HOTĂRÂRE nr.39 din 22 decembrie 2004
privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1248/23 dec. 2004

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.030 din 8 noiembrie 2004, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.32/2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (3) și (4) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:

"(3) Comisiile permanente sunt formate dintr-un număr de 11-33 de deputați, cu excepția Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar.

(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă dintre cele prevăzute la art. 58, cu excepția membrilor Comisiei pentru regulament."

2. Alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) În prima lor ședință, convocată de președintele Camerei, comisiile permanente își aleg birourile, compuse din câte un președinte, 2 vicepreședinți și 2 secretari, cu excepția Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din președinte, un vicepreședinte și 2 secretari. Funcțiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare."

3. La articolul 45, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"e) are la dispoziție logistica necesară în vederea desfășurării activității comisiei, autoturisme, personal de secretariat și de specialitate, similar cu liderul de grup."

4. La articolul 58, după punctul 16 se introduce punctul 17 cu următorul cuprins:

"17. Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 22 decembrie 2004.
Nr. 39.


Luni, 22 aprilie 2024, 05:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.