LEGE nr.227 din 23 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Textul actului publicat în M.Of. nr. 289/29 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.794 din 13 decembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația de a înființa, în funcție de necesități, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Câinii fără stăpân vor fi capturați și transportați în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi cazați o perioadă de 14 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) După examinarea lor de către medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili vor fi eutanasiați imediat ce au fost aduși în adăposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor prevăzuți la alin. (1) ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență."

4. La articolul 7, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) În situația în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicați sau adoptați conform anexelor nr. 4 și 5, aceștia vor fi eutanasiați.
.............................................................................................

(3) Câinii nerevendicați în termen de 7 zile pot fi adoptați de persoane fizice sau de către centrele de adopție special amenajate și organizate în acest scop."

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Încredințarea câinilor spre adopție se face numai după ce aceștia au fost sterilizați, vaccinați antirabic, deparazitați și identificați prin cele două metode concomitente: tatuare și aplicarea zgărzii cu plăcuță numerotată. Câinii revendicați nu vor fi sterilizați.

(2) Revendicarea sau adopția câinilor de către solicitanți se va face pe baza declarației-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului local."

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Toate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor ține registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activității de asistență sanitară veterinară, în care se vor menționa următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fișei de adopție, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societățile ce vor executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective."

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Acțiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopție și eutanasie se vor face și în prezența reprezentanților societăților de protecție a animalelor, în cazul în care aceștia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit."

8. La articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) nerespectarea dispozițiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 și 10, precum și a condițiilor prevăzute în declarațiaangajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei;"

9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

10. La anexa nr. 1 lit. D, punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana va fi administrată individual și supravegheat."

11. La anexa nr. 1 lit. E, punctele 2, 5 și 6 vor avea următorul cuprins:

"2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranță, securitate, protecție împotriva intemperiilor naturii și aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cușcă separată. Trebuie să existe o cușcă separată pentru câinii morți și pentru câinii bolnavi.
............................................................................................

5. Șoferii vehiculelor trebuie să fie instruiți să acorde ajutor câinilor bolnavi și răniți.

6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferință."

12. La anexa nr. 2 lit. A, punctul 4 va avea următorul cuprins:

"4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să țină câinele la distanță și să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanșare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgență sau atunci când este pus într-o cușcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturați cu ajutorul cuștilor-capcană, în care se introduce mâncare și care sunt dotate cu uși mobile care cad după intrarea câinelui în cușcă, aflate pe sol și apoi încărcate în autovehicul."

13. La anexa nr. 2 lit. B, punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Câinii docili pot fi transportați până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Câinii se vor transporta în cuști individuale."

14. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 3

EUTANASIEREA CÂINILOR

1. Se recomandă pentru a fi eutanasiați câinii care nu au fost revendicați sau care nu au putut fi adoptați. Eutanasia se recomandă, de asemenea, în cazul câinilor care prezintă boli cronice incurabile.

2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar.

3. Eutanasierea câinilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, injectate intravenos numai după pierderea cunoștinței câinelui indusă prin anestezie. Câinii vor fi asistați până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie să fie injectate pe cale intramusculară sau subcutanată. Pentru câinii nou-născuți calea de administrare care se utilizează este cea peritoneală. Produsele narcotice pot fi administrate și pe cale orală.

4. Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice și care poate decide în privința utilizării medicamentelor periculoase."

15. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:

"FORMULAR DE ADOPȚIE/REVENDICARE"

16. După anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5 cu următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 5

FORMULAR DE ADOPȚIE/REVENDICARE

Subscrisa societate................................, cu sediul în................................, str........................
nr.........., sectorul/județul...................................., telefon............................., înregistrată la Oficiul
registrului comerțului................................ sub nr........................, reprezentată de............................
în calitate de..........................................., legitimat cu BI/CI seria........ nr...................................,
eliberat(ă) de.................................... la data de.........................., se angajează să adopte un
număr de............................. câini, identificați cu numerele de tatuaj.........................., adăpostiți de
Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:
1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului sau al
înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului
de gestionare a câinilor fără stăpân;
5. să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile
medicale și de întreținere aferente cazării câinelui.
Data.........
Semnătura reprezentantului societății Semnătura reprezentantului ........................................ Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân......................................."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 aprilie 2002.
Nr. 227.


Duminică, 02 aprilie 2023, 00:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.