LEGE nr.633 din 7 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 896/10 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.369 din 31 mai 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea anexelor nr. 1 și 6
la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea
unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare
și a Academiei de Științe Agricole și Silvice
«Gheorghe Ionescu-Șișești»"

2. După articolul I se introduce articolul I1 cu următorul cuprins:

"Art. I1. - Anexa nr. 6 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.358 din 29 mai 2002, se modifică, în sensul că poziția nr. 6, referitoare la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași, se elimină."

3. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - În urma modificării prevăzute la art. I, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice rămâne ca unitate cu personalitate juridică în structura Regiei Naționale a Pădurilor."

4. După articolul II se introduc articolele III-VIII cu următorul cuprins:

"Art. III. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură coordonează, organizează și îndrumă activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniu, sprijină dezvoltarea acestora și urmărește folosirea eficientă a rezultatelor obținute în vederea fundamentării tehnico-științifice a măsurilor de gospodărire a pădurilor.

Art. IV. - Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice este în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești».

Art. V. - Prevederile art. 13, art. 19 alin. (2) și ale art. 20 din Legea nr. 290/2002 rămân aplicabile Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice.

Art. VI. - Terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice evidențiate în SILV 1 - EFF la data de 31 decembrie 2001 au regimul juridic prevăzut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.

Art. VII. - În urma modificării prevăzute la art. I1, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași trece ca unitate fără personalitate juridică în structura Universității «Al. I. Cuza» Iași și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Art. VIII. - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 633.


Vineri, 21 iunie 2024, 08:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.