HOTĂRÂRE nr.1.087 din 25 octombrie 2001
privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 710/7 noi. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 49 alin. (5), ale art. 67 și ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează modul de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu excepția autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniul siguranței naționale.

Art. 2. - Organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice se fac pe baza următoarelor principii:
a) competiția deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplinește condițiile cerute de lege pentru ocuparea funcției publice;
b) selecția după merit, prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcției publice, exclusiv pe baza rezultatelor obținute;
c) asigurarea transparenței, prin punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la modul de desfășurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcției publice;
d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecție obiective și clar definite, astfel încât orice candidat să aibă șanse egale la ocuparea funcției publice;
e) confidențialitatea, prin garantarea protejării datelor personale ale candidaților, în condițiile legii.

CAPITOLUL II
Concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice

SECȚIUNEA 1
Condiții pentru organizarea concursurilor

Art. 3. - (1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor publice se organizează numai în limita posturilor rămase vacante după efectuarea operațiunilor de avansare a funcționarilor publici în grad, clasă și categorie, potrivit prevederilor legale, după asigurarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a încadrării într-o funcție publică corespunzătoare a funcționarului public care nu mai deține funcția publică din motive neimputabile lui, precum și după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri.

(2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cu condiția comunicării posturilor vacante la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(3) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (2) conferă dreptul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau oricărei persoane interesate să solicite instanței de contencios administrativ anularea operațiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - (1) Conducătorul autorității sau instituției publice care organizează concurs poate stabili, prin ordin sau dispoziție, condiții specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante.

(2) Pentru stabilirea condițiilor specifice potrivit prevederilor alin. (1) compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice vor prezenta conducătorilor acestora fișele posturilor vacante pentru care se organizează concurs.

Art. 5. - (1) Autoritățile și instituțiile publice care organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante au obligația de a înștiința în scris Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului.

(2) Înștiințarea va cuprinde în mod obligatoriu condițiile specifice, pe baza cerințelor prevăzute în fișa postului, pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante.

(3) În termen de 15 zile Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația de a verifica în baza de date privind evidența funcțiilor publice dacă există persoane care nu mai dețin funcția publică din motive neimputabile lor și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), pentru a fi redistribuite. În situația în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului.

SECȚIUNEA a 2-a
Condiții de participare la concurs

Art. 6. - În vederea participării la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile, pentru ocuparea unei funcții publice, prevăzute la art. 6 lit. a)-g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Art. 7. - (1) Intrarea în corpul funcționarilor publici de carieră se face pe o funcție publică de execuție care poate fi, în condițiile legii, o funcție publică de debutant sau o funcție publică definitivă ori pe o funcție publică de conducere, în condițiile legii.

(2) Intrarea în corpul funcționarilor publici de carieră direct după absolvirea studiilor sau fără îndeplinirea condițiilor de vechime necesare în vederea numirii într-o funcție publică definitivă se face numai pe o funcție publică de debutant.

(3) Condițiile minime de vechime în funcții publice sau în funcții de specialitate, care trebuie îndeplinite pentru ocuparea unei funcții publice definitive la intrarea în corpul funcționarilor publici, sunt următoarele:
a) pentru funcțiile publice de execuție din categoria A, clasa a III-a, gradul 3 este necesară o vechime în funcții publice sau în funcții de specialitate de cel puțin 12 luni; pentru funcțiile publice de execuție din categoria B, clasa a III-a, gradul 3 este necesară o vechime în funcții publice sau în funcții de specialitate de cel puțin 8 luni; pentru funcțiile publice de execuție din categoria C, clasa a III-a, gradul 3 este necesară o vechime în funcții publice sau în funcții de specialitate de cel puțin 6 luni;
b) pentru fiecare dintre funcțiile publice de execuție ierarhic superioare celor prevăzute la lit. a) vechimea în funcții publice sau în funcții de specialitate necesară se majorează cu 2 ani pentru fiecare grad.

(4) Vechimea în funcții de demnitate publică alese sau numite ori în funcții asimilate acestora se consideră vechime în funcții publice.

(5) Constituie vechime în funcții de specialitate perioada în care o persoană a desfășurat o activitate într-o funcție de specialitate deținută în afara autorităților sau instituțiilor publice, corespunzătoare profesiei sau specializării sale, în baza unui contract individual de muncă sau ca formă individuală de exercitare a profesiei, în condițiile legii.

(6) La stabilirea condițiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcționarilor publici se pot avea în vedere:
a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcției publice, cu excepția funcțiilor publice de debutant;
b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcției publice respective;
c) necesitatea și gradul de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională;
d) necesitatea și nivelul cunoștințelor de operare/programare pe calculator;
e) necesitatea cunoașterii limbii unei minorități naționale, în unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20%, pentru unii funcționari publici din serviciile care au contacte directe cu cetățenii.

Art. 8. - La concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pot participa și funcționarii publici care îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt încadrați într-o autoritate sau instituție publică într-o funcție publică de categoria, clasa și gradul funcției publice pentru care se organizează concursul sau îndeplinesc condițiile de vechime stabilite pentru funcția publică vacantă;
b) au obținut cel puțin calificativul "bun" la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale;
c) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. a), b) și e), după caz.

Art. 9. - (1) La concursul pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante pot participa funcționarii publici care îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt funcționari publici definitivi sau îndeplinesc condițiile de vechime în specialitate pentru funcția de execuție corespunzătoare;
b) au categoria, clasa și gradul funcției publice de execuție corespunzătoare funcției publice de conducere pentru care se organizează concursul sau au o vechime de minimum un an în gradul imediat inferior funcției publice de execuție corespunzătoare;
c) au obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale din anul anterior calificativul "foarte bun" sau "excepțional";
d) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)-d) și e), după caz.

(2) La concursul pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante pot participa și persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime în funcții publice sau în funcții de specialitate stabilite pentru funcția publică de execuție corespunzătoare funcției publice de conducere pentru care se organizează concursul, precum și celelalte condiții pentru ocuparea funcției publice de execuție corespunzătoare. În acest caz funcția publică de execuție corespunzătoare funcției publice de conducere trebuie să fie vacantă.

(3) Condițiile pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din aparatul propriu al consiliilor locale sau județene se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, respectiv al județului, sau a Consiliului General al Municipiului București, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

SECȚIUNEA a 3-a
Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor

Art. 10. - (1) În vederea ocupării funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concurs, în cadrul autorităților și instituțiilor publice se constituie comisii de concurs și comisii de soluționare a contestațiilor.

(2) Numirea comisiilor prevăzute la alin. (1) se face cu 45 de zile înaintea datei organizării concursului, prin ordin ori dispoziție a conducătorului autorității sau instituției publice.

Art. 11. - (1) Comisiile de concurs constituite pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul autorităților și instituțiilor publice sunt compuse din 3-5 membri, astfel:
a) 2-3 funcționari publici care să aibă cel puțin categoria, clasa și gradul funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concursul;
b) 1-2 persoane din afara autorității sau instituției publice care organizează concursul, de regulă specialiști din învățământul superior de specialitate sau reprezentanți desemnați prin ordin ori dispoziție a conducătorului autorității sau instituției publice coordonatoare sau ierarhic superioare.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate să desemneze un reprezentant în calitate de membru în comisiile de concurs, atunci când consideră necesar ori la solicitarea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Desemnarea reprezentantului se face prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și se comunică autorității sau instituției publice interesate o dată cu avizul pentru organizarea concursului. Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici face parte din categoria persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b).

Art. 12. - Componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de secretar general al Guvernului și secretar general adjunct al Guvernului, în cazul asimilării acestora cu funcții publice, în condițiile legii, se stabilește prin decizie a primului-ministru.

Art. 13. - Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din cadrul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale sunt compuse din 3 membri desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice respective, un membru desemnat de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau de ministrul administrației publice și o persoană din afara instituției, de regulă specialist din învățământul superior de specialitate.

Art. 14. - (1) Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al prefectului, instituțiilor subordonate autorităților sau instituțiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor și ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale sunt compuse din 2 membri desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice respective, un membru desemnat de autoritatea sau instituția publică ierarhic superioară, un membru desemnat de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și o persoană din afara instituției, de regulă specialist din învățământul superior de specialitate.

(2) Ministrul administrației publice poate desemna un reprezentant în calitate de membru în comisiile de concurs prevăzute la alin. (1), atunci când consideră necesar ori la solicitarea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. În această situație reprezentantul ministrului administrației publice este persoana din afara instituției, conform alin. (1).

(3) Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere ale instituțiilor publice subordonate sau ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației publice sunt compuse din 2-3 membri desemnați de autoritatea sau instituția publică ierarhic superioară, un membru desemnat de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și, după caz, o persoană din afara instituției, de regulă specialist din învățământul superior de specialitate.

Art. 15. - Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din aparatul propriu al consiliilor județene, al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor subordonate acestora sunt compuse din 2 membri desemnați de președintele consiliului județean, respectiv de primarul general al municipiului București, un membru desemnat de ministrul administrației publice, un membru desemnat de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și un reprezentant al prefectului.

Art. 16. - Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale și instituțiilor subordonate acestora sunt compuse din 2-4 membri desemnați de primar și un membru desemnat de prefect.

Art. 17. - (1) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și de conducere din cadrul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale, precum și din aparatul propriu al prefectului, comisiile de soluționare a contestațiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, un membru desemnat de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și o persoană din afara instituției, de regulă specialist din învățământul superior de specialitate.

(2) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și de conducere din cadrul instituțiilor subordonate autorităților sau instituțiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor și ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale, comisiile de soluționare a contestațiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice, un membru desemnat de prefect și un reprezentant al autorității sau instituției publice ierarhic superioare.

(3) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene, al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor subordonate acestora, comisiile de soluționare a contestațiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de președintele consiliului județean, respectiv de primarul general al municipiului București, un membru desemnat de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și un membru desemnat de ministrul administrației publice.

(4) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale și instituțiilor subordonate acestora, comisiile de soluționare a contestațiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de primar, un membru desemnat de prefect și un membru desemnat de președintele consiliului județean.

Art. 18. - (1) La lucrările comisiilor de concurs sau ale comisiilor de soluționare a contestațiilor poate participa, în calitate de observator, o persoană desemnată de organizațiile sindicale ale funcționarilor publici reprezentative, conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.

(2) În acest scop organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici, prevăzute la alin. (1), vor întocmi anual o listă cuprinzând persoanele care pot fi desemnate ca observatori, pe care o comunică și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) În vederea desemnării persoanei având calitatea de observator, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici va comunica acestor organizații sindicale denumirea autorităților și instituțiilor publice organizatoare ale concursurilor, data, locul desfășurării, precum și funcțiile publice vacante pentru care se organizează concursul.

Art. 19. - (1) Membrii comisiilor de concurs și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă experiență în administrația publică sau în domeniul specific funcției publice vacante;
b) cel puțin unul dintre membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor trebuie să aibă studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcției publice vacante.

(2) Nu poate fi membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care are calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidați. Situația de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului sau de altă persoană interesată. În acest caz conducătorul autorității sau instituției publice va constata situația de incompatibilitate și va lua măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o persoană care să îndeplinească condițiile cerute.

(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 20. - Președinții comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor se numesc prin actul administrativ de constituire a comisiilor, din rândul membrilor acestora.

Art. 21. - Persoana desemnată ca observator în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:
a) asistă la lucrările comisiei de concurs și ale comisiei de soluționare a contestațiilor;
b) întocmește rapoarte către uniunea sindicală care a acreditat-o și, dacă este cazul, informează Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la anumite aspecte constatate.

Art. 22. - Comisiile de concurs au următoarele atribuții principale:
a) stabilesc bibliografia de concurs și subiectele pentru proba scrisă;
b) verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs de către candidați;
c) selectează dosarele de înscriere ale candidaților și stabilesc, în funcție de modul de îndeplinire a condițiilor de participare, candidații care vor participa la concurs;
d) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele selecției și ale concursului pentru a fi comunicate candidaților.

Art. 23. - Bibliografia de concurs se stabilește în funcție de domeniul de activitate al autorității sau instituției publice și de specificul funcției publice pentru care se organizează concurs.

Art. 24. - Comisiile de soluționare a contestațiilor au următoarele atribuții principale:
a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor de înscriere și la rezultatul final al concursului;
b) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Art. 25. - (1) Fiecare comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor are un secretar care nu este membru al respectivei comisii, numit prin ordin ori dispoziție a conducătorului autorității sau instituției publice respective, de regulă dintre funcționarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

(2) Secretarul comisiei de concurs poate avea și calitatea de secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor.

(3) Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuții principale:
a) veghează la respectarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului;
b) întocmește, redactează și semnează alături de membrii comisiei de concurs întreaga documentație privind activitatea specifică acestei comisii;
c) asigură transmiterea rezultatelor selecției și ale concursului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidaților;
d) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

(4) Când funcția de secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor este deținută de o altă persoană decât secretarul comisiei de concurs numirea acestuia se face prin ordin ori dispoziție a conducătorului autorității sau instituției publice.

(5) Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor îndeplinește, în mod corespunzător, activitățile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c).

Art. 26. - (1) Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor își încetează activitatea după soluționarea contestațiilor depuse de candidați și după comunicarea rezultatelor finale.

(2) La încetarea activității comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor au obligația de a preda pe bază de proces-verbal, prin secretarul comisiei, toate documentele concursului la compartimentul de resurse umane.

SECȚIUNEA a 4-a
Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor

Art. 27. - Funcțiile publice vacante pentru care se organizează concurs se dau publicității, prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puțin 30 de zile înainte de data organizării concursului, printr-un anunț în presa națională sau locală, precum și prin afișarea la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

Art. 28. - (1) Anunțul conține în mod obligatoriu:
a) denumirea și sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului;
b) locul, data și ora desfășurării concursului;
c) denumirea, categoria, clasa și gradul funcției publice pentru care se organizează concurs;
d) condițiile generale de participare;
e) data până la care se pot depune dosarele de înscriere;
f) numărul de telefon de unde se pot afla informații suplimentare.

(2) În cazul în care din motive obiective nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului autoritatea sau instituția publică are obligația de a anunța prin aceleași mijloace de informare prevăzute la art. 27 modificările intervenite în desfășurarea concursului.

(3) Condițiile specifice aprobate prin ordin ori dispoziție a conducătorului autorității sau instituției publice, precum și bibliografia se afișează, în termenul prevăzut la art. 27, la sediul autorității sau instituției publice, într-un loc vizibil, accesibil publicului.

Art. 29. - (1) În vederea participării la concurs candidații depun dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe actul de identitate;
b) formularul de înscriere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
c) copiile de pe diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe carnetul de muncă, dacă este cazul;
e) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
f) cazierul judiciar;
g) copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare, după caz.

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

(3) Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei de concurs.

Art. 30. - (1) Dosarul de înscriere se depune de către candidat la secretarul comisiei de concurs, în termen de 12 zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

(2) În termen de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarului de înscriere comisia de concurs verifică îndeplinirea condițiilor cerute pentru înscrierea la concurs și întocmește lista cuprinzând candidații care vor putea participa.

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) președintele comisiei de concurs transmite, prin secretarul comisiei, rezultatul selecției compartimentului de resurse umane, în vederea comunicării acestuia. Comunicarea se face în termen de 24 de ore, prin scrisoare recomandată sau prin înștiințare scrisă luată la cunoștință prin semnătură.

(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) lista cuprinzând candidații selectați se afișează de către secretarul comisiei de concurs la sediul autorității sau instituției publice.

(5) În cazul candidaților neselectați comunicarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde și motivele neselectării.

Art. 31. - (1) Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției pot face contestație în termen de 5 zile de la data afișării listei cuprinzând candidații selectați.

(2) În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comisia de soluționare a contestațiilor soluționează contestațiile și comunică rezultatul acestora în condițiile art. 30 alin. (3).

Art. 32. - (1) Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unui interviu.

(2) Notarea celor două probe se face prin note de la 1 la 10.

(3) Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale acordate la cele două probe.

(4) Nota minimă de promovare a concursului este 7.

Art. 33. - (1) Proba scrisă constă în redactarea, în prezența comisiei de concurs, a unei lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă.

(2) Numărul subiectelor pentru lucrarea scrisă, gradul de dificultate și complexitate al acestora sau, după caz, al testelor-grilă se stabilesc de comisia de concurs, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul.

(3) Subiectele sau testele-grilă nu pot excede bibliografiei de concurs.

(4) Subiectele sau testele-grilă vor avea ca obiect testarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților funcției publice respective. Pentru funcțiile publice de conducere subiectele vor cuprinde în mod obligatoriu și testarea aptitudinilor manageriale.

(5) Pentru ocuparea aceleiași funcții publice subiectele, respectiv testele-grilă, vor fi identice. În cazul în care datorită numărului mare de candidați proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele sau testele-grilă se vor schimba la fiecare serie.

(6) Pentru asigurarea confidențialității comisia de concurs stabilește subiectele sau testele-grilă cu o oră înaintea desfășurării probei scrise. Acestea se închid în plicuri sigilate purtând ștampila autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Plicul extras de candidați se deschide de președintele comisiei de concurs la începerea susținerii probei scrise, în fața acestora.

(7) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, respectiv al testelor-grilă.

Art. 34. - (1) Stabilirea punctajelor pentru fiecare subiect sau test-grilă se face de către comisia de concurs și se comunică prin afișare de către secretarul comisiei de concurs imediat după încheierea probei scrise.

(2) Notarea lucrărilor scrise sau a testelor-grilă se face separat de către fiecare membru al comisiei de concurs și se consemnează în procesul-verbal.

(3) Nota finală a probei scrise este dată de media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(4) Nota minimă de promovare a probei scrise este 7.

Art. 35. - (1) Interviul se susține, de regulă, în aceeași zi cu proba scrisă, dar nu mai târziu de 3 zile de la data susținerii probei scrise.

(2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitate sindicală, religie, etnie, sex, stare materială, origine socială.

(3) Întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează întocmai în procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei de concurs și semnat de toți membrii acesteia.

(4) În cadrul interviului se pot testa, dacă este cazul, cunoștințele de limbă străină, precum și cele de operare/programare pe calculator.

(5) Durata interviului se stabilește de comisia de concurs.

Art. 36. - (1) Acordarea notelor se face separat de fiecare membru al comisiei de concurs și se consemnează în procesul-verbal.

(2) Nota finală a interviului este dată de media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(3) Nota minimă pentru promovarea interviului este 7.

Art. 37. - (1) În termen de două zile de la susținerea ultimei probe a concursului comisia de concurs întocmește lista cuprinzând rezultatele candidaților în ordine descrescătoare a notelor finale ale concursului, cu mențiunea "admis" sau "respins" pentru fiecare candidat.

(2) Sunt declarați admiși, în limita funcțiilor publice scoase la concurs, candidații care au obținut notele finale cele mai mari, care trebuie să fie cel puțin egale cu nota minimă de promovare a concursului.

(3) În cazul în care 2 candidați au obținut aceleași note finale comisia de concurs departajează candidații în funcție de studiile și de specializările absolvite sau, după caz, în funcție de rezultatele obținute la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale.

SECȚIUNEA a 5-a
Comunicarea rezultatului concursului și contestarea acestuia

Art. 38. - (1) La expirarea termenului prevăzut la art. 37 alin. (1) președintele comisiei de concurs transmite lista cuprinzând rezultatele candidaților compartimentului de resurse umane, în vederea comunicării acestora. Comunicarea se face în termen de 24 de ore prin scrisoare recomandată sau prin înștiințare scrisă luată la cunoștință prin semnătură.

(2) La expirarea termenului prevăzut la art. 37 alin. (1) lista cuprinzând rezultatele candidaților se afișează de către secretarul comisiei de concurs la sediul autorității sau instituției publice.

Art. 39. - (1) În termen de 5 zile de la afișare candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul final al concursului la comisia de soluționare a contestațiilor.

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Comunicarea rezultatului contestației, cu mențiunea "admis" sau "respins", se face în condițiile art. 38 alin. (1).

Art. 40. - În cazul respingerii contestației candidatul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 6-a
Numirea în funcții publice

Art. 41. - (1) Candidații declarați admiși vor fi numiți, prin ordin ori dispoziție a conducătorului autorității sau instituției publice, în funcțiile publice pentru care s-a organizat concursul.

(2) Actul de numire se emite în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 42. - (1) Candidații declarați admiși au obligația de a depune în termenul prevăzut la art. 41 alin. (2) actele necesare în vederea numirii în funcțiile publice.

(2) În situația nedepunerii actelor necesare sau a neprezentării în vederea numirii, conducătorul autorității sau instituției publice notifică următorul candidat din lista cuprinzând rezultatele finale, întocmită în condițiile art. 37.

(3) În cazul în care următorul candidat din lista cuprinzând rezultatele finale nu a obținut nota minimă de promovare, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condițiile prezentei hotărâri.

CAPITOLUL III
Examenele pentru acordarea claselor și gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare de către persoanele care revin în corpul funcționarilor publici după părăsirea acestuia din motive care nu le sunt imputabile

Art. 43. - Examenul pentru acordarea claselor și gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare de către persoanele care au revenit în corpul funcționarilor publici, în condițiile legii, după părăsirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile, se organizează în luna noiembrie a fiecărui an de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Art. 44. - (1) În vederea participării la examen candidații vor face dovada că au părăsit corpul funcționarilor publici pentru motive care nu le sunt imputabile.

(2) În sensul prezentei hotărâri, sunt motive neimputabile funcționarilor publici următoarele:
a) eliberarea din funcție în situația în care autoritatea sau instituția publică și-a încetat activitatea;
b) eliberarea din funcție în cazul în care autoritatea sau instituția publică a fost mutată într-o altă localitate, iar funcționarul public nu a acceptat să o urmeze;
c) eliberarea din funcție în situația în care autoritatea sau instituția publică și-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de funcționarul public, iar Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu a avut posibilitatea plasării acestuia într-o funcție publică corespunzătoare.

Art. 45. - (1) Cererile de înscriere la examenul pentru acordarea claselor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare, însoțite de documentele care să justifice participarea la examen, se depun de funcționarii publici interesați la conducătorul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

(2) Cererile de înscriere, însoțite de copii de pe dosarele profesionale și de pe carnetele de muncă aparținând funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile de participare la examen, se înaintează de către autoritățile și instituțiile publice respective Agenției Naționale a Funcționarilor Publici până la data de 30 august a fiecărui an.

(3) În urma verificării actelor prevăzute la alin. (2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică autorităților și instituțiilor publice interesate, până la data de 15 septembrie a fiecărui an, numele funcționarilor publici îndreptățiți să participe la examen, precum și data, locul și ora organizării acestuia.

Art. 46. - (1) Bibliografia pentru examen se stabilește de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pe baza propunerilor autorităților sau instituțiilor publice în cadrul cărora își desfășoară activitatea funcționarii publici care participă la examen, în funcție de domeniul de activitate al autorității sau instituției publice și de specificul funcției publice.

(2) Bibliografia stabilită se comunică autorităților sau instituțiilor publice interesate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici până la data de 30 septembrie a fiecărui an și se afișează la sediul acesteia.

Art. 47. - (1) Comisia de examen pentru acordarea claselor și gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare, precum și comisia de soluționare a contestațiilor se numesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de data susținerii examenului.

(2) Comisia de examen este compusă din:
a) 2 reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
b) un reprezentant al Ministerului Administrației Publice;
c) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
d) un reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din: un reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, un reprezentant al Ministerului Administrației Publice și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Prevederile art. 19-22 și ale art. 24-26 se aplică în mod corespunzător.

Art. 48. - Examenul se desfășoară în conformitate cu procedura prevăzută la art. 32-35.

Art. 49. - (1) În termen de două zile de la susținerea ultimei probe comisia de examen centralizează rezultatele, întocmește pe baza notelor obținute lista cuprinzând funcționarii publici care au promovat examenul și stabilește clasele și gradele care se vor acorda acestora.

(2) Stabilirea claselor și gradelor se face prin acordarea unui grad pentru fiecare perioadă de activitate neîntreruptă de 2 ani desfășurată în alte sectoare.

(3) Secretarul comisiei de examen va comunica în scris candidaților nota finală, cu mențiunea "admis" sau "respins", precum și clasa și gradul acordate.

(4) Contestarea rezultatelor examenului se face în conformitate cu prevederile art. 39 și 40.

Art. 50. - Lista cuprinzând funcționarii publici care au promovat examenul se înaintează președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în vederea eliberării unui certificat care să ateste acordarea claselor și gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 51. - Conducătorii autorităților sau instituțiilor publice pot stabili, pentru fiecare dintre probele de concurs prevăzute la art. 32, o anumită pondere, în funcție de gradul de interes acordat acesteia.

Art. 52. - (1) Autoritățile și instituțiile publice vor transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici lista cuprinzând funcționarii publici numiți în urma concursurilor și examenelor, în termen de cel mult 15 zile de la numirea acestora, și vor arhiva, în condițiile legii, documentele rezultate în urma concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice.

(2) Autoritățile și instituțiile publice vor respecta caracterul confidențial al datelor personale ale candidaților și vor asigura accesul la informațiile privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice, numai cu respectarea prevederilor legale.

Art. 53. - Membrii comisiilor de concurs, comisiilor de examen și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și persoanele desemnate în calitate de observator au obligația de a respecta caracterul confidențial al datelor personale ale candidaților.

Art. 54. - (1) Concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ.

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, în condițiile legii.

Art. 55. - În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autoritățile și instituțiile publice.

Art. 56. - (1) Concursurile organizate pentru ocuparea unor funcții publice, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile.

(2) Concursurile pentru ocuparea unor funcții publice, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor finaliza în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data organizării lor.

Art. 57. - Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică și concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de secretar al comunei, orașului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, respectiv de secretar general al județului și secretar general al aparatului propriu de specialitate al prefectului, cu excepția dispozițiilor referitoare la componența comisiilor de concurs și la numirea în funcția publică, care sunt cele prevăzute de Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

Art. 58. - Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs sau de examen, precum și la cele ale comisiei de soluționare a contestațiilor membrii acestora, care sunt angajați ai altor autorități sau instituții publice decât cele care organizează concursul ori examenul, au dreptul la o indemnizație reprezentând 20% din indemnizația sau salariul de bază al conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare.

Art. 59. - Lista prevăzută la art. 18 alin. (2) se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 60. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 61. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 25 octombrie 2001.
Nr. 1.087.


ANEXĂ

Instituția _________________________

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Postul solicitat:
Date personale:
Nume:                        Prenume:
Adresa:                       Număr de telefon:
Data nașterii:                    Locul nașterii:
Starea civilă:                    Copii:
Stagiu militar:
Studii generale și de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:
   ----------------------------------------------------------------------------
   | Instituția    |    Perioada     |   Diploma obținută   |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
Studii superioare de scurtă durată:
   ----------------------------------------------------------------------------
   | Instituția    |    Perioada     |   Diploma obținută   |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
Studii superioare de lungă durată:
   ----------------------------------------------------------------------------
   | Instituția    |    Perioada     |   Diploma obținută   |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
   ----------------------------------------------------------------------------
   | Instituția    |    Perioada     |   Diploma obținută   |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
Alte tipuri de studii:
   ----------------------------------------------------------------------------
   | Instituția    |    Perioada     |   Diploma obținută   |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |             |              |
   ----------------------------------------------------------------------------
Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*):
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |  Scris   |   Citit   |    Vorbit    |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |       |         |           |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |       |         |           |
   ----------------------------------------------------------------------------
   |          |       |         |           |
   ----------------------------------------------------------------------------
*) Se va menționa și limba maternă, acolo unde este cazul.
Cunoștințe de operare pe calculator:
Cariera profesională:
   ------------------------------------------------------------------------------------
   | Perioada | Instituția/Firma | Funcția deținută | Principalele responsabilități |
   ------------------------------------------------------------------------------------
   |      |         |         |                |
   ------------------------------------------------------------------------------------
   |      |         |         |                |
   ------------------------------------------------------------------------------------
   |      |         |         |                |
   ------------------------------------------------------------------------------------
Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menționa calificativele acordate la evaluarea
performanțelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul):
Persoane de contact pentru recomandări:
   ------------------------------------------------------------------------------------          
   | Nume și prenume |  Instituția  |   Funcția   |   Număr de telefon  |
   ------------------------------------------------------------------------------------
   |         |         |          |            |
   ------------------------------------------------------------------------------------
   |         |         |          |            |
   ------------------------------------------------------------------------------------
   |         |         |          |            |
   ------------------------------------------------------------------------------------

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații,
că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 lit. a)-g)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și
că nu mă aflu în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 56-58 din aceeași lege.
Data ________________________________                  Semnătura _____________________________


Luni, 24 ianuarie 2022, 15:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.