LEGE nr.55 din 2 martie 1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990
Textul actului publicat în M.Of. nr. 107/9 mar. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41 din 10 iulie 1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 14 iulie 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul I, formula introductivă, va avea următorul cuprins:

"Art. I. - Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.209 din 3 septembrie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:"

2. La articolul I, punctul 1 devine punctul 2, iar articolul 3 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și e) și alin. (2) au dreptul, cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizație lunară de 60.000 lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

(2) Persoanele care s-au aflat într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) au dreptul, cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizație lunară de 30.000 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

(3) În funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor, indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexările aplicate pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat."

3. La articolul I, punctul 2 devine punctul 3, iar la articolul 4, alineatele (1) și (2) din Decretul-lege nr.118/1990 vor avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Soțul (soția) celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați sau prizonieri, are dreptul la o indemnizație lunară de 60.000 lei neimpozabilă, dacă, ulterior, nu s-a recăsătorit.

(2) De aceleași drepturi beneficiază soțul (soția) celui care a decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă, ulterior, nu s-a recăsătorit."

4. La articolul I se introduce, ca punct 4, un alineat al articolului 4 din Decretul-lege nr.118/1990, cu următorul cuprins:

"(4) Beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) și soțul (soția) celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele precedente și care, din motive de supraviețuire, a fost nevoit să divorțeze de cel închis, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit și poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia."

5. La articolul I se introduce un nou punct, ca punct 5, iar articolul 6 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Persoanele aflate într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor și taxelor locale, precum și de plata impozitului pe salariu.

(2) De asemenea, persoanele aflate într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:

a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) șase călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;
d) șase călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, de la localitatea de domiciliu la reședința de județ, pentru persoanele care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (2) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 4."

6. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 6, iar articolul 7 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de:

a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea, prin unitățile C.E.C., de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuințe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condițiile prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996."

7. La articolul I, punctul 3 devine punctul 7, iar articolul 10 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

(2) Prevederile art. 1-7 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de către direcțiile generale de muncă și protecție socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr.118/1990, emise până la data de 31 iulie 1997.

(3) După data prevăzută la alin. (2), cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se depun la direcțiile generale de muncă și protecție socială.

(4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunțe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.

(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990."

8. La articolul I, după punctul 7 se introduce punctul 8, iar articolul 11 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-și exercite profesia sau, după caz, ocupația pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare situație."

9. La articolul I se introduce punctul 9, iar după articolul 11 din Decretul-lege nr.118/1990 se introduce articolul 111, cu următorul cuprins:

"Art. 111. - De prevederile prezentului decret-lege beneficiază și persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participării la Revolta anticomunistă de la Brașov din 15 noiembrie 1987."

10. La articolul I, punctul 4 devine punctul 10, iar articolul 12 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.

(2) Stabilirea și plata acestor drepturi se fac de către direcțiile generale de muncă și protecție socială, cu consultarea, după caz, a filialelor județene ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din România.

(3) Direcțiile generale de muncă și protecție socială sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.

(4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la C.E.C. sau la o altă instituție bancară cu care Ministerul Muncii și Protecției Sociale a încheiat în acest sens convenție."

11. La articolul I, punctul 5 devine punctul 11.

12. La articolul I, punctul 6 devine punctul 12, iar articolul 141 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 141. - (1) Direcțiile generale de muncă și protecție socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1997 în Monitorul Oficial al României.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2), persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990."

13. La articolul I, punctul 7 devine punctul 13, iar articolul 18 din Decretul-lege nr.118/1990 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii."

14. La articolul I, punctul 8 devine punctul 14.

15. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - Articolele 8, 9, 13, 15, 16 și 17 din Decretul-lege nr.118/1990 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 2 martie 1998.
Nr. 55.


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 20:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.