LEGE nr.222 din 22 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 367/29 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.82 din 24 august 2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică tuturor agenților economici care desfășoară activități prin care se pot influența parametrii constructivi, funcționali și de calitate ai vehiculelor rutiere, față de reglementările legale referitoare la condițiile tehnice privind admiterea și menținerea în circulație a acestora pe drumurile publice.

(2) În sensul prezentei ordonanțe, prin activități care pot influența parametrii constructivi, funcționali și de calitate ai vehiculelor rutiere se înțelege:

a) activități de reparații, întreținere și reglări funcționale ale vehiculelor rutiere;
b) activități de reparații, recondiționări, montări, verificări și etalonări ale componentelor și echipamentelor vehiculelor rutiere;
c) modificări constructive și reconstrucția vehiculelor rutiere;
d) activități de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate, în vederea comercializării și reciclării.

(3) Activitățile menționate la alin. (2) se pot desfășura numai în ateliere specializate, în baza autorizației tehnice de funcționare.

(4) Autorizația tehnică de funcționare este documentul prin care se atestă capabilitatea tehnică a agentului economic de a efectua, în conformitate cu legislația în vigoare, activitățile prevăzute la alin. (2)."

3. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"Art. 11. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii utilizați în cuprinsul acesteia au următoarele semnificații:

a) agent economic - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze activitățile menționate la art. 1 alin. (2);
b) activitate de reparații a vehiculelor rutiere - activitatea specifică ce presupune operații de înlocuire a cel puțin unei componente a vehiculului cu o componentă nouă, identică sau similară cu componenta de prim montaj, de origine sau de uz general, și/sau operații de recondiționare a unei componente din unul dintre sistemele vehiculului, efectuată în conformitate cu documentația tehnică specifică a producătorilor de vehicule;
c) activitate de reglare - activitatea specifică ce presupune realizarea sau refacerea stării unui sistem tehnic ale cărui mărimi caracteristice s-au abătut de la anumite condiții impuse;
d) activitate de reconstrucție - activitatea de producție industrială de vehicule rutiere în care se folosesc piese, ansambluri sau subansambluri noi ori recondiționate, pe un flux de fabricație, cu tehnologii și sisteme de asigurare a calității certificate de organisme competente;
e) onorabilitate - situația în care se găsește conducătorul activității autorizate, care nu a fost condamnat pentru infracțiuni penale grave și care acționează în mod etic și responsabil în raport cu beneficiarii;
f) modificări constructive - activitatea ce are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcționali sau de calitate ai vehiculului rutier și/sau a componentelor acestuia față de tipul omologat;
g) neutralitate - situația în care se găsește un agent economic care, prin activitatea desfășurată, nu generează conflict de interese;
h) dezmembrare - activitatea specifică ce presupune demontarea vehiculului rutier și/sau a subansamblurilor acestuia în componente, în vederea comercializării sau a reciclării acestora."

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Autorizația tehnică de funcționare se eliberează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, denumit în continuare R.A.R.,

având în vedere raportul de evaluare a capabilității tehnice a agentului economic, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformității pe baza reglementărilor și normelor tehnice elaborate de ministerul respectiv.

(2) Activitatea agenților economici care verifică și/sau etalonează tahografe, aparate de taxat și limitatoare de viteză este condiționată de asigurarea cerințelor de obiectivitate și neutralitate a agentului respectiv în raport cu utilizatorii aparatelor.

(3) Autorizația tehnică de funcționare se acordă agenților economici care îndeplinesc condițiile de dotare, documentație tehnică și tehnologii corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le execută, iar conducătorul activităților prevăzute la art. 1 îndeplinește condițiile de onorabilitate și de capacitate profesională.

(4) Autorizația tehnică de funcționare diferențiază agenții economici pe clase, în funcție de complexitatea activității pe care o execută și/sau de mărcile ori tipurile de vehicule rutiere pentru care desfășoară aceste activități.

(5) Agenții economici care desfășoară activități specifice în termenul de garanție a vehiculelor noi trebuie să aibă și abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia.

(6) Valabilitatea autorizației tehnice de funcționare este condiționată de menținerea de către titularul acesteia a condițiilor care au stat la baza acordării autorizației tehnice de funcționare.

(7) Autorizația tehnică de funcționare poate fi suspendată, parțial sau total, în cazul nerespectării uneia dintre condițiile care au stat la baza acordării acesteia, până la remedierea deficiențelor semnalate.

(8) Autorizația tehnică de funcționare se anulează în cazul în care deficiențele semnalate, care au condus la suspendarea parțială sau totală a acesteia, nu au fost remediate la termenele stabilite în decizia de suspendare a autorizației tehnice de funcționare."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3 - (1) Conformitatea activităților prevăzute la art. 1, executate, se verifică prin inspecție cu dispozitive, echipamente și tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul supus acestor activități corespunde condițiilor și reglementărilor legale privind admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor rutiere.

(2) Agenții economici sunt obligați să înregistreze și să mențină dovezi care să demonstreze conformitatea activităților executate cu condițiile tehnice și de calitate impuse. Registrele de evidență a activităților vor conține și rezultatele inspecțiilor efectuate în condițiile alin. (1)."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Echipamentele, piesele de schimb și materialele care pot afecta siguranța circulației și/sau protecția mediului, utilizate de agenții economici care desfășoară activitățile prevăzute la art. 1, trebuie să fie certificate sau omologate în conformitate cu reglementările legale, după caz."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Agenții economici care efectuează activitățile prevăzute la art. 1 sunt obligați să elibereze beneficiarului certificate de garanție pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, și duratele de garanție aferente componentelor noi ori recondiționate utilizate, în conformitate cu reglementările legale."

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Activitatea de reconstrucție a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de agenți economici - persoane juridice - care desfășoară o activitate de producție industrială în domeniu și care au certificat un sistem de management al calității, în conformitate cu modelul aplicabil din seria de standarde SR EN ISO 9000.

(2) Autorizarea tehnică a activității de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate este condiționată de respectarea condițiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor și materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrării, în scopul prezervării și ameliorării calității mediului, al siguranței circulației rutiere și pentru conservarea energiei, după caz."

9. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

"Art. 61. - (1) Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni, și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

a) efectuarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (2) fără autorizația tehnică de funcționare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) efectuarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizația tehnică de funcționare a fost suspendată total sau parțial, cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și ale art. 4, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, autoritatea competentă în domeniul transporturilor.

(4) Dispozițiile referitoare la sancționarea contravențiilor la prezenta ordonanță se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(5) Împotriva procesului-verbal de suspendare sau anulare a autorizației tehnice de funcționare agenții economici pot face contestații adresate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

(6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este obligat să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestațiilor menționate la alin. (5).

(7) În cazul în care agenții economici sancționați nu sunt mulțumiți de modul de soluționare a contestațiilor de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, se pot adresa cu plângere instanțelor judecătorești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței actualizează reglementările și normele tehnice privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații, reglare și/sau desfășoară activitatea de reconstrucție a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.348 din 9 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1) se actualizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(3) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) se reactualizează periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în funcție de evoluția legislației din Uniunea Europeană.

(4) La actualizarea reglementărilor și normelor tehnice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va solicita și punctul de vedere al asociațiilor profesionale din domeniu, constituite conform legii.

(5) Autorizațiile tehnice de funcționare eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân valabile până la primul audit de supraveghere."

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 22 mai 2003.
Nr. 222.


Luni, 15 iulie 2024, 20:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.