ORDONANȚĂ nr.39 din 14 iulie 2005
privind cinematografia
Textul actului publicat în M.Of. nr. 704/4 aug. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță reglementează cadrul general de desfășurare a activităților din domeniul cinematografiei, susținerea dezvoltării industriei filmului, a culturii și educației cinematografice în România, modul de constituire și de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea și arhivarea creațiilor cinematografice naționale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale, precum și organizarea Centrului Național al Cinematografiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei.

Art. 2. - Reglementarea activităților din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective:

a) dezvoltarea industriei filmului din România și susținerea formării profesionale în domeniu;
b) încurajarea inițiativei private în domeniile creației, finanțării, producției, distribuirii și exploatării filmelor românești sau realizate cu participare românească;
c) afirmarea identității culturale naționale și a minorităților naționale din România prin realizarea filmelor cinematografice și promovarea acestora în circuitul mondial de valori;
d) promovarea unui sistem concurențial deschis de acces la modalitățile de credit financiar din Fondul cinematografic;
e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;
f) protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) cinematografie - industrie culturală, de importanță națională, care creează plusvaloare prin exploatarea și răspândirea diversității culturale, are drept scop realizarea, distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice și include totalitatea activităților și persoanelor care activează în acest domeniu;
b) film cinematografic, denumit în continuare film produsul finit al unor lucrări artistice și tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficțiune, de animație, documentare, de orice durată și pe orice suport, și care sunt puse inițial în valoare prin proiecția pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spații destinate acestui scop;
c) film românesc - film realizat cu participare artistică și tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul emis pe baza și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe, denumit în continuare regulament;
d) film în coproducție - film în care participarea românească la costurile totale ale producției nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducțiile bilaterale și, respectiv, 10% pentru coproducțiile multilaterale, cu respectarea condițiilor prevăzute în regulament;
e) film de artă - film care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice și a diversității culturale naționale, europene și universale;
f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care inițiază și susține în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condițiile financiare, organizatorice și tehnice necesare;
g) coproducător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice și/sau financiare la realizarea unui film; în cazul persoanelor fizice sau juridice române, acestea trebuie să fie înscrise în Registrul cinematografiei;
h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toți coproducătorii, care desfășoară acțiunile specifice producătorului, în numele acestuia;
i) producător executiv - persoana fizică, angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, coordonează și răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari și organizatorici stabiliți;
j) finanțator - persoana fizică sau juridică care participă la finanțarea unui film și nu are drepturi asupra negativului acestuia;
k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii, precum și alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câștigării unui concurs pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului;
m) sprijin financiar nerambursabil - sume nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public și calitate artistică, pentru distribuirea și exploatarea în cinematografe a filmelor românești sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de profil, precum și pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică sau pentru funcționarea cinematografului de artă;
n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor;
o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecții pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spații definite ca atare, vânzări de licențe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum și importul și exportul de filme;
p) cinematograf - orice spațiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecție pe ecrane, a unui film și unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare;
r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporție de minimum 60% din programul anual de spectacole, din care cel puțin jumătate este rezervată filmului european și/sau românesc;
s) filme dificile și cu buget redus - filme care prezintă următoarele caracteristici: filme de lung metraj de debut, filme de lung metraj de interes cultural național, filme de lung metraj de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, filme de scurt metraj, documentare și animație;
ș) dezvoltare de proiect constă în activitățile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului și a planului de finanțare, identificarea surselor de finanțare, precum și orice alte activități dedicate acestui scop;
t) producție de film - totalitatea operațiunilor desfășurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducție, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;
ț) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidențiate și justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite și emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform legii și regulamentului.

CAPITOLUL II
Centrul Național al Cinematografiei

Art. 4. - (1) Centrul Național al Cinematografiei se reorganizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Centrul Național al Cinematografiei are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

(3) Activitatea Centrului Național al Cinematografiei, precum și a unităților din subordine se finanțează din venituri proprii și din subvenții alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii și Cultelor.

Art. 5. - (1) Centrul Național al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administrație, denumit în continuare Consiliu, compus din 7 membri.

(2) Membrii Consiliului sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor, pentru o perioadă de 2 ani.

(3) Din componența Consiliului fac parte:

a) 5 membri numiți la propunerea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei;
b) un membru propus de Ministerul Culturii și Cultelor;
c) directorul general al Centrului Național al Cinematografiei.

(4) Membrii Consiliului sunt retribuiți cu o indemnizație lunară de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(5) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor în urma unui concurs organizat potrivit legii.

(6) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este, de drept, președintele Consiliului.

(7) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este ordonator secundar de credite și reprezintă instituția în raporturile sale cu terții.

(8) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.

(9) Organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și atribuțiile Consiliului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 6. - (1) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii și Cultelor, strategia și politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;
 2. elaborează și propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii și Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;
 3. emite, potrivit prezentei ordonanțe, norme și metodologii privind desfășurarea activităților din domeniul cinematografiei;
 4. emite reglementări, norme și instrucțiuni pentru instituțiile din subordine;
 5. participă, împreună cu Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Afacerilor Externe, la inițierea și la negocierea convențiilor, acordurilor și a altor înțelegeri internaționale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;
 6. propune Ministerului Culturii și Cultelor încheierea unor convenții, acorduri și a altor înțelegeri de cooperare internațională, precum și aderarea sau, după caz, ratificarea convențiilor internaționale din domeniul său de competență;
 7. emite norme, asigură organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidență pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;
 8. emite norme și asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum și a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spații în care se prezintă proiecții publice de filme, în funcție de nivelul dotărilor tehnice și al facilităților de confort și de vizionare oferite publicului;
 9. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condițiilor prevăzute prin normele și metodologiile emise;
 10. administrează și exploatează patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;
 11. asigură, în condițiile prezentei ordonanțe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreținerea și modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul național al cinematografiei;
 12. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;
 13. poate aloca resurse financiare în vederea conservării, restaurării și valorificării filmelor cinematografice românești, precum și a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale;
 14. asigură colectarea și administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanțe;
 15. inițiază reglementările necesare și asigură organizarea și desfășurarea evaluării și selecționării, într-un sistem concurențial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condițiile prezentei ordonanțe;
 16. acordă, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe, credite directe pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte;
 17. acordă sprijin financiar nerambursabil pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești în țară și în străinătate, precum și pentru cinematograful de artă;
 18. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic și ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situația nerespectării prevederilor legale și a clauzelor contractelor de creditare;
 19. poate acorda sprijin financiar, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor și a cineaștilor români la manifestări interne și internaționale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări și acțiuni promoționale în cadrul acestora;
 20. inițiază, organizează și sprijină financiar, în condițiile prezentei ordonanțe, orice alte forme de punere în valoare a creației cinematografice românești și a patrimoniului național al cinematografiei;
 21. acordă anual Premiul Național al Cinematografiei și poate institui premii pentru creația și producția de filme românești;
 22. elaborează indicatori statistici de specialitate și asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;
 23. editează, publică și comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicații de specialitate și poate sprijini editarea unor asemenea publicații;
 24. poate iniția și comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe;
 25. stabilește, cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor, prețurile și tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum și pentru cele prestate de instituțiile din subordine;
 26. organizează și finanțează activitățile de formare și perfecționare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei și pentru care nu există forme speciale de școlarizare și eliberează în acest scop atestate profesionale;
 27. colaborează, în condițiile prezentei ordonanțe, cu organizațiile neguvernamentale, sindicatele și patronatele din domeniul cinematografiei, precum și cu alte structuri ale societății civile, controlează și asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de prezenta ordonanță;
 28. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor și exploatanților de cinematografe pentru accesul la formele de finanțare interne și internaționale;
 29. propune Ministerului Culturii și Cultelor reprezentanți ai României în organismele internaționale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;
 30. avizează și aprobă, în calitate de autoritate națională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducție cinematografică europeană.

(2) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naționale și al promovării filmului românesc.

CAPITOLUL III
Arhiva Națională de Filme

Art. 7. - În subordinea Centrului Național al Cinematografiei funcționează Arhiva Națională de Filme, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică.

Art. 8. - Arhiva Națională de Filme îndeplinește funcția de depozit legal și voluntar și are ca principale atribuții colectarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise și de orice altă natură ale culturii cinematografice românești și universale, precum și organizarea și sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.

Art. 9. - (1) Arhiva Națională de Filme se finanțează prin bugetul Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Arhiva Națională de Filme este condusă de un director, care îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite.

Art. 10. - (1) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de Restaurare a Peliculei.

(2) Cinemateca Română funcționează și își desfășoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema: "UNION" și "EFORIE" din municipiul București.

(3) Arhiva Națională de Filme are în administrare sălile de cinema: "UNION", "EFORIE" și "STUDIO" din municipiul București.

(4) În vederea susținerii și dezvoltării culturii cinematografice și a promovării filmului românesc, Arhiva Națională de Filme poate înființa filiale ale Cinematecii Române în alte localități din țară.

Art. 11. - Organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL IV
Fondul cinematografic

Art. 12. - (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activității cinematografice, precum și

pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Centrului Național al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic.

(2) Fondul cinematografic se constituie din venituri proprii realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și din sume alocate Centrului Național al Cinematografiei de la bugetul de stat.

(3) Centrul Național al Cinematografiei poate utiliza veniturile proprii colectate la Fondul cinematografic și pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal și materiale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe.

Art. 13. - (1) Veniturile proprii care se colectează în contul Fondului cinematografic se constituie din următoarele surse:

a) venituri obținute din administrarea și exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naționale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonanțe;
b) venituri obținute din închirierea și concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonanțe.

c) tarife pentru efectuarea operațiunilor de clasificare și înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei; tarifele se stabilesc și se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii și cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Național al Cinematografiei;
d) colectarea unei contribuții de 2% din prețul de vânzare și/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, DVD-urilor sau al oricărui alt material, care se adaugă la prețul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea și/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate sau DVD-uri sunt obligați să transmită Centrului Național al Cinematografiei lista contractelor de vânzare și/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora și datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând și licențele pentru titlurile respective; în cazul filmelor cu interdicție de vizionare pentru minori, contribuția este de 10%;
e) colectarea unei contribuții de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice și private, care se adaugă la acest preț și care se încasează de la agentul de publicitate, sau de firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate; acestea sunt obligate să transmită Centrului Național al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora și denumirea agenților vânzători; obligația de plată revine agenției de publicitate sau firmei intermediare cumpărătoare a minutelor de publicitate, după caz;
f) colectarea unei contribuții de 3% în cazul vânzărilor barter, care se calculează din valoarea echivalentă prețului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv, în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează publicitatea; plata contribuției către Fondul cinematografic se face de agentul de publicitate sau, după caz, de agentul intermediar;
g) colectarea unei contribuții de 3% din prețul minutelor de publicitate vândute din spațiul programului propriu de către societățile de televiziune prin cablu, care au licența pentru producția de programe, și care se adaugă acestui preț; plata contribuției către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu, cu respectarea condițiilor prevăzute la lit. d)-f);
h) colectarea unei contribuții de 3% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen și pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spații destinate vizionării cu public; contribuția revine în proporție de 50% distribuitorilor și de 50% exploatanților și va fi achitată de exploatant;
i) o contribuție de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru transmisia prin cablu a emisiunilor de televiziune și satelit;
j) colectarea unei contribuții de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea, acordată pe bază de licitație, a drepturilor de difuzare și exploatare a filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, cu respectarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;
k) colectarea unei contribuții de 1% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc. Plata se va face până la data de 31 mai a anului în curs, pentru anul precedent;
l) realizarea altor activități specifice, precum și acceptarea de donații și sponsorizări;
m) dobânda aferentă disponibilităților din contul de venituri proprii ale Centrului Național al Cinematografiei, aflat în Trezoreria Statului;
n) alte venituri dobândite în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Sumele datorate pentru contribuțiile stabilite la alin. (1) lit. d)-i) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-i) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus TVA-ul aferent și/sau impozitul pe spectacol, precum și taxa de timbru cinematografic.

Art. 14. - Operatorii economici sunt obligați să declare și să vireze Centrului Național al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-j), până la data de 25 a lunii curente, pentru luna anterioară, precum și să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-j), cu menționarea valorii acestora.

Art. 15. - (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.

(2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate, Centrul Național al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(3) Dobânzile și penalitățile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 16. - (1) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-i), pot opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, cu notificarea Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Persoanele fizice și juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. h), pot opta, cu notificarea Centrului Național al Cinematografiei, pentru finanțarea directă a producției sau distribuirii de filme românești, în condițiile prezentei ordonanțe.

(3) Sumele neutilizate se virează în contul de venituri proprii al Centrului Național al Cinematografiei, până la data de 31 decembrie a anului în curs.

(4) Notificările formulate potrivit alin. (1) vor fi depuse trimestrial la Centrul Național al Cinematografiei.

(5) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1) și (2) vor fi scăzute din cuantumul contribuției datorate Fondului cinematografic, în condițiile prezentei ordonanțe.

(6) Bugetele filmelor finanțate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie aprobate de Centrul Național al Cinematografiei, pe baza listelor de prețuri unitare medii de piață pentru echipamente și utilaje, laborator, aparatura de preluare sunet și montaj, în conformitate cu regulamentul.

(7) Operatorii economici care intenționează să participe la selecția de proiecte cinematografice, organizată potrivit prezentei ordonanțe, și care au în patrimoniu echipamente de filmare sunt obligați să comunice, până la data de 31 martie a fiecărui an, lista de prețuri pentru echipamente și utilaje, aparatura de preluare a sunetului și de montaj. Prețurile pentru laborator vor fi cele comunicate de laboratoarele care funcționează în România.

(8) Contribuția persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (1) și (2) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producția sau distribuirea filmului, nefiind inclusă în cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 17. - (1) Pentru susținerea producției naționale de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate.

(2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la jumătate din suma datorată la solicitarea producătorilor, cu notificarea Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Sumele neutilizate se virează în contul de venituri proprii al Centrului Național al Cinematografiei, până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs, pentru anul precedent.

Art. 18. - La sfârșitul fiecărui an, suma reprezentând veniturile proprii, rămasă neutilizată din Fondul cinematografic, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL V
Mecanisme și modalități de finanțare a unor activități din Fondul cinematografic

SECȚIUNEA 1
Finanțarea prin acordarea de credit direct

Art. 19. - Centrul Național al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, în condițiile prezentei ordonanțe, credite directe persoanelor fizice și juridice autorizate și înscrise în Registrul cinematografiei.

Art. 20. - (1) Creditul direct se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru:

a) producția de filme de toate genurile: de ficțiune, documentar, de animație;
b) dezvoltarea proiectelor de film.

(2) Creditul direct se acordă de Centrul Național al Cinematografiei în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe și ale regulamentului.

(3) Creditul direct pentru producție nu poate depăși 50% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli de producție.

(4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile și cu buget redus.

Art. 21. - (1) Pot solicita credit direct pentru producție și dezvoltare de proiect persoanele fizice și persoanele juridice autorizate care au câștigat o sesiune de selecție și îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;
b) au un capital social de minimum 20.000 lei RON, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;
c) asigură o contribuție proprie de minimum 6% din bugetul total al producției filmului, în numerar, servicii sau în natură, în condițiile art. 16 alin. (5) și (6);
d) în cazul coproducțiilor cinematografice, contribuția proprie de minimum 6% se referă la participarea părții române;
e) au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum și dreptul de exploatare al filmului produs;
f) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului;
g) includ în devizul de producție al filmului costuri care nu pot depăși următoarele cote maximale:
- 10% pentru onorariul societăților producătoare;
- 10% pentru cheltuieli neprevăzute;
- 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum și pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;
- 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum și a dialogurilor și cesiunea drepturilor provenite din această activitate;
- 4% pentru producătorul executiv;
- 4% pentru onorariul pentru muzica original compusă;
h) includ în devizul de producție al filmului costuri la echipamente și materiale, conform art. 16 alin. (5) și (6);
i) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei și aflate în derulare.

(2) Producătorul poate cheltui minimum 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber. Condiția de teritorialitate este îndeplinită dacă din bugetul filmului se cheltuie până la maximum 80% pe teritoriul României.

(3) Creditul direct pentru producția unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție și nu este transmisibil, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 22. - (1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda în cadrul sesiunilor de concurs pentru proiectele cinematografice, pe baza evaluărilor pe care comisiile le fac, potrivit prevederilor regulamentului.

(2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă numai pentru filmele de lung metraj de ficțiune, documentare sau de animație.

(3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare și prospecții necesare scrierii scenariului, angajarea de specialiști dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.

(4) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecție pentru producție a proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.

(5) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câștigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie.

(6) În cazul proiectelor câștigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producție acordat proiectului și se acordă în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (3) și (4).

(7) Creditul pentru dezvoltare de proiect nu poate depăși cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producție al unui film de ficțiune, documentar sau de animație, după caz, realizat în anul precedent.

(8) Creditul pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 23. - Cuantumul maxim de creditare care se poate acorda în condițiile prezentei ordonanțe este de 80% din valoarea devizului filmului.

Art. 24. - Centrul Național al Cinematografiei poate acorda credit direct în cazul producțiilor internaționale de film care îndeplinesc următoarele condiții:

a) coproducători sunt persoane fizice sau juridice române, autorizate ca atare și înscrise în Registrul cinematografiei;
b) coproducătorii români au participat și au câștigat o sesiune de selecție, în condițiile prezentei ordonanțe;
c) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute în regulament;
d) coproducătorii dețin, pe bază de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;
e) coproducătorii își asumă obligația ca, pe genericul filmului și în toate materialele publicitare, să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei;
f) utilizarea creditului acordat de Centrul Național al Cinematografiei se face în proporție de maximum 80% pe teritoriul României;
g) creditul direct pentru coproducții internaționale nu poate depăși 65% din contribuția părții române la realizarea filmului, cu excepția filmelor prevăzute la art. 20 alin. (4).

SECȚIUNEA a 2-a
Finanțarea prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Art. 25. - Centrul Național al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic, în condițiile prezentei ordonanțe, sprijin financiar nerambursabil persoanelor fizice și juridice autorizate și înscrise în Registrul cinematografiei.

Art. 26. - (1) Sprijinul financiar nerambursabil se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru:

a) încurajarea realizatorilor și producătorilor filmelor cu succes de public;
b) încurajarea realizatorilor și producătorilor filmelor de valoare artistică deosebită, recunoscute ca atare pe plan internațional;
c) distribuirea filmelor românești de toate genurile: de ficțiune, documentar, animație;
d) încurajarea funcționării cinematografelor de artă și a programării filmelor în acestea;
e) organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme, interne și internaționale;
f) susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică.

(2) Acordarea de sprijin financiar nerambursabil se face în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe și ale regulamentului.

(3) Sprijinul financiar nerambursabil se acordă la cerere, conform regulamentului, de către Consiliu.

Art. 27. - (1) Sprijin financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor și regizorilor unui film realizat în condițiile prezentei ordonanțe, denumit film de referință, care a realizat în sălile de cinematograf sau alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori definit ca prag de referință.

(2) Pragul de referință pentru filmele românești se stabilește de către Centrul Național al Cinematografiei la începutul fiecărui an, pe baza datelor statistice înregistrate în sălile de cinematograf din România, în anul precedent, reprezentând media numărului de spectatori înregistrați la această categorie de filme.

(3) Modalitatea de calcul al sprijinului este prevăzută în regulament.

(4) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.

(5) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.

(6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau în coproducție cu participare românească.

(7) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.

(8) Sprijinul financiar automat pentru succes de public este un sprijin financiar nerambursabil.

Art. 28. - (1) Sprijin financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor și regizorilor unui film, realizat în condițiile prezentei ordonanțe, care a fost selecționat sau premiat la festivalurile internaționale de categoria A.

(2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu sprijinul financiar automat pentru succes de public, ce se poate acorda în anul respectiv.

(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.

(4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.

(5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau în coproducție cu participare românească.

(6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.

(7) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică este un sprijin financiar nerambursabil.

Art. 29. - (1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;
b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON), în cazul distribuitorilor și exploatanților, persoane juridice, sau prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;
c) asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii;
d) au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii și exploatării filmului;
e) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului;
f) includ în deviz costuri care nu pot să depășească următoarele cote maximale:
- 7,5% pentru onorariul societăților de distribuire;
- 5% cheltuieli neprevăzute.

(2) Distribuitorul poate cheltui minimum 20% din bugetul de distribuire al unui film românesc pe teritoriul statelor membre al Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber. Condiția de teritorialitate este îndeplinită dacă din bugetul filmului se cheltuie până la maximum 80% pe teritoriul României.

(3) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea unui film nu este transmisibil, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanță.

(4) Sprijinul nerambursabil pentru distribuirea unui film românesc sau cu participare românească se poate acorda cu cel mult 6 luni de la termenul de începere a distribuirii acestuia.

(5) În cazul filmelor românești sau al filmelor cu participare majoritar românească, se poate acorda sprijin nerambursabil și pentru distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice în afara României.

Art. 30. - Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;
b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON) în cazul persoanelor juridice sau prezintă o scrisoare de garanție bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;
c) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu regulamentul;
d) difuzează film de artă în proporție de minimum 60% din programul anual, din care cel puțin jumătate este consacrat filmului european sau românesc.

Art. 31. - (1) Sprijinul financiar nerambursbil se acordă pe baza unui contract încheiat cu Centrul Național al Cinematografiei.

(2) Sprijinul financiar nerambursabil, cu excepția sprijinului financiar automat pentru succes de public și pentru calitatea artistică a filmului, se acordă în tranșe de plată, cu condiția ca prima dintre acestea să nu depășească 30% din totalul finanțării aprobate, iar ultima să fie de cel puțin 15%.

(3) Ultima tranșă se acordă numai după încheierea activității și prezentarea documentelor justificative cu privire la costurile efectuate și a raportului de evaluare a proiectului derulat.

(4) Sprijinul financiar nerambursabil nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finanțării ori pentru obținerea de profit.

(5) Modul de utilizare a sprijinului financiar nerambursabil este supus controlului Centrului Național al Cinematografiei, precum și al autorităților publice cu atribuții în domeniul financiar-bugetar.

CAPITOLUL VI
Concursul de proiecte cinematografice

Art. 32. - (1) Acordarea creditului direct pentru dezvoltarea proiectelor și pentru producția filmelor se face ca urmare a câștigării unor concursuri de selecție a proiectelor cinematografice.

(2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează de două ori pe an și se desfășoară potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe și ale regulamentului.

Art. 33. - Concursurile de selecție a proiectelor cinematografice se organizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libertatea de creație, de exprimare artistică și de comunicare publică a filmelor cinematografice;
b) primordialitatea valorii artistice în cadrul selecției și promovării proiectelor cinematografice;
c) încurajarea coproducțiilor cinematografice internaționale;
d) încurajarea debuturilor în cinematografie.

Art. 34. - (1) La concursurile de selecție a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice și juridice române, autorizate ca producător de filme și înregistrate în Registrul cinematografiei, ale căror proiecte îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în regulament.

(2) Persoanele fizice și juridice care nu au respectat prevederile prezentei ordonanțe și obligațiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Național al Cinematografiei nu pot beneficia de credite din Fondul cinematografic.

Art. 35. - (1) În condițiile prezentei ordonanțe sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj, ficțiune, animație și documentare, cu o durată de minimum 70 de minute, și a filmelor de scurt metraj de ficțiune, animație și documentare, cu o durată de maximum 60 de minute.

(2) Concursul de selecție a proiectelor cinematografice se organizează în două secțiuni: secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj și secțiunea filmelor documentare și de animație.

Art. 36. - La data anunțării publice a concursului, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei numește secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane.

Art. 37. - (1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunță prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicare pe site și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs.

(2) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs.

(3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filme de scurt metraj de ficțiune și 15% pentru filmele documentare și filmele de animație.

Art. 38. - (1) Proiectele cinematografice de lung metraj de ficțiune, care urmează să beneficieze de credite financiare pentru producție, trebuie să fie prezentate la premieră, prin proiecție pe ecrane, în copie standard de 35 mm sau proiecție digitală.

(2) Filmele de scurt metraj, documentare și cele de animație pot fi prezentate la premieră și pe suport video betacam, digibeta sau HD.

Art. 39. - (1) În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, producătorii de filme vor întocmi dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect.

(2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.

(3) Dosarele de scenariu se depun sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.

(4) Selecția proiectelor cinematografice se face de două comisii, astfel:

a) o comisie formată din 5 membri pentru secțiunea filmelor de ficțiune, de lung și scurt metraj;
b) o comisie formată din 3 membri pentru secțiunea filmelor documentare și de animație.

(5) Comisia de selecție pentru secțiunea filmelor de ficțiune va fi sprijinită în activitatea sa de către o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot.

(6) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecție.

(7) Comisia de lectori analizează scenariile de filme și întocmește referate de specialitate, pe care le pune la dispoziție membrilor comisiei de selecție.

(8) Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție și a comisiei de lectori se stabilesc prin regulament.

Art. 40. - (1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(2) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați pentru două sesiuni de concurs.

(3) Membrii comisiei de lectori pot fi desemnați pentru două sesiuni de concursuri succesive.

(4) Persoanele propuse atât pentru comisiile de selecție, cât și pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele de gradul unu nu pot participa în nici o calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs.

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remunerați din bugetul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 41. - (1) Comisiile de selecție evaluează și selectează proiectele cinematografice care au îndeplinit condițiile de eligibilitate și stabilesc rezultatele concursului pe baza următoarelor criterii de evaluare:

a) calitatea scenariului;
b) calitatea regizorului;
c) calitatea producătorului.

(2) Ponderea acestor criterii în evaluarea și selectarea proiectelor cinematografice se stabilește prin regulament.

(3) Pentru creditul direct de dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt:

a) calitatea sinopsisului sau scenariul, dacă este finalizat și se dorește rescrierea lui, în cazul filmelor de ficțiune;
b) calitatea descrierii proiectului, în cazul filmelor documentare sau de animație;
c) calitatea scenaristului;
d) calitatea producătorului.

Art. 42. - La încheierea etapei de selecție a proiectelor cinematografice, respectiv a celei de acordare a creditelor directe pentru dezvoltare de proiect, comisiile de selecție vor emite hotărâri cu privire la selecția acestora.

Art. 43. - (1) Proiectele de film selecționate vor fi clasificate în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului final obținut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează:

a) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj;
b) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj, de debut;
c) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de scurt metraj de ficțiune;
d) lista proiectelor selecționate pentru filmele documentare și de animație;
e) lista proiectelor selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.

(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare și se transmit directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 44. - (1) În etapa de finanțare Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, stabilite prin hotărârea comisiei de selecție.

(2) Consiliul decide cuantumul creditului ce se acordă pentru producția de filme proiectelor selecționate în funcție de următoarele criterii:

a) ierarhizarea proiectelor cinematografice selecționate prin hotărârea comisiei de selecție;
b) devizul de producție sau al dezvoltării de proiect, după caz;
c) planul de finanțare;
d) planul de producție;
e) modul de derulare a contractelor anterioare încheiate între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.

(3) Pentru fiecare proiect analizat se întocmește un raport de acordare a creditului financiar.

Art. 45. - Cuantumul maxim care se poate aloca unui producător persoană fizică sau juridică autorizată, ca atare, din totalul fondurilor alocate de Centrul Național al Cinematografiei pentru fiecare sesiune de concurs se comunică înainte de fiecare sesiune.

Art. 46. - În cazul în care producătorul unui proiect câștigător al concursului decide înlocuirea regizorului, această înlocuire se poate face numai în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Consiliului.

Art. 47. - (1) Comisia de selecție și Consiliul se vor întruni în termen de maximum două zile după încheierea etapei de finanțare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecție a proiectelor cinematografice și de acordare a creditelor financiare.

(2) Proiectele care au fost selecționate și care au obținut credite financiare sunt declarate câștigătoare ale concursului.

Art. 48. - (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câștigător, vor fi făcute publice prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum și într-un ziar cu acoperire națională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului.

(2) Hotărârea de acordare a creditelor directe pentru producție este valabilă 12 luni de la data comunicării, pentru o producție exclusiv românească, și 24 de luni pentru proiectele ce se realizează în coproducție cu participare românească, interval în care trebuie asigurată finanțarea proiectului și trebuie încheiat contractul de creditare.

(3) Beneficiarii creditelor, precum și persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite până la semnarea contractelor de creditare a proiectului în curs.

(4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (2), de maximum 3 luni, respectiv 6 luni.

Art. 49. - Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris solicitanților de credite, în termen de 7 zile calendaristice, hotărârea de acordare a creditelor financiare directe.

Art. 50. - (1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii și Cultelor.

(2) Ministrul culturii și cultelor va numi prin ordin o comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 5 membri.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestațiilor.

(4) Hotărârile comisiei de contestație pot fi atacate la Curtea de Apel București, în 30 de zile de la comunicare.

(5) Decizia Curții de Apel București emisă în soluționarea acestor contestații este definitivă și irevocabilă.

Art. 51. - (1) Creditul direct pentru producție și creditul pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrului Național al Cinematografiei și persoana fizică sau juridică autorizată ca atare, care l-a solicitat.

(2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanțarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât și ca termene, este asigurată.

(3) Producția unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producție, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum și al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum 6 luni de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depășească 2 ani de la acea dată, pentru o producție exclusiv românească.

(4) Producția unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producție, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum și al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depășească 3 ani de la această dată, pentru proiectele realizate în coproducție cu participare românească.

Art. 52. - (1) Creditul direct pentru producție se alocă astfel:

a) până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire;
b) diferența de până la 50% din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului:
- până la 20% la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producție semnate de regizor și producător sau, în funcție de caz, de producătorul delegat;
- până la 20% la solicitarea producătorului, la sfârșitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producție și a procesuluiverbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor și producător;
- 10% la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: predarea copiei standard sau a matriței video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului, participarea financiară a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului, precum și aportul producătorului și prezentarea unui contract de distribuire.

(2) Alocarea ultimei tranșe de creditare se face numai în urma unui audit financiar, realizat și predat de producător, care să certifice corecta utilizare a creditelor acordate.

Art. 53. - Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit și poate declanșa procedura executării silite, potrivit prezentei ordonanțe, în următoarele situații:

a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;
b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligațiile contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei.

Art. 54. - (1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe, este obligat să țină evidența contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului.

(2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziție Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.

Art. 55. - (1) Creditul direct pentru producție și dezvoltare, acordat în condițiile prezentei ordonanței, se rambursează Centrului Național al Cinematografiei din veniturile obținute de beneficiarul creditului, exclusiv prin valorificarea filmului realizat cu acest credit.

(2) Rambursarea se face începând de la primul leu încasat, procentual, din toate veniturile realizate de filmul care a obținut creditarea, din toate formele de exploatare audiovizuală, cinematograf, video, televiziune, piața internă sau cea internațională, procentul de rambursare fiind egal cu procentul de creditare a proiectului respectiv de către Centrul Național al Cinematografiei.

(3) Durata de rambursare a creditului direct pentru producție este de 7 ani.

(4) În cazul nerambursării integrale a creditului direct pentru producție, după expirarea perioadei de 7 ani, Centrul Național al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei "Scrisori de acces" la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnate de producător.

(5) La data semnării protocolului prevăzut la alin. (4), suma nerambursată se stinge ca datorie. În cazul coproducțiilor cu parteneri străini, prevederile art. (4) se referă la partea de finanțare românească.

(6) Producătorii, persoane fizice sau juridice, care au obținut credit direct sunt obligați să raporteze periodic Centrului Național al Cinematografiei veniturile realizate de filmul respectiv, în toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV și orice altă formă de prezentare, atât pe teritoriul României, cât și peste hotare.

(7) Această raportare se face lunar în primul an de exploatare a filmului, trimestrial în următorii 2 ani și anual după cel de-al treilea an de exploatare. Raportările se fac pe formulare speciale aprobate de Centrul Național al Cinematografiei.

(8) Neraportarea acestor venituri, pentru o perioadă mai lungă de 3 luni în primul an, 6 luni în anii 2 și 3 și un an în următorii ani de creditare, duce la rezilierea automată a contractului de creditare și la obligarea debitorului la plata integrală a soldului creditului respectiv.

Art. 56. - Transferul sumelor reprezentând ratele scadente la creditele acordate, prevăzute la art. 55 alin. (2), se face trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui în care s-au încasat veniturile realizate din exploatarea filmului, potrivit dispozițiilor art. 55 alin. (7).

Art. 57. - (1) În condițiile prezentei ordonanțe, dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparține producătorului.

(2) Până la restituirea creditului, negativul și toate materialele primare ale filmului realizat cu credit de la Fondul cinematografic se vor depune într-un laborator agreat de Centrul Național al Cinematografiei, care este cosemnatar al actului de depunere.

(3) Cazurile în care Centrul Național al Cinematografiei poate aproba transmiterea unui proiect spre producția unui alt producător sunt:

a) incapacitatea de plată;
b) reorganizarea judiciară sau falimentul;
c) retragerea din proiect a unui coproducător sau finanțator.

Art. 58. - (1) Nu pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic:

a) proiectele autorilor care ocupă funcții de director general al Centrului Național al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăților comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care dețin alte funcții de conducere din cadrul Centrului Național al Cinematografiei și al societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecție, pentru perioada succesivă a două sesiuni de concurs, precum și de funcționari publici în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor;
b) proiectele cinematografice care propagă defăimarea țării sau a națiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituționale, care incită la război, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial;
c) proiectele de film care conțin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic sau obscen;
d) proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și dreptul acesteia la propria imagine;
e) proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violență;
f) proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă.

(2) Nu pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat.

(3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic, în calitate de coproducător.

Art. 59. - (1) Autoritățile administrației publice locale pot susține, în condițiile prezentei ordonanțe, costruirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu.

(2) Autoritățile administrației publice locale vor acorda facilități pentru desfășurarea filmărilor și a altor activități de producție cinematografică, în cazul filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească.

Art. 60. - (1) Pentru încurajarea distribuirii filmului românesc, exploatanții de săli și grădini de cinematograf au obligația de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice românești, din care cel puțin 1% la orele de maximă audiență, putând beneficia de sprijin financiar nerambursabil în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Sălile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice românești vor beneficia de o reducere de 50% a contribuției prevăzute la art. 13.

Art. 61. - Televiziunile generaliste au obligația să asigure minimum 5% din timpul de transmisie, cu excepția programelor de știri, evenimente sportive, jocuri și reclamă, pentru difuzarea producțiilor cinematografice românești, din care cel puțin 1% la orele de maximă audiență.

Art. 62. - (1) În vederea sprijinirii activității cinematografice, operatorii economici care au ca obiect de activitate principal și sunt direct implicați în producția, distribuirea și exploatarea de filme cinematografice, înscriși ca atare în Registrul cinematografiei, pot beneficia de scutirea de la plata taxelor vamale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a Tarifului vamal de import al României pentru importurile de utilaje și echipamente cinematografice, peliculă și substanțe de procesare care nu se produc în țară, alte bunuri folosite în industria cinematografică.

(2) În vederea sprijinirii activității cinematografice, operatorii economici direct implicați în producția și finanțarea de filme, înscriși ca atare în Registrul cinematografiei, sunt scutiți de la plata impozitului pe profit a cotei-părți din profitul brut reinvestit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (2), Centrul Național al Cinematografiei va emite un "Certificat de investitor" pentru producător, respectiv "Certificat de finanțator" pentru coproducător sau finanțator, în care sunt precizate următoarele date:

a) numele persoanei juridice și datele de identificare;
b) numărul de înscriere în Registrul cinematografiei, în cazul producătorului și coproducătorului, sau contractul, în cazul finanțatorului;
c) valoarea creditului direct obținut;
d) valoarea totală a bugetului estimativ al producției și valoarea costurilor directe de producție;
e) valoarea totală a investiției sau a finanțării.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) vor fi depuse la organele fiscale de către persoanele juridice, odată cu celelalte declarații prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII
Patrimoniul național al cinematografiei și modul de administrare a acestuia

Art. 63. - (1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri:

a) filme de toate genurile: lungmetraje și scurtmetraje de ficțiune, documentare sau de animație, precum și materialele lor primare de imagine și sunet, mixajele de sunet realizate până în anul 1997 cu finanțare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unități de stat sau de la bugetul Centrului Național al Cinematografiei;
b) materialele documentare, precum: fotografii, afișe, scenarii, partituri și alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Naționale de Filme;
c) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea Centrul Național al Cinematografiei;
d) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea Arhiva Națională de Filme;
e) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" și "Studio" din municipiul București.

(2) Bunurile din patrimoniul public al statului enumerate la alin. (1) lit. a) și c) se află în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b) și e) se află în administrarea Arhivei Naționale de Filme.

Art. 64. - Mixajele magnetice, materialele și bunurile rămase în urma producțiilor românești, realizate în condițiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestații internaționale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziționate și confecționate pe costurile filmelor respective și aflate în orice loc de depozitare, se află în patrimoniul privat al statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 65. - (1) Se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România-Film" sălile și grădinile de spectacol cinematografic, precum și terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România-Film" Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoșoaia din municipiul București.

Art. 66. - Se află în proprietatea privată a statului sediile, clădirile cu altă destinație, precum și terenurile aferente acestora, aflate în patrimoniul Studioului Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Studioului Cinematografic "Rofilm" - S.A. și al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A., societăți ce funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 67. - (1) Diminuarea participației statului la unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor, prevăzute la art. 66, precum și vânzarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic și terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România-Film", se poate face, pe baza unei strategii emise de Ministerul Culturii și Cultelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Strategia va cuprinde modalități de realizare a privatizării, respectiv a vânzării, prin:

a) vânzarea de acțiuni;
b) vânzarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, sediilor, clădirilor cu altă destinație, precum și a altor bunuri proprietate privată a statului către utilizatorii actuali;
c) majorarea capitalului social prin aport de capital privat;
d) încheierea unor contracte de asociere cu investitori privați în scopul realizării de investiții în domeniu;
e) orice combinație a metodelor prevăzute la lit. a)-d).

(3) Strategia de privatizare se aprobă în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL VIII
Contravenții și sancțiuni

Art. 68. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe privind:

a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;
b) desfășurarea oricăror activități de distribuție, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fără certificat de clasificare emis de Centrul Național al Cinematografiei;
c) exploatarea, inclusiv prin comercializare și/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiții decât cele prevăzute în certificatul de clasificare;
d) exploatarea sălilor și/sau grădinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Național al Cinematografiei;
e) exploatarea, prin proiecție publică, comercializare și/sau închiriere de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română.

Art. 69. - Constatarea contravențiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentei ordonanțe se fac de către Centrul Național al Cinematografiei sau de organele de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor:

a) la cererea unei autorități publice;
b) din oficiu;
c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică prejudiciată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 70. - Contravențiilor prevăzute la art. 68 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 71. - (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

(2) Cuantumul amenzilor contravenționale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 72. - În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanțe și a normelor metodologice care reglementează funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, Centrul Național al Cinematografiei poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare în Registrul cinematografiei și de încetare imediată a activităților pentru care s-a dispus măsura respectivă.

CAPITOLUL IX
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 73. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Centrul Național al Cinematografiei va elabora regulamentul prevăzut de prezenta ordonanță privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, producție și distribuire de filme.

(2) Proiectul regulamentului menționat la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În același termen Centrul Național al Cinematografiei va elabora și va supune spre aprobare Ministerului Culturii și Cultelor normele și instrucțiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 74. - (1) Operațiunile de înscriere și de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, care își păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.

(2) Se exceptează de la obținerea clasificării filmele cinematografice care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaționale, schimburi culturale, alte manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate.

Art. 75. - (1) Centrul Național al Cinematografiei organizează activități de formare și perfecționare profesională, precum și eliberarea de certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de școlarizare în învățământul de stat.

(2) În acest scop, pe lângă Centrul Național al Cinematografiei se constituie comisii de specialiști din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) se constituie prin ordin comun al miniștrilor de resort, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) Comisiile își vor desfășura activitatea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, care va asigura secretariatul tehnic.

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor fi remunerați conform prevederilor legale.

Art. 76. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va introduce în codul clasificării ocupațiilor din România, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, profesiile și meseriile specifice domeniului cinematografic, în acord cu legislația europeană în materie.

Art. 77. - Plata cotizațiilor datorate de către Centrul Național al Cinematografiei și Arhiva Națională de Filme către organismele internaționale de profil se suportă din bugetul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 78. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt obligate ca, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spațiul publicistic necesar promovării premierelor cinematografice românești, realizate în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Centrul Național al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalitățile și spațiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmului românesc.

(3) Publicitatea difuzată în condițiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială.

Art. 79. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 80. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii și cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat

p. Ministrul educației și cercetării,
Anton Anton,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.
Nr. 39.


ANEXĂ


Duminică, 03 martie 2024, 14:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.