ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.18 din 1 februarie 2001
pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 64/6 feb. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.559 din 10 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"(2) Condițiile de desfășurare a acestor examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justiției."

2. Litera b) a articolului 33 va avea următorul cuprins:

"b) propune ministrului justiției, în vederea aprobării, numărul necesar de birouri de executori judecătorești;"

3. Litera c) a articolului 33 va avea următorul cuprins:

(c) propune spre aprobare ministrului justiției onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești;"

4. Alineatele (2) și (3) ale articolului 63 vor avea următorul cuprins:

"(2) Executorii judecătorești în funcție, care nu optează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru continuarea activității ca executor judecătoresc, vor fi transferați în interesul serviciului în alte funcții din subordinea Ministerului Justiției, pentru care îndeplinesc condițiile cerute de lege.

(3) Executorii judecătorești în funcție, care nu au 2 ani de activitate în această calitate la data începerii activității birourilor executorilor judecătorești conform art. 67 alin. (3), devin executori judecătorești stagiari la data angajării lor într-un astfel de birou."

5. Alineatele (1) și (2) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:

"Art. 67. - (1) În termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi executorii judecătorești vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecătorești și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

(2) În termen de 30 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecătorești și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecătoresc."

6. Alineatul (1) al articolului 68 va avea următorul cuprins:

"Art. 68. - (1) La data începerii activității birourilor de executori judecătorești potrivit art. 67 alin. (3) birourile de executori judecătorești de pe lângă judecătorii și tribunale își încetează activitatea."

7. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"Art. 70. - La data începerii activității birourilor de executori judecătorești potrivit art. 67 alin. (3) se abrogă prevederile art. 138 și 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.259 din 30 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile referitoare la salarizarea executorilor judecătorești din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu

București, 1 februarie 2001.
Nr. 18.


Marți, 21 mai 2024, 01:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.