ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.60 din 25 aprilie 2001
privind achizițiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 241/11 mai. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Scop. Principii

Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, precum și a căilor de atac al actului sau deciziei autorității contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt:

a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant;
b) eficiența utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidențialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial și a proprietății intelectuale a ofertantului.

SECȚIUNEA a 2-a
Definiții

Art. 3. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege prin:

a) achiziție publică - dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziție publică;
b) contract de achiziție publică - contract, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă și contractant;
c) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziție publică în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
d) contract de furnizare - contract de achiziție publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, a închirierii sau a leasingului cu sau fără opțiune de cumpărare;
e) contract de servicii - contract de achiziție publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale;
f) contract de lucrări - contract de achiziție publică care are ca obiect execuția sau, după caz, atât proiectarea, cât și execuția, uneia sau mai multor lucrări de construcții, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, sau a oricărei combinații a acestor lucrări de construcții, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit să îndeplinească prin el însuși o funcție tehnico-economică;
g) asociație contractantă - asociația constituită prin convenție civilă, între două sau mai multe autorități contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achiziție publică;
h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale;
i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită invitație de participare la o licitație restrânsă sau la o negociere competitivă;
j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus ofertă;
k) concurent - oricare prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus soluție la un concurs de soluții;
l) ofertă - documentație care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
m) propunere tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;
n) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale;
o) specificații tehnice - cerințe de natură tehnică ale autorității contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări și care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv într-o astfel de manieră încât să corespundă acelei necesități care este în intenția autorității contractante;
p) garanție pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanție acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziție autorității contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei;
q) garanție de bună execuție a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanție acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziție autorității contractante de către ofertantul invitat să încheie contractul de achiziție publică;
r) rețea de transport - rețea care asigură prestarea de servicii în domeniul transportului în condiții de operare prestabilite de o autoritate competentă, condiții de operare care vizează rutele deservite, capacitatea de transport și frecvența serviciului de transport;
s) rețea publică de telecomunicații - infrastructura publică de telecomunicații care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de rețea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
t) punct terminal de rețea - ansamblul conexiunilor fizice și specificațiile de acces tehnice aferente, care fac parte din rețeaua publică de telecomunicații și care sunt necesare pentru a asigura accesul în această rețea și pentru realizarea eficientă a comunicării;
u) servicii de telecomunicații - servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea și direcționarea de semnale prin rețeaua publică de telecomunicații, prin procedee de telecomunicații, cu excepția radiodifuziunii și televiziunii;
v) servicii publice de telecomunicații - servicii de telecomunicații a căror prestare este încredințată de autoritățile publice competente, în mod explicit și specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfășoară activitățile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f);
w) căi de atac - contestațiile sau acțiunile în justiție împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale și prin care se solicită: i(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;

(ii) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.

SECȚIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare

Art. 4. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziție publică.

(2) Oricare autoritate contractantă care finanțează contracte de achiziție publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligația de a impune, prin contractul de finanțare, aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru atribuirea contractului respectiv.

Art. 5. - (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență:

a) oricare autoritate publică, așa cum este aceasta definită în Constituția României, inclusiv autoritatea judecătorească;
b) oricare instituție publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorități publice;
c) Academia Română și instituțiile subordonate acesteia;
d) oricare persoană juridică ce desfășoară activități relevante în unul dintre sectoarele de utilități publice - apă, energie, transporturi și telecomunicații - și care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfășurarea unor astfel de activități, în sensul că nu are piață concurențială datorită existenței unei poziții de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.

(2) Este autoritate contractantă și asociația contractantă; în acest caz, prin convenție civilă părțile desemnează din rândul lor acea persoană juridică ce le reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator.

(3) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte persoane juridice care au obligația de a efectua achiziții publice potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care activitatea acestora se desfășoară pe piețe în care concurența este exclusă prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorită existenței unei poziții de monopol.

Art. 6. - (1) În sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activități relevante următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă, energie electrică, combustibili gazoși sau energie termică și apă caldă, precum și furnizarea de apă potabilă, de energie electrică, de combustibili gazoși sau de energie termică și de apă caldă către aceste rețele;
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate;
c) exploatarea unui areal geografic în scopul prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi;
d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziție transportatorilor care operează pe căi rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, de drumuri publice, de aeroporturi, de porturi maritime/fluviale sau de alte terminale de rețea de transport;
e) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele de transport destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată și transportului terestru de călători, programate;
f) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele publice de telecomunicații ori asigurarea, în beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicații.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind actitivăți relevante dacă:

a) în cazul apei potabile și energiei electrice:
- producția de apă potabilă sau de energie electrică este destinată desfășurării unei alte activități decât cele prevăzute la alin. (1);
- alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelei nu a depășit 30% din producția totală de apă potabilă sau energie electrică, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs;
b) în cazul combustibililor gazoși, energiei termice și apei calde:
- producția de combustibili gazoși sau de energie termică și apă caldă este consecința inevitabilă a desfășurării unei alte activități decât cele prevăzute la alin. (1);
- alimentarea rețelei publice este făcută numai în scopul de a exploata în mod economic această producție, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea rețelei nu a depășit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă în cazul în care și alte persoane juridice au dreptul să presteze același tip de servicii, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții.

(4) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență în cazul achiziției de produse, servicii sau lucrări destinate în mod exclusiv prestării unuia sau mai multor servicii de telecomunicații, în cazul în care și alte persoane juridice au dreptul să presteze servicii de telecomunicații similare, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții.

Art. 7. - (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării naționale, ordinii publice, siguranței și securității naționale are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazului în care achiziționează produse și servicii în legătură cu producția sau comerțul de arme, muniție și sisteme de armament pentru război sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informații contrare intereselor de apărare și securitate a țării.

(2) Lista cuprinzând produsele și serviciile la care se face referire la alin. (1), precum și procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - (1) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când atribuie contracte de achiziție publică, dacă:

a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, în concordanță cu prevederile legale referitoare la apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională;
b) procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt stabilite ca urmare a:
- unui tratat sau a unui acord internațional ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulți parteneri străini;
- unui tratat, acord internațional sau a altor asemenea referitoare la staționarea de trupe;
- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaționale sau a altor donatori/creditori;
c) contractul este contract de servicii și se atribuie unei persoane juridice care este ea însăși autoritate contractantă și care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafață sau din subteran;
e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alți combustibili, în scopul:
- desfășurării de activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă, energie electrică, combustibili gazoși sau energie termică și apă caldă;
- desfășurării de activități în domeniul prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi;
f) contractul are ca obiect:
- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;
- cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către instituții de radiodifuziune și televiziune, precum și achiziția de timpi de emisie;
- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex și întreținere a rețelei, de radioficare și de comunicații prin satelit;
- prestarea de servicii de arbitrare și conciliere;
- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum și prestarea de servicii de către Banca Națională a României;
- angajarea de mână de lucru (contracte de muncă);
- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate nu sunt necesare autorității contractante în propriul beneficiu.

În oricare din cazurile prevăzute la lit. f) autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării unor criterii de natură economică și, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurențial adaptat la specificul achiziției.

(2) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) servicii hoteluri și restaurante;
b) servicii de transport pe calea ferată;
c) servicii de transport pe apă;
d) servicii anexe și auxiliare transportului;
e) servicii juridice;
f) servicii de selecție și plasare a forței de muncă;
g) servicii de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor;
h) servicii de învățământ;
i) servicii de sănătate și asistență socială;
j) servicii recreative, culturale și sportive. În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării unor criterii de natură economică și, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurențial adaptat la specificul achiziției.

(3) Autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice nu au obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) produse, în scopul de a le revinde sau de a le închiria, și nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, iar alte persoane juridice au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă;
b) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfășurarea de activități relevante;
c) produse, lucrări sau servicii destinate desfășurării unor activități relevante în altă țară decât România, în condițiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din România.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a proceda la cumpărare directă, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, fără a avea obligația de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achiziționează produse, lucrări sau servicii, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a 1.500 euro.

CAPITOLUL II
Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică

Art. 9. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziție publică:

a) licitație deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune ofertă;
b) licitație restrânsă, respectiv procedura care se desfășoară în două etape distincte și prin care numai candidații selectați de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitați să depună oferte;
c) negociere, care poate fi:
- negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă și negociază clauzele contractuale, exclusiv prețul, cu mai mulți furnizori, executanți sau prestatori;
- negociere cu o singură sursă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă și negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;
d) cerere de ofertă, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită, fără publicarea unui anunț publicitar, oferte de la mai mulți furnizori, executanți sau prestatori.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, respectiv o procedură care permite acesteia să achiziționeze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenților câștigător/câștigători. Concursul de soluții poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziție publică.

Art. 10. - Contractele de achiziție publică se atribuie de regulă prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau restrânsă.

Art. 11. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă numai în următoarele cazuri:

a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri de licitație deschisă sau restrânsă nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare și numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea și negocierea cu furnizorii, executanții sau prestatorii, nu modifică substanțial cerințele prevăzute inițial în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
b) în situații excepționale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă își propune să dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare inițială a valorii contractului de achiziție publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective ori datorită riscurilor pe care le implică prestarea sau execuția acestora;
c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă își propune să le dobândească sunt de așa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin licitație deschisă sau restrânsă;
d) atunci când autoritatea contractantă achiziționează produse care urmează să fie fabricate sau lucrări ce urmează să fie executate exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice și numai dacă autoritatea contractantă nu urmărește asigurarea unei rentabilități sau acoperirea costurilor aferente cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice;
e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluții, trebuie să atribuie contractul de achiziție publică unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv și numai dacă autoritatea contractantă transmite invitație de participare tuturor concurenților câștigători ai concursului respectiv.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă, fără restricții, în cazul în care finanțarea contractului de achiziție publică nu implică utilizarea de fonduri publice.

Art. 12. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă numai în următoarele cazuri:

a) atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natură tehnică, artistică sau din motive legate de protecția unui drept de exclusivitate asupra acestora;
b) atunci când autoritatea contractantă își propune să achiziționeze, în mod adițional, produse destinate înlocuirii parțiale, suplimentării sau extinderii echipamentelor și instalațiilor achiziționate, anterior, de la un anumit furnizor și când constată că aceste produse nu se pot achiziționa decât de la același furnizor, în vederea evitării incompatibilității sau dificultăților tehnice sporite de operare și întreținere pe care le implică achiziționarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziționate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de achiziție publică inițial;
c) atunci când autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, deși nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situații neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauză și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:
- atribuirea să fie făcută aceluiași contractant;
- serviciile/lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic și economic, de contractul inițial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorității contractante sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
- valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depășească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii, respectiv de lucrări, atribuit inițial;
d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi servicii, respectiv noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achiziționate prin contractul atribuit inițial, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:
- noile servicii sau lucrări sunt în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului inițial, iar această atribuire s-a realizat prin procedura de licitație deschisă sau prin procedura de licitație restrânsă;
- în anunțul de participare pentru atribuirea contractului inițial de servicii sau de lucrări s-a precizat că pentru achiziționarea ulterioară de servicii similare, respectiv de lucrări similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singură sursă;
- valoarea estimată a contractului inițial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achiziționa ulterior;
- autoritatea contractantă achiziționează astfel de servicii sau de lucrări într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului inițial;
e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluții, trebuie să atribuie contractul de achiziție publică concurentului câștigător al concursului respectiv;
f) atunci când o autoritate contractantă care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice achiziționează produse cotate și tranzacționate la burse de mărfuri recunoscute oficial;
g) atunci când o autoritate contractantă care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunități de scurtă durată, extrem de avantajoase, și în urma căreia poate cumpăra produse la un preț considerabil mai scăzut decât cel practicat pe piață, pentru produse de același nivel tehnic și calitativ;
h) în situație de forță majoră (calamitate naturală, conflagrație) sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute și ale căror circumstanțe nu se datorează, sub nici o formă, vreunei acțiuni a autorității contractante, dar numai pentru achiziționarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face față situației de extremă urgență, într-o perioadă imediată, de regulă nu mai mult de o lună.

Art. 13. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertă numai în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei a următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
c) pentru contractul de lucrări: 100.000 euro.

Art. 14. - Indiferent de procedura aplicată, autoritatea contractantă are obligația să asigure respectarea principiilor liberei concurențe, transparenței, tratamentului egal și confidențialității în relația cu furnizorii, executanții sau prestatorii interesați să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică prin luarea în considerare a duratei contractului și a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia. Regulile care urmează să fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achiziție publică se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau restrânsă.

CAPITOLUL III
Transparență și publicitate

SECȚIUNEA 1
Anunțul de intenție, anunțul de participare și anunțul
de atribuire a contractului de achiziție publică

Art. 16. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a face cunoscută în mod public intenția de a efectua achiziții publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a Achiziții publice, un anunț de intenție.

(2) Anunțul de intenție se va publica în mod separat pentru produse, lucrări și servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante.

(3) Anunțul de intenție trebuie să cuprindă cel puțin toate contractele de achiziție publică previzionate să fie atribuite până la sfârșitul anului bugetar și a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro. Pentru contracte a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decât echivalentul în lei a 750.000 euro, publicarea anunțului de intenție este opțională.

(4) Publicarea anunțului prevăzut la alin. (1) nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică.

(5) Autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice fac excepție de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul să transmită spre publicare anunțul de intenție oricând pe parcursul anului.

Art. 17. - (1) Autoritatea contractantă are obligația să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, un anunț de participare, în toate cazurile în care aplică una dintre procedurile prin licitație deschisă, restrânsă sau prin negociere competitivă, precum și în cazul în care intenționează să organizeze un concurs de soluții.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare la concursul de soluții dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de achiziție publică unuia dintre concurenții câștigători ai concursului.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparențe maxime, să facă cunoscut anunțul de participare și prin alte mijloace de informare locală, naționale sau internaționale, dar numai după publicarea anunțului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, și cu obligația de a respecta întocmai conținutul și forma anunțului publicat.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă nu are obligația, atunci când aplică procedura prin negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunț de participare în oricare dintre următoarele cazuri:

a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitație deschisă sau restrânsă, nu a fost prezentată nici o ofertă;
b) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitație deschisă sau restrânsă, au fost respinse toate ofertele prezentate și numai dacă autoritatea contractantă transmite invitație de participare cel puțin tuturor ofertanților care au fost calificați în cadrul procedurii inițiale;
c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluții, trebuie să atribuie contractul de achiziție publică unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv;
d) atunci când autoritatea contractantă achiziționează lucrări ce urmează să fie executate exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice și prin care autoritatea contractantă nu urmărește asigurarea unei rentabilități sau acoperirea costurilor aferente cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice.

Art. 18. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, un anunț de atribuire a contractului de achiziție publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziție publică.

(2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de soluții are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, un anunț privind rezultatul concursului respectiv nu mai târziu de 30 de zile de la data deciziei juriului.

(3) În cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă autoritatea contractantă nu are obligația de a respecta prevederile alin. (1).

Art. 19. - (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora, anunțurile prevăzute la art. 16, 17 și 18.

(2) În cazul în care, din motive de urgență, autoritatea contractantă accelerează aplicarea procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligația de a publica anunțul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia.

(3) Conținutul anunțurilor prevăzute la art. 16, 17 și 18, precum și al invitației de participare se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

SECȚIUNEA a 2-a
Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor

Art. 20. - (1) În cazul aplicării procedurii de licitație deschisă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de participare data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 40 de zile de la data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 15 zile de la data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunțul de intenție a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare.

Art. 21. - (1) În cazul aplicării primei etape a procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de participare data limită de primire a documentelor de calificare, însoțite de scrisoarea de interes prin care se manifestă intenția candidatului de a participa la procedură.

(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 25 de zile de la data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice.

(3) Autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice au dreptul de a reduce această perioadă la 10 zile de la data publicării anunțului de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă și anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puțin de 15 zile și numai în situația în care, din motive de urgență, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorității contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă.

Art. 22. - (1) În etapa a II-a a procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în invitația de participare adresată candidaților selectați data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de:

a) 40 de zile de la data transmiterii invitației de participare pentru a depune ofertă, în cazul aplicării procedurii de licitație restrânsă;
b) 15 zile de la data transmiterii invitației de participare pentru a depune ofertă, în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică care urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile de la data transmiterii invitației de participare pentru a depune ofertă.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunțul de intenție a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare.

(5) În cazul în care, din motive de urgență, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autorității contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitație restrânsă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 15 zile.

Art. 23. - În cazul aplicării procedurii de cerere de ofertă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în invitația de participare data limită pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de:

a) 15 zile de la data transmiterii invitației de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrări;
b) 7 zile de la data transmiterii invitației de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.

Art. 24. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili în mod adecvat perioada fixată pentru data limită a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevăzute la art. 20, 22 și 23, dacă, datorită volumului și complexității lor, nu pot fi elaborate și depuse oferte în timp util sau dacă oferta nu poate fi elaborată și depusă decât fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la fața locului a documentelor-anexă la caietul de sarcini.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită prin data limită pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua dată de depunere, în scris, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită stabilită inițial, tuturor furnizorilor, executanților sau prestatorilor care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

CAPITOLUL IV
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică

SECȚIUNEA 1
Reguli generale

Art. 25. - Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de același regim privind participarea de care beneficiază și furnizorul, executantul sau prestatorul român în țara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.

Art. 26. - (1) În cazul aplicării procedurii de licitație deschisă numărul de furnizori, de executanți sau de prestatori care au dreptul de a depune ofertă este nelimitat.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a repeta procedura de licitație deschisă în cazul în care numărul de furnizori, executanți sau prestatori care au depus ofertă este mai mic de 2.

(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numărul de furnizori, executanți sau prestatori care au depus ofertă este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului care a depus ofertă, fie de a repeta procedura.

(4) În orice situație autoritatea contractantă nu are obligația de a repeta procedura de licitație deschisă în cazul în care primește cel puțin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerințelor solicitate prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 27. - (1) În cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă cu anunț de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapă de selectare.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidații selectați numai dintre candidații calificați. Atunci când selectează candidații autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnică și cea economico-financiară.

(3) Numărul de candidați selectați trebuie să se încadreze între limita minimă și limita maximă a intervalului precizat în anunțul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunțul de participare. Acest număr trebuie să fie:

a) nu mai mic de 5 și nici mai mare de 20 de candidați selectați, în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă;
b) 2-3 candidați selectați, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă.

(4) Autoritatea contractantă nu are obligația de a repeta procedura de licitație restrânsă sau de negociere competitivă în cazul în care primește cel puțin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerințelor solicitate prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 28. - (1) În cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă numărul de furnizori, executanți sau de prestatori cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitație de participare este de cel puțin 5.

(2) În cazul în care nu primește cel puțin două oferte corespunzătoare autoritatea contractantă are obligația de a repeta procedura, prin transmiterea invitației de participare și către alți furnizori, executanți sau prestatori de la care există premisele obținerii de ofertă.

(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, autoritatea contractantă primește o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.

Art. 29. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a face cunoscute furnizorilor, executanților sau prestatorilor cel puțin informațiile referitoare la:

a) documentele pe care aceștia trebuie să le prezinte, precum și orice alte modalități care urmează să fie utilizate în scopul verificării eligibilității, înregistrării, capacității tehnice și capacității economico-financiare a acestora;
b) numărul de candidați selectați care vor fi invitați să depună ofertă sau limitele între care se încadrează acest număr, atunci când aplică procedura prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate în anunțul de participare sau, după caz, în invitația de participare, în funcție de procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

SECȚIUNEA a 2-a
Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate economico-financiară

Art. 30. - Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);
c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;
d) furnizează informații false în documentele prezentate;
e) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de achiziție publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.

Art. 31. - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din țara în care este stabilit, după caz.

Art. 32. - Ofertantul/candidatul are obligația de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedește capacitatea tehnică și cea economicofinanciară, precum și de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităților sale de producție și a sistemului de asigurare a calității, de realizare de studii și de cercetare-dezvoltare.

Art. 33. - Autoritatea contractantă are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor prezentate de către ofertanți/candidați în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de calificare.

CAPITOLUL V
Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei

SECȚIUNEA 1
Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei

Art. 34. - Autoritatea contractantă are obligația de a asigura întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel puțin:

a) informații generale privind autoritatea contractantă;
b) cerințele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă și documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerințelor respective;
c) caietul de sarcini;
d) instrucțiuni privind datele limită care trebuie respectate și formalitățile care trebuie îndeplinite, inclusiv cele privind garanția de participare și cea de bună execuție, referitoare la modul de prezentare și de depunere a ofertei, precum și perioada de valabilitate a acesteia;
e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii financiare;
f) informații privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Art. 35. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei de către:

a) orice furnizor sau prestator de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel puțin 4 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație deschisă;
b) orice executant de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel puțin 10 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație deschisă;
c) toți candidații selectați, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă;
d) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitație de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin cerere de ofertă;
e) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitație de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin negociere cu o singură sursă.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:

a) modalitatea în care furnizorii, executanții sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obține exemplarul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei; și
b) după caz, costul exemplarului documentației și, eventual, al transmiterii acestuia, precum și condițiile de plată asociate.

SECȚIUNEA a 2-a
Caietul de sarcini

Art. 36. - (1) Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și condițiile pentru certificarea conformității cu standarde în vigoare. În cazul contractelor pentru lucrări specificațiile tehnice se pot referi, de asemenea, și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor și metodelor de construcție, precum și la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție și de diverse acte normative și reglementări, în legătură cu lucrarea finală și cu materii prime, materiale sau părți de lucrare utilizate.

(2) Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile.

Art. 37. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a defini în caietul de sarcini și în contract specificațiile tehnice numai prin referire, de regulă:

a) fie la reglementări tehnice, așa cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementările Comunității Europene;
b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul prevederilor lit. a), la standarde naționale, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:
- standarde naționale care adoptă standarde europene;
- standarde naționale care adoptă standarde internaționale;
- alte standarde.

(2) Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanți.

(3) În sensul prevederilor alin. (2) este interzisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anume origini ori producții. Prin excepție se admite o astfel de indicație, dar numai însoțită de mențiunea "sau echivalent" și numai în situația în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza, în caietul de sarcini, specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru toate părțile interesate.

SECȚIUNEA a 3-a
Dreptul de a solicita clarificări

Art. 38. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puțin:

a) 8 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicării procedurilor prin licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă;
b) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerării procedurii de licitație restrânsă și în cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrări;
c) 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare și de servicii.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin:

a) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a);
b) 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b);
c) 2 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c).

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite conținutul răspunsului către toți furnizorii, executanții sau prestatorii care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 39. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Orice astfel de completare trebuie comunicată de către autoritatea contractantă, în scris, tuturor furnizorilor, executanților sau prestatorilor care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar al documentației respective.

(3) Transmiterea comunicării trebuie să respecte limitele de timp prevăzute la art. 38 alin. (3).

CAPITOLUL VI
Elaborarea, prezentarea și evaluarea ofertei

SECȚIUNEA 1
Elaborarea și prezentarea ofertei. Oferte alternative

Art. 40. - (1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Propunerea tehnică se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini, în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

(3) Propunerea financiară se elaborează în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare în vederea evaluării financiare.

Art. 41. - Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 42. - (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul sau în invitația de participare, și își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

(2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită de către aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Art. 43. - (1) Mai mulți furnizori, executanți sau prestatori au dreptul de a se asocia și de a depune ofertă în comun, denumită în continuare ofertă comună, fără a fi obligați să își prezinte asocierea într-o formă legalizată. Fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de încheierea contractului de achiziție publică, în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare.

(3) Asociații desemnează din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziție publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociație.

(4) Asociații nu au dreptul de a depune și alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.

Art. 44. - (1) Ofertantul/ofertanții asociați are/au dreptul de a depune o singură ofertă, denumită ofertă de bază, cu obligația ca aceasta să nu se abată de la cerințele prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) ofertantul/ofertanții asociați are/au dreptul de a depune în plus și alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic". Numai ofertele alternative se pot abate, într-o anumită măsură, de la cerințele prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a prevedea în caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intenționează să permită depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta să precizeze interdicția respectivă în anunțul de participare.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativă având ca singură motivație faptul că:

a) aceasta este întocmită utilizându-se specificații tehnice definite prin referire la standarde care adoptă standarde europene; sau
b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarată câștigătoare:
- contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transformă în contract de servicii; sau
- contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transformă în contract de furnizare.

Art. 45. - În cazul în care autoritatea contractantă solicită ofertantul are obligația să precizeze în ofertă acea parte a contractului de achiziție publică pe care acesta intenționează să o subcontracteze.

Art. 46. - Oferta nu se ia în considerare dacă ofertantul nu constituie garanția pentru participare în conformitate cu prevederile documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 47. - Autoritatea contractantă are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații suplimentare solicitate ofertantului și a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

SECȚIUNEA a 2-a
Modificarea, retragerea și valabilitatea ofertei

Art. 48. - Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

Art. 49. - Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică și a pierderii garanției pentru participare.

Art. 50. - (1) Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanției pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător.

(3) Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru participare.

SECȚIUNEA a 3-a
Comisia de evaluare. Juriul

Art. 51. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activități:

a) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și economicofinanciară de către candidați/ofertanți;
b) deschiderea, examinarea și evaluarea ofertelor;
c) stabilirea ofertei câștigătoare.

(2) Comisia de evaluare este formată din cel puțin 5 membri cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai dacă procedura aplicată este cererea de ofertă și numai dacă contractele respective sunt de furnizare sau de servicii.

Art. 52. - (1) Autoritatea contractantă are obligația să constituie, în scopul evaluării soluțiilor prezentate într-un concurs de soluții, un juriu care:

a) verifică respectarea regulilor de depunere și prezentare a soluțiilor;
b) evaluează soluțiile primite;
c) adoptă o decizie sau formulează o opinie;
d) îndeplinește alte atribuții specifice.

(2) Juriul este format din cel puțin 3 membri cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută.

(3) În situația în care concurenților li s-a solicitat o anumită calificare profesională cel puțin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.

Art. 53. - Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu următoarele persoane:

a) soțul sau o rudă până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanți/candidați/concurenți;
b) persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanți/candidați/concurenți ori care au făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;
c) persoanele care dețin părți sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanți/ candidați/concurenți.

Art. 54. - Autoritatea contractantă hotărăște dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toți sau numai o parte a acestora, sunt remunerați pentru activitatea respectivă.

SECȚIUNEA a 4-a
Deschiderea și evaluarea ofertelor

Art. 55. - (1) Comisia de evaluare are obligația de a deschide ofertele la data și în locul indicate în anunțul sau în invitația de participare.

(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

(3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singură motivație absența de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.

Art. 56. - În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează să fie furnizat, executat sau prestat comisia de evaluare are obligația de a solicita, în scris, și oricum înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

Art. 57. - Comisia de evaluare are dreptul să respingă o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta de bază nu respectă cerințele prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, caz în care nu se iau în considerare nici eventualele oferte alternative;
b) oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
c) explicațiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile.

Art. 58. - Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

SECȚIUNEA a 5-a
Criterii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

Art. 59. - Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în anunțul de participare și în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei criteriul pe baza căruia se atribuie contractul și care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică.

Art. 60. - Criteriul menționat la art. 59 poate fi numai:

a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
b) fie, în mod exclusiv, prețul cel mai scăzut.

Art. 61. - (1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.

(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabilește pe baza aplicării unor criterii variate de evaluare a ofertei, în funcție de specificul fiecărui contract, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de execuție, costuri curente, raportul cost/eficiență, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcțional, servicii postvânzare și asistență tehnică, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, condiții referitoare la aplicarea preferinței interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum și prețul. Aceste criterii trebuie să fie definite clar și, după ce au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(3) Autoritatea contractantă este obligată să precizeze în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), în ordinea importanței lor pentru evaluarea ofertei, precum și algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.

Art. 62. - În cazul aplicării criteriului "prețul cel mai scăzut" cerințele impuse de către autoritatea contractantă, prin caietul de sarcini sunt considerate cerințe minimale.

SECȚIUNEA a 6-a
Forme de comunicare

Art. 63. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezenta ordonanță de urgență trebuie să se transmită sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii.

(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

a) scrisoare prin poștă;
b) telegramă;
c) telex;
d) telefax.

(5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligația de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore și prin forma de scrisoare prin poștă.

Art. 64. - Autoritatea contractantă are obligația de a nu face nici o discriminare între ofertanți/candidați din punct de vedere al formei în care aceștia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

Art. 65. - (1) În cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă autoritatea contractantă are obligația de a transmite simultan tuturor candidaților care au participat la etapa de selectare o comunicare în scris referitoare la rezultatul etapei respective.

(2) În cazul candidaților neselectați comunicarea trebuie să precizeze motivele excluderii, necalificării sau, după caz, ale neselectării.

(3) În cazul candidaților selectați comunicarea reprezintă chiar invitația de participare cu ofertă la etapa a II-a și va fi însoțită, după caz, de documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau de informații precise privind modul de obținere a acestei documentații.

Art. 66. - (1) În cazul aplicării procedurii de licitație deschisă, cerere de ofertă, precum și după finalizarea etapei a II-a în cazul aplicării procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligația de a transmite simultan tuturor ofertanților o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective.

(2) În cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, comunicarea trebuie să precizeze dacă oferta a fost respinsă, iar în cazul în care a fost admisă, să indice numele ofertantului câștigător, precum și caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de oferta respectivului ofertant necâștigător.

(3) În cazul ofertantului câștigător comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta sa a fost declarată câștigătoare și că acesta este invitat în vederea încheierii contractului de achiziție publică.

Art. 67. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite comunicările prevăzute la art. 65 și 66 în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidații selectați sau a stabilit oferta câștigătoare.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu face cunoscute anumite informații referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică și care ar putea fi cuprinse în ansamblul informațiilor referitoare la caracteristicile și la avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de alte oferte, și anume, în situația în care informațiile respective:

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale și implicit ar fi contrare interesului public;
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanților/ candidaților, inclusiv pe cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;
c) ar prejudicia concurența loială între furnizori/executanți/prestatori.

SECȚIUNEA a 7-a
Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

Art. 68. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică și numai în următoarele circumstanțe:

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de candidați/ofertanți este mai mic decât cel minim prevăzut pentru fiecare procedură de prezenta ordonanță de urgență:
b) nici unul dintre candidați/ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
- sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
- nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
- conțin în propunerea financiară prețuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi temeinic justificate;
- conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
- prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depășit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;
d) circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau este imposibilă încheierea contractului.

Art. 69. - Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de participanții la procedura de achiziție publică, cu excepția returnării garanției pentru participare.

Art. 70. - Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

CAPITOLUL VII
Încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractului de achiziție publică

SECȚIUNEA 1
Încheierea contractului de achiziție publică

Art. 71. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către comisia de evaluare.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, atunci aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertanții, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(3) Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

(4) Fără să fie încălcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul de achiziție publică a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective.

Art. 72. - Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziție publică are obligația de a constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 73. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a denunța unilateral contractul de achiziție publică, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziție publică și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziție publică îndeplinită până la data rezilierii, precum și recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denunțării unilaterale a contractului.

Art. 74. - În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una dintre părți, partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziție publică și de a pretinde plata de despăgubiri.

SECȚIUNEA a 2-a
Evitarea concurenței neloiale

Art. 75. - Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziție publică respectiv, nu au dreptul să fie ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea nulității contractului în cauză.

Art. 76. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin convenție civilă, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauză, pe parcursul unei perioade de cel puțin 6 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia de către autoritatea contractantă.

CAPITOLUL VIII
Dosarul achiziției publice

Art. 77. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice.

(2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achiziției publice, precum și cele care trebuie transmise instituțiilor care monitorizează sistemul achizițiilor publice se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 78. - Dosarul achiziției publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cât contractul de achiziție publică produce efecte juridice și, oricum, nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

Art. 79. - La cerere, dosarul achiziției publice este pus la dispoziție oricărei autorități publice interesate, spre consultare, cu condiția ca nici o informație să nu fie dezvăluită, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părților sau ar afecta libera concurență, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contravențiilor sau infracțiunilor.

CAPITOLUL IX
Căi de atac

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale privind utilizarea căilor de atac

Art. 80. - (1) Actele sau deciziile nelegale care determină încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pot fi atacate pe cale administrativă și/sau în justiție.

(2) Autoritatea contractantă este competentă să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligația să indice în anunțul de participare sau, după caz, în invitația de participare denumirea, adresa, faxul și/sau telexul compartimentului din cadrul autorității contractante unde se transmit/se depun contestațiile.

(3) Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competență se află sediul autorității contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de apel.

Art. 81. - (1) Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziție publică și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Acțiunea în justiție se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestații în termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) poate introduce o acțiune în justiție, fără ca în prealabil să fi înaintat o contestație pe cale administrativă:

a) orice persoană fizică sau juridică care se încadrează în prevederile alin. (1) și care nu a fost în nici un fel implicată în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dar numai după publicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică respectiv și nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire;
b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al soluționării contestației sau contestațiilor, dacă poate dovedi că:
- fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale și determină încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
- fie măsurile corective, deși legale, sunt incomplete și, ca urmare, este încă alterată respectarea principiilor liberei concurențe, eficienței utilizării fondurilor publice, transparenței, tratamentului egal și al confidențialității, prevăzute la art. 2;
c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă încheie contractul de achiziție publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire.

Art. 82. - (1) Despăgubirile se solicită numai prin acțiune în justiție, introdusă exclusiv în acest scop, și numai după soluționarea pe cale administrativă a contestației sau în justiție a acțiunilor prevăzute la art. 81 alin. (2).

(2) Acțiunea în justiție prin care se solicită despăgubiri se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competență se află sediul autorității contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ al Curții de apel.

Art. 83. - Persoana fizică sau juridică care introduce acțiune în justiție în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență are obligația de a notifica de îndată autorității contractante despre aceasta, precum și de a asigura primirea notificării de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acțiunii.

Art. 84. - Nu se contestă și nu se atacă în justiție deciziile autorității contractante referitoare la:

a) alegerea unuia dintre criteriile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru atribuirea unui contract de achiziție publică;
b) alegerea numărului de candidați selectați, dacă acest număr este stabilit conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
c) acordarea marjei de preferință internă;
d) suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziție publică;
e) anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziție publică, în cazul în care decizia de anulare a fost luată ca urmare a îndeplinirii uneia dintre circumstanțele prevăzute la art. 68 și înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică.

Art. 85. - (1) Ori de câte ori primește o contestație înaintată în termen autoritatea contractantă suspendă în mod obligatoriu procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.

(2) Perioada de suspendare aferentă soluționării unui atac, fie pe cale administrativă, fie în justiție, nu poate depăși de regulă 30 de zile și în nici un caz mai mult de 60 de zile. Perioada de suspendare atrage prelungirea în mod corespunzător a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepția perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum și tuturor participanților încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, la data înaintării contestației sau primirii notificării.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cauză, în oricare dintre următoarele situații:

a) contestația nu este înaintată în termenul sau nu este întocmită în conformitate cu celelalte cerințe prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
b) contestația este în mod evident nejustificată sau conținutul acesteia este în mod evident neserios;
c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.

(5) Prevederile alin. (2) și (4) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanțelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, în termenul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență pentru hotărârea de măsuri provizorii.

Art. 86. - (1) De îndată ce primește o contestație sau o notificare privind introducerea unei acțiuni în justiție autoritatea contractantă are obligația să înștiințeze despre aceasta și despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică pe toți participanții încă implicați în respectiva procedură, anexând copie de pe contestația/notificarea primită.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a comunica tuturor participanților încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică toate actele și deciziile ulterioare referitoare la contestația/acțiunea în justiție în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

Art. 87. - (1) Participanții încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică au dreptul de a se asocia la contestația înaintată autorității contractante, prin comunicare scrisă depusă la sediul autorității contractante, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării privind primirea unei contestații.

(2) Cei care se asociază la o contestație au aceleași drepturi și răspunderi cu cel care a inițiat contestația. Participanții încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, care nu se asociază unei contestații potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestația înaintată inițial.

Art. 88. - (1) În cazul unei acțiuni înaintate în justiție participanții încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, au dreptul de a formula la instanța competentă cereri de intervenție, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării privind introducerea unei acțiuni în justiție.

(2) Cei care nu formulează cereri de intervenție pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia împotriva căreia s-a introdus acțiune în justiție.

SECȚIUNEA a 2-a
Soluționarea contestației

Art. 89. - (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor și deciziilor nelegale, care determină încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este contestația.

(2) Sub sancțiunea decăderii contestația trebuie formulată în scris și înaintată autorității contractante, după cum urmează:

a) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării unui anunț de participare sau de la data primirii oricărui document scris transmis de către autoritatea contractantă, cu excepția comunicării privind rezultatul aplicării procedurii;
b) în cel mult 7 zile lucrătoare din momentul luării la cunoștință, în orice mod dovedit, a unui act ori a unei decizii a autorității contractante;
c) în cel mult 10 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(3) Sub sancțiunea decăderii, contestația trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestație, trebuie să precizeze actul sau decizia invocată ca nelegală, articolul/articolele din prezenta ordonanță de urgență și, după caz, din alte acte normative pe care contestatorul le consideră încălcate, interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi, modul în care așteaptă să fie rezolvat cazul în speță și baza legală a propunerii.

(4) Autoritatea contractantă este în drept să respingă orice contestație care nu îndeplinește în mod cumulativ cerințele prevăzute la alin. (2) și (3).

Art. 90. - (1) Îndată după primirea unei contestații autoritatea contractantă verifică contestația, estimează temeinicia acesteia și:

a) fie respinge contestația, informând de îndată, motivat, în această privință contestatorul, pe toți participanții încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă cel care înaintează contestația a decăzut din dreptul său de a contesta, potrivit prevederilor aplicabile în speță ale prezentei ordonanțe de urgență;
b) fie reține contestația în vederea soluționării.

(2) Pentru fiecare contestație reținută în vederea soluționării autoritatea contractantă are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului și celorlalți participanți încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestației.

(3) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2) contestatorii au obligația de a notifica autorității contractante dacă acceptă sau nu rezoluția autorității contractante și măsurile corective, eventual decise, de către aceasta; cei care notifică autorității contractante că acceptă rezoluția și măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justiție, inclusiv din acela de a introduce cerere de intervenție în interesul părții care ar ataca respectiva rezoluție și/sau măsurile corective în cauză.

(4) În vederea formulării rezoluției sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatorul și cu toți cei care s-au asociat contestației; de asemenea, autoritatea contractantă poate iniția consultări și cu ceilalți participanți încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(5) Ori de câte ori autoritatea contractantă reține în vederea soluționării mai multe contestații împotriva aceluiași act sau aceleiași decizii invocate ca nelegale are obligația să soluționeze în mod unitar toate contestațiile primite,

având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.

Art. 91. - (1) În soluționarea contestațiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea ale actelor și deciziilor nelegale sau ale activităților în legătură cu acestea, în scopul conformării cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Orice măsură corectivă decisă de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezoluției motivate.

Art. 92. - (1) De îndată ce primește o contestație sau o notificare privind introducerea unei acțiuni în justiție, în scopul optimizării procesului de monitorizare a sistemului de achiziții publice, autoritatea contractantă are obligația să înștiințeze despre aceasta Ministerul Finanțelor Publice, anexând copie de pe contestația/notificarea primită. În cazul în care contestația sau acțiunea în justiție vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a construcțiilor, atunci autoritatea contractantă are obligația de a transmite înștiințarea prevăzută la alin. (1) și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a comunica Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței toate actele și deciziile ulterioare referitoare la contestația/acțiunea în justiție în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

(3) În termen de 7 zile de la primirea înștiințării referitoare la înaintarea unei contestații, inclusiv a copiei anexate prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a formula și de a transmite un punct de vedere cu privire la modul în care consideră că ar trebui să fie soluționată contestația. În cazul în care contestația vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a construcțiilor, atunci punctul de vedere privind modul în care se consideră că ar trebui să fie soluționată contestația va fi elaborat în comun cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(4) Punctul de vedere prevăzut la alin. (3) are caracter informativ și de specialitate și este destinat să faciliteze autorității contractante și, după caz, justiției luarea unei decizii corespunzătoare pe baza unei interpretări autorizate a prevederilor legislative în domeniul achizițiilor publice, precum și pe baza modului de soluționare a unor cazuri anterioare similare.

SECȚIUNEA a 3-a
Atacarea în justiție

Art. 93. - Sub sancțiunea decăderii, acțiunea în justiție trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, de la data expirării perioadei de soluționare a contestațiilor.

Art. 94. - (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei acțiuni în justiție instanța de judecată poate hotărî, cu citarea părților, dar numai dacă cel care a introdus acțiunea solicită în mod expres acest lucru invocând un prejudiciu grav și iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce acțiune în justiție, măsuri cu caracter provizoriu până la soluționarea pe fond a cauzei, după cum urmează:

a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică;
b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
c) măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii a autorității contractante.

(2) Atunci când judecă un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu instanța de judecată poate lua în considerare consecințele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile respective, inclusiv interesul public, și pe această bază poate să nu decidă astfel de măsuri în situații în care consecințele negative ale acestora pot fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri.

(3) În cazul în care instanța decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanța va soluționa cauza în regim de urgență și, oricum, nu în mai mult de 60 de zile de la introducerea acțiunii.

Art. 95. - Instanțele competente pot hotărî, pe baza ascultării părților interesate, măsuri de anulare sau care asigură anularea acelor decizii ale autorității contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, măsuri de corectare, modificare sau care asigură corectarea, modificarea acestor acte și decizii, inclusiv modificarea specificațiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerințe având același caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Art. 96. - (1) În situația în care contractul de achiziție publică nu este deja încheiat, iar prin acțiunea în justiție se solicită plata de despăgubiri pe motiv că autoritatea contractantă a încălcat prevederile prezentei ordonanțe de urgență, despăgubirile care se plătesc de către autoritatea contractantă nu trebuie să depășească costurile suplimentare față de costurile pe care persoana care introduce acțiunea le-ar fi plătit oricum în situația în care autoritatea contractantă nu ar fi încălcat legea.

(2) În situația în care contractul de achiziție publică este deja încheiat, iar prin acțiunea în justiție se solicită plata de despăgubiri care reprezintă numai costul întocmirii ofertei și/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, atunci este suficient ca reclamantul să dovedească faptul că s-au încălcat prevederile prezentei ordonanțe de urgență, faptul că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, șansă care ca urmare a încălcării prezentei ordonanțe de urgență a fost compromisă, precum și faptul că a suferit un prejudiciu.

(3) Dovedirea faptului că s-au încălcat prevederile prezentei ordonanțe de urgență se face după cum urmează:

a) fie printr-o hotărâre irevocabilă a instanței;
b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestației.

Art. 97. - Hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate în litigiile care decurg din aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, iar plata transmiterii și a cheltuielilor de publicare este în sarcina părții care a pierdut procesul; în acest scop instanța va dispune prin aceeași hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.

CAPITOLUL X
Contravenții și sancțiuni

SECȚIUNEA 1
Contravenții

Art. 98. - Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) efectuarea unei achiziții publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;
b) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziție publică, fără a avea alocate pentru anul în curs fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului;
c) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, în scopul testării prețurilor pieței;
d) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziție publică, fără autorizații, avize, acorduri și aprobări legale;
e) furnizarea de informații unuia sau mai multor furnizori, executanți sau prestatori, de natură să îi favorizeze pe aceștia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziție publică;
f) deținerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de informații privind conținutul ofertelor celorlalți participanți la procedură, precum și înțelegerea acestuia cu alți participanți sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturării rezultatului procedurii.

SECȚIUNEA a 2-a
Sancționarea contravențiilor

Art. 99. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 98 lit. a),

b), e) și f) se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) și d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 98 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Art. 100. - Nivelul amenzilor prevăzute la art. 99 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației.

Art. 101. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 25-27 din respectiva lege.

CAPITOLUL XI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 102. - Procedurile de achiziție publică aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective.

Art. 103. - În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel se aplică dispozițiile din dreptul comun.

Art. 104. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se menține în structura Monitorului Oficial al României Partea a VI-a - Achiziții publice.

(2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a Achiziții publice, se publică anunțurile de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică, precum și hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate în litigiile care decurg din aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Publicarea anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică se face în mod gratuit.

(4) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili obligația autorității contractante de a transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică către "Official Journal of the European Communities".

Art. 105. - Prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se va asigura corespondența produselor, lucrărilor și serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziție publică cu sistemul de grupare și codificare prevăzut de clasificările statistice oficiale.

Art. 106. - Limita valorică prevăzută la art. 8 alin. (4), precum și pragurile valorice prevăzute la art. 13 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 107. - Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situațiile și modul în care contestatorul, înainte de a introduce o acțiune în justiție, are dreptul de a apela la o procedură de conciliere.

Art. 108. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a acorda o marjă de preferință internă, pentru ofertele care prevăd îndeplinirea contractului de achiziție publică:

a) cu mână de lucru formată din cetățeni români și care reprezintă o cotă procentuală din totalul mâinii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului;
b) cu produse de origine română și care reprezintă o cotă procentuală din valoarea contractului;
c) cu subcontractanți care sunt persoane fizice sau juridice române și care subcontractează o cotă procentuală din valoarea contractului;
d) cu orice combinație între condițiile prevăzute la lit. a)-c), situație în care autoritatea contractantă trebuie să precizeze ordinea de decădere pe care o preferă cu privire la aplicarea prevederilor lit. a)-c), precum și orice alte informații conexe acestora, care pot constitui criterii de selecție a ofertelor și în așa fel încât să fie asigurată posibilitatea elaborării ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator în cunoștință de cauză și fără a fi afectată concurența.

(2) Cotele procentuale prevăzute la alin. (1), precum și modul de acordare a marjei de preferință internă vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferință internă dacă prin aceasta se încalcă obligații asumate de România prin acorduri internaționale.

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferință internă în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică a cărui finanțare este asigurată prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor finanțatori, cu excepția cazului în care prin documentele convenite cu aceștia nu se prevede altfel.

Art. 109. - Ministerul Finanțelor Publice va elabora normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 110. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile specifice referitoare la achizițiile publice, prevăzute în alte legi speciale.

Art. 111. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă

Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 31 august 1999, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 30 decembrie 1999, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.122/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 5 iulie 2000;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 30 martie 2001;
Ordonanța Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.281 din 4 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparența și publicitatea achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.180 din 26 aprilie 2000;
Hotărârea Guvernului nr.724/2000 privind stabilirea condițiilor de acordare a preferinței interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411 din 30 august 2000;
Hotărârea Guvernului nr.725/2000 privind stabilirea listei cuprinzând autoritățile contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 30 august 2000;
Hotărârea Guvernului nr.726/2000 pentru aprobarea corespondenței produselor, lucrărilor și serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziții publice, cu clasificările statistice oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 30 august 2000;
Hotărârea Guvernului nr.727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411 din 30 august 2000;
Hotărârea Guvernului nr.728/2000 privind dosarul achiziției publice și monitorizarea atribuirii contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411 din 30 august 2000;
Hotărârea Guvernului nr.729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 30 august 2000.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 aprilie 2001.
Nr. 60.


Duminică, 23 ianuarie 2022, 23:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.