LEGE nr.378 din 13 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 448/26 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (5) vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Societățile comerciale la care aleșii locali sunt manageri, acționari semnificativi, potrivit legii, ori asociați cu funcție de conducere în societatea comercială respectivă, administratori, cenzori, membri în consiliul de administrație sau dețin alte funcții de conducere nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri ori contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte aleșii locali menționați, cu regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau cu societățile comerciale înființate de consiliile locale ori de consiliile județene respective.
...........................................................................................
(5) Constatarea încetării mandatului de ales local se face prin ordin al prefectului, emis în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau, după caz, de la încheierea contractului ori de la finalizarea unei verificări administrative dispuse de prefect. Ordinul prefectului poate fi atacat la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile. Procedura prealabilă nu este obligatorie.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie abatere disciplinară și se sancționează cu eliberarea din funcție, respectiv cu desfacerea contractului de muncă.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 13 iunie 2002.
Nr. 378.


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.