ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.155 din 21 noiembrie 2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Textul actului publicat în M.Of. nr. 794/13 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația de a înființa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art. 2. - (1) Consiliile locale ale unităților administrativteritoriale au obligația de a amenaja din fonduri proprii, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoțitor, în locuri publice.

(2) Consiliile locale au obligația de a încadra în serviciile înființate potrivit art. 1 cel puțin un medic veterinar și cel puțin un tehnician veterinar pentru evidența, supravegherea, asistența medicală veterinară și efectuarea unor acțiuni sanitare veterinare prevăzute de legislația sanitară veterinară.

(3) În cazul în care este posibil, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) În adăposturile ce aparțin asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pot fi cazați câini fără stăpân numai după sterilizare, vaccinare antirabică și tatuare.

(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistență medicală veterinară.

Art. 4. - Câinii fără stăpân vor fi capturați și transportați în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi cazați o perioadă de până la 7 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 5. - (1) După examinarea lor de medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt agresivi, bolnavi cronici și incurabili vor fi eutanasiați imediat ce au fost aduși în adăposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide, nedureroase, a câinilor bătrâni sau bolnavi ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 6. - (1) Eutanasierea câinilor se va face numai de medicii veterinari care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul medicilor veterinari, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) În situația în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicați sau adoptați, aceștia vor fi eutanasiați.

(2) În perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a câinilor.

(3) Câinii nerevendicați pot fi adoptați și de către centrele de adopție special amenajate și organizate în acest scop.

Art. 8. - (1) Încredințarea câinilor revendicați sau ceruți spre adopție se face numai după ce aceștia au fost sterilizați, vaccinați antirabic, deparazitați și identificați prin cele două metode concomitente: tatuare și aplicarea zgărzii cu plăcuță numerotată.

(2) Revendicarea sau adopția câinilor de către solicitanți se va face pe baza declarației-angajament, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Art. 9. - Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obținerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică și alte produse.

Art. 10. - Toate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor ține registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activității de asistență sanitară veterinară, în care se vor menționa următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, eutanasiați, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fișei de adopție, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societățile ce vor executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Art. 11. - Acțiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopție și eutanasie se pot efectua și în prezența reprezentanților societăților de protecție a animalelor, în cazul în care aceștia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.

Art. 12. - Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local au obligația de a comunica lunar direcțiilor sanitare veterinare județene și prefecturilor numărul de câini înregistrați și numărul de tatuaj. Toate datele vor fi centralizate la nivel național de către Agenția Națională Sanitară Veterinară.

Art. 13. - Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini și abandonarea sau inducerea de suferințe câinilor.

Art. 14. - Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 și 10, precum și a condițiilor prevăzute în declarația-angajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) și la art. 13, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 15. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de inspectorii poliției sanitare veterinare.

Art. 16. - Contravențiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 21 noiembrie 2001.
Nr. 155.


ANEXA Nr. 1

CONDIȚII MINIME
pentru funcționarea unui adăpost pentru câini

A. Cazarea animalelor

 1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile.
 2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:
  a) stare de sănătate;
  b) vârstă;
  c) sex;
  d) grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.
 3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din ciment care a fost etanșat și care poate fi ușor curățat și dezinfectat.
 4. Pereții dintre cuști trebuie să aibă cel puțin 185 cm înălțime și trebuie să împiedice scurgerea apei și a dejecțiilor de la o cușcă la alta.
 5. Materialele utilizate pentru pereții cuștilor pot fi următoarele:
  a) cărămidă tencuită și vopsită;
  b) metal încastrat în beton;
  c) beton;
  d) plasă de sârmă.
 6. Deasupra pereților despărțitori se pune o plasă de sârmă cu înălțimea de 60 cm.
 7. Cuștile exterioare pot fi confecționate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn.
 8. Adăpostul trebuie să aibă drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice. Drenarea existentă la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri de alergări.
 9. Trebuie să existe un control în ceea ce privește încălzirea, ventilația și umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului și publicului vizitator.
 10. În toate zonele cu cuști trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.
 11. Cuștile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard și porți cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor.

B. Spațiile pentru adăpostire și pentru intervenții medicale

 1. Cuștile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:
  a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m2;
  b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2;
  c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;
  d) cuștile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6,5 m2.
 2. Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:
  a) să existe apă potabilă în permanență;
  b) vasele de apă să fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cușcă;
  c) vasele pentru alimentare să fie așezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele și să poată fi curățate și dezinfectate ușor;
  d) dacă spațiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă și culcușuri;
  e) pentru culcușurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care pot fi curățate și dezinfectate ușor.
 3. Trebuie să fie asigurat suficient spațiu pentru ca personalul să lucreze comod.
 4. Spațiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acțiunilor de adopție.
 5. Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităților pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.
 6. Fiecare adăpost va fi dotat cu o sală de chirurgie sau cu mai multe, în funcție de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

C. Controlul bolilor

 1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central.
 2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.
 3. Se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de boală și să le aducă la cunoștință personalului veterinar.

D. Hrănirea câinilor și curățenia adăposturilor

 1. Cățeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor fi hrăniți de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniți de două ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniți o dată pe zi.
 2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana uscată va fi administrată individual și supravegheat.
 3. Toate cuștile, boxele și spațiile închise vor fi spălate și dezinfectate zilnic.
 4. Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.
 5. În timpul curățeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

E. Vehiculele

 1. Fiecare adăpost trebuie să aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.
 2. Vehiculele trebuie să ofere animalelor siguranță, securitate, protecție împotriva intemperiilor naturii și aerisire adecvată. Fiecare animal trebuie să aibă o cușcă separată, în condiții speciale fiind acceptate maximum 2 animale. Trebuie să existe o cușcă separată pentru animalele moarte și pentru animalele bolnave.
 3. Vehiculele trebuie să fie curate și vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și cu numărul de telefon.
 4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuști metalice sau din fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor.
 5. Șoferii vehiculelor trebuie să fie instruiți să acorde ajutor animalelor bolnave.
 6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini.


ANEXA Nr. 2

NORME
privind capturarea și transportul câinilor

A. Capturarea câinilor

 1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al consiliilor locale, care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens.
 2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.
 3. Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus șoferul mijlocului de transport și vor purta echipament de protecție adecvat.
 4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să țină câinele la distanță și să-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declanșare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgență sau atunci când este pus într-o cușcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturați cu ajutorul cuștilor capcană, în care se introduce mâncare și care sunt dotate cu uși mobile care cad după intrarea animalului în cușcă.
 5. Câinii foarte agresivi, situați în spații inaccesibile sau suspecți de a fi turbați, pot fi imobilizați cu ajutorul armelor pentru captură cu săgeată care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartușe cu percuție pentru propulsarea unor seringi sau săgeți care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante.
 6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamină și xylazina. Injectarea pe cale intramusculară a celor două produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, și fiind puțin periculoasă pentru trecători.
 7. O altă asociere de produse foarte eficientă - etorfină cu acepromazină - poate fi folosită cu respectarea legislației în vigoare.
 8. Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi răniți grav.

B. Transportul câinilor

 1. Câinii docili pot fi transportați până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Ei pot fi legați cu o lesă de colier, dar în interiorul unei cuști puse în vehicul. Animalelor li se pot pune și botnițe din nailon.
 2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului.
 3. Cuștile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcție de talia animalului. Cușca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuști trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza și cuști din material plastic.
 4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate și să protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.


ANEXA Nr. 3

EUTANASIEREA CÂINILOR

 1. Se recomandă pentru a fi eutanasiate animalele care nu au fost revendicate sau care nu au putut fi adoptate. Eutanasia se recomandă, de asemenea, în cazul animalelor care prezintă comportament foarte agresiv, boli cronice și boli incurabile.
 2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar.
 3. Eutanasierea câinilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor - pentobarbital sodic; acesta este disponibil sub trei forme: soluție sterilă care poate fi utilizată și ca anastezic, soluție 20%, nesterilă, specială pentru eutanasie, și pudră. Administrarea intravenoasă este posibilă numai în cazul în care animalul este contenționat corespunzător. Dacă aceasta nu este posibilă, injecția poate fi administrată în cavitatea peritoneală. Barbituricele nu trebuie să fie injectate pe cale intramusculară sau subcutanată. Pentru căței calea de administrare care se utilizează este cea peritoneală.
 4. La animalele nervoase, excitate sau agresive se pot administra tranchilizante ori sedative prin injectarea intramusculară a ketaminei, acepromazinei sau xylazinei. Produsele narcotice pot fi administrate și pe cale orală.
 5. Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice și care poate decide în privința utilizării medicamentelor periculoase.


ANEXA Nr. 4

FORMULAR DE ADOPȚIE

CONSILIUL LOCAL _____________________________________
Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
nr. ___________/___________________

Subsemnatul(a) __________________, domiciliat(ă) în _________________, str. ________________________________________
nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sc. _____, județul/sectorul _______________, telefon ____________________,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. __________, eliberat(ă) de _______________ la data de ________________,
mă angajez să adopt câinele cu numărul de tatuaj _____ adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în
următoarele condiții:
1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi
  vaccinat antirabic;
3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor
  fără stăpân;
5. să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale și de
  întreținere aferente cazării câinelui.
Data ______________
  Semnătura adoptatorului,                    Semnătura reprezentantului
  _______________________               Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
                             ________________________________________________

"........................................


Luni, 05 iunie 2023, 17:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.