LEGE nr.540 din 11 octombrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 652/17 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64 din 3 mai 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 9 mai 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 11 și 12 cu următorul cuprins:

.11. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Partea interesată poate cere instanței de executare recuzarea executorului judecătoresc imediat ce a aflat despre una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar numai până la încheierea executării silite. Încheierea instanței prin care s-a încuviințat ori s-a respins abținerea, precum și cea prin care s-a încuviințat recuzarea nu sunt supuse nici unei căi de atac.

12. La articolul 33, litera c) va avea următorul cuprins:

c) propune spre aprobare ministrului justiției onorariile minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești;"

2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:

"(2) Executorii judecătorești în funcție, care nu optează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru continuarea activității ca executor judecătoresc, pot fi transferați în interesul serviciului în alte funcții din sistemul justiției, pentru care îndeplinesc condițiile cerute de lege."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 octombrie 2001.
Nr. 540.


Sâmbătă, 18 mai 2024, 13:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.