ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.65 din 9 septembrie 2004
pentru modificarea Codului de procedură civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 840/14 sep. 2004

Având în vedere numărul mare de cauze civile care se judecă în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție și faptul că liberul acces la justiție presupune și apropierea cetățeanului de instanță, ținând seama de faptul că actuala încărcare în materie civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție determină întârzieri în activitatea de judecată, de natură să aducă atingere dreptului la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil și dreptului la un proces echitabil, impunându-se modificarea neîntârziată a Codului de procedură civilă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 punctul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) procesele și cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, cu excepția cererilor de împărțeală judiciară;".

2. Punctul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță:

a) în cererile de divorț;
b) în cererile de împărțeală judiciară, cu excepția celor care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;
c) în cererile privind raporturile personale dintre părinți și copiii minori;
d) în cererile privind filiația;
e) în orice alte cazuri expres prevăzute de lege."

3. Punctele 2 și 21 ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii și tribunale în primă instanță, dacă prin lege nu se prevede altfel;

21. ca instanțe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în apel, precum și în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;".

4. Alineatul 3 al articolului 308 va avea următorul cuprins:

"După fixarea termenului de judecată președintele completului poate întocmi un raport asupra recursului sau poate desemna un alt membru al completului în acest scop. La Înalta Curte de Casație și Justiție raportul poate fi întocmit și de un magistrat-asistent."

5. Articolul 6738 va avea următorul cuprins:

"Art. 6738. - Încheierile prevăzute la art. 6736 alin. 1 și la art. 6737 pot fi atacate cu apel sau, după caz, cu recurs o dată cu fondul, fiind supuse acelorași căi de atac ca și hotărârea dată asupra fondului procesului."

Art. II. - (1) Procesele în curs de judecată în primă instanță, în apel sau în recurs la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe.

(2) Căile de atac exercitate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță înainte de intrarea în vigoare a acesteia se judecă de instanțele competente potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Hotărârile pronunțate de judecătorii în primă instanță după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse căilor de atac la instanțele competente potrivit prezentei ordonanțe de urgență

(4) În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență privitoare la competență sunt aplicabile.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Cristian Diaconescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 65.


Miercuri, 17 aprilie 2024, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.