiv, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale".

CAPITOLUL II
Măsuri financiare în domeniul bugetar

Art. 3. - (1) Ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordine, care înregistrează economii în anul 2005 la titlul "Cheltuieli de personal", vor plăti în luna decembrie 2005, integral sau sub forma unor avansuri, drepturile salariale aferente acestei luni, în limita economiilor înregistrate, prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Obligațiile datorate de angajat și de angajator, aferente drepturilor salariale plătite conform alin. (1), se virează în luna ianuarie 2006.

Art. 4 - (1) Ordonatorii principali de credite sunt autorizați să efectueze, în funcție de derularea procesului investițional din ultima parte a anului 2005, redistribuiri de fonduri între obiectivele de investiții aferente grupelor A "Obiective de investiții în continuare" și B "Obiective de investiții noi", între categoriile de investiții aferente grupei C "Alte cheltuieli de investiții", precum și între aceste grupe înscrise în programul de investiții anexă la bugetul fiecăruia, prin derogare de la prevederile art. 44 și 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Redistribuirile operate conform alin. (1) vor fi comunicate Ministerului Finanțelor Publice, spre informare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Președintele interimar al Autorității
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Giliola Ciorteanu

București, 8 decembrie 2005.
Nr. 174.


Duminică, 23 iunie 2024, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.