ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 2 septembrie 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 846/15 sep. 2004

Având în vedere caracterul de urgență determinat de necesitatea reorganizării unităților de cercetare-dezvoltare și transmiterea unor terenuri necesare reconstituirii dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar, către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe IonescuȘișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) și la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 și 9 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Șiințe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepția nr. crt. 1, 2 și 9, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 5 la nr. crt. 1-3 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepția nr. crt. 1, 2 și 9, și în anexa nr. 5, cu excepția nr. crt. 4, vor putea fi organizate, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat. S.C. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană S.A. Tg. Mureș, prevăzută în anexa nr. 5 nr. crt. 1, trece din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» sub autoritatea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva."

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol, precum și centrele de perfecționare profesională din agricultură administrează bunuri din domeniul public și privat al statului, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetaredezvoltare."

3. Articolul 223 va avea următorul cuprins:

"Art. 223. - (1) Suprafețele de teren trecute potrivit Legii nr. 147/2004 în administrarea institutelor, unităților, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecționare agricolă, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân definitiv și irevocabil în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricole necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptățite, solicitate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004.

(2) Suprafețele de teren destinate reconstituirii dreptului de proprietate potrivit alin. (1) se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare."

4. Titlul anexei nr. 1a) va avea următorul cuprins:

"Unități de cercetare-dezvoltare în subordinea/ coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», organizate ca institute naționale, institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare".

5. În anexa nr. 1a), la nr. crt. 1, denumirea unității care se înființează va avea următorul cuprins:

"Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - INCDA Fundulea".

6. În anexa nr. 1a), la nr. crt. 2, denumirea unității care se înființează va avea următorul cuprins:

"Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr - Brașov".

7. În anexa nr. 1a), la nr. crt. 9, denumirea unității care se înființează va avea următorul cuprins:

"Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești".

8. La nr. crt. 14 din anexa nr. 1a) "Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori «BIOS» Cluj-Napoca" se elimină.

9. La anexa nr. 3 "Unități de cercetare care se reorganizează în societăți comerciale cu capital de stat", după nr. crt. 14 se introduce nr. crt. 15 cu următorul cuprins:

"15. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori «BIOS» Cluj-Napoca, județul Cluj".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 2 septembrie 2004.
Nr. 64.


Vineri, 21 iunie 2024, 03:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.