ORDONANȚĂ nr.66 din 29 august 2002
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
Textul actului publicat în M.Of. nr. 649/31 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” - S.A. Galați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.627 din 5 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Prevederile art. 7-10 se aplică și pentru debitele societății exigibile la data finalizării către Societatea Națională Căile Ferate Române, Societatea de Servicii și Management Feroviar - S.A., precum și către Societatea de Administrare Active Feroviare - S.A.”

2. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

„(2) Salariații al căror contract individual de muncă va înceta, inclusiv pe baza acordului încheiat între societate și salariat, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până la data de 31 decembrie 2002 beneficiază de ajutor de șomaj, stabilit în baza prevederilor legale în vigoare, și au dreptul la un venit de completare egal cu:

a) diferența dintre nivelul ajutorului de șomaj și salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, pe perioada în care beneficiază de ajutor de șomaj;
b) salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, până la împlinirea unei perioade de 36 de luni de la data finalizării.”

3. După alineatul (5) al articolului 19 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În situația în care societatea plătește compensații suplimentare salariaților care părăsesc societatea, potrivit alin. (1) și (2), acestea au același regim fiscal cu al sumelor plătite de societate cu titlu de ajutoare sociale în baza contractului colectiv de muncă.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Președintele Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 29 august 2002.
Nr. 66.


Marți, 23 iulie 2024, 06:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.