LEGE nr.525 din 25 noiembrie 2004
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1115/27 noi. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.846 din 15 septembrie 2004, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) și la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naționale de cercetaredezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 și 9 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 și 3 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, și în anexa nr. 5, cu excepția celor de la nr. crt. 1 și 4, vor putea fi organizate, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitățile de cercetaredezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat. Societatea Comercială "Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană" - S.A. Târgu Mureș, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva."

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Bunurile imobile aflate în administrarea și/sau în concesionarea institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unităților și instituțiilor de învățământ agricol și silvic, a unităților de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol, precum și a centrelor de perfecționare profesională în agricultură aparțin domeniului public al statului și rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora, pe durata realizării obiectului de activitate."

3. La articolul unic, după punctul 2 se introduc punctele 21 - 24, cu următorul cuprins:

"21. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Unitățile prevăzute la alin. (1) au în administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului și bunuri proprii dobândite în condițiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetaredezvoltare. "

22. După alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (11) - (13) , cu următorul cuprins:

"(11) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se compune din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare.

(12) Membrii Academiei de Științe Agricole și Silvice

"Gheorghe Ionescu-Șișești" sunt personalități științifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizări și contribuții remarcabile la progresul domeniilor acestei instituții.

(13) Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este de 181, iar numărul maxim de membri de onoare din țară este de 40."

(23) . După alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Membrii Academiei de Științe Agricole și Silvice

"Gheorghe Ionescu-Șișești", rezidenți în țară, primesc, prin Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", de la bugetul de stat o indemnizație lunară egală cu salariul mediu brut pe economie."

. 24) Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins: "Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.""

4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 223 va avea următorul cuprins:

"Art. 223 - (1) Suprafețele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităților, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecționare agricolă, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân definitiv și irevocabil în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricole prevăzute în anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptățite, solicitate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

5. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

"31. După articolul 225 se introduce articolul 226 cu următorul cuprins:

"Art. 226. - (1) Absolvenții de învățământ superior și mediu care se încadrează în unitățile de cercetaredezvoltare pot beneficia de o primă de instalare de până la 10 salarii medii pe economie, plătite din veniturile proprii ale unității. Beneficiarii primelor de instalare au obligația de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligați la restituirea întregii sume.

(2) Specialiștii care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de cercetare-dezvoltare agricolă vor primi în folosință, pe durata contractului individual de muncă,

1.500 m2 teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unități".

6. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

"51. La anexa nr. 1a), numărul curent 1.15 se abrogă."

7. La articolul unic, după punctul 8 se introduc punctele 81 și 82, cu următorul cuprins:

"81. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 17 se introduce numărul curent 18 cu următorul cuprins:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"18. Stațiunea de Cercetare     Reghin    Mureș  Stațiunea de Cercetare-   Reghin   Mureș"
   și Producție pentru Creșterea             Dezvoltare pentru Ovine
   Ovinelor și Caprinelor                și Caprine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

82. La anexa nr. 2, numărul curent 5 se abrogă."

8. La articolul unic, după punctul 9 se introduc punctele 91 - 93, cu următorul cuprins:

"91. La anexa nr. 3, după numărul curent 15 se introduce numărul curent 16 cu următorul cuprins:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"16. Stațiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice  Fundulea  Fundulea  Călărași"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

92. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.

93. La anexa nr. 4, după numărul curent 9 se introduce numărul curent 10 cu următorul cuprins:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"10. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Oradea  Oradea     Bihor Universitatea  Oradea""
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 25 noiembrie 2004.
Nr. 525.


"ANEXA Nr. 7

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE
"Gheorghe Ionescu-Șișești"

Suprafețele de teren agricol care trec din domeniul public în domeniul privat al statului pentru reconstituirea dreptului de proprietate


Vineri, 21 iunie 2024, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.