ORDONANȚĂ nr.68 din 26 august 1994
privind protejarea patrimoniului cultural national
Textul actului publicat în M.Of. nr. 247/31 aug. 1994

ORDONANTA Nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural national

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL Nr. 247 din 31 august 1994
In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. l) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
Pina la adoptarea prin lege a unor regelemntari speciale privind protejarea patrimoniului cultural national, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national, adoptata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, se completeaza cu dispozitiile prezentei ordonante.

ART. 1
In sensul prezentei ordonante, patrimoniul cultural national este compus din bunuri culturale mobile si imobile cu valoare deosebita, de interes public, care sint marturii de neinlocuit ale potentialului creator uman in relatia sa cu mediul natural si cu mediul istoriceste constituit de pe teritoriul Romaniei, ale istoriei si civilizatiei nationale si universale.
Bunurile imobile sau ansamblurile de bunuri imobile care prezinta valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, religios, urbanistic, artistic, peisagistic sau tehnico-stiintific sint monumente istorice.
Monumentele istorice sint obiective singulare sau constituite in ansambluri.
Zonele de protectie aferente, stabilite prin documentatiile de urbanism si competentele lor artistice, elementele lor constitutive si elementele de mobilare interioara si exterioara, asa cum sint ele definite prin prezenta ordonanta si prin regulamentele de aplicare, sint considerate ca parte integranta a monumentelor istorice.
In sensul prezentei ordonante, monumentele istorice pot fi:
- monumente arheologice;
- situri arheologice;
- monumente si ansambluri de arhitectura;
- rezervatii de arhitectura si urbanism;
- monumente de arta;
- cladiri, monumente si ansambluri memoriale;
- monumente tehnice;
- locuri istorice;
- parcuri si gradini.
Patrimoniul cultural national mobil cuprinde:
a) bunuri cu semnificatie istorica si documentara;
b) bunuri cu valoare artistica;
c) bunuri cu valoare etnologica;
d) bunuri cu valoare stiintifica si tehnica.

ART. 2
Monumentele istorice se claseaza in urmatoarele categorii:
a) categoria A - monumente de valoare nationala exceptionala, reprezentative pe plan universal pentru civilizatia Romaniei;
b) categoria B - monumente de valoare nationala;
c) categoria C - monumente reprezentative pentru o anumita zona, epoca, stil, autor, arie etnografica.
Bunurile culturale imobile care nu sint clasate in categoriile A, B sau C reprezinta bunuri culturale comune.

ART. 3
Bunurile care fac parte din patrimoniul cultural national mobil se claseaza in urmatoarele categorii:
a) Tezaurul patrimoniului cultural national, numit in continuare tezaur, alcatuit din bunuri mobile cu valoare exceptionala si care beneficiaza de protectie speciala;
b) Fondul patrimoniului cultural national, numit in continuare fond, alcatuit din bunuri mobile cu importanta istorica, documentara, artistica, etnologica, stiintifica si tehnica si care beneficiaza de protectia acordata prin prevederile prezentei ordonante si ale altor acte normative.
Bunurile culturale care nu sint clasate in categoriile tezaur si fond se constituie in patrimoniul mobil comun si pot face obiectul reglementarilor de cercetare, evidenta, conservare si punere in valoare.

ART. 4
Incadrarea unui bun cultural in una dintre categoriile prevazute la art. 2 si 3 se face pe baza criteriilor unice si metodologiei stabilite de Ministerul Culturii printr-o procedura de clasare care se declanseaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.

ART. 5
Pentru monumentele istorice, procedura de clasare se declanseaza:
a) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, titulari ai dreptului de proprietate sau ai altor drepturi reale asupra unor bunuri culturale imobile;
b) din oficiu.
Declansarea procedurii de clasare din oficiu se face de catre Directia monumentelor istorice, in colaborare cu inspectoratele pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti, pentru bunurile culturale imobile aflate in proprietate publica.
Declansarea procedurii de clasare pentru rezervatiile de arhitectura si urbanism se face din oficiu, cu respectarea reglementarilor specifice in materie , indiferent de regimul de proprietate a bunurilor imobile aflate pe suprafata acestor rezervatii.
Institutiile de cult sint obligate ca in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sa inainteze Directiei monumentelor istorice lista bunurilor culturale imobile propuse pentru clasare.

ART. 6
Pentru bunurile din patrimoniul cultural national mobil, procedura de clasare se declanseaza:
a) la solicitarea persoanelor fizice si juridice de drept privat in a caror proprietate sau detinere se afla bunuri culturale mobile;
b) din oficiu.
Declansarea procedurii de clasare din oficiu se face de catre inspectoratele pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti, pentru bunurile culturale mobile confiscate ca urmare a furtului, exportului ilicit sau tentativei de exportt ilicit, precum si pentru bunurile culturale mobile pentru care s-a solicitat certificat de export temporar sau definitiv.
Organismele sau institutiile publice specializate sau nespecializate si agentii economici care detin, cu orice titlu, bunuri culturale mobile, sint obligate sa comunice inspectoratelor pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti pe raza carora isi au sediul, lista bunurilor culturale mobile propuse pentru clasare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
Institutiile de cult sint obligate sa comunice, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, inspectoratelor pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural judetene si al municipiului Bucuresti pe raza carora isi au sediul, listele bunurilor culturale mobile detinute, in vederea declansarii procedurii de clasare.
Institutiile publice sau private autorizate sa efectueze lucrari de cercetare sint obligate sa inainteze inspectoratelor pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti pe raza carora isi au sediul, lista bunurilor culturale descoperite, propuse pentru clasare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
Institutiile specializate private sint obligate sa comunice inspectoratelor pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti pe raza carora isi au sediul, listele bunurilor culturale mobile detinute, in vederea declansarii procedurii de clasare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

ART. 7
Monumentele istorice apartinatoare statului sau unitatilor administrativteritoriale se declara, potrivit legii, ca facind parte din domeniul public sau domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, prin hotarire a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
Detinatori cu orice titlu ai monumentelor istorice, precum si ai bunurilor culturale mobile clasate pot fi:
a) institutii publice specializate: muzee, arhive, case memoriale, colectii, biblioteci;
b) institutii publice nespecializate;
c) institutii cu caracter militar sau de aparare a tarii;
d) institutii de cult;
e) persoane juridice specializate in comertul cu astfel de bunuri:
anticariate, consignatii, agentii de intermediere, case de licitatii etc.;
f) alte persoane juridice;
g) persoane fizice.

ART. 8
Ministerul Culturii, ca organ al administratiei publice centrale de specialitate care coordoneaza activitatile specifice de cercetare, evidenta, evaluare, protectie, conservare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice si a patrimoniului cultural national mobil, instituie, in termen de 9 luni de la data aprobarii prezentei ordonante:
a) Registrul national al monumentelor istorice distruse sau disparute;
b) Registrul expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice;
c) Registrul specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice;
d) Registrul national al bunurilor culturale mobile disparute, distruse sau furate.
Ministerul Culturii va organiza Arhiva de imagini a bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural national.

ART. 9
Pentru asigurarea unui cadrul organizatoric adecvat, care sa realizeze o protectie reala a patrimoniului cultural national, precum si pentru aplicarea unitara a prevederilor legale, urmatoarele organisme se reorganizeaza dupa cum urmeaza:
a) Comisia Nationala a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice se reorganizeaza in Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, ca organism stiintific de specialitate al Ministerului Culturii, cu rol de consultanta si avizare in domeniul cercetarii, evidentei, evaluarii, protectiei, conservarii, restaurarii, punerii in valoare si revitalizarii monumentelor istorice.
Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este alcatuita din presedintele si spoecialisti numiti de ministerul culturii.
Regulamentul de organizare si functionare a comisiei se aproba prin ordin al ministrului culturii;
b) Comisia Muzeelor si Colectiilor se reorganizeaza in Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, ca organism stiintific de specialitate al Ministerului Culturii, cu rol de consultanta si avizare in domeniul evidentei, cercetarii, evaluarii, protectiei, conservarii, restaurarii si punerii in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national mobil.
Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este alcatuita din presedinte si specialisti numiti de ministrul culturii.
Regulamentul de organizare si functionare a comisiei se aproba prin ordin al ministrului culturii;
c) Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice se reorganizeaza in Directia monumentelor istorice, in cadrul Ministerului Culturii.
Directorul Directiei monumentelor istorice este, de drept, secretar al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice;
d) Directia Muzeelor si Colectiilor se reorganizeaza in Directia muzeelor si colectiilor, in cadrul Ministerului Culturii.
Directorul Directiei muzeelor si colectiilor este, de drept, secretar al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

ART. 10
Comisia Nationala a Monumentelor Istorice are urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza strategia in domeniile evidentei, cercetarii, protectiei, conservarii, restaurarii, revitalizarii si punerii in valoare a monumentelor istorice;
b) avizeaza, dupa caz, norme si metodologii privind cercetarea, evidenta, protectia, punerea in valoare si revitalizarea monumentelor istorice;
c) avizeaza norme si metodologii privind conservarea si restaurarea monumentelor istorice si a bunurilor culturale imobile comune, proprietate publica;
d) avizeaza propunerile Directiei monumentelor istorice privind lista de prioritati a lucrarilor de conservare si restaurare a monumentelor istorice, care sint proprietate publice sau proprietatea cultelor;
e) avizeaza lucrarile de conservare si restaurare a monumentelor istorice la solicitarea proprietarilor sau a titularilor de alte drepturi reale asupra acestora;
f) avizeaza proiectele de conservare si restaurare pentru monumentele istorice;
g) avizeaza studiile prin care se stabilesc zonele de protectie a monumentelor istorice;
h) avizeaza schimbarea destinatiei si functionalitatilor monumentelor istorice;
i) avizeaza normele si criteriile pentru functionarea agentilor economici si a persoanelor juridice care au activitate in domeniul cercetarii, proiectarii si executiei lucrarilor de specialitate la monumentele istorice;
j) avizeaza functionarea agentilor economici si a persoanelor juridice care au activitate in domeniul cercetarii, proiectarii si executiei lucrarilor de specialitate la monumentele istorice;
k) avizeaza normele si criteriile de atestare in vederea inscrierii in Registrul specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice;
l) avizeaza normele si criteriile de atestare a specialistilor in vederea inscrierii lor in Registrul expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice;
m) avizeaza, impreuna cu Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, exportul temporar al componentelor artistice, elementelor constitutive si elementelor de mibilare interioara sau exterioara a monumentelor istorice, elemente care sint ele insele bunuri culturale mobile clasate, in baza acordului prealabil al proprietarului sau titularului de drepturi reale;
n) avizeaza, impreuna cu comisia de specialitate a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, planurile de urbanism si planurile de amenajare a teritoriului ce privesc monumentele istorice si zonele lor de protectie.
Comisia Nationala a Monumentelor Istorice este abilitata sa reprezinte Romania in organismele internationale de specialitate similare.

ART. 11
Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor are urmatoarele atributii principale in domeniul activitatii muzeale si in domeniul protejarii patrimoniului cultural national mobil:
a) avizeaza strategia in domeniile evidentei, cercetarii, protectiei, conservarii, restaurarii si punerii in valoarea a bunurilor mobile clasate;
b) avizeaza. dupa caz, norme si metodologii privind cercetarea, evidenta, protectia, punerea in valoare si circulatia bunurilor clasate;
c) evizeaza norme si metodologii privind restaurarea si conservarea bunurilor clasate si a bunurilor din patrimoniul cultural mobil comun, aflate in proprietate publica;
d) avizeaza propunerile Directiei muzeelor si colectiilor privind lista de prioritati a lucrarilor de conservare si restaurare a bunurilor clasate;
e) avizeaza lucrarile de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, la solicitarea proprietarilor sau a titularilor de alte drepturi reale asupra acestora;
f) avizeaza normele si criteriile pentru functionarea agentilor economici si a persoanelor juridice care au activitate in domeniul executiei lucrarilor de cercetare, a bunurilor culturale mobile, precum si in domeniul comercializarii acestora;
g) avizeaza exportul temporar al bunurilor clasate in baza acordului prealabil al proprietarilor sau al titularilor de drepturi reale asupra acestora;
h) avizeaza, din punct de vedere stiintific, profilul, structura si denumirea institutiilor publice specializate.
Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este abilitata sa reprezinte Romania in organismele internationale de specialitate.

ART. 12
Atributiile Directiei monumentelor istorice si, respectiv, ale Directiei muzeelor si colectiilor se vor stabili prin hotarire a Guvernului de organizare si functionare a Ministerului Culturii.

ART. 13
La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, activitatile de protejare a monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national mobil sint indeplinite de Directia monumentelor istorice si de Directia muzeelor si colectiilor prin inspectoratele pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti si oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti.

ART. 14
In domeniul protejarii monumentelor istorice, inspectoratele pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti, au, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, urmatoarele atributii:
a) aplica normele sistemului national de evidenta a bunurilor culturale imobile in cadrul judetului si asigura paza si confidentialitatea documentelor respective;
b) identifica, expertizeaza si propun spre clasare bunurile culturale imobile detinute de persoane fizice sau juridice, cu respectarea prerogativelor dreptului de proprietate;
c) fundamenteaza si propun autoritatilor publice locale sau centrale cheltuielile necesare pentru lucrarile de evidenta, cercetare, protectie, conservare, restaurare, punere in valoare si revitalizare a monumentelor istorice;
d) controleaza periodic starea de conservare si de securitate a monumentelor istorice si stabilesc, de comun acord cu celelalte organisme competente, masurile necesare;
e) indruma si sprijina activitatile culturale si stiintifice de punere in valoare a monumentelor istorice;
f) colaboreaza cu comisiile locale la elaborarea programelor de organizare si dezvoltare urbanistica a teritoriului, pentru zonele in care se gasesc monumentele istorice;
g) tin evidenta schimbarilor de destinatie a monumentelor istorice si a transmisiunii dreptului de proprietate si a altor drepturi reale;
h) urmaresc si controeaza calitatea executiei lucrarilor de conservare si restaurare la monumentele istorice, impreuna cu directiile pentru disciplina in constructii, lucrari publice si amenajarea teritoriului, judetene si a municipiului Bucuresti.
Veniturile realizate din activitatile de expertizare efectuate la cerere se varsa la bugetul de stat, in conditiile legii.

ART. 15
In domeniul protejarii bunurilor din patrimoniul cultural national mobil, inspectoratele pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, prin oficiile pentru patrimoniul cultural national judetene si al municipiului Bucuresti, au, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, urmatoarele atributii:
a) aplica normele sistemului national de evidenta a bunurilor culturale mobile in cadrul judetului si asigura paza si confidentialitatea documentelor resspective;
b) identifica, expertizeaza si propun spre clasare bunurile culturale mobile detinute de persoane fizice sau juridice, cu respectarea prerogativelor dreptului de proprietate;
c) controleaza periodic starea de conservare si de securitate a bunurilor clasate si stabilesc masurile necesare, de comun acord cu organele competente;
d) indruma si sprijina activitatile cultural-stiintifice de punere in valoare a patrimoniului cultural mobil;
e) intocmesc evidenta transmiterii si circulatiei bunurilor clasate;
f) avizeaza exportul bunurilor culturale mobile comune, eliberind, pe baza de expertiza, Certificatul de export definitiv sau, dupa caz, Certificatul de export temporar.
Veniturile realizate din activitatile de expertizare efectuate la cerere se varsa la bugetul de stat, in conditiile legii.

ART. 16
Protectia monumentelor istorice se realizeaza prin masuri de protectie curenta , protectie speciala, protectie specifica si, in cazuri bine justificate, prin masuri deosebite de protectie.
Protectia curenta a monumentelor istorice, ca si a bunurilor culturale mobile clasate, este asigurata de catre proprietarii sau titularii de drepturi reale, care pot primi asistenta si sprijin, in acest sens, din partea organismelor specializate ale Ministerului Culturii si, dupa caz, din partea Ministerului de Interne, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenejarii Teritoriului, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Secretariatului de Stat pentru Culte.
Proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra terenurilor pe care se afla monumente istorice si asupra terenurilor situate in zonele de protectie a monumentelor istorice sint obligati sa anunte Comisiei Naationale a Monumentelor Istorice cu 12 luni inainte intentia de folosire a respectivelor terenuri pentru culturi agricole perene.

ART. 17
Protectia speciala a monumentelor istorice si a bunurilor culturale mobile clasate, proprietate publica sau privata, este asigurata de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in acest domeniu Ministerul Culturii, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne printr-un program de actiuni coordonate, indiferent de locul lor de amplasare si de starea lor de conservare.
Protectia speciala se refera la situatiile provocate de calamitati naturale, stare de urgenta, stare de asediu sau conflict armat.
In scopul asigurarii protectiei speciale a bunurilor culturale mobile clasate, inspectoratele pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti si oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru patrimoniul cultural national vor inainta Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne listele bunurilor culturale mobile clasate, locul de depozitare si volumul respectivelor bunuri.

ART. 18
Protectia specifica a monumentelor istorice se realizeaza, in principal, prin instituirea zonei de protectie. Prin instituirea zonei de protectie a monumentelor istorice se asigura:
a) pastrarea si ameliorarea cadrului natural si peisagistic, prin inlaturarea sau diminuarea factorilor nocivi de poluare;
b) pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural si urbanistic al monumentelor istorice, prin supravegherea si avizarea tuturor schimbarilor care intervin in zona de protectie a monumentelor istorice (demolari, constructii noi , modificari etc.);
c) pastrarea potentialului arheologic, prin cercetarea si supravegherea tuturor lucrarilor care se efectueaza in profunzimea solului.
Zonele de protectie a monumentelor istorice au forme si dimensiuni diferite si sint delimitate topografic.
Zonele de protectie a monumentelor istorice se stabilesc prin studii de specialitate, intocmite prin grija Directiei monumentelor istorice, in colaborare cu organismele specializate din teritoriu ale Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ale autoritatilor administratiei publice locale.
Studiile de specialitate intocmite pentru delimitarea si folosirea terenurilor si cladirilor incluse in zonele de protectie, avizate de organele interesate in modul de gospodarire a suprafetelor si imobilelor respective, vor fi analizate si aprobate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si vor fi incluse in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului.

ART. 19
In functie de starea de conservare, de pericolul deteriorarii sau degradarii monumentelor istorice si a bunurilor mobile clasate, precum si de etapa de restaurare a monumentelor istorice, Directia monumentelor istorice si Directia muzelor si colectiilor pot impune proprietarilor sau titularilor de alte drepturi reale, in cazuri bine justificate, in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii, masuri deosebite de protectie, proprii fiecarui monument istoric, respectiv fiecarui bun cultural mobil clasat. Masurile de protectie necesare vor fi comunicate detinatorilor printr-o notificare.
Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale asupra monumentelor istorice sau bunurilor culturale mobile clasate pot contesta aceste masuri in termen de 30 de zile de la primirea notificarii din partea Directiei monumentelor istorice , respectiv a Directiei muzeelor si colectiilor. Contestatiile se solutioneaza in termen de 5 zile. Persoanele nemultumite de solutia data in rezolvarea contestatiei se pot adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 20
Cercetarile arheologice sistematice se executa numai cu autorizatia prealabila a Comisiei Nationale de Arheologie si, dupa caz, si cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
Bunurile culturale imobile descoperite ca rezultat al unor cercetari arheologice sistematice, precum si descoperirile fortuite beneficiaza de regimul juridic al monumentelor istorice clasate in categoria A, pina la definitivarea procedurii de clasare, care se declanseaza din oficiu.
Bunurile culturale mobile descoperite ca rezultat al cercetarilor arheologice sistematice, precum si descoperirile fortuite sint de drept proprietate publica, indiferent de regimul de proprietate asupra terenului din care acestea au fost recuperate.
Din momentul descoperirii si pina la incheierea procedurii de clasare, care se declanseaza din oficiu, bunurile culturale mobile descoperite in conditiile de mai sus beneficiaza de regimul juridic de protectie prevazut in prezenta ordonanta pentru bunurile clasate in categoria tezaur.

ART. 21
Conservarea monumentelor istorice si a bunurilor culturale mobile clasate se realizeaza prin:
a) asigurarea conditiilor permanente de climat nepoluat si microclimat controlat;
b) asigurarea conditiilor necesare pazei contra incendiilor;
c) lucrari intreprinse periodic pentru asigurarea rezistentei fizice a monumentelor istorice.
In termen de 6 luni de la adoptarea prezentei ordonante, Ministerul Culturii va elabora norme si metodologii specifice pentru conservarea bunurilor din patrimoniul cultural national.
De asemenea, Ministerul Culturii va elabora, in termen de 6 luni de la adoptarea prezentei ordonante, in colaborare cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, norme si metodologii care sa asigure, inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti in zonele de protectie a monumentelor istorice.

ART. 22
Lucrarile de conservare si lucrarile de restaurare a monumentelor istorice pot fi proiectate si executate numai de specialistii inscrisi in Registrul specialistilor in domeniul conservarii si restructurarii monumentelor istorice si numai pe baza normelor de conservare si restructurare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice.
Lucrarile de proiectare, conservare si restaurare a monumentelor istorice se executa numai prin institutii publice specializate, agenti economici avizati in conditiile prezentei ordonante sau de persoane fizice atestate si inscrise in Registrul specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice.

ART. 23
Proiectarea lucrarilor de restaurare a monumentelor de o importanta deosebita, a monumentelor care prezinta probleme tehnice cu un mare grad de dificultate sau a celor care necesita cercetari preliminare de ordin arheologic, istoricodocumentar si iconografic va fi efectuata de Directia monumentelor istorice.
In acest scop se infiinteaza, in subordinea Ministerului Culturii - Directia monumentelor istorice, un centru de proiectare, finantat din surse extrabugetare .

ART. 24
Protectia si conservarea monumentelor istorice si a bunurilr culturale mobile clasate sint in sarcina proprietarilor si a titularilor de drepturi reale.
Restaurarea monumentelor istorice si a bunurilor culturale mobile clasate este in sarcina proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare.
Statul sprijina masurile de protectie, de conservare si restaurare intreprinse de proprietari, de titularii de drepturi reale si de titularii dreptului de administrare.

ART. 25
Detinatorii bunurilor culturale mobile sint obligati sa asigure acestora protectia corespunzatoare impotriva proceselor de imbatrinire, fragilizare si degradare determinate de mediul ambiant si de activitatile la care bunurile sint folosite. In acest scop se va urmari, in stricta conformitate cu normele de conservare, aplicarea urmatoarelor masuri:
a) asigurarea stabilitatii microclimatice in incaperile in care obiectele se expun, se depoziteaza sau se afla in tranzit; salubrizarea spatiilor si prevenirea efectelor deteriorate care ar putea fi provocate de avarierea sistemelor de energie electrica, incalzire, apa si canalizare.
b) corelarea naturii surselor de iluminat cu gradul de sensibilitate a obiectelor; interzicerea folosirii luminii naturale sau fluorescente pentru iluminarea obiectelor de natura organica sensibile;
c) etalarea, manipularea, ambalarea, depozitarea si itinerarea corecta a obiectelor;
d) prevenirea aparitiei daunatorilor biologici prin masuri generale si specifice de igiena; combaterea factorilor biologici, sub supravegherea biologilor specializati;
e) prevenirea aparitiei focarelor de incendii;
f) asigurarea securitatii bunurilor ocrotite;
g) interzicerea folosirtii bunurilor de patrimoniu ocrotite de organizarea de spectacole, ca recuzita cinematografica, in scopuri decorative sau de reprezentare.

ART. 26
Arhiva Nationala de File, Societatea Romana de Radiodifuziune, Societate Romana de Televiziune, Rompres, Biblioteca Academiei, muzeele si alti detinatori de suporti ai memoriei audiovizuale vor asigura acestor materiale conditii de pastrare si de folosire potrivit sensibilitatii lor si in acord cu recomandarile UNESCO.
In termenii prezentei ordonante, prin memorie audiovizuala se intelege totalitatea inregistrarilor de sunet si imagine, indiferent de natura suportului: fotografii, clisee, filme, discuri, benzi magnetice/video, compact -disc; precum si alte forme de memorie digitala.

ART. 27
Institutiile detinatoare de bunuri culturale mobile ocrotite (muzee, biblioteci, unitati muzeale apartinind cultelor etc.) vor incadra conservatorii necessari aplicarii masurilor de ocrotire. Conservatorul de colectie, muzeu, oficiu judetean urmareste starea de sanatate a colectiilor, aplica masuri de prevenire a efectelor deteriorante ale factorilor ambientali, de pastrare si folosire corecta (etalare, ambalare, depozitare etc.) a obiectelor.
Pentru ocrotirea monumentelor se creeaza functia de "conservator pentru protectia monumentelor" (arhitect sau inginer). Acesta isi va desfasura activitatea in cadrul oficiilor pentru patrimoniul cultural national judetene si al municiupiului Bucuresti.
Ministerul Culturii va stabili atributiile si conditiile de incadrare a conservatorilor. Prin Centrul de Perfectionare a Personalului de Cultura si Arta se vor organiza programe pentru formarea si specializarea acestora.

ART. 28
Restaurarea bunurilor culturale de interes national ocrotite se efectueaza in laboratore specializate, potrivit prevedrilor normelor de restaurare.
Ministerul Culturii va lua in acest sens masurile necesare cresterii capacitatii de restaurare existente.

ART. 29
Monumentele istorice si bunurile culturale mobile clasate aflate in proprietatea publica sint inalienabile.
Instrainarea acestora cu orice titlu sau pe orice cale este lovita de nulitate absoluta.
Transferul unor drepturi reale asupra monumentelor istorice si asupra bunurilor culturale mobile clasate intre institutii publice se face cu respectarea prevederilor prezentei ordonante si cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, respectiv al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. In cazul monumentelor istorice este necesar si acordul organelor administratiei publice centrale sau locale in subordonarea carora se afla instititiile respective.

ART. 30
Incalcarea prevederilor art. 25 din prezenta ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 la 2.000.000 lei.
Neluarea, de catre detinatorul monumentului istoric sau al bunului mobil clasat, a masurilor de protectie ce i-au fost notificate, potrivit prevederilor art. 19 din prezenta ordonanta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 la 2.000.000 lei.
Constatarea contraventiilor de mai sus si aplicarea sanctiunilor sint de competenta organelor de specialitate ale Ministerului Culturii si, dupa caz, ale Ministerului de Interne.
Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sint aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.

ART. 31
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga decretele Consiliului Frontului Salvarii Nationale nr. 90/1990 si 91/1990.
PRIM - MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------p. Ministrul culturii, Mihai Ungheanu, secretar de stat Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu -------------------------


Miercuri, 17 aprilie 2024, 00:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.