ORDONANȚĂ nr.24 din 26 iulie 2001
privind impunerea microîntreprinderilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 472/17 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Sunt obligate la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obținute din orice sursă persoanele juridice, denumite în continuare microîntreprinderi, care îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, următoarele condiții:
a) sunt producătoare de bunuri materiale, prestează servicii sau/și desfășoară activitate de comerț;
b) au până la 9 salariați;
c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100.000 euro inclusiv;
d) au capital integral privat.

(2) Persoanele juridice înființate în cursul unui an fiscal beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) la sfârșitul anului respectiv.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe băncile, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de investiții, societățile de administrare a investițiilor și societățile de depozitare, societățile de intermediere de valori mobiliare și societățile cu activitate exclusivă de comerț exterior.

(4) Dovada îndeplinirii condiției privind numărul de salariați se eliberează de către direcțiile de muncă și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București.

(5) Pentru încadrarea în cerința privind nivelul veniturilor se au în vedere datele financiar-contabile din balanța de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit și pierderi pentru microîntreprinderi.

(6) În cazul în care în cursul anului fiscal una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, contribuabilul are obligația de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare stabilit de prezenta ordonanță, fără posibilitatea de a reveni din anul următor la acest mod de impunere, chiar dacă ulterior îndeplinește condițiile menționate la alin. (2) al art. 1.

Art. 2. - Persoanele juridice care sunt supuse acestui regim de impunere nu mai calculează și nu plătesc impozit pe profit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Microîntreprinderile vor organiza și vor conduce evidența financiar-contabilă în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Microîntreprinderile care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populație, pentru care nu se emit facturi, sunt obligate să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Perioada impozabilă este anul fiscal, care corespunde anului calendaristic.

(2) În situația în care un contribuabil se înființează, se reorganizează prin divizare și fuziune în cursul anului fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat.

Art. 5. - (1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obținute din orice sursă, respectiv asupra veniturilor înscrise în contul de profit și pierderi pentru microîntreprinderi.

(2) În cazul în care se achiziționează case de marcat cota de impozit se aplică asupra veniturilor totale din care se scade valoarea acestora, în conformitate cu documentul justificativ, în luna înregistrării achiziției.

Art. 6. - (1) Microîntreprinderile care desfășoară activitate producătoare de bunuri materiale și/sau prestează servicii și care efectuează investiții din profit, în active corporale și necorporale amortizabile, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările ulterioare, destinate activităților pentru care contribuabilul este autorizat, beneficiază de scăderea acestora din impozitul datorat. Suma reducerii nu poate depăși impozitul datorat pe întregul an fiscal.

(2) Pentru investițiile care nu sunt finalizate în anul fiscal curent deducerea se acordă proporțional cu valoarea lucrărilor realizate efectiv în baza unei situații parțiale de lucrări.

(3) Investițiile realizate vor rămâne în patrimoniul microîntreprinderilor cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata normală de funcționare a acestora. În caz contrar, impozitul se recalculează pentru perioada în care microîntreprinderea a beneficiat de prevederile alin. (1) și se varsă la bugetul de stat împreună cu majorările de întârziere aferente.

Art. 7. - (1) Microîntreprinderile vor beneficia de reducerea impozitului în proporție de 20% în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigură creșterea numărului mediu scriptic anual cu cel puțin 10% față de anul financiar precedent.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
a) reducerea impozitului se aplică pe perioada în care forța de muncă nou-angajată rămâne în întreprindere și nu se fac alte disponibilizări;
b) forța de muncă nou-angajată este de cel puțin 10% din forța de muncă existentă în întreprindere în momentul angajării;
c) personalul trebuie să fie angajat cu contract individual de muncă.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) pensionarea și desfacerea contractelor de muncă ca urmare a săvârșirii unor acte de indisciplină, potrivit legii.

(4) Reducerea se calculează începând cu luna în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2).

Art. 8. - (1) Plata impozitului se face în lei, trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor.

(2) Impozitul calculat conform dispozițiilor art. 5 se înscrie în formularul M.F. cod 14.13.01.01 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", rândul 19 - "Impozit pe veniturile microîntreprinderilor".

Art. 9. - Pentru neplata la termen a impozitului stabilit conform dispozițiilor art. 5 se datorează majorări de întârziere stabilite potrivit Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitului, precum și a majorărilor de întârziere aferente, reglementate de prezenta ordonanță, se efectuează de organele fiscale din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București.

(2) Controlul fiscal se va efectua în conformitate cu procedura prevăzută de Ordonanța Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, aprobată și modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările și completările ulterioare, nu mai devreme de 2 ani de la data controlului fiscal anterior sau de la data intrării în vigoare a ordonanței, cu excepția cazurilor de evaziune fiscală.

Art. 11. - Sumele stabilite cu titlu de obligații fiscale reglementate prin prezenta ordonanță constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 12. - Contestațiile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se soluționează conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 13. - Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu cele ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

p. Ministrul pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație,
Dumitru Bulumete,
secretar de stat

București, 26 iulie 2001.
Nr. 24.


Joi, 20 ianuarie 2022, 12:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.