HOTĂRÂRE nr.5 din 12 ianuarie 2001
privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/15 ian. 2001

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După litera d) a articolului 31 se introduce litera d 1) cu următorul cuprins:

"1) convoacă Comitetul ordinii de zi, prezidează lucrările acestuia și îi supune spre aprobare proiectele ordinii de zi și programului de lucru ale Camerei;"

2. După articolul 34 se introduc articolele 341 și 342 cu următorul cuprins:

"Art. 341. - Comitetul ordinii de zi este alcătuit din liderii grupurilor parlamentare sau din locțiitorii acestora și are următoarele atribuții:
a) aprobă ordinea de zi a ședințelor Camerei și programul de lucru al acesteia, precum și modificările sau completările aduse ordinii de zi sau programului aprobat;
b) organizează dezbaterile prin alocarea pentru fiecare grup parlamentar, în funcție de ponderea sa în numărul total al deputaților, a timpului afectat pentru luările de cuvânt în ședința Camerei; alocarea timpului afectat dezbaterilor este obligatorie la dezbaterile politice și facultativă la dezbaterile generale asupra unui proiect de lege sau unei propuneri legislative;
c) poate include în ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depășit.

Art. 342. - Comitetul ordinii de zi hotărăște cu majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent.
Ponderea este dată de proporția grupului parlamentar reprezentat de lider în numărul total al deputaților. Președintele Camerei nu are drept de vot.
La lucrările Comitetului ordinii de zi participă ca invitat reprezentantul Guvernului și, dacă este cazul, președintele comisiei parlamentare care a depășit termenul de depunere a raportului.
Comitetul ordinii de zi se întrunește, de regulă, miercurea și lucrează în mod regulamentar în prezența a cel puțin jumătate din numărul liderilor grupurilor parlamentare."

3. La articolul 46 se introduce un alineat final cu următorul cuprins:

"Deputatul care absentează de la lucrările comisiei poate fi înlocuit de un alt deputat din același grup, pe baza împuternicirii scrise a liderului grupului parlamentar."

4. După articolul 46 se introduce articolul 461 cu următorul cuprins:

"Art. 461. - În timpul sesiunii ședințele comisiilor parlamentare pot avea loc în același timp cu cele ale plenului Camerei, pe baza aprobării date de Comitetul ordinii de zi.
Prin excepție de la prevederile alin. 1, este interzisă ținerea de ședințe în comisii concomitent cu ședința de vot organizată în acest scop, potrivit ordinii de zi. De asemenea, lucrările comisiei se suspendă de drept în cazul în care președintele Camerei solicită prezența deputaților la lucrările în plen."

5. Alineatul 3 al articolului 60 va avea următorul cuprins:

"Biroul permanent soluționează conflictele de competență în termen de cel mult 7 zile. Prevederile art. 59 alin. 2 se aplică în mod corespunzător."

6. Articolul 65 se abrogă.

7. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

"Art. 78. - Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru săptămâna următoare se întocmesc de Biroul permanent.
Biroul permanent poate include în proiectul ordinii de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depășit."

8. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

"Art. 79. - Ordinea de zi a Camerei Deputaților cuprinde toate problemele care se supun dezbaterii și adoptării Camerei.
Proiectele de lege și propunerile legislative se înscriu în proiectul ordinii de zi în termen de cel mult 7 zile de la primirea de către Biroul permanent a raportului comisiei sesizate în fond.
La întocmirea și adoptarea ordinii de zi, în domeniul legislativ, se va asigura prioritate cererilor adresate de birourile comisiilor permanente, dezbaterilor în procedură de urgență, cererilor pentru adoptarea unei asemenea proceduri și dezbaterii rapoartelor întocmite de comisiile de mediere.
Alte propuneri sau documente decât cele din domeniul legislativ se transmit Biroului permanent, pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi, cu cel puțin două zile înainte de ședința Comitetului ordinii de zi, dacă prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotărâre a Camerei nu se prevede un termen mai scurt.
Cererile Președintelui României, rapoartele și declarațiile primului-ministru se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi."

9. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - Programul de lucru al Camerei Deputaților se stabilește în concordanță cu ordinea de zi și poate cuprinde măsuri pentru organizarea dezbaterilor Camerei."

10. Articolul 81 se abrogă.

11. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

"Art. 82. - Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru sunt săptămânale și se aprobă de Comitetul ordinii de zi până la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru a Camerei."

12. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"Art. 83. - Modificarea ordinii de zi sau a programului de lucru se aprobă de Comitetul ordinii de zi, la cererea Biroului permanent, în cazuri excepționale."

13. După articolul 83 se introduce articolul 831 cu următorul cuprins:

"Art. 831. - Ordinea de zi și programul de lucru aprobate se transmit deputaților și grupurilor parlamentare până în ultima zi de lucru a Camerei.
Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător și în caz de modificare sau de completare a ordinii de zi ori a programului de lucru.
În prima ședință a Camerei, după votul din Comitetul ordinii de zi, liderii grupurilor parlamentare au dreptul să prezinte Camerei poziția grupului față de ordinea de zi și programul de lucru."

14. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

"Art. 85. - Toate proiectele și propunerile legislative se înregistrează în ordinea prezentării lor. Ele se imprimă și se distribuie deputaților de îndată."

15. După articolul 85 se introduce articolul 851 cu următorul cuprins:

"Art. 851. - Proiectele de lege sau propunerile legislative sunt aduse la cunoștință Camerei de către președintele acesteia, prin anunțarea titlului, a inițiatorului, a comisiilor sesizate în fond și pentru avizare, precum și a termenului de depunere a raportului."

16. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

"Art. 90. - Deputații, grupurile parlamentare sau Guvernul au dreptul de a prezenta amendamente la comisia sesizată în fond, până la împlinirea unui termen de 5 zile înainte de data stabilită pentru depunerea raportului. Dacă termenul de depunere a fost redus la 5 zile, termenul de depunere a amendamentelor este de 3 zile.
Pentru propunerile legislative elaborate de o comisie parlamentară amendamentele se depun la acea comisie în termen de 5 zile de la anunțarea în plenul Camerei Deputaților. În aceeași zi propunerea legislativă se comunică Guvernului.
Comisia este obligată să întocmească în următoarele 5 zile un raport asupra amendamentelor. Numai după împlinirea acestui termen propunerea legislativă poate fi înscrisă pe ordinea de zi și, dacă este cazul, comunicată, în forma sa definitivă, deputaților și Guvernului.
Amendamentele se depun în scris, motivat și sub semnătura inițiatorului, cu precizarea, dacă este cazul, a grupului parlamentar din care face parte.
Amendamentele Guvernului se depun numai sub semnătura unui membru al Guvernului.
Data amendamentului este data înregistrării sale la comisie.
Aceasta va ține o evidență specială a tuturor amendamentelor primite și, la cerere, va elibera autorului o dovadă că a primit amendamentul.
Comisia sesizată în fond sau, după caz, comisia specială se pronunță asupra tuturor amendamentelor înregistrate, cu respectarea termenului prevăzut la alin. 1 sau 2. Numai în cazul în care consideră necesar comisia va solicita și avizul unei alte comisii.
Pentru a se putea pronunța comisia va transmite Guvernului amendamentele care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 110 din Constituție. Amendamentele la care, în termen de 5 zile de la primire, Guvernul nu se opune se consideră acceptate.
Răspunsul Guvernului poate fi dat numai sub semnătura unui membru al acestuia.
Pentru amendamentele orale, prezentate în plen, cu respectarea art. 98 alin. 3, avizul comisiei se dă tot oral de către raportor, la solicitarea președintelui Camerei.
Este interzis președintelui Camerei să supună dezbaterii sau votului un amendament asupra căruia comisia nu s-a pronunțat, cu excepția situației prevăzute la art. 341 lit. c)."

17. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

"Art. 96. - Camera Deputaților trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse."

18. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

"Art. 97. - La discutarea articolelor la care s-au făcut amendamente deputații pot lua cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere. De asemenea, pot lua cuvântul reprezentantul Guvernului sau al inițiatorului și raportorul comisiei sesizate în fond.
Luarea de cuvânt a unui deputat cu privire la un text ce urmează să fie supus votului Camerei Deputaților are, de regulă, durata de 5 minute. La începutul dezbaterii proiectului de lege sau a propunerii legislative se poate stabili și altă durată a intervenției.
La înscrierea pentru a lua cuvântul în scopul dezbaterii unui proiect de lege, unei propuneri legislative sau altui act, deputații vor preciza dacă sunt pentru sau contra amendamentului sau prevederilor textului supus dezbaterii. Autorii amendamentelor sau subamendamentelor se consideră a fi contra textului inițial.
După luări de cuvânt din partea grupurilor parlamentare care vor să intervină pot lua cuvântul inițiatorul proiectului și raportorul comisiei sesizate în fond. Fiecare grup parlamentar poate interveni printr-un singur reprezentant.
Președintele Camerei poate supune spre aprobare sistarea discuțiilor la articolul dezbătut."

19. Alineatul 3 al articolului 98 va avea următorul cuprins:

"În plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice."

20. După alineatul 3 al articolului 98 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

"În plenul Camerei Deputaților nu pot fi depuse amendamente de fond."

21. Alineatul 3 al articolului 100 va avea următorul cuprins:

"Se supun dezbaterii și votului Camerei numai articolele la care s-au făcut amendamente. Textele articolelor și amendamentelor se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți."

22. După articolul 100 se introduc articolele 1001 și 1002 cu următorul cuprins:

"Art. 1001. - Proiectul de lege sau propunerea legislativă, în forma rezultată din dezbaterea pe articole, se supune Camerei spre adoptare.
Votul final privește ansamblul reglementării. Camera poate hotărî, la propunerea președintelui, ca votul final să privească părți din ansamblul reglementării, în măsura în care fiecare parte constituie o reglementare unitară. În acest caz este obligatoriu ca toate părțile astfel separate să fie supuse succesiv la vot, în aceeași ședință. Partea care nu a fost adoptată se elimină din cuprinsul reglementării.
Votul final poate avea loc într-o ședință consacrată acestui scop, în ordinea definitivării proiectelor de lege sau a propunerilor legislative, ca urmare a dezbaterii pe articole. În cazul în care până la data ședinței de vot, stabilită prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a încheiat, votul final se amână de drept.
Proiectul de lege sau propunerea legislativă la care nu s-au făcut amendamente până la data ședinței de vot se supune direct votului final, după prezentarea de către inițiator a expunerii de motive și de către comisia sesizată în fond a raportului, precum și după audierea punctelor de vedere ale reprezentanților grupurilor parlamentare.
Ședințele consacrate exclusiv votului final, prevăzute în ordinea de zi, se aduc din timp la cunoștință Camerei de către președintele acesteia, care va preciza data și ora când vor avea loc.

Art. 1002. - În cazul prevăzut la art. 341 lit. c) dezbaterea se face potrivit procedurii legislative obișnuite, luându-se în discuție toate amendamentele depuse la comisie în termenul prevăzut de prezentul regulament."

23. Alineatul 2 al articolului 102 va avea următorul cuprins:

"Cererile Guvernului și propunerile Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare sau ale comisiilor permanente se supun aprobării Comitetului ordinii de zi."

24. Alineatul 3 al articolului 102 va avea următorul cuprins:

"Proiectele de lege referitoare la armonizarea legislației României cu cea a Uniunii Europene și a Consiliului Europei și ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție se supun de drept aprobării Camerei Deputaților în procedură de urgență."

25. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

"Art. 104. - Biroul permanent, după primirea raportului comisiei sesizate în fond, înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de zi proiectul de lege sau propunerea legislativă."

26. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

"Art. 105. - La discutarea fiecărui articol la care s-au făcut amendamente se aplică prevederile art.97. În timpul dezbaterilor nu pot fi prezentate amendamente."

27. Alineatul 2 al articolului 106 va avea următorul cuprins:

"În situația în care timpul prevăzut la alin. 1 s-a epuizat dezbaterea se încheie și președintele Camerei supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond și fiecare articol amendat, după care se va proceda la votarea finală a proiectului de lege sau a propunerii legislative."

28. După articolul 107 se introduce articolul 1071 cu următorul cuprins:

"Art. 1071. - Orice amendament, alt text legislativ sau cerere ce urmează să fie aprobată se consideră adoptată dacă, la solicitarea președintelui Camerei, nu există obiecție."

29. La articolul 121, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"Se supun la vot, potrivit procedurii de dezbatere pe articole a legii, numai soluțiile propuse de comisia de mediere care sunt diferite de cele adoptate inițial de Cameră. În toate cazurile raportul comisiei de mediere se aprobă cu majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea legii în forma finală.
Rapoartele comisiilor de mediere se aprobă în ședințele consacrate votului final asupra proiectelor de lege."

30. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

"Art. 126. - Camera Deputaților își desfășoară activitatea în plen, în comisii și în grupurile parlamentare, pe parcursul a 4 sau 5 zile consecutive din săptămână, potrivit programului stabilit de Comitetul ordinii de zi. De regulă, a 5-a zi din săptămână este rezervată activității în circumscripțiile electorale în care deputații au fost aleși.
Cu aprobarea Comitetului ordinii de zi se vor putea ține ședințe și după un alt program de lucru."

31. Alineatul 3 al articolului 127 se abrogă.

32. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

"Art. 128. - Camera Deputaților adoptă legi, hotărâri și moțiuni în prezența majorității deputaților.
În cadrul procedurii legislative prevederile alin. 1 se aplică numai la votul pentru adoptarea legii în ansamblul ei, precum și atunci când, potrivit prevederilor prezentului regulament, se supune la vot respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative.
Verificarea întrunirii cvorumului se dispune numai la ședințele de vot final de către președinte, imediat înaintea votării, din proprie inițiativă ori la cererea liderului unui grup parlamentar.
În cazul în care cvorumul nu este întrunit, ședința se suspendă, iar președintele va arăta când se reiau lucrările.
Reluarea lucrărilor se face și prin derogare de la ordinea de zi aprobată, cu respectarea succesiunii stabilite prin aceasta.
Președintele Camerei Deputaților poate dispune ca toți deputații aflați în sediul Camerei să se prezinte la dezbatere sau la vot, sub sancțiunea considerării lor ca absenți, cu toate consecințele ce decurg din aceasta."

Art. II. - La proiectele de legi și la propunerile legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților din legislatura 1996-2000 și care nu au fost înscrise pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare din ianuarie 2001 deputații au dreptul să facă amendamente la comisiile sesizate în fond, cu cel puțin 6 zile înaintea dezbaterii în plenul Camerei Deputaților. Comisiile vor întocmi rapoarte suplimentare.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei.

Art. IV. - Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, modificat și completat prin hotărârile Camerei Deputaților nr. 33/1996, nr. 41/1998, nr. 39/2000 și nr. 48/2000, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 12 ianuarie 2001.
Nr. 5.


Luni, 22 aprilie 2024, 07:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.