ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.118 din 24 octombrie 2003
privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
Textul actului publicat în M.Of. nr. 755/28 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Creanțele bugetare reprezentând taxa pe valoarea adăugată, accize, contribuția la Fondul special al drumurilor publice, precum și majorările de întârziere, dobânzile, penalitățile și penalitățile de întârziere, datorate și neachitate de către Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța la data de 30 septembrie 2003, urmează regimul juridic prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - (1) În termen de cel mult 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, poate decide cu privire la emiterea de obligațiuni care să fie subscrise și vărsate de stat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Hotărârile pentru emiterea obligațiunilor se adoptă de organele statutare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța, în regim de drept comun. Hotărârile prin care se adoptă măsura emiterii de obligațiuni se comunică Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Art. 3. - (1) Valoarea emisiunii de obligațiuni este egală cu valoarea obligațiilor datorate bugetului de stat, prevăzute la art. 1.

(2) Obligațiunile se emit cu data de 30 septembrie 2003, dată de la care se datorează dobânzi, denominate în euro, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru data de 30 septembrie 2003.

(3) Obligațiunile vor fi nominative, dematerializate, transferabile, cu o valoare nominală de 25 euro, purtătoare de dobândă egală cu EURIBOR pentru 12 luni plus 1,5% pe an. În cazul în care rata anuală a profitului realizată de către emitent în anul anterior este de peste 10%, dobânda va fi EURIBOR pentru 12 luni plus 2% pe an, pentru anul curent. Dobânzile sunt plătibile anual.

(4) Scadența obligațiunilor va fi de maximum 20 de ani și se va stabili prin convenția de emisiune, conform mandatului acordat Ministerului Finanțelor Publice de către Guvern.

(5) Emiterea obligațiunilor se face în baza unei convenții de emisiune încheiate de emitent și statul român prin Ministerul Finanțelor Publice, fără ofertă publică, care va cuprinde caracteristicile tehnice ale emisiunii, precum și drepturile și obligațiile părților, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Emisiunea de obligațiuni nu este supusă aprobării de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(6) Convenția de emisiune se încheie în termen de 20 de zile de la data adoptării hotărârii organului statutar al Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța.

Art. 4. - (1) În termen de 5 zile de la data încheierii convenției de emisiune, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, subscrie obligațiunile emise conform art. 3. Plata acestora se face prin anularea obligațiilor bugetare prevăzute la art. 1.

(2) Se scutesc de la plată dobânzile și penalitățile de orice fel aferente obligațiilor bugetare prevăzute la art. 1, pe perioada de la data de 30 septembrie 2003 și până la data plății prevăzută la alin. (1).

Art. 5. - Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanța va putea opta pentru răscumpărarea obligațiunilor înainte de scadență, caz în care va plăti dobânda acumulată până la data răscumpărării.

Art. 6. - (1) Dobânzile, sumele rezultate din transferul obligațiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și cele aferente răscumpărării acestora sunt supuse regimului juridic al creanțelor bugetare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), care se cuvin statului, se varsă la bugetul de stat.

Art. 7. - Obligațiunile nerăscumpărate în condițiile art. 5 sunt convertibile în acțiuni la data scadenței, la opțiunea emitentului, prin emiterea unui număr de acțiuni rezultat prin împărțirea valorii nominale a obligațiunilor, exprimată în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru data scadenței, la valoarea nominală a acțiunii.

Art. 8. - (1) Evidența obligațiunilor emise potrivit prezentei ordonanțe de urgență se ține de către un registru independent privat, pe costul emitentului.

(2) Ulterior emiterii, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba înregistrarea obligațiunilor la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare și tranzacționarea acestora pe piețele reglementate, în condițiile regulamentului aprobat în acest scop de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 9. - Investitorul care deține pachetul majoritar de acțiuni al Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanța are drept de preferință la cumpărarea acțiunilor rezultate din conversia prevăzută la art. 7. Dreptul de preferință se poate exercita pentru întregul pachet de acțiuni rezultat din conversie sau pentru părți din acesta.

Art. 10. - Obligatarii, precum și obligatarii beneficiari ai conversiei în acțiuni și/sau succesorii lor în drepturi nu se vor putea opune modificărilor aduse actelor constitutive ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța care sunt făcute în temeiul prevederilor contractului de privatizare.

Art. 11. - Operațiunile desfășurate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în vederea înregistrării conversiei la organele competente, sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife sau comisioane.

Art. 12. - (1) Pe perioada în care statul deține obligațiuni emise în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice instituie supraveghere fiscală permanentă la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța. În acest scop, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice participă în calitate de observator la ședințele consiliului de administrație al societății comerciale.

(2) Reprezentantul prevăzut la alin. (1) poate solicita conducerii executive a societății comerciale rapoarte periodice privind modul de gestionare a patrimoniului Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța și situația financiară a acesteia.

Art. 13. - Prezenta ordonanță de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 118.


Luni, 15 iulie 2024, 20:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.