LEGE nr.179 din 9 mai 2003
privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător
Textul actului publicat în M.Of. nr. 330/15 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător, denumit în continuare program ISPA, se efectuează potrivit cerințelor de cofinanțare prevăzute în memorandumurile de finanțare sau în alte documente încheiate ori convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României.

(2) Cofinanțarea programului ISPA se poate asigura prin:

a) alocații de la bugetul de stat;
b) alocații de la bugetele locale;
c) împrumuturi contractate direct de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, de la instituții financiare și subîmprumutate autorităților administrației publice locale sau regiilor autonome de subordonare locală ori unităților prestatoare de servicii publice locale al căror acționar majoritar este o autoritate a administrației publice locale;
d) împrumuturi contractate direct, în condițiile legii, de către autorități ale administrației publice locale de la instituții financiare, cu garanția statului sau în baza garanțiilor proprii;
e) împrumuturi contractate, în condițiile legii, de către regii autonome de subordonare locală sau de unități prestatoare de servicii publice locale al căror acționar majoritar este o autoritate a administrației publice locale de la instituții financiare, cu garanția locală a autorității administrației publice locale respective.

Art. 2. - Rambursarea împrumuturilor, plata dobânzilor, a comisioanelor și a oricăror alte costuri aferente împrumuturilor se asigură conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau de garanție încheiate cu instituțiile financiare.

Art. 3. - (1) În cazul în care o autoritate a administrației publice locale, în calitate de împrumutat sau de garant al unui împrumut de la o instituție financiară în cadrul programului ISPA, se află în imposibilitatea temporară de a-și constitui, parțial sau total, sumele necesare pentru plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului contractat sau garantat, Guvernul, prin hotărâre, poate aproba ca rambursarea împrumutului, plata dobânzii, a comisioanelor și a altor costuri aferente să se efectueze din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și autorităților administrației publice locale sau regiilor autonome de subordonare locală ori unităților prestatoare de servicii publice locale al căror acționar majoritar este o autoritate a administrației publice locale, în calitate de subîmprumutați ai împrumuturilor contractate de stat de la instituțiile financiare în cadrul programului ISPA.

Art. 4. - Persoanele juridice aflate în situația prevăzută la art. 3 au obligația să înștiințeze în scris, pe propria răspundere, Ministerul Finanțelor Publice, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data scadenței, despre imposibilitatea constituirii, parțiale sau totale, în condițiile prevederilor legale, a sumelor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, cu motivațiile și fundamentările corespunzătoare.

Art. 5. - Recuperarea de la persoanele juridice menționate la art. 3 a sumelor reprezentând obligațiile de plată ale acestora, achitate de Ministerul Finanțelor Publice, conform hotărârilor Guvernului, se va efectua în baza acordurilor de recuperare încheiate între minister și persoanele juridice respective. Acordul de recuperare constituie titlu executoriu. Sumele recuperate se fac venit la bugetul de stat. Termenul de recuperare a creanțelor bugetare se stabilește prin hotărâre adoptată de Guvern pentru plata serviciului datoriei publice.

Art. 6. - Prevederile prezentei legi se aplică, după caz, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, ale Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 9 mai 2003.
Nr. 179.


Vineri, 21 iunie 2024, 08:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.