LEGE nr.406 din 10 iulie 2001
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
Textul actului publicat în M.Of. nr. 386/16 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român.

(2) Persoana care exercită funcția de șef al statului român beneficiază de prevederile prezentei legi de la data încetării mandatului.

(3) Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de șef al statului român ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni pentru care a fost condamnată definitiv sau ca urmare a demiterii din funcție prin referendum.

Art. 2. - Persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de următoarele drepturi:
a) folosința gratuită a unei locuințe de protocol, cu destinația de reședință, care cuprinde și un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar;
b) o indemnizație lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizația acordată Președintelui României în exercițiu;
c) pază și protecție, precum și folosința gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecție și Pază, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - (1) Drepturile prevăzute la art. 2 lit. b) se acordă și în cazul în care persoana îndreptățită beneficiază și de alte drepturi salariale ori venituri realizate din activități profesionale, în condițiile legii, sau cu titlu de pensie.

(2) Modalitățile concrete privind exercitarea drepturilor prevăzute la art. 2 lit. a) și c) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Persoanele beneficiare de prevederile prezentei legi își pierd drepturile acordate în cazul săvârșirii unei infracțiuni, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate.

(2) Locuința de protocol acordată potrivit art. 2 lit. a) nu poate fi reședința pe care titularul a avut-o ca Președinte al României în funcție.

(3) Membrii de familie ai titularului beneficiază de dreptul de folosință gratuită, potrivit art. 2 lit. a), numai pe durata vieții titularului și vor elibera locuința în termen de 60 de zile.

Art. 5. - Cheltuielile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei legi se suportă de ordonatorii principali de credite, după caz, iar sumele cu această destinație sunt alocate anual prin legea bugetului de stat, potrivit instrucțiunilor emise în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 406.


Marți, 23 iulie 2024, 05:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.