LEGE nr.76 din 4 mai 2000
a bugetului de stat pe anul 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 195/5 mai. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziția statului și repartizarea acestora în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economică și socială a țării, precum și pentru funcționarea autorităților publice.

Art. 2. - (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2000 a fost realizată pe baza proiecției indicatorilor macroeconomici.

(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2000, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, titluri și articole, precum și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole de cheltuieli și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(4) Bugetul de stat pe anul 2000 se stabilește la venituri în sumă de 112.188,3 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 143.755,3 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0 miliarde lei.

CAPITOLUL II
Structura și regimul veniturilor bugetare

Art. 3. - Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice și fizice.

Art. 4. - Încasarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale și ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, de orice natură și proveniență, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 5. - (1) Impozitele, taxele și celelalte venituri, precum și actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2000 la bugetul de stat și la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la datele operațiunilor supuse controlului.

Art. 6. - Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozit pe venit", restante la 31 decembrie 1999, precum și cele aferente lunii decembrie 1999 se încasează și se înregistrează începând cu anul 2000 la aceleași bugete și subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 7. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2000 sunt în sumă de 112.188,3 miliarde lei și se prezintă astfel:

			 	  - miliarde lei -
VENITURI - TOTAL 			112.188,3
din care:
Venituri curente 			111.210,6
din acestea:
a) venituri fiscale: 			107.663,0
 - impozite directe,			 19.271,0
  din care:
	- impozitul pe profit		 13.401,0
	- impozitul pe salarii		 1.100,0
	- impozitul pe venit		 15.528,0
	- cote și sume defalcate din
	impozitul pe venit (se scad) 	-12.304,0
 - impozite indirecte,			 88.392,0
  din care
	- taxa pe valoarea adăugată	 43.985,0
	- taxe vamale			 10.125,0
- accize și impozit pe circulație	 32.018,0
b) venituri nefiscale			 3.547,6
Venituri din capital			  120,0
Donații					  286,7
Încasări din rambursarea împrumuturilor   571,0

Art. 8. - (1) Pentru anul 2000 se suspendă aplicarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația la plata impozitului pe profit a instituțiilor publice, pentru veniturile extrabugetare din activități economice desfășurate în condițiile legii.

(2) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice care realizează venituri extrabugetare din desfășurarea de activități economice se varsă integral la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, dacă legea nu prevede altfel.

(3) Articolul 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată se modifică după cum urmează:

"Art. 37. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 martie 2000. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.288 din 12 decembrie 1995, cu completările și modificările ulterioare. Sunt și rămân abrogate: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecție socială la domiciliul beneficiarilor; art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998; art. 19 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române; art. 13 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.127/1999; art. 5 alin. 3 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 145/1999."

(4) Pentru anul 2000 unitățile aparținând cultelor religioase sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obținute din chirii, cu condiția utilizării sumelor respective pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult.

CAPITOLUL III
Regimul și destinațiile cheltuielilor
prevăzute în bugetul de stat

Art. 9. - Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2000 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 10. - În vederea încadrării în nivelul deficitului și asigurării cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate.

Art. 11. - În structură economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000 se prezintă astfel:

				  - miliarde lei-
CHELTUIELI - TOTAL 			143.755,3
din care:
1. Cheltuieli curente 			130.144,6
din acestea:
a) cheltuieli de personal		 32.938,1
b) cheltuieli materiale și servicii	 9.740,2
c) subvenții				 5.723,8
d) prime acordate producătorilor agricoli  476,3
e) transferuri 				 35.382,4
f) dobânzi aferente datoriei publice
și alte cheltuieli			 45.275,0
g) rezerve				  608,8
2. Cheltuieli de capital		 4.406,8
3. Împrumuturi acordate			  301,8
4. Rambursări de credite, plăți de dobânzi
și comisioane la credite		 8.902,1
din acestea:
a) rambursări de credite externe	 6.240,1
b) plăți de dobânzi și comisioane
la credite externe			 2.662,0

Art. 12. - (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numărul de posturi, salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal și numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000, potrivit anexei nr. 3.

(2) În cheltuielile de personal sunt incluse și sumele necesare în vederea acordării premiului anual pentru activitatea anului 1999 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi în anul 1999, precum și sumele necesare în vederea acordării primei de concediu prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

(3) În limita cheltuielilor de personal și a numărului maxim de posturi ordonatorii de credite vor aproba, până la data de 1 august 2000, statele de funcții, numai cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Un exemplar din statele de funcții ale ordonatorilor principali de credite și statele de personal centralizate, pentru instituțiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanțelor până la data de 15 august 2000. Aceste prevederi nu se aplică în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaților și Senat.

(4) Începând cu luna în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României valoarea de referință universală care se utilizează în vederea determinării valorii de referință sectoriale și, respectiv, a salariilor de bază pentru personalul prevăzut în anexele nr. II/1, II/2 și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică se stabilește la 1.840.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectorială prevăzut în anexa nr. I nr. crt. 1, 2 și 3 se stabilește la 0,62.

(5) Valoarea de referință universală prevăzută la alin. (4) se utilizează numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexele menționate.

Art. 13. - Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2000, nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepția virărilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 14. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat și în bugetele fondurilor speciale anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligații:

a) în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor prezenta Ministerului Finanțelor situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate,
având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte ale acestora până la sfârșitul anului;
b) lunar vor raporta plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, ce se va emite în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) vor asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectivă.

Art. 15. - Veniturile proprii, alocațiile de la bugetul de stat și cheltuielile ce se suportă din acestea, veniturile și cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum și intrările de credite externe sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 16. - (1) Cheltuielile pentru autoritățile publice, ce se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în sumă de 7.272,1 miliarde lei, din care: 4.318,3 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.628,7 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 27,3 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 359,8 miliarde lei transferuri, 580,3 miliarde lei cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritățile publice sunt în sumă de 529,9 miliarde lei pentru Camera Deputaților, 253,7 miliarde lei pentru Senat, 63,7 miliarde lei pentru Președinția României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea Constituțională, 219,6 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 2.491,4 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 20,3 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 45,0 miliarde lei pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenței, 3.600,7 miliarde lei pentru autoritatea publică centrală, din care: 117,5 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului și 3.483,2 miliarde lei pentru ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate.

(3) Președinția României poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozițiile legale, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegațiilor oficiale, reprezentanții unor instituții și reprezentanții mass-media, care nu sunt salariații Președinției României și care îl însoțesc pe Președintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Președinției României se suportă de la același articol de cheltuieli. Președinția României poate solicita instituțiilor reprezentate în delegațiile oficiale conduse de Președintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestațiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziție.

(4) În bugetul Președinției României, la capitolul "Autorități publice", titlul "Cheltuieli materiale și servicii" sunt cuprinse și sume pentru confecționarea însemnelor și a brevetelor Ordinului național "Steaua României", potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național "Steaua României", aprobată și modificată prin Legea nr. 77/1999.

(5) Cheltuielile de întreținere și reparații ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaților la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(6) Cheltuielile pentru exploatarea, întreținerea și dotarea Clubului Parlamentarilor Români se suportă din bugetul Camerei Deputaților.

(7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale și servicii și al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiției au fost avute în vedere și sumele rămase neutilizate din anii precedenți, realizate potrivit Legii nr. 146/1997 din taxele judiciare de timbru.

(8) Suma de 17,6 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret" se alocă pentru finanțarea activității Fundației Culturale Române.

(9) În bugetul Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, la capitolul "Autorități publice", titlul "Cheltuieli de capital" este cuprinsă suma de 13,2 miliarde lei, destinată finalizării lucrărilor la imobilul achiziționat în anul 1998 pentru Asociația de Standardizare din România, în baza art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România, cu modificările ulterioare.

(10) Veniturile realizate de Camera Deputaților, respectiv de Senat, vor fi reținute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente acțiunilor și activităților extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea și raportarea veniturilor și a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Achizițiile de bunuri destinate desfacerii în unitățile de alimentație ale Camerei Deputaților, realizate din venituri extrabugetare, nu sunt supuse regimului achizițiilor publice de bunuri și servicii. Biroul permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.

Art. 17. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, ce se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în sumă de 22.965,0 miliarde lei, din care: 11.574,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 4.489,3 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.219,2 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 809,1 miliarde lei transferuri, 637,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.235,3 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare națională se stabilesc în sumă de 11.678,6 miliarde lei, în care se cuprind și cheltuielile privind asigurarea interoperabilității în cadrul acțiunilor de integrare euroatlantică, pentru participarea la operațiuni de menținere a păcii în curs de desfășurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forței de reacție rapidă, precum și pentru alte acțiuni aprobate în condițiile legii.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică și siguranță națională sunt în sumă de 11.286,3 miliarde lei. Din sumele în lei încasate ca urmare a amenzilor aplicate de personalul unităților de poliție, pompieri, jandarmi și poliție de frontieră, precum și din confiscările de sume în lei și în valută sau de bunuri, potrivit legii, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea și valorificarea bunurilor confiscate, o cotă de 50% revine Ministerului de Interne, pentru a fi folosită la finanțarea cheltuielilor materiale și de capital, în conformitate cu normele privind finanțele publice.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile militare de învățământ se suportă de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională din care face parte personalul militar școlarizat.

Art. 18. - (1) Cheltuielile social-culturale ce se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc în sumă de 36.564,7 miliarde lei, din care: 15.356,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 2.208,8 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.439,9 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 15.626,2 miliarde lei transferuri, 695,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 1.237,7 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 19.783,3 miliarde lei pentru învățământ, 3.802,7 miliarde lei pentru sănătate, 2.489,9 miliarde lei pentru cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret și 10.488,8 miliarde lei pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale se suportă și bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozițiilor legale.

(4) În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale sunt cuprinse și fonduri pentru plata contribuțiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistență medicală.

(5) Transferurile prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret" se utilizează potrivit destinațiilor stabilite în anexa nr. 3/11.

(6) În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului este cuprinsă și suma necesară în vederea pregătirii sportivilor pentru participarea la Jocurile Olimpice de Vară Sidney 2000.

(7) Pentru sprijinirea activității Comitetului Olimpic Român se alocă în anul 2000 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, suma de 58,8 miliarde lei, din care suma de 28,8 miliarde lei este destinată premierii sportivilor pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de Vară Sidney 2000.

(8) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare protecției copilului, se autorizează Ministerul Finanțelor să redistribuie din creditele bugetare prevăzute cu această destinație în bugetul Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pe anul 2000 sume în bugetele ordonatorilor principali de credite, semnatari ai Acordului privind împrumutul nerambursabil acordat României de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Art. 19. - Pentru activitatea de învățământ și cercetare din cadrul spitalelor cu secții clinice se pot aloca de la bugetul de stat, potrivit art. 92 din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la titlul "Transferuri" alineatul "Transferuri pentru acțiuni de sănătate", sume pentru acoperirea unor cheltuieli materiale stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 20. - (1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, ce se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc în sumă de 3.122,9 miliarde lei, din care: 124,1 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,4 miliarde lei cheltuieli de capital și 254,4 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.439,8 miliarde lei pentru servicii și dezvoltare publică și locuințe și 683,1 miliarde lei pentru mediu și ape.

(3) În bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în baza Legii nr. 158/1999 privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă, sunt prevăzute cheltuieli de întreținere și funcționare și cheltuieli de capital pentru Consiliul Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă, precum și cheltuieli cu indemnizațiile pentru președinte, vicepreședinți și pentru raportorul Comitetului executiv.

(4) Pentru implementarea programului de dezvoltare a Societății Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitești, în baza Hotărârii Guvernului nr.794/1999, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sunt prevăzute fonduri la titlul "Transferuri" pentru acțiuni de ecologizare.

Art. 21. - (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acțiuni economice se stabilesc în sumă de 23.545,5 miliarde lei, din care: 1.025,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 753,6 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 2.944,3 miliarde lei subvenții, 476,3 miliarde lei prime, 13.724,3 miliarde lei transferuri, 1.809,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.811,3 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru acțiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 4.158,8 miliarde lei pentru industrie, 7.426,5 miliarde lei pentru agricultură și silvicultură, 9.604,2 miliarde lei pentru transporturi și comunicații și 2.356,0 miliarde lei pentru alte acțiuni economice.

(3) În cheltuielile pentru agricultură și silvicultură, aprobate pentru Ministerul Agriculturii și Alimentației, sunt cuprinse și cheltuielile aferente plății primelor aprobate prin Ordonanța Guvernului nr.31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe, Ordonanța Guvernului nr.35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societățile comerciale de morărit și/sau de panificație, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern și prin Legea nr. 165/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre.

(4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condițiile prevederilor legale și se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației și, respectiv, de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

(5) Cheltuielile destinate stimulării producției de export și a exportului se stabilesc în sumă de 500,0 miliarde lei, din care:

a) 350,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu și lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) și de bănci pentru producția de export și pentru exportul de mașini, utilaje, instalații complexe și executarea de obiective în străinătate, precum și pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1999 și 2000, potrivit prevederilor legale;
b) 150,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului în condițiile Ordonanței Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995. Eventualele disponibilități se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a).

(6) În bugetul de stat sunt prevăzute transferuri pentru Fondul Național de Dezvoltare Regională, în sumă de 800,0 miliarde lei, și pentru Fondul Național de Preaderare, în sumă de 560,0 miliarde lei.

(7) Sumele reținute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% reprezentând garanție de bună execuție pentru blocul energetic nr. 1 de la Centrala Termoelectrică Pucheng - Republica Populară Chineză se restituie de la bugetul de stat pe anul 2000, potrivit Legii nr. 20/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 din 28 martie 2000.

Art. 22. - (1) Cheltuielile pentru alte acțiuni, ce se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în sumă de 2.106,7 miliarde lei, din care: 538,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 629,2 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 93,1 miliarde lei subvenții, 756,8 miliarde lei transferuri, 83,3 miliarde lei cheltuieli de capital și 5,7 miliarde lei plăți de dobânzi și comisioane aferente creditelor externe.

(2) Cheltuielile pentru alte acțiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 1.324,8 miliarde lei pentru cercetare științifică și de 781,9 miliarde lei pentru alte acțiuni.

(3) Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare este autorizată, conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării, să angajeze pentru anul 2001 sume de până la 400,0 miliarde lei în vederea finanțării programelor de cercetare-dezvoltare și stimulare a inovării, cuprinse în Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare.

(4) Se suplimentează bugetul Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare cu sumele încasate peste cele prevăzute la art. 26 alin. (7), în limita sumei de 75,0 miliarde lei, și bugetul Academiei Române cu sumele încasate peste cele prevăzute la art. 26 alin. (7), în limita sumei de 25,0 miliarde lei.

Art. 23. - La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în sumă de 527,3 miliarde lei, care se folosește pentru finanțarea unor acțiuni și sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat și în bugetele locale, cu menținerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe venit sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, după caz;
b) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în sumă de 55,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamități naturale și pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în funcție de necesitățile asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;
c) Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova, în sumă de 26,5 miliarde lei, din care: 13,5 miliarde lei pentru acțiuni de integrare economică și culturală dintre România și Republica Moldova, inclusiv pentru publicarea revistelor "Literatură și Artă" - 0,75 miliarde lei, "Glasul Națiunii" - 0,75 miliarde lei și 13,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor programului I al Societății Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr.605/1998 privind reglementarea soldului nerambursat al creditului tehnic acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova în anii 1991 și 1992, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune.

Art. 24. - În anul 2000, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 301,8 miliarde lei, din care: 1,4 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale, 0,4 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență și 300,0 miliarde lei pentru creditarea producătorilor agricoli.

CAPITOLUL IV
Deficitul bugetar, datoria publică
și împrumutul guvernamental

Art. 25. - Deficitul bugetului de stat se stabilește în sumă de 31.567,0 miliarde lei.

Art. 26. - (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 45.275,0 miliarde lei, din care: 28.365,1 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor acordate de stat în condițiile legii, 3.226,0 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse și diferențele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susținerea balanței de plăți și pentru ajustare structurală și 4.343,5 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice interne.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind și dobânzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe bază de titluri de stat, certificate de trezorerie și alte instrumente specifice, cele pentru finanțarea deficitului bugetului de stat din disponibilitățile contului general al trezoreriei statului, precum și cheltuielile ocazionate în anii 1998, 1999 și 2000 de stabilirea riscului de țară (rating) prin agențiile specializate.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de clearing cu Polonia, să stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal "Cacica-Solonețu Nou", în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocată de partea poloneză acestui obiectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor.

(4) Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuția părții române în anul 2000 la execuția obiectivului de investiții "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonețu Nou", care se va realiza și cu sprijin financiar acordat de Polonia.

(5) Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori și din anul 2000, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(6) În vederea asigurării finanțării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2000 din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

(7) Veniturile încasate de ministerele de resort și de Fondul Proprietății de Stat din vânzarea acțiunilor statului emise de societățile comerciale și din dividendele cuvenite statului, în sumă de 8.000,0 miliarde lei, precum și cele încasate de Agenția de Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, în sumă de 2.000,0 miliarde lei, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituții și efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pentru răscumpărarea titlurilor de stat, în vederea diminuării datoriei publice interne.

CAPITOLUL V
Dispoziții referitoare la regiile autonome, societățile
și companiile naționale, institutele naționale
de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței
Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare,
aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996,
cu modificările ulterioare, și la celelalte societăți comerciale

Art. 27. - (1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și celelalte societăți comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaților cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcționarea corespunzătoare a unor activități sau unități aflate în administrarea acestora potrivit legii, și anume: grădinițe, creșe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști, precum și pentru școlile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiași limite prevăzute la alin. (1) unitățile menționate pot aloca sume și pentru: acoperirea unei părți din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaților; acoperirea parțială a costului transportului la și de la locul de muncă al salariaților; suportarea parțială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare unor salariați care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, pentru acoperirea unei părți din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile, precum și pentru contribuția la fondurile de intervenție ale asociației profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.

(3) Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care obțin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea cu salariați cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru aceste persoane, cheltuieli care sunt deductibile la calculul venitului net, pentru destinațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) și (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecția socială, acordate de regiile autonome, societățile și companiile naționale subvenționate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit și aprobat de Guvern.

(5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) și (3), realizate de salariați, nu se supun impozitării.

(6) Pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, subvenționate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate se aprobă de Guvern, o dată cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

Art. 28. - (1) Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulteriore, vor fi fundamentate și întocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari aleși de fiecare minister, organ central sau local, în funcție de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării în condiții de eficiență a activităților proprii.

(2) Fondul de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale agenților economici menționați la alin. (1) nu poate depăși o sumă egală cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1999, corelat cu creșterea productivității muncii.

(3) La agenții economici prevăzuți la alin. (1), care în cursul anului 2000 sunt supuși reorganizării sau la care, prin aplicarea măsurilor de restructurare, intervin modificări ale numărului de personal față de cel realizat în trimestrul IV 1999, fondul de salarii pe anul 2000 se va determina pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1999, recalculat în funcție de numărul mediu al personalului rezultat în urma aplicării măsurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu creșterea productivității muncii.

(4) Pentru agenții economici din sectorul extractiv, care s-au încadrat în programele aprobate de reducere a pierderilor și își continuă procesul de restructurare, fondul de salarii determinat potrivit alin. (2) se corectează cu creșterea productivității muncii.

Art. 29. - (1) Dividendele nete realizate în anul 1999, conform legii, de societățile și companiile naționale și de celelalte societăți comerciale la care drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român se exercită de alte instituții publice implicate în procesul de privatizare decât Fondul Proprietății de Stat, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Sumele se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, la capitolul "Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome" în termen de 30 de zile de la data oficială de depunere a bilanțurilor contabile anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 30. - (1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, județene și de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligațiuni, precum și instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanțelor.

CAPITOLUL VI
Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 31. - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 1.787,0 miliarde lei, din care: 446,8 miliarde lei se alocă bugetelor proprii ale județelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferența se repartizează pe comune, orașe și municipii de către consiliul județean, prin hotărâre, după consultarea primarilor și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat.

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, în sumă de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul județean, în condițiile prevăzute la alin. (1), în funcție de cantitatea de energie termică livrată populației, la care prețul local depășește prețul național de referință.

(3) Criteriul de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit și a celor din cota de 15% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevăzut în anexa nr. 7.

(4) În anul 2000 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, în sumă de 1.300,0 miliarde lei.

(5) Ministerul Finanțelor va repartiza transferurile respective pe județe și pe municipiul București pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

(6) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităților municipale cu finanțare parțială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaționale, pentru contractele încheiate cu finanțare mixtă din împrumuturi externe și din fonduri locale, respectiv alocații din bugetele locale și transferuri de la bugetul de stat, acordarea avansurilor se va putea realiza, în condițiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe au obligația de a analiza lunar execuția lucrărilor de investiții și, în situația constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanțelor reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziție globală.

(8) Începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 35% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, 10% la bugetul propriu al județului respectiv și 15% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor și județului. Pentru municipiul București cota este de 60% și se repartizează de Consiliul General al Municipiului București pentru bugetele fiecărui sector, respectiv pentru bugetul municipiului București.

(9) Autoritățile administrației publice locale vor asigura cu prioritate fondurile necesare în vederea finanțării complementare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 32. - Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2000 sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 33. - Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înființarea corpului gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici, nerestituite până la data de 31 decembrie 1999, se fac venit la bugetul propriu al consiliului județean, scop în care organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume până la data de 31 decembrie 2000, potrivit convențiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici, reactualizate.

Art. 34. - Regiile autonome de interes local care în anul 2000 se transformă, în condițiile legii, în societăți comerciale vor plăti la bugetele locale impozit pe profit și vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcționat ca regii autonome și impozit pe profit aferent perioadei în care funcționează ca societăți comerciale.

Art. 35. - (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitățile administrativ-teritoriale până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se transferă și se raportează în execuție, la sume defalcate din impozitul pe venit.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi unitățile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finanțarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate, în condițiile prevederilor art. 31 alin. (1) din prezenta lege, vor restitui sumele respective la bugetul de stat.

CAPITOLUL VII
Bugetele fondurilor speciale

Art. 36. - Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie în afara bugetului de stat, iar bugetele acestora se aprobă ca anexe la prezenta lege.

Art. 37. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 38. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate publică pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 39. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, sunt prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 40. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 8/1994, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/1999, precum și a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaționale, sunt prevăzute în anexa nr. 12.

Art. 41. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 42. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.8/1998, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.43/1998, sunt prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 43. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 44. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraților pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, sunt prevăzute în anexa nr. 16.

(2) Veniturile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraților pe anul 2000 se constituie prin aplicarea unei cote de 1% asupra volumului de prime brute încasate de societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995.

Art. 45. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special al aviației civile pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.47/1998, sunt prevăzute în anexa nr. 17.

Art. 46. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special de susținere a învățământului de stat pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.75/1999, sunt prevăzute în anexa nr. 18.

(2) În anul 2000 veniturile bugetului Fondului special de susținere a învățământului de stat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educației Naționale.

Art. 47. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național de solidaritate pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999, sunt prevăzute în anexa nr. 19.

Art. 48. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru reducerea riscului tehnologic la utilaje, echipamente și instalații industriale pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.96/1999, sunt prevăzute în anexa nr. 20.

Art. 49. - Sumele datorate de agenții economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenții economici.

CAPITOLUL VIII
Responsabilități în aplicarea legii

Art. 50. - Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situația financiară pe economie, execuția bugetară și stabilește măsuri pentru menținerea sau îmbunătățirea echilibrului bugetar, după caz.

Art. 51. - Guvernul poate aproba modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 52. - (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcție de derularea procesului investițional și de evoluția prețurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, să aprobe, până la data de 31 octombrie 2000, modificări în listele de investiții, anexe la bugetele ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, inclusiv la investițiile privind proiectarea și execuția consolidărilor și intervențiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv.

(2) Limitele valorice privind competența de aprobare a documentațiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, se modifică pentru anul 2000 conform prevederilor anexei nr. 21.

Art. 53. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligația de a analiza lunar situația creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2000, pentru care, în baza unor dispoziții legale sau a altor cauze, acțiunile și sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate, și de a propune Ministerului Finanțelor anularea creditelor respective.

(2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 54. - (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2000, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatul "Contribuții la programele realizate cu finanțare internațională" la celelalte titluri de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

Art. 55. - Ordonatorii de credite au obligația ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică și termică și de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

Art. 56. - (1) Sumele destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naționale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor.

(2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Din transferurile aferente contribuțiilor la programele realizate cu finanțare internațională, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Programul Național de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Art. 57. - (1) Se aprobă în anul 2000, pentru Ministerul Finanțelor, un plafon de autorizare a angajării de fonduri de 70,0 miliarde lei și un plafon de plăți de 25,0 miliarde lei pentru experimentarea unor sisteme și instrumente de finanțare de programe multianuale de la bugetul de stat, în scopul extinderii acestora la ordonatorii de credite, al îmbunătățirii sistemului de planificare și programare bugetară, precum și al dezvoltării instituționale.

(2) Asigurarea resurselor necesare în vederea dotării cu bunuri specifice trezoreriei și urgentarea lucrărilor la clădirile în care se află spații destinate activității trezoreriei statului și spații destinate altor activități ale Ministerului Finanțelor se efectuează și din bugetul de venituri și cheltuieli al trezoreriei statului, în limita prevederilor cheltuielilor de capital.

Art. 58. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei și prin hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2000.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Art. 59. - (1) Ordonatorii principali și secundari de credite vor aproba și vor transmite instituțiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, la propunerea ministerelor și a altor organe centrale coordonatoare, precum și bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale societăților comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv de înființare.

(3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanțelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, precum și cu cele provenite din amenzi judiciare și din recuperarea cheltuielilor de judecată avansate de stat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 și ale Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, se suplimentează prevederile la aceste venituri și creditele bugetare aprobate Ministerului Justiției. Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat.

Art. 60. - (1) Pentru proiectele de investiții finanțate din credite externe contractate de statul român de la organisme financiare internaționale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și altele, echivalentul în valuta împrumutului al părții în lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut între România și organismele financiare respective și poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferențele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum total, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite și a unităților beneficiare de împrumut extern. Pentru alte tipuri de proiecte, precum și pentru partea din contribuția românească aferentă categoriilor de cheltuieli care nu sunt de natura investițiilor, valoarea contribuției românești, utilizată la cofinanțarea proiectelor este cea de la data încheierii acordului de împrumut cu finanțatorul extern, actualizat anual, prin convertirea în lei a echivalentului în valută, la cursul care a stat la baza întocmirii bugetului de stat pe anul respectiv.

(2) Cheltuielile suplimentare rezultate în condițiile alin. (1), precum și eventualele depășiri provenite din modificarea unor dispoziții legale în domeniul impozitelor și taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.

Art. 61. - Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept, precum și altor persoane împuternicite în acest scop.

Art. 62. - (1) Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2000, propuneri de rectificare a bugetului de stat și a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluția indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață sau a altor cauze justificate.

(2) Guvernul va prezenta Parlamentului, până la data de 30 septembrie 2000, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare pe semestrul I și cu privire la măsurile care se impun în continuare pentru îmbunătățirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

Art. 63. - (1) Până la transferarea unităților și instituțiilor care îngrijesc copii, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului, finanțarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora funcționează.

(2) Ordonatorii principali de credite care au în subordine instituții, unități și activități pentru îngrijirea copiilor vor asigura cu prioritate fondurile necesare în vederea îngrijirii corespunzătoare a acestora.

(3) Contribuțiile pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, precum și pentru întreținerea persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială, suportate de susținătorii legali ai acestora sau de beneficiari, sunt cele stabilite în baza hotărârilor Guvernului.

Art. 64. - (1) Sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă repartizate de unitățile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, și acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 300.000 salariați în semestrul I, 400.000 salariați în trimestrul III și 500.000 salariați în trimestrul IV. Pentru instituțiile publice eliberarea tichetelor de masă salariaților se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

(2) Unitățile emitente nu vor elibera tichete de masă angajatorilor care înregistrează obligații neachitate la scadență la sfârșitul anului 1999 față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 65. - (1) Obligațiile de plată datorate și neachitate până la 30 noiembrie 1999 de instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat către diverși furnizori și prestatori pentru livrarea de energie electrică, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din producția celorlalte unități economice, precum și pentru efectuarea unor lucrări de construcții sau reparații se sting la nivelul sumelor datorate de aceștia la bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 22.

(2) Obligațiile de plată datorate și neachitate de consiliile locale și județene până la 30 noiembrie 1999 către furnizorii de energie electrică, termică, apă caldă, apă rece, serviciile de canalizare și salubritate, prestatorii care asigură transportul urban, în comun, de călători și agenții economici care au executat lucrări de construcții sau reparații se sting la nivelul sumelor datorate de aceștia la bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 23.

(3) Sumele datorate de la bugetul de stat sau bugetele locale se stabilesc de către ordonatorii principali de credite ai acestora pe propria răspundere și pe baza documentelor justificative prezentate de furnizorii sau prestatorii serviciilor respective.

(4) Pe baza documentelor justificative aprobate de organele în drept, furnizorii sau prestatorii de servicii vor stinge în contabilitatea proprie sumele de încasat de la bugetul de stat sau bugetele locale cu obligațiile de plată către bugetul de stat.

(5) Se aprobă acumularea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat a unei cantități de apă grea în valoare de maximum 1.500,0 miliarde lei ca stoc de rezervă de stat, prin compensare cu obligațiile datorate de Regia Autonomă pentru Activități Nucleare către furnizorii de bunuri și servicii și ale acestora către bugetul de stat.

(6) Până la data de 31 decembrie 2000 contravaloarea în lei a garanțiilor reținute în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina va fi compensată cu obligațiile de plată neachitate către bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 193/1998. Realitatea garanțiilor va fi certificată de Ministerul Industriei și Comerțului.

(7) Ministerul Finanțelor este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 66. - (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuți în anexa nr. 24 vor definitiva, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, principalele programe care se experimentează și se finanțează din bugetele acestora în anul 2000.

(2) Structura, indicatorii și fondurile aferente acestor programe se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Auditul extern experimental al acestor programe se realizează de către Curtea de Conturi, potrivit metodologiei ce se va elabora de aceasta împreună cu Ministerul Finanțelor.

Art. 67. - Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 25 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

București, 4 mai 2000
Nr. 76.

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior.


ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
- Sinteză -

													- mii lei -
__________________________________________________________________________________________________________________________ Capi-Sub-Titlu/Ali- Program Intrări tol capi-Ar- neat Denumirea indicatorului 2000 de credite Total tol ticol externe __________________________________________________________________________________________________________________________ A B 1 2 3=1+2 __________________________________________________________________________________________________________________________ 0001 VENITURI 112.188.334.000 112.188.334.000 0002 I. VENITURI CURENTE 111.210.600.000 111.210.600.000 0003 A. VENITURI FISCALE 107.663.000.000 107.663.000.000 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 19.271.000.000 19.271.000.000 0101 IMPOZITUL PE PROFIT 13.401.000.000 13.401.000.000 0201 IMPOZITUL PE SALARII 1.100.000.000 1.100.000.000 01 Impozitul pe salarii -total- 1.100.000.000 1.100.000.000 0601 IMPOZITUL PE VENIT 15.528.000.000 15.528.000.000 01 Impozit pe venituri din activități independente 566.000.000 566.000.000 02 Impozit pe venituri din salarii 13.576.000.000 13.576.000.000 03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței 512.000.000 512.000.000 bunurilor 04 Impozit pe venituri din dividende 525.000.000 525.000.000 05 Impozit pe venituri din dobânzi 154.000.000 154.000.000 06 Impozit pe alte venituri 49.000.000 49.000.000 07 Impozit pe venit din pensii 146.000.000 146.000.000 0701 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL -12.304.000.000 -12.304.000.000 PE VENIT (se scad) 01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -9.317.000.000 -9.317.000.000 02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru -1.787.000.000 -1.787.000.000 echilibrarea bugetelor locale (se scad) 03 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru -1.200.000.000 -1.200.000.000 subvenționarea energiei termice livrate populației (se scad) 0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 1.100.000.000 1.100.000.000 01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele 900.000.000 900.000.000 fizice și juridice nerezidente 02 Impozitul pe profit obținut din activități 20.000.000 20.000.000 comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor 03 Impozitul pe dividende de la societățile comerciale 175.000.000 175.000.000 30 Alte încasări din impozite directe 5.000.000 5.000.000 0901 CONTRIBUȚII 446.000.000 446.000.000 04 Contribuția pentru pensia suplimentară 446.000.000 446.000.000 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 88.392.000.000 88.392.000.000 1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 43.985.000.000 43.985.000.000 1401 ACCIZE ȘI IMPOZIT PE CIRCULAȚIE 32.018.000.000 32.018.000.000 01 Accize 29.655.000.000 29.655.000.000 02 Impozitul pe țițeiul din producția internă și 2.270.000.000 2.270.000.000 gazele naturale 03 Taxe de autorizare pentru comercializarea 93.000.000 93.000.000 alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 1601 TAXE VAMALE 10.125.000.000 10.125.000.000 01 Taxe vamale de la persoane juridice 10.065.000.000 10.065.000.000 02 Taxe vamale și alte venituri încasate de la 60.000.000 60.000.000 persoane fizice prin unitățile vamale 1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 2.264.000.000 2.264.000.000 03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 70.000.000 70.000.000 autorizații de funcționare 04 Taxa pentru activitatea de prospecțiune, 949.000.000 949.000.000 explorare și exploatare a resurselor minerale 10 Taxe judiciare de timbru 500.000.000 500.000.000 11 Taxe de timbru pentru contestațiile și plângerile 30.000.000 30.000.000 asupra sumelor constatate și aplicate prin acte de control sau de impunere 12 Taxe de timbru pentru activitatea notarială 520.000.000 520.000.000 13 Taxe extrajudiciare de timbru 20.000.000 20.000.000 15 Amenzi judiciare 15.000.000 15.000.000 16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 15.000.000 15.000.000 avansate de stat 30 Alte încasări din impozite indirecte 145.000.000 145.000.000 1900 B. VENITURI NEFISCALE 3.547.600.000 3.547.600.000 2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL 350.000.000 350.000.000 REGIILOR AUTONOME 2101 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE 695.600.000 695.600.000 PUBLICE 01 Taxe de metrologie 600.000 600.000 03 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru 10.000.000 10.000.000 eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 04 Taxe consulare 500.000.000 500.000.000 05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, 15.000.000 15.000.000 altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 10 Taxe și alte venituri din protecția mediului 1.000.000 1.000.000 12 Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor 2.000.000 2.000.000 publice și activităților autofinanțate 13 Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice 7.000.000 7.000.000 și activităților autofinanțate 30 Alte venituri de la instituțiile publice 160.000.000 160.000.000 2201 DIVERSE VENITURI 2.502.000.000 2.502.000.000 01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 16.000.000 16.000.000 03 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate 450.000.000 450.000.000 potrivit dispozițiilor legale 04 Încasări din cota reținută conform Codului penal 3.000.000 3.000.000 05 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară 350.000.000 350.000.000 a anilor precedenți 07 Venituri din concesiuni 1.372.000.000 1.372.000.000 09 Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare 10.000.000 10.000.000 din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 12 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, 150.000.000 150.000.000 abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii 16 Venituri realizate din încasarea debitelor 1.000.000 1.000.000 evidențiate în bilanțurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producție 30 Încasări din alte surse 150.000.000 150.000.000 3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 120.000.000 120.000.000 3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 120.000.000 120.000.000 BUNURI ALE STATULUI 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 100.000.000 100.000.000 instituțiilor publice 02 Venituri din valorificarea stocurilor de la 20.000.000 20.000.000 rezervele materiale naționale și de mobilizare 4000 VII. DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 286.734.000 286.734.000 4001 DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 286.734.000 286.734.000 01 Donații 286.734.000 286.734.000 4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA 571.000.000 571.000.000 ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA 571.000.000 571.000.000 ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 01 Încasări din rambursarea împrumuturilor 900.000 900.000 acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 05 Încasări din rambursarea împrumuturilor 100.000 100.000 acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat 09 Încasări din rambursarea împrumuturilor 550.000.000 550.000.000 acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 10 Încasări din rambursarea împrumuturilor din 20.000.000 20.000.000 fondul de redresare financiară 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 143.755.334.000 10.925.180.659 154.680.514.659 01 CHELTUIELI CURENTE 130.144.610.059 5.511.546.178 135.656.156.237 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 32.938.067.272 25.826.500 32.963.893.772 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.740.241.769 201.708.581 9.941.950.350 34 SUBVENȚII 5.723.788.970 25.089.225 5.748.878.195 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.743.646.943 25.089.225 2.768.736.168 35 02 Subvenții pe produse și activități 2.149.642.027 2.149.642.027 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de 830.500.000 830.500.000 preț și tarif 36 PRIME 476.300.000 476.300.000 38 TRANSFERURI 35.382.412.164 5.258.921.872 40.641.334.036 39 Transferuri consolidabile 3.639.227.360 3.639.227.360 39 03 Transferuri din bugetul de stat către 1.300.000.000 1.300.000.000 bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 39 07 Transferuri din bugetul de stat către 693.000.000 693.000.000 bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 135.075.360 135.075.360 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39 11 Transferuri din bugetul de stat către 79.616.000 79.616.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 39 14 Program privind pietruirea drumurilor 617.136.000 617.136.000 comunale și alimentarea cu apă a satelor 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru 122.400.000 122.400.000 finanțarea ocrotirii sănătății 39 19 Transferuri de la bugetul de stat către 647.000.000 647.000.000 bugetele locale pentru construcții de locuințe 39 20 Transferuri de la bugetul de stat către 45.000.000 45.000.000 bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 40 Transferuri neconsolidabile 31.743.184.804 5.258.921.872 37.002.106.676 40 01 Locuințe 450.000.000 450.000.000 40 02 Burse 671.185.199 671.185.199 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.025.267.400 4.025.267.400 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte 4.677.688.434 4.677.688.434 persoane 40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 9.902.835 9.902.835 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 335.279.771 335.279.771 internaționale 40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor 15.000 15.000 bancare, subvenționată potrivit dispozițiilor legale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 388.235.308 388.235.308 redistribuire a forței de muncă 40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 154.000.000 154.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 9.289.431 9.289.431 40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 783.753.600 783.753.600 40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de 800.000.000 49.359.210 849.359.210 dezvoltare 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000 tehnice de conservare sau de închidere a minelor 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru 350.000.000 350.000.000 unele activități din sectorul minier 40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului 3.850.000.000 3.850.000.000 feroviar public de călători 40 26 Transferuri aferente Fondului Național de 560.000.000 560.000.000 Preaderare 40 27 Transferuri aferente Fondului Român de 30.000.000 98.308.800 128.308.800 Dezvoltare Socială 40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000 40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli 150.000.000 150.000.000 judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile 3.000.000 3.000.000 dispuse în cadrul procesului penal 40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor 66.500.000 66.500.000 aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 40 33 Promovarea imaginii și intereselor românești 2.500.000 2.500.000 peste hotare 40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni 15.000.000 15.000.000 și a organizațiilor reprezentative ale acestora 40 35 Finanțarea partidelor politice 39.000.000 39.000.000 40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific 3.000.000 3.000.000 și social-cultural 40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în 900.000 900.000 cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul 2.000.000 2.000.000 victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 20.000.000 20.000.000 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și 12.900.000 12.900.000 distribuirea filmelor 40 41 Asociații și fundații 12.467.525 12.467.525 40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 104.195.415 104.195.415 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 54.000.000 54.000.000 40 44 Programe pentru sănătate 573.740.000 573.740.000 40 45 Programe pentru tineret 19.000.000 19.000.000 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea 58.800.000 58.800.000 Comitetului Olimpic Român 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 48 Meteorologie și hidrologie 70.332.600 70.332.600 40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și 391.500 391.500 înghețurilor 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de 20.000.000 20.000.000 pirită 40 51 Cooperare economică internațională 325.800.000 325.800.000 40 52 Participare la programul energetic - SAVE II 10.300.000 10.300.000 40 53 Cupoane pentru agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 2.463.004.931 4.883.914.762 7.346.919.693 internațională 40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, 685.362.873 685.362.873 aviație și navigație 40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a 2.700.000.000 2.700.000.000 învățământului superior 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de 3.000.000 3.000.000 garantare a creditelor bancare acordate studenților 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare 40.900.000 40.900.000 (granturi) 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 627.000.000 627.000.000 40 61 Susținerea cultelor 20.000.000 20.000.000 40 62 Stimularea exporturilor 500.000.000 500.000.000 40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru 5.000.000 5.000.000 sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 40 66 Contribuția statului la salarizarea 402.534.807 402.534.807 personalului de cult 40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900 40 72 Finanțarea programelor experimentale 25.000.000 25.000.000 pentru reforma bugetară 40 78 Transferuri pentru executarea lucrărilor de 10.000.000 10.000.000 consolidare la Palatul de Justiție 40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de 182.900.000 182.900.000 mare performanță 40 80 Alte transferuri 63.205.175 4.096.200 67.301.375 40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru 50.000.000 50.000.000 întreprinderi mici și mijlocii 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 75.771.000 75.771.000 40 83 Transferuri către Consiliul Național de 1.428.000 1.428.000 Formare Profesională a Adulților 40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul 2.500.000 2.500.000 Revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 40 85 Transferuri pentru transportul de călători 250.000.000 250.000.000 cu metroul 40 86 Program de realizare a sistemului național 15.000.000 15.000.000 antigrindină 40 88 Transferuri către Consiliul Național al 1.000.000 1.000.000 Persoanelor Vârstnice 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor 50.000.000 50.000.000 de păduri 49 DOBÂNZI 45.275.027.612 45.275.027.612 60 REZERVE 608.772.272 608.772.272 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.406.825.473 5.413.634.481 9.820.459.954 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor 1.400.000 1.400.000 obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care 400.000 400.000 beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea 300.000.000 300.000.000 agriculturii 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 8.902.098.468 8.902.098.468 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 8.902.098.468 8.902.098.468 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 6.240.110.118 6.240.110.118 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 2.661.988.350 2.661.988.350 5100 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE 7.272.056.254 25.335.826 7.297.392.080 5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 7.272.056.254 25.335.826 7.297.392.080 01 CHELTUIELI CURENTE 6.334.092.780 16.119.959 6.350.212.739 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.318.353.152 4.318.353.152 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.628.697.918 16.119.959 1.644.817.877 34 SUBVENȚII 27.283.100 27.283.100 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 27.283.100 27.283.100 38 TRANSFERURI 359.758.610 359.758.610 40 Transferuri neconsolidabile 359.758.610 359.758.610 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 229.912.208 229.912.208 internaționale 40 41 Asociații și fundații 395.525 395.525 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 94.450.877 94.450.877 internațională 40 72 Finanțarea programelor experimentale 25.000.000 25.000.000 pentru reforma bugetară 40 78 Transferuri pentru executarea lucrărilor de 10.000.000 10.000.000 consolidare la Palatul de Justiție 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 580.294.373 9.215.867 589.510.240 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 357.669.101 357.669.101 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 357.669.101 357.669.101 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 259.760.523 259.760.523 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 97.908.578 97.908.578 01 Președinția României 63.689.025 63.689.025 02 Autorități Legislative 783.593.262 783.593.262 03 Autorități Judecătorești 2.491.408.038 2.491.408.038 04 Alte organe ale autorităților publice 332.642.765 332.642.765 05 Autorități executive 3.600.723.164 25.335.826 3.626.058.990 5400 Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI 22.964.951.451 2.138.298.324 25.103.249.775 SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 01 CHELTUIELI CURENTE 18.092.159.410 18.092.159.410 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.574.602.891 11.574.602.891 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.489.283.041 4.489.283.041 34 SUBVENȚII 1.219.179.809 1.219.179.809 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.219.179.809 1.219.179.809 38 TRANSFERURI 809.093.669 809.093.669 39 Transferuri consolidabile 212.721.560 212.721.560 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 133.105.560 133.105.560 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39 11 Transferuri din bugetul de stat către 79.616.000 79.616.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 40 Transferuri neconsolidabile 596.372.109 596.372.109 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 7.195.174 7.195.174 internaționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 362.124.060 362.124.060 redistribuire a forței de muncă 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 69.430.875 69.430.875 internațională 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 157.622.000 157.622.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 637.505.570 2.138.298.324 2.775.803.894 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 4.235.286.471 4.235.286.471 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 4.235.286.471 4.235.286.471 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 3.656.882.550 3.656.882.550 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 578.403.921 578.403.921 5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 11.678.628.819 1.396.804.200 13.075.433.019 01 CHELTUIELI CURENTE 7.562.295.040 7.562.295.040 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.028.541.600 5.028.541.600 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.053.362.656 2.053.362.656 38 TRANSFERURI 480.390.784 480.390.784 39 Transferuri consolidabile 73.647.000 73.647.000 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 73.647.000 73.647.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 406.743.784 406.743.784 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 1.050.974 1.050.974 internaționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 332.092.810 332.092.810 redistribuire a forței de muncă 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 73.600.000 73.600.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 296.832.089 1.396.804.200 1.693.636.289 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 3.819.501.690 3.819.501.690 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 3.819.501.690 3.819.501.690 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 3.332.873.130 3.332.873.130 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 486.628.560 486.628.560 01 Administrație centrală 265.740.119 265.740.119 02 Apărare națională și operațiuni de menținere 7.070.499.398 1.396.804.200 8.467.303.598 a păcii 03 Acțiuni de integrare euroatlantică și pentru 3.874.519.686 3.874.519.686 constituirea forței de reacție rapidă 04 Parteneriat pentru pace 122.413.111 122.413.111 05 Plăți efectuate în cadrul programului de 345.456.505 345.456.505 redistribuire a forței de muncă 5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 11.286.322.632 741.494.124 12.027.816.756 01 CHELTUIELI CURENTE 10.529.864.370 10.529.864.370 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.546.061.291 6.546.061.291 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.435.920.385 2.435.920.385 34 SUBVENȚII 1.219.179.809 1.219.179.809 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.219.179.809 1.219.179.809 38 TRANSFERURI 328.702.885 328.702.885 39 Transferuri consolidabile 139.074.560 139.074.560 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 59.458.560 59.458.560 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39 11 Transferuri din bugetul de stat către 79.616.000 79.616.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 40 Transferuri neconsolidabile 189.628.325 189.628.325 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 6.144.200 6.144.200 internaționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 30.031.250 30.031.250 redistribuire a forței de muncă 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 69.430.875 69.430.875 internațională 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 84.022.000 84.022.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340.673.481 741.494.124 1.082.167.605 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 415.784.781 415.784.781 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 415.784.781 415.784.781 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 324.009.420 324.009.420 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 91.775.361 91.775.361 01 Administrație centrală 217.865.219 217.865.219 02 Poliție 3.403.724.701 77.909.724 3.481.634.425 03 Protecție și pază contra incendiilor 638.459.063 638.459.063 04 Paza și supravegherea frontierei 1.092.061.896 1.092.061.896 05 Jandarmerie 1.669.727.696 1.669.727.696 06 Siguranță națională 2.666.256.334 663.584.400 3.329.840.734 07 Penitenciare 1.316.739.809 1.316.739.809 50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică 281.487.914 281.487.914 și siguranța națională 5700 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 36.564.688.050 1.509.961.725 38.074.649.775 01 CHELTUIELI CURENTE 34.631.419.363 403.936.522 35.035.355.885 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.356.620.601 25.826.500 15.382.447.101 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.208.777.638 185.588.622 2.394.366.260 34 SUBVENȚII 1.439.884.724 1.439.884.724 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.439.884.724 1.439.884.724 38 TRANSFERURI 15.626.136.400 192.521.400 15.818.657.800 39 Transferuri consolidabile 123.634.800 123.634.800 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 1.234.800 1.234.800 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru 122.400.000 122.400.000 finanțarea ocrotirii sănătății 40 Transferuri neconsolidabile 15.502.501.600 192.521.400 15.695.023.000 40 02 Burse 671.185.199 671.185.199 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.025.267.400 4.025.267.400 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte 4.677.688.434 4.677.688.434 persoane 40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 9.902.835 9.902.835 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 33.418.959 33.418.959 internaționale 40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor 15.000 15.000 bancare, subvenționată potrivit dispozițiilor legale 40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 783.753.600 783.753.600 40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor 66.500.000 66.500.000 aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 40 33 Promovarea imaginii și intereselor românești 2.500.000 2.500.000 peste hotare 40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni 15.000.000 15.000.000 și a organizațiilor reprezentative ale acestora 40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și 3.000.000 3.000.000 social-cultural 40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în 900.000 900.000 cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor 2.000.000 2.000.000 comunismului și al rezistenței Sighet" 40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 20.000.000 20.000.000 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și 12.900.000 12.900.000 distribuirea filmelor 40 41 Asociații și fundații 12.072.000 12.072.000 40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 104.195.415 104.195.415 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 54.000.000 54.000.000 40 44 Programe pentru sănătate 573.740.000 573.740.000 40 45 Programe pentru tineret 19.000.000 19.000.000 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea 58.800.000 58.800.000 Comitetului Olimpic Român 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 256.014.176 71.683.500 327.697.676 internațională 40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a 2.700.000.000 2.700.000.000 învățământului superior 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de 3.000.000 3.000.000 garantare a creditelor bancare acordate studenților 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 469.378.000 469.378.000 40 61 Susținerea cultelor 20.000.000 20.000.000 40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru 5.000.000 5.000.000 sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 40 66 Contribuția statului la salarizarea 402.534.807 402.534.807 personalului de cult 40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900 40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de 182.900.000 182.900.000 mare performanță 40 80 Alte transferuri 6.173.775 6.173.775 40 83 Transferuri către Consiliul Național de 1.428.000 1.428.000 Formare Profesională a Adulților 40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul 2.500.000 2.500.000 Revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 40 88 Transferuri către Consiliul Național 1.000.000 1.000.000 al Persoanelor Vârstnice 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 695.540.494 1.106.025.203 1.801.565.697 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 1.237.728.193 1.237.728.193 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 1.237.728.193 1.237.728.193 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 798.206.013 798.206.013 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 439.522.180 439.522.180 5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 19.783.331.968 376.850.400 20.160.182.368 01 CHELTUIELI CURENTE 19.427.117.612 230.616.060 19.657.733.672 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.504.308.027 25.826.500 14.530.134.527 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 914.690.568 133.106.060 1.047.796.628 34 SUBVENȚII 424.924.786 424.924.786 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 424.924.786 424.924.786 38 TRANSFERURI 3.583.194.231 71.683.500 3.654.877.731 39 Transferuri consolidabile 1.176.000 1.176.000 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 1.176.000 1.176.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 3.582.018.231 71.683.500 3.653.701.731 40 02 Burse 671.185.199 671.185.199 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 205.424.450 71.683.500 277.107.950 internațională 40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a 2.700.000.000 2.700.000.000 învățământului superior 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de 3.000.000 3.000.000 garantare a creditelor bancare acordate studenților 40 66 Contribuția statului la salarizarea 1.234.807 1.234.807 personalului de cult 40 80 Alte transferuri 1.173.775 1.173.775 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242.483.363 146.234.340 388.717.703 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 113.730.993 113.730.993 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 113.730.993 113.730.993 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 40.449.975 40.449.975 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 73.281.018 73.281.018 01 Administrație centrală 47.304.295 47.304.295 02 Învățământ preșcolar 979.472.301 979.472.301 03 Învățământ primar și gimnazial 7.158.968.360 219.720.200 7.378.688.560 04 Învățământ liceal 3.639.820.389 85.446.700 3.725.267.089 05 Învățământ profesional 372.171.330 372.171.330 06 Învățământ postliceal 98.000.000 98.000.000 08 Învățământ special 803.156.480 803.156.480 09 Învățământ superior 3.820.816.229 71.683.500 3.892.499.729 10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 182.929.840 182.929.840 14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și 272.766.620 272.766.620 studenți 25 Servicii publice descentralizate 856.312.270 856.312.270 50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 1.551.613.854 1.551.613.854 5801 SĂNĂTATE 3.802.689.558 946.222.200 4.748.911.758 01 CHELTUIELI CURENTE 2.343.351.504 2.343.351.504 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 616.049.463 616.049.463 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 465.988.756 465.988.756 34 SUBVENȚII 13.965.000 13.965.000 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 13.965.000 13.965.000 38 TRANSFERURI 1.247.348.285 1.247.348.285 39 Transferuri consolidabile 5.880 5.880 39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul 5.880 5.880 Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 1.247.342.405 1.247.342.405 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 11.072.759 11.072.759 internaționale 40 44 Programe pentru sănătate 573.740.000 573.740.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 10.251.646 10.251.646 internațională 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 469.378.000 469.378.000 40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de 182.900.000 182.900.000 mare performanță 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349.370.259 946.222.200 1.295.592.459 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 1.109.967.795 1.109.967.795 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 1.109.967.795 1.109.967.795 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 755.032.065 755.032.065 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 354.935.730 354.935.730 01 Administrație centrală 278.986.326 278.986.326 03 Spitale 741.684.753 946.222.200 1.687.906.953 04 Sanatorii de recuperare și balneare 9.515.884 9.515.884 05 Creșe 46.326.243 46.326.243 07 Centre de transfuzii sanguine 190.000.000 190.000.000 09 Centre de sănătate 38.967.272 38.967.272 25 Servicii publice descentralizate 1.618.884.523 1.618.884.523 50 Alte instituții și acțiuni sanitare 878.324.557 878.324.557 5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND 2.489.863.713 30.721.500 2.520.585.213 ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 01 CHELTUIELI CURENTE 2.412.775.431 25.908.465 2.438.683.896 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 107.950.644 107.950.644 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 637.277.917 25.908.465 663.186.382 34 SUBVENȚII 984.922.170 984.922.170 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 984.922.170 984.922.170 38 TRANSFERURI 682.624.700 682.624.700 39 Transferuri consolidabile 52.920 52.920 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 52.920 52.920 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 682.571.780 682.571.780 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 18.142.300 18.142.300 internaționale 40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor 15.000 15.000 bancare, subvenționată potrivit dispozițiilor legale 40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor 66.500.000 66.500.000 aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 40 33 Promovarea imaginii și intereselor românești 2.500.000 2.500.000 peste hotare 40 34 Sprijinirea activității românilor de 15.000.000 15.000.000 pretudindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific 3.000.000 3.000.000 și social-cultural 40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în 900.000 900.000 cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul 2.000.000 2.000.000 victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 20.000.000 20.000.000 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și 12.900.000 12.900.000 distribuirea filmelor 40 45 Programe pentru tineret 19.000.000 19.000.000 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea 58.800.000 58.800.000 Comitetului Olimpic Român 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 35.014.480 35.014.480 internațională 40 61 Susținerea cultelor 20.000.000 20.000.000 40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru 5.000.000 5.000.000 sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 40 66 Contribuția statului la salarizarea 401.300.000 401.300.000 personalului de cult 40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul 2.500.000 2.500.000 Revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.449.882 4.813.035 80.262.917 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 1.638.400 1.638.400 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 1.638.400 1.638.400 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.638.400 1.638.400 01 Administrație centrală 90.125.565 90.125.565 02 Biblioteci publice naționale 38.500.000 38.500.000 04 Muzee 145.359.464 145.359.464 05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole 213.174.528 213.174.528 și concerte 15 Culte religioase 421.300.000 421.300.000 20 Activitatea sportivă 625.723.551 625.723.551 21 Activitatea de tineret 39.375.250 39.375.250 25 Servicii publice descentralizate 48.552.338 48.552.338 50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia 867.753.017 30.721.500 898.474.517 și activitatea sportivă și de tineret 6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, 10.488.802.811 156.167.625 10.644.970.436 AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 01 CHELTUIELI CURENTE 10.448.174.816 147.411.997 10.595.586.813 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 128.312.467 128.312.467 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 190.820.397 26.574.097 217.394.494 34 SUBVENȚII 16.072.768 16.072.768 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 16.072.768 16.072.768 38 TRANSFERURI 10.112.969.184 120.837.900 10.233.807.084 39 Transferuri consolidabile 122.400.000 122.400.000 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru 122.400.000 122.400.000 finanțarea ocrotirii sănătății 40 Transferuri neconsolidabile 9.990.569.184 120.837.900 10.111.407.084 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.025.267.400 4.025.267.400 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte 4.677.688.434 4.677.688.434 persoane 40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 9.902.835 9.902.835 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 4.203.900 4.203.900 internaționale 40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 783.753.600 783.753.600 40 41 Asociații și fundații 12.072.000 12.072.000 40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 104.195.415 104.195.415 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 54.000.000 54.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 5.323.600 5.323.600 internațională 40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900 40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000 40 83 Transferuri către Consiliul Național de 1.428.000 1.428.000 Formare Profesională a Adulților 40 88 Transferuri către Consiliul Național 1.000.000 1.000.000 al Persoanelor Vârstnice 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.236.990 8.755.628 36.992.618 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 12.391.005 12.391.005 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 12.391.005 12.391.005 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 2.723.973 2.723.973 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 9.667.032 9.667.032 01 Administrație centrală 42.448.263 6.144.300 48.592.563 02 Cămine de bătrâni și pensionari 2.500.000 2.500.000 08 Centre de primire a minorilor 700.000 700.000 09 Ajutor social 20.000.000 20.000.000 10 Plasament familial 104.195.415 104.195.415 15 Alocația de stat pentru copii 4.025.267.400 4.025.267.400 17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 496.320 496.320 18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor 5.000.000 5.000.000 solicitante a statutului de refugiat 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 783.753.600 783.753.600 20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri 2.219.450.103 2.219.450.103 I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 21 Pensii militari 2.524.609.470 2.524.609.470 25 Servicii publice descentralizate 121.493.559 20.500.000 141.993.559 29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până 3.360.000 3.360.000 la 2 ani 50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, 635.528.681 129.523.325 765.052.006 pensii, ajutoare și indemnizații 6300 Partea a IV-a - SERVICII ȘI DEZVOLTARE 3.122.875.967 534.911.000 3.657.786.967 PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 01 CHELTUIELI CURENTE 2.268.176.393 409.620.000 2.677.796.393 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 124.117.207 124.117.207 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 30.734.810 30.734.810 38 TRANSFERURI 2.113.324.376 409.620.000 2.522.944.376 39 14 Program privind pietruirea drumurilor 617.136.000 617.136.000 comunale și alimentarea cu apă a satelor 39 19 Transferuri de la bugetul de stat către 647.000.000 647.000.000 bugetele locale pentru construcții de locuințe 39 20 Transferuri de la bugetul de stat către 45.000.000 45.000.000 bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 40 Transferuri neconsolidabile 804.188.376 409.620.000 1.213.808.376 40 01 Locuințe 450.000.000 450.000.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 4.479.376 4.479.376 internaționale 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 306.959.000 409.620.000 716.579.000 internațională 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 28.750.000 28.750.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 600.342.768 125.291.000 725.633.768 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 254.356.806 254.356.806 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 254.356.806 254.356.806 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 254.356.806 254.356.806 6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 2.439.790.139 409.620.000 2.849.410.139 01 CHELTUIELI CURENTE 2.097.618.081 409.620.000 2.507.238.081 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.392.011 13.392.011 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.090.070 4.090.070 38 TRANSFERURI 2.080.136.000 409.620.000 2.489.756.000 39 Transferuri consolidabile 1.309.136.000 1.309.136.000 39 14 Program privind pietruirea drumurilor 617.136.000 617.136.000 comunale și alimentarea cu apă a satelor 39 19 Transferuri de la bugetul de stat către 647.000.000 647.000.000 bugetele locale pentru construcții de locuințe 39 20 Transferuri de la bugetul de stat către 45.000.000 45.000.000 bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 40 Transferuri neconsolidabile 771.000.000 409.620.000 1.180.620.000 40 01 Locuințe 450.000.000 450.000.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 41.000 41.000 internaționale 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 306.959.000 409.620.000 716.579.000 internațională 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92.116.262 92.116.262 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 250.055.796 250.055.796 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 250.055.796 250.055.796 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 250.055.796 250.055.796 01 Administrație centrală 17.863.818 17.863.818 08 Locuințe 1.188.775.525 1.188.775.525 50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și 1.233.150.796 409.620.000 1.642.770.796 locuințe 6401 MEDIU ȘI APE 683.085.828 125.291.000 808.376.828 01 CHELTUIELI CURENTE 170.558.312 170.558.312 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.725.196 110.725.196 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 26.644.740 26.644.740 38 TRANSFERURI 33.188.376 33.188.376 40 Transferuri neconsolidabile 33.188.376 33.188.376 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 4.438.376 4.438.376 internaționale 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 28.750.000 28.750.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 508.226.506 125.291.000 633.517.506 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 4.301.010 4.301.010 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 4.301.010 4.301.010 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 4.301.010 4.301.010 01 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări 385.000.000 115.291.000 500.291.000 hidrotehnice 02 Supravegherea și protecția mediului, reducerea și 277.817.760 10.000.000 287.817.760 controlul poluării 03 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 950.000 950.000 04 Controlul activităților nucleare 19.318.068 19.318.068 6600 Partea a V-a - ACȚIUNI ECONOMICE 23.545.481.929 6.618.364.984 30.163.846.913 01 CHELTUIELI CURENTE 18.924.294.198 4.583.560.897 23.507.855.095 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.025.796.285 1.025.796.285 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 753.582.414 753.582.414 34 SUBVENȚII 2.944.346.673 25.089.225 2.969.435.898 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 56.104.646 25.089.225 81.193.871 35 02 Subvenții pe produse și activități 2.057.742.027 2.057.742.027 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de 830.500.000 830.500.000 preț și tarif 36 PRIME 476.300.000 476.300.000 38 TRANSFERURI 13.724.268.826 4.558.471.672 18.282.740.498 40 Transferuri neconsolidabile 13.724.268.826 4.558.471.672 18.282.740.498 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 31.323.260 31.323.260 internaționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 26.111.248 26.111.248 redistribuire a forței de muncă 40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de 800.000.000 49.359.210 849.359.210 dezvoltare 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000 tehnice de conservare sau de închidere a minelor 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru 350.000.000 350.000.000 unele activități din sectorul minier 40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului 3.850.000.000 3.850.000.000 feroviar public de călători 40 26 Transferuri aferente Fondului Național de 560.000.000 560.000.000 Preaderare 40 48 Meteorologie și hidrologie 70.332.600 70.332.600 40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor 391.500 391.500 și înghețurilor 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor 20.000.000 20.000.000 de pirită 40 51 Cooperare economică internațională 20.000.000 20.000.000 40 52 Participare la programul energetic - SAVE II 10.300.000 10.300.000 40 53 Cupoane pentru agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 1.498.247.345 4.402.611.262 5.900.858.607 internațională 40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, 685.362.873 685.362.873 aviație și navigație 40 62 Stimularea exporturilor 500.000.000 500.000.000 40 80 Alte transferuri 8.979.000 4.096.200 13.075.200 40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru 50.000.000 50.000.000 întreprinderi mici și mijlocii 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 47.021.000 47.021.000 40 85 Transferuri pentru transportul de călători 250.000.000 250.000.000 cu metroul 40 86 Program de realizare a sistemului național 15.000.000 15.000.000 antigrindină 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor 50.000.000 50.000.000 de păduri 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.809.864.514 2.034.804.087 3.844.668.601 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 2.811.323.217 2.811.323.217 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 2.811.323.217 2.811.323.217 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 1.525.261.032 1.525.261.032 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.286.062.185 1.286.062.185 6601 INDUSTRIE 4.158.796.332 106.501.200 4.265.297.532 01 CHELTUIELI CURENTE 3.366.259.120 106.501.200 3.472.760.320 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 148.853.607 148.853.607 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 132.721.013 132.721.013 34 SUBVENȚII 2.051.875.000 2.051.875.000 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 5.475.000 5.475.000 35 02 Subvenții pe produse și activități 2.045.900.000 2.045.900.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de 500.000 500.000 preț și tarif 38 TRANSFERURI 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700 40 Transferuri neconsolidabile 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 10.547.715 10.547.715 internaționale 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000 tehnice de conservare sau de închidere a minelor 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru 350.000.000 350.000.000 unele activități din sectorul minier 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor 20.000.000 20.000.000 de pirită 40 51 Cooperare economică internațională 305.800.000 305.800.000 40 52 Participare la programul energetic - SAVE II 10.300.000 10.300.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 36.161.785 36.161.785 internațională 40 80 Alte transferuri 2.979.000 4.096.200 7.075.200 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 47.021.000 47.021.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 760.750.700 760.750.700 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 31.786.512 31.786.512 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 31.786.512 31.786.512 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 7.086.426 7.086.426 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 24.700.086 24.700.086 01 Administrație centrală 246.428.469 97.817.256 344.245.725 02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru 83.000.000 83.000.000 descoperirea de resurse minerale 03 Combustibili minerali solizi 1.209.185.783 1.209.185.783 06 Resurse minerale, altele decât combustibili 1.843.431.638 1.843.431.638 07 Industrie prelucrătoare 132.421.000 132.421.000 50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 644.329.442 8.683.944 653.013.386 6701 AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA 7.426.480.560 130.721.500 7.557.202.060 01 CHELTUIELI CURENTE 6.950.219.360 30.721.500 6.980.940.860 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 747.021.264 747.021.264 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 470.750.321 470.750.321 34 SUBVENȚII 830.000.000 830.000.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de 830.000.000 830.000.000 preț și tarif 36 PRIME 476.300.000 476.300.000 38 TRANSFERURI 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275 40 Transferuri neconsolidabile 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 7.680.375 7.680.375 internaționale 40 53 Cupoane pentru agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 38.067.400 30.721.500 68.788.900 internațională 40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor 50.000.000 50.000.000 de păduri 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 371.787.618 100.000.000 471.787.618 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 104.473.582 104.473.582 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 104.473.582 104.473.582 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 67.587.300 67.587.300 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 36.886.282 36.886.282 01 Administrație centrală 94.696.051 94.696.051 02 Amendare soluri acide și alcaline 6.442.103 6.442.103 03 Acoperire sume fixe la semințe 80.000.000 80.000.000 04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 175.036.587 175.036.587 05 Reproducție și selecție animale, prevenire și 156.309.989 156.309.989 combatere boli în sectorul animal 06 Programe pentru susținerea prețurilor la 48.970.071 48.970.071 produsele agricole 07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor 250.000.000 250.000.000 bancare acordate producătorilor agricoli 10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor 4.774.300.000 4.774.300.000 agricoli 14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și 614.178.450 614.178.450 combatere a eroziunii solului 15 Silvicultura 201.857.000 100.000.000 301.857.000 25 Servicii publice descentralizate 867.022.231 867.022.231 50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii 157.668.078 30.721.500 188.389.578 și silviculturii 6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 9.604.220.077 6.306.693.849 15.910.913.926 01 CHELTUIELI CURENTE 6.364.680.274 4.371.889.762 10.736.570.036 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.992.997 50.992.997 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 57.295.469 57.295.469 34 SUBVENȚII 11.842.027 11.842.027 35 02 Subvenții pe produse și activități 11.842.027 11.842.027 38 TRANSFERURI 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543 40 Transferuri neconsolidabile 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 8.057.500 8.057.500 internaționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 26.111.248 26.111.248 redistribuire a forței de muncă 40 24 Cheltuieli pentru susținerera transportului 3.850.000.000 3.850.000.000 feroviar public de călători 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 1.424.018.160 4.371.889.762 5.795.907.922 internațională 40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, 685.362.873 685.362.873 aviație și navigație 40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000 40 85 Transferuri pentru transportul de călători 250.000.000 250.000.000 cu metroul 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 566.257.278 1.934.804.087 2.501.061.365 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 2.673.282.525 2.673.282.525 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 2.673.282.525 2.673.282.525 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 1.450.587.306 1.450.587.306 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.222.695.219 1.222.695.219 01 Administrație centrală 139.165.071 112.645.500 251.810.571 02 Aviație civilă 1.464.714.849 1.252.822.770 2.717.537.619 03 Navigație civilă 140.924.239 705.877.665 846.801.904 05 Drumuri și poduri 2.262.890.416 2.725.898.214 4.988.788.630 06 Transport feroviar 4.943.055.551 1.255.075.680 6.198.131.231 07 Transport în comun 629.155.419 254.374.020 883.529.439 10 Comunicații 23.314.532 23.314.532 50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.000.000 1.000.000 și comunicațiilor 6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 2.355.984.960 74.448.435 2.430.433.395 01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.135.444 74.448.435 2.317.583.879 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 78.928.417 78.928.417 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 92.815.611 92.815.611 34 SUBVENȚII 50.629.646 25.089.225 75.718.871 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 50.629.646 25.089.225 75.718.871 38 TRANSFERURI 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980 40 Transferuri neconsolidabile 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 5.037.670 5.037.670 internaționale 40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor 800.000.000 49.359.210 849.359.210 de dezvoltare 40 26 Transferuri aferente Fondului Național 560.000.000 560.000.000 de Preaderare 40 48 Meteorologie și hidrologie 70.332.600 70.332.600 40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor 391.500 391.500 și înghețurilor 40 51 Cooperare economică internațională 20.000.000 20.000.000 40 62 Stimularea exporturilor 500.000.000 500.000.000 40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru 50.000.000 50.000.000 întreprinderi mici și mijlocii 40 86 Program de realizare a sistemului național 15.000.000 15.000.000 antigrindină 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 111.068.918 111.068.918 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 1.780.598 1.780.598 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 1.780.598 1.780.598 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.780.598 1.780.598 01 Administrație centrală 107.174.361 25.089.225 132.263.586 02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 242.402.977 242.402.977 03 Prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor 1.288.487 1.288.487 04 Meteorologie și hidrologie 70.332.600 70.332.600 05 Stimulare producție de export și a exportului 500.000.000 500.000.000 06 Acțiuni de cooperare economică internațională 20.000.000 20.000.000 10 Sistemul Național Antigrindină 15.000.000 15.000.000 18 Fondul Național de Preaderare 560.000.000 560.000.000 19 Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 800.000.000 49.359.210 849.359.210 50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 39.786.535 39.786.535 7100 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 2.106.680.465 98.308.800 2.204.989.265 01 CHELTUIELI CURENTE 2.017.668.031 98.308.800 2.115.976.831 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 538.577.136 538.577.136 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 629.165.948 629.165.948 34 SUBVENȚII 93.094.664 93.094.664 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.194.664 1.194.664 35 02 Subvenții pe produse și activități 91.900.000 91.900.000 38 TRANSFERURI 756.830.283 98.308.800 855.139.083 39 Transferuri consolidabile 735.000 735.000 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 735.000 735.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 756.095.283 98.308.800 854.404.083 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 28.950.794 28.950.794 internaționale 40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 154.000.000 154.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 9.289.431 9.289.431 40 27 Transferuri aferente Fondului Român 30.000.000 98.308.800 128.308.800 de Dezvoltare Socială 40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000 40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli 150.000.000 150.000.000 judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile 3.000.000 3.000.000 dispuse în cadrul procesului penal 40 35 Finanțarea partidelor politice 39.000.000 39.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 237.902.658 237.902.658 internațională 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare 40.900.000 40.900.000 (granturi) 40 80 Alte transferuri 48.052.400 48.052.400 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.277.754 83.277.754 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 5.734.680 5.734.680 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 5.734.680 5.734.680 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.734.680 5.734.680 7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 1.324.809.683 1.324.809.683 01 CHELTUIELI CURENTE 1.243.250.474 1.243.250.474 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 218.500.692 218.500.692 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 578.135.285 578.135.285 34 SUBVENȚII 1.194.664 1.194.664 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.194.664 1.194.664 38 TRANSFERURI 445.419.833 445.419.833 39 Transferuri consolidabile 117.600 117.600 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 117.600 117.600 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 445.302.233 445.302.233 40 11 Contribuții și cotizații la organisme 28.950.794 28.950.794 internaționale 40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 154.000.000 154.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 9.289.431 9.289.431 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 174.109.608 174.109.608 internațională 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare 40.900.000 40.900.000 (granturi) 40 80 Alte transferuri 38.052.400 38.052.400 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 81.559.209 81.559.209 01 Administrație centrală 86.209.955 86.209.955 02 Cercetare fundamentală 168.222.819 168.222.819 03 Cercetare aplicativă și experimentală 954.700.698 954.700.698 50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 115.676.211 115.676.211 7201 ALTE ACȚIUNI 781.870.782 98.308.800 880.179.582 01 CHELTUIELI CURENTE 774.417.557 98.308.800 872.726.357 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 320.076.444 320.076.444 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 51.030.663 51.030.663 34 SUBVENȚII 91.900.000 91.900.000 35 02 Subvenții pe produse și activități 91.900.000 91.900.000 38 TRANSFERURI 311.410.450 98.308.800 409.719.250 39 Transferuri consolidabile 617.400 617.400 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 617.400 617.400 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 310.793.050 98.308.800 409.101.850 40 27 Transferuri aferente Fondului Român de 30.000.000 98.308.800 128.308.800 Dezvoltare Socială 40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000 40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli 150.000.000 150.000.000 judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile 3.000.000 3.000.000 dispuse în cadrul procesului penal 40 35 Finanțarea partidelor politice 39.000.000 39.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 63.793.050 63.793.050 internațională 40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.718.545 1.718.545 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 5.734.680 5.734.680 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 5.734.680 5.734.680 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.734.680 5.734.680 01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 336.128.320 336.128.320 05 Acordarea de medalii comemorative 500.000 500.000 06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 1.694.575 1.694.575 07 Protecție civilă 73.157.179 73.157.179 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000 10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare 150.000.000 150.000.000 și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispozițiilor legale 11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse 3.000.000 3.000.000 în cadrul procesului penal 19 Zboruri speciale 91.900.000 91.900.000 20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 35.734.680 98.308.800 134.043.480 50 Alte cheltuieli 74.756.028 74.756.028 8500 Partea a XI-a - TRANSFERURI 1.993.000.000 1.993.000.000 8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.993.000.000 1.993.000.000 01 CHELTUIELI CURENTE 1.993.000.000 1.993.000.000 38 TRANSFERURI 1.993.000.000 1.993.000.000 39 Transferuri consolidabile 1.993.000.000 1.993.000.000 39 03 Transferuri din bugetul de stat către 1.300.000.000 1.300.000.000 bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 39 07 Transferuri din bugetul de stat către 693.000.000 693.000.000 bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 03 Transferuri din bugetul de stat către 1.300.000.000 1.300.000.000 bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 11 Transferuri din bugetul de stat către 693.000.000 693.000.000 bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 8600 Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000 8601 ÎMPRUMUTURI 301.800.000 301.800.000 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor 1.400.000 1.400.000 obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care 400.000 400.000 beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea 300.000.000 300.000.000 agriculturii 02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective 1.400.000 1.400.000 aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 05 Împrumuturi acordate persoanelor care 400.000 400.000 beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea 300.000.000 300.000.000 agriculturii 8800 Partea a XIII-a - PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE 45.275.027.612 45.275.027.612 CHELTUIELI 8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE 45.275.027.612 45.275.027.612 CHELTUIELI 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.365.127.612 28.365.127.612 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.190.000.000 3.190.000.000 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea 6.150.400.000 6.150.400.000 titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice 3.226.000.000 3.226.000.000 externe 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice 4.343.500.000 4.343.500.000 interne 9500 Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ 608.772.272 608.772.272 9501 FONDURI DE REZERVĂ 608.772.272 608.772.272 01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția 527.272.272 527.272.272 Guvernului 02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 55.000.000 55.000.000 03 Fond la dispoziția Guvernului României 26.500.000 26.500.000 pentru relațiile cu Republica Moldova 9901 DEFICIT -31.567.000.000 -10.925.180.659 -42.492.180.659 __________________________________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 2

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000
- detalierea pe articole de cheltuieli -

													- mii lei -
__________________________________________________________________________________________________________________________ Capi-Sub-Titlu/Ali- Program Intrări tol capi-Ar- neat Denumirea indicatorului 2000 de credite Total tol ticol externe __________________________________________________________________________________________________________________________ A B 1 2 3=1+2 __________________________________________________________________________________________________________________________ 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 143.755.334.000 10.925.180.659 154.680.514.659 01 CHELTUIELI CURENTE 130.144.610.059 5.511.546.178 135.656.156.237 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 32.938.067.272 25.826.500 32.963.893.772 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.740.241.769 201.708.581 9.941.950.350 34 SUBVENȚII 5.723.788.970 25.089.225 5.748.878.195 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.743.646.943 25.089.225 2.768.736.168 35 02 Subvenții pe produse și activități 2.149.642.027 2.149.642.027 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de 830.500.000 830.500.000 preț și tarif 36 PRIME 476.300.000 476.300.000 38 TRANSFERURI 35.382.412.164 5.258.921.872 40.641.334.036 39 Transferuri consolidabile 3.639.227.360 3.639.227.360 39 03 Transferuri din bugetul de stat către 1.300.000.000 1.300.000.000 bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 39 07 Transferuri din bugetul de stat către 693.000.000 693.000.000 bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 135.075.360 135.075.360 bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar 39 11 Transferuri din bugetul de stat către 79.616.000 79.616.000 bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 39 14 Program privind pietruirea drumurilor 617.136.000 617.136.000 comunale și alimentarea cu apă a satelor 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru 122.400.000 122.400.000 finanțarea ocrotirii sănătății 39 19 Transferuri de la bugetul de stat către 647.000.000 647.000.000 bugetele locale pentru construcții de locuințe 39 20 Transferuri de la bugetul de stat către 45.000.000 45.000.000 bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 40 Transferuri neconsolidabile 31.743.184.804 5.258.921.872 37.002.106.676 40 01 Locuințe 450.000.000 450.000.000 40 02 Burse 671.185.199 671.185.199 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.025.267.400 4.025.267.400 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte 4.677.688.434 4.677.688.434 persoane 40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 9.902.835 9.902.835 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 335.279.771 335.279.771 ționale 40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor 15.000 15.000 bancare subvenționată potrivit dispozițiilor legale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 388.235.308 388.235.308 redistribuire a forței de muncă 40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 154.000.000 154.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 9.289.431 9.289.431 40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu 783.753.600 783.753.600 copii 40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de 800.000.000 49.359.210 849.359.210 dezvoltare 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000 tehnice de conservare sau de închidere a minelor 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele 350.000.000 350.000.000 activități din sectorul minier 40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului 3.850.000.000 3.850.000.000 feroviar public de călători 40 26 Transferuri aferente Fondului Național de 560.000.000 560.000.000 Preaderare 40 27 Transferuri aferente Fondului Român de 30.000.000 98.308.800 128.308.800 Dezvoltare Socială 40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000 40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli 150.000.000 150.000.000 judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile 3.000.000 3.000.000 dispuse în cadrul procesului penal 40 32 Sprjinirea organizațiilor cetățenilor aparținând 66.500.000 66.500.000 minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 40 33 Promovarea imaginii și intereselor românești 2.500.000 2.500.000 peste hotare 40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni 15.000.000 15.000.000 și a organizațiilor reprezentative ale acestora 40 35 Finanțarea partidelor politice 39.000.000 39.000.000 40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific 3.000.000 3.000.000 și social-cultural 40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în 900.000 900.000 cadrul Campaniei Europene pentru combate- rea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victime- 2.000.000 2.000.000 lor comunismului și al rezistenței Sighet" 40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 20.000.000 20.000.000 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și 12.900.000 12.900.000 distribuirea filmelor 40 41 Asociații și fundații 12.467.525 12.467.525 40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 104.195.415 104.195.415 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 54.000.000 54.000.000 40 44 Programe pentru sănătate 573.740.000 573.740.000 40 45 Programe pentru tineret 19.000.000 19.000.000 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului 58.800.000 58.800.000 Olimpic Român 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 48 Meteorologie și hidrologie 70.332.600 70.332.600 40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și 391.500 391.500 înghețurilor 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de 20.000.000 20.000.000 pirită 40 51 Cooperare economică internațională 325.800.000 325.800.000 40 52 Participare la programul energetic - SAVE II 10.300.000 10.300.000 40 53 Cupoane pentru agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 2.463.004.931 4.883.914.762 7.346.919.693 internațională 40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, 685.362.873 685.362.873 aviație și navigație 40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a 2.700.000.000 2.700.000.000 învățământului superior 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de 3.000.000 3.000.000 garantare a creditelor bancare acordate studenților 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare 40.900.000 40.900.000 (granturi) 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 627.000.000 627.000.000 40 61 Susținerea cultelor 20.000.000 20.000.000 40 62 Stimularea exporturilor 500.000.000 500.000.000 40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru 5.000.000 5.000.000 sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 40 66 Contribuția statului la salarizarea personalu- 402.534.807 402.534.807 lui de cult 40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900 40 72 Finanțarea programelor experimentale pentru 25.000.000 25.000.000 reforma bugetară 40 78 Transferuri pentru executarea lucrărilor de 10.000.000 10.000.000 consolidare la Palatul de Justiție 40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de 182.900.000 182.900.000 mare performanță 40 80 Alte transferuri 63.205.175 4.096.200 67.301.375 40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru 50.000.000 50.000.000 întreprinderi mici și mijlocii 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 75.771.000 75.771.000 40 83 Transferuri către Consiliul Național de 1.428.000 1.428.000 Formare Profesională a Adulților 40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul 2.500.000 2.500.000 Revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu 250.000.000 250.000.000 metroul 40 86 Program de realizare a sistemului național 15.000.000 15.000.000 antigrindină 40 88 Transferuri către Consiliul Național al 1.000.000 1.000.000 Persoanelor Vârstnice 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor 50.000.000 50.000.000 de păduri 49 DOBÂNZI 45.275.027.612 45.275.027.612 50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.365.127.612 28.365.127.612 50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.190.000.000 3.190.000.000 50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și 6.150.400.000 6.150.400.000 plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice 3.226.000.000 3.226.000.000 externe 50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice 4.343.500.000 4.343.500.000 interne 60 REZERVE 608.772.272 608.772.272 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.406.825.473 5.413.634.481 9.820.459.954 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor 1.400.000 1.400.000 obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care 400.000 400.000 beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea 300.000.000 300.000.000 agriculturii 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 8.902.098.468 8.902.098.468 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 8.902.098.468 8.902.098.468 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 6.240.110.118 6.240.110.118 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 2.661.988.350 2.661.988.350 5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 7.272.056.254 25.335.826 7.297.392.080 01 CHELTUIELI CURENTE 6.334.092.780 16.119.959 6.350.212.739 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.318.353.152 4.318.353.152 10 Cheltuieli cu salariile 2.905.502.690 2.905.502.690 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 765.571.081 765.571.081 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 137.118.410 137.118.410 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 316.431.154 316.431.154 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 240.488.026 240.488.026 13 02 - deplasări în străinătate 75.943.128 75.943.128 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 193.729.817 193.729.817 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.628.697.918 16.119.959 1.644.817.877 21 Drepturi cu caracter social 17.173.040 17.173.040 22 Hrană 1.323.228 1.323.228 23 Medicamente și materiale sanitare 2.000.000 2.000.000 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 607.616.138 4.051.300 611.667.438 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 218.610.279 500.000 219.110.279 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 31.365.127 700.000 32.065.127 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 75.092.068 75.092.068 28 Reparații capitale 378.935.921 3.410.500 382.346.421 29 Cărți și publicații 16.141.412 16.141.412 30 Alte cheltuieli 276.740.705 7.458.159 284.198.864 32 Fondul Președintelui 2.700.000 2.700.000 33 Fondul primului-ministru 1.000.000 1.000.000 34 SUBVENȚII 27.283.100 27.283.100 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 27.283.100 27.283.100 38 TRANSFERURI 359.758.610 359.758.610 40 Transferuri neconsolidabile 359.758.610 359.758.610 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 229.912.208 229.912.208 ționale 40 41 Asociații și fundații 395.525 395.525 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 94.450.877 94.450.877 internațională 40 72 Finanțarea programelor experimentale pentru 25.000.000 25.000.000 reforma bugetară 40 78 Transferuri pentru executarea lucrărilor de 10.000.000 10.000.000 consolidare la Palatul de Justiție 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 580.294.373 9.215.867 589.510.240 72 Investiții ale instituțiilor publice 580.294.373 9.215.867 589.510.240 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 357.669.101 357.669.101 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 357.669.101 357.669.101 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 259.760.523 259.760.523 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 97.908.578 97.908.578 5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 11.678.628.819 1.396.804.200 13.075.433.019 01 CHELTUIELI CURENTE 7.562.295.040 7.562.295.040 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.028.541.600 5.028.541.600 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.053.362.656 2.053.362.656 38 TRANSFERURI 480.390.784 480.390.784 39 Transferuri consolidabile 73.647.000 73.647.000 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 73.647.000 73.647.000 bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 406.743.784 406.743.784 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 1.050.974 1.050.974 ționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 332.092.810 332.092.810 redistribuire a forței de muncă 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 73.600.000 73.600.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 296.832.089 1.396.804.200 1.693.636.289 72 Investiții ale instituțiilor publice 226.832.089 1.396.804.200 1.623.636.289 73 Investiții ale regiilor autonome, societăților 70.000.000 70.000.000 și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 3.819.501.690 3.819.501.690 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 3.819.501.690 3.819.501.690 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 3.332.873.130 3.332.873.130 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 486.628.560 486.628.560 5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 11.286.322.632 741.494.124 12.027.816.756 01 CHELTUIELI CURENTE 10.529.864.370 10.529.864.370 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.546.061.291 6.546.061.291 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.435.920.385 2.435.920.385 34 SUBVENȚII 1.219.179.809 1.219.179.809 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.219.179.809 1.219.179.809 38 Transferuri 328.702.885 328.702.885 39 Transferuri consolidabile 139.074.560 139.074.560 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 59.458.560 59.458.560 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39 11 Transferuri din bugetul de stat către 79.616.000 79.616.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 40 Transferuri neconsolidabile 189.628.325 189.628.325 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 6.144.200 6.144.200 ționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 30.031.250 30.031.250 redistribuire a forței de muncă 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 69.430.875 69.430.875 internațională 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 84.022.000 84.022.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340.673.481 741.494.124 1.082.167.605 72 Investiții ale instituțiilor publice 340.673.481 741.494.124 1.082.167.605 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 415.784.781 415.784.781 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 415.784.781 415.784.781 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 324.009.420 324.009.420 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 91.775.361 91.775.361 5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 19.783.331.968 376.850.400 20.160.182.368 01 CHELTUIELI CURENTE 19.427.117.612 230.616.060 19.657.733.672 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.504.308.027 25.826.500 14.530.134.527 10 Cheltuieli cu salariile 10.401.282.815 10.401.282.815 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 2.828.489.528 2.828.489.528 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 506.881.584 506.881.584 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 41.077.704 25.826.500 66.904.204 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 22.194.624 22.194.624 13 02 - deplasări în străinătate 18.883.080 25.826.500 44.709.580 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 726.576.396 726.576.396 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 914.690.568 133.106.060 1.047.796.628 21 Drepturi cu caracter social 174.202.052 174.202.052 22 Hrană 276.084.749 276.084.749 23 Medicamente și materiale sanitare 3.456.774 3.456.774 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 93.052.853 93.052.853 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 14.782.794 13.310.600 28.093.394 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 76.403.563 76.403.563 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 21.695.041 21.695.041 28 Reparații capitale 115.670.358 115.670.358 29 Cărți și publicații 5.697.163 5.697.163 30 Alte cheltuieli 10.759.221 119.795.460 130.554.681 31 Manuale 122.886.000 122.886.000 34 SUBVENȚII 424.924.786 424.924.786 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 424.924.786 424.924.786 38 TRANSFERURI 3.583.194.231 71.683.500 3.654.877.731 39 Transferuri consolidabile 1.176.000 1.176.000 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 1.176.000 1.176.000 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen neconsolidabile 3.582.018.231 71.683.500 3.653.701.731 40 02 Burse 671.185.199 671.185.199 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 205.424.450 71.683.500 277.107.950 internațională 40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a 2.700.000.000 2.700.000.000 învățământului superior 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de 3.000.000 3.000.000 garantare a creditelor bancare acordate studenților 40 66 Contribuția statului la salarizarea personalu- 1.234.807 1.234.807 lui de cult 40 80 Alte transferuri 1.173.775 1.173.775 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242.483.363 146.234.340 388.717.703 72 Investiții ale instituțiilor publice 242.483.363 146.234.340 388.717.703 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 113.730.993 113.730.993 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 113.730.993 113.730.993 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 40.449.975 40.449.975 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 73.281.018 73.281.018 5801 SĂNĂTATE 3.802.689.558 946.222.200 4.748.911.758 01 CHELTUIELI CURENTE 2.343.351.504 2.343.351.504 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 616.049.463 616.049.463 10 Cheltuieli cu salariile 439.168.816 439.168.816 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 121.152.337 121.152.337 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 21.710.453 21.710.453 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 3.384.065 3.384.065 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 2.705.865 2.705.865 13 02 - deplasări în străinătate 678.200 678.200 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 30.633.792 30.633.792 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 465.988.756 465.988.756 21 Drepturi cu caracter social 342.251 342.251 22 Hrană 3.379.683 3.379.683 23 Medicamente și materiale sanitare 203.867.889 203.867.889 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 75.329.437 75.329.437 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 115.548.969 115.548.969 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 15.661.316 15.661.316 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 20.673.649 20.673.649 28 Reparații capitale 7.065.354 7.065.354 29 Cărți și publicații 233.937 233.937 30 Alte cheltuieli 23.886.271 23.886.271 34 SUBVENȚII 13.965.000 13.965.000 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 13.965.000 13.965.000 38 TRANSFERURI 1.247.348.285 1.247.348.285 39 Transferuri consolidabile 5.880 5.880 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 5.880 5.880 bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 1.247.342.405 1.247.342.405 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 11.072.759 11.072.759 ționale 40 44 Programe pentru sănătate 573.740.000 573.740.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 10.251.646 10.251.646 internațională 40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 469.378.000 469.378.000 40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victime- 2.000.000 2.000.000 lor comunismului și al rezistenței Sighet" 40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 20.000.000 20.000.000 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și dis- 12.900.000 12.900.000 tribuirea filmelor 40 45 Programe pentru tineret 19.000.000 19.000.000 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea 58.800.000 58.800.000 Comitetului Olimpic Român 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 35.014.480 35.014.480 internațională 40 61 Susținerea cultelor 20.000.000 20.000.000 40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru 5.000.000 5.000.000 sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 40 66 Contribuția statului la salarizarea personalu- 401.300.000 401.300.000 lui de cult 40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul 2.500.000 2.500.000 Revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.449.882 4.813.035 80.262.917 72 Investiții ale instituțiilor publice 75.449.882 4.813.035 80.262.917 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 1.638.400 1.638.400 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 1.638.400 1.638.400 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.638.400 1.638.400 6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE 10.488.802.811 156.167.625 10.644.970.436 ȘI INDEMNIZAȚII 01 CHELTUIELI CURENTE 10.448.174.816 147.411.997 10.595.586.813 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 128.312.467 128.312.467 10 Cheltuieli cu salariile 88.694.257 88.694.257 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 24.745.698 24.745.698 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.434.714 4.434.714 13 Deplasări, detașări, transferări 4.229.200 4.229.200 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 3.046.194 3.046.194 13 02 - deplasări în străinătate 1.183.006 1.183.006 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 6.208.598 6.208.598 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 190.820.397 26.574.097 217.394.494 21 Drepturi cu caracter social 100.631.910 100.631.910 22 Hrană 940.000 940.000 23 Medicamente și materiale sanitare 50.000 50.000 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 29.088.749 2.000.000 31.088.749 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 378.560 6.144.300 6.522.860 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 750.334 750.334 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 1.046.358 1.046.358 28 Reparații capitale 1.022.920 1.022.920 29 Cărți și publicații 509.002 509.002 30 Alte cheltuieli 56.402.564 18.429.797 74.832.361 34 SUBVENȚII 16.072.768 16.072.768 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 16.072.768 16.072.768 38 TRANSFERURI 10.112.969.184 120.837.900 10.233.807.084 39 Transferuri consolidabile 122.400.000 122.400.000 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru 122.400.000 122.400.000 finanțarea ocrotirii sănătății 40 Transferuri neconsolidabile 9.990.569.184 120.837.900 10.111.407.084 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.025.267.400 4.025.267.400 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte 4.677.688.434 4.677.688.434 persoane 40 08 Ajutoare sociale 20.000.000 20.000.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 9.902.835 9.902.835 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 4.203.900 4.203.900 ționale 40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu 783.753.600 783.753.600 copii 40 41 Asociații și fundații 12.072.000 12.072.000 40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 104.195.415 104.195.415 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 54.000.000 54.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 5.323.600 5.323.600 internațională 40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 286.734.000 120.837.900 407.571.900 40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000 40 83 Transferuri către Consiliul Național de 1.428.000 1.428.000 Formare Profesională a Adulților 40 88 Transferuri către Consiliul Național al 1.000.000 1.000.000 Persoanelor Vârstnice 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.236.990 8.755.628 36.992.618 72 Investiții ale instituțiilor publice 28.236.990 8.755.628 36.992.618 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 12.391.005 12.391.005 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 12.391.005 12.391.005 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 2.723.973 2.723.973 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 9.667.032 9.667.032 6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 2.439.790.139 409.620.000 2.849.410.139 01 CHELTUIELI CURENTE 2.097.618.081 409.620.000 2.507.238.081 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.392.011 13.392.011 10 Cheltuieli cu salariile 8.550.000 8.550.000 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 2.385.450 2.385.450 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 427.500 427.500 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 1.430.561 1.430.561 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 831.861 831.861 13 02 - deplasări în străinătate 598.700 598.700 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 598.500 598.500 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.090.070 4.090.070 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.265.899 2.265.899 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 593.060 593.060 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 134.972 134.972 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 466.268 466.268 28 Reparații capitale 376.286 376.286 29 Cărți și publicații 36.811 36.811 30 Alte cheltuieli 216.774 216.774 38 TRANSFERURI 2.080.136.000 409.620.000 2.489.756.000 39 Transferuri consolidabile 1.309.136.000 1.309.136.000 39 14 Program privind pietruirea drumurilor 617.136.000 617.136.000 comunale și alimentarea cu apă a satelor 39 19 Transferuri de la bugetul de stat către 647.000.000 647.000.000 bugetele locale pentru construcții de locuințe 39 20 Transferuri de la bugetul de stat către 45.000.000 45.000.000 bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 40 Transferuri neconsolidabile 771.000.000 409.620.000 1.180.620.000 40 01 Locuințe 450.000.000 450.000.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 41.000 41.000 ționale 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 306.959.000 409.620.000 716.579.000 internațională 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92.116.262 92.116.262 72 Investiții ale instituțiilor publice 92.116.262 92.116.262 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 250.055.796 250.055.796 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 250.055.796 250.055.796 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 250.055.796 250.055.796 6401 MEDIU ȘI APE 683.085.828 125.291.000 808.376.828 01 CHELTUIELI CURENTE 170.558.312 170.558.312 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.725.196 110.725.196 10 Cheltuieli cu salariile 78.337.505 78.337.505 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 21.866.491 21.866.491 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 3.916.875 3.916.875 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 1.120.700 1.120.700 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.070.000 1.070.000 13 02 - deplasări în străinătate 50.700 50.700 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 5.483.625 5.483.625 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 26.644.740 26.644.740 22 Hrană 18.500 18.500 23 Medicamente și materiale sanitare 18.500 18.500 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 15.394.882 15.394.882 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 7.430.898 7.430.898 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 635.380 635.380 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 994.330 994.330 28 Reparații capitale 1.257.900 1.257.900 29 Cărți și publicații 41.520 41.520 30 Alte cheltuieli 852.830 852.830 38 TRANSFERURI 33.188.376 33.188.376 40 Transferuri neconsolidabile 33.188.376 33.188.376 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 4.438.376 4.438.376 ționale 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 28.750.000 28.750.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 508.226.506 125.291.000 633.517.506 72 Investiții ale instituțiilor publice 103.226.506 10.000.000 113.226.506 73 Investiții ale regiilor autonome, societăților 405.000.000 115.291.000 520.291.000 și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 4.301.010 4.301.010 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 4.301.010 4.301.010 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 4.301.010 4.301.010 6601 INDUSTRIE 4.158.796.332 106.501.200 4.265.297.532 01 CHELTUIELI CURENTE 3.366.259.120 106.501.200 3.472.760.320 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 148.853.607 148.853.607 10 Cheltuieli cu salariile 121.332.375 121.332.375 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 12.051.272 12.051.272 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 2.125.788 2.125.788 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 10.368.070 10.368.070 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 724.866 724.866 13 02 - deplasări în străinătate 9.643.204 9.643.204 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 2.976.102 2.976.102 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 132.721.013 132.721.013 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 7.952.766 7.952.766 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 1.366.728 1.366.728 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 209.613 209.613 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 430.918 430.918 28 Reparații capitale 62.012 62.012 29 Cărți și publicații 143.765 143.765 30 Alte cheltuieli 122.555.211 122.555.211 34 SUBVENȚII 2.051.875.000 2.051.875.000 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 5.475.000 5.475.000 35 02 Subvenții pe produse și activități 2.045.900.000 2.045.900.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de 500.000 500.000 preț și tarif 38 TRANSFERURI 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700 40 Transferuri neconsolidabile 1.032.809.500 106.501.200 1.139.310.700 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 10.547.715 10.547.715 ționale 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor 250.000.000 102.405.000 352.405.000 tehnice de conservare sau de închidere a minelor 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele 350.000.000 350.000.000 activități din sectorul minier 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de 20.000.000 20.000.000 pirită 40 51 Cooperare economică internațională 305.800.000 305.800.000 40 52 Participare la programul energetic - 10.300.000 10.300.000 SAVE II 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 36.161.785 36.161.785 internațională 40 80 Alte transferuri 2.979.000 4.096.200 7.075.200 40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 47.021.000 47.021.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 760.750.700 760.750.700 72 Investiții ale instituțiilor publice 10.567.151 10.567.151 73 Investiții ale regiilor autonome, societăților 750.183.549 750.183.549 și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 31.786.512 31.786.512 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 31.786.512 31.786.512 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 7.086.426 7.086.426 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 24.700.086 24.700.086 6701 AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA 7.426.480.560 130.721.500 7.557.202.060 01 CHELTUIELI CURENTE 6.950.219.360 30.721.500 6.980.940.860 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 747.021.264 747.021.264 10 Cheltuieli cu salariile 520.373.271 520.373.271 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 145.203.200 145.203.200 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 26.018.664 26.018.664 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 19.000.000 19.000.000 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 17.099.450 17.099.450 13 02 - deplasări în străinătate 1.900.550 1.900.550 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 36.426.129 36.426.129 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 470.750.321 470.750.321 22 Hrană 1.217.582 1.217.582 23 Medicamente și materiale sanitare 84.423.648 84.423.648 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 76.206.824 76.206.824 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 286.202.777 286.202.777 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 3.483.221 3.483.221 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 2.946.584 2.946.584 28 Reparații capitale 11.278.432 11.278.432 29 Cărți și publicații 826.706 826.706 30 Alte cheltuieli 4.164.547 4.164.547 34 SUBVENȚII 830.000.000 830.000.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de 830.000.000 830.000.000 preț și tarif 36 PRIME 476.300.000 476.300.000 37 Prime acordate producătorilor agricoli 476.300.000 476.300.000 38 TRANSFERURI 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275 40 Transferuri neconsolidabile 4.426.147.775 30.721.500 4.456.869.275 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 7.680.375 7.680.375 ționale 40 53 Cupoane pentru agricultori 4.300.000.000 4.300.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 38.067.400 30.721.500 68.788.900 internațională 40 80 Alte transferuri 5.000.000 5.000.000 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor 50.000.000 50.000.000 de păduri 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 371.787.618 100.000.000 471.787.618 72 Investiții ale instituțiilor publice 152.230.618 152.230.618 73 Investiții ale regiilor autonome, societăților 219.557.000 100.000.000 319.557.000 și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 104.473.582 104.473.582 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 104.473.582 104.473.582 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 67.587.300 67.587.300 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 36.886.282 36.886.282 6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 9.604.220.077 6.306.693.849 15.910.913.926 01 CHELTUIELI CURENTE 6.364.680.274 4.371.889.762 10.736.570.036 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 50.992.997 50.992.997 10 Cheltuieli cu salariile 34.921.603 34.921.603 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 9.743.127 9.743.127 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 1.746.080 1.746.080 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 2.137.675 2.137.675 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 793.775 793.775 13 02 - deplasări în străinătate 1.343.900 1.343.900 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 2.444.512 2.444.512 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 57.295.469 57.295.469 21 Drepturi cu caracter social 150.395 150.395 22 Hrană 2.715.445 2.715.445 23 Medicamente și materiale sanitare 146.216 146.216 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 13.709.849 13.709.849 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 15.088.211 15.088.211 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 1.707.944 1.707.944 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 7.180.507 7.180.507 28 Reparații capitale 10.000.000 10.000.000 29 Cărți și publicații 882.052 882.052 30 Alte cheltuieli 5.714.850 5.714.850 34 SUBVENȚII 11.842.027 11.842.027 35 02 Subvenții pe produse și activități 11.842.027 11.842.027 38 TRANSFERURI 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543 40 Transferuri neconsolidabile 6.244.549.781 4.371.889.762 10.616.439.543 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 8.057.500 8.057.500 ționale 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de 26.111.248 26.111.248 redistribuire a forței de muncă 40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului 3.850.000.000 3.850.000.000 feroviar public de călători 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 1.424.018.160 4.371.889.762 5.795.907.922 internațională 40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație 685.362.873 685.362.873 și navigație 40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000 40 85 Transferuri pentru transportul de călători 250.000.000 250.000.000 cu metroul 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 566.257.278 1.934.804.087 2.501.061.365 72 Investiții ale instituțiilor publice 9.614.254 27.470.000 37.084.254 73 Investiții ale regiilor autonome, societăților 556.643.024 1.907.334.087 2.463.977.111 și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 2.673.282.525 2.673.282.525 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 2.673.282.525 2.673.282.525 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 01 Rambursări de credite externe 1.450.587.306 1.450.587.306 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.222.695.219 1.222.695.219 6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 2.355.984.960 74.448.435 2.430.433.395 01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.135.444 74.448.435 2.317.583.879 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 78.928.417 78.928.417 10 Cheltuieli cu salariile 55.009.674 55.009.674 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 15.347.699 15.347.699 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 2.750.484 2.750.484 plata ajutorului de șomaj 13 Deplasări, detașări, transferări 1.969.883 1.969.883 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.484.510 1.484.510 13 02 - deplasări în străinătate 485.373 485.373 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 3.850.677 3.850.677 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 92.815.611 92.815.611 22 Hrană 15.910 15.910 23 Medicamente și materiale sanitare 4.680 4.680 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 72.829.426 72.829.426 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 10.957.732 10.957.732 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 1.144.252 1.144.252 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 2.336.594 2.336.594 28 Reparații capitale 2.433.254 2.433.254 29 Cărți și publicații 665.366 665.366 30 Alte cheltuieli 2.428.397 2.428.397 34 SUBVENȚII 50.629.646 25.089.225 75.718.871 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 50.629.646 25.089.225 75.718.871 38 TRANSFERURI 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980 40 Transferuri neconsolidabile 2.020.761.770 49.359.210 2.070.120.980 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 5.037.670 5.037.670 ționale 40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de 800.000.000 49.359.210 849.359.210 dezvoltare 40 26 Transferuri aferente Fondului Național de 560.000.000 560.000.000 Preaderare 40 48 Meteorologie și hidrologie 70.332.600 70.332.600 40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și 391.500 391.500 înghețurilor 40 51 Cooperare economică internațională 20.000.000 20.000.000 40 62 Stimularea exporturilor 500.000.000 500.000.000 40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru 50.000.000 50.000.000 intreprinderi mici și mijlocii 40 86 Program de realizare a Sistemului Național 15.000.000 15.000.000 Antigrindină 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 111.068.918 111.068.918 71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale 90.493.690 90.493.690 și de mobilizare 72 Investiții ale instituțiilor publice 20.480.538 20.480.538 73 Investiții ale regiilor autonome, societăților 94.690 94.690 și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 1.780.598 1.780.598 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 1.780.598 1.780.598 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.780.598 1.780.598 7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 1.324.809.683 1.324.809.683 01 CHELTUIELI CURENTE 1.243.250.474 1.243.250.474 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 218.500.692 218.500.692 10 Cheltuieli cu salariile 164.196.874 164.196.874 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 34.757.615 34.757.615 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 6.225.128 6.225.128 plata ajutorului de somaj 13 Deplasări, detașări, transferări 2.604.279 2.604.279 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.245.565 1.245.565 13 02 - deplasări în străinătate 1.358.714 1.358.714 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 10.716.796 10.716.796 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 578.135.285 578.135.285 21 Drepturi cu caracter social 1.441.897 1.441.897 22 Hrană 5.033.532 5.033.532 23 Medicamente și materiale sanitare 18.953 18.953 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 18.195.478 18.195.478 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 25.360.234 25.360.234 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 371.139 371.139 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 1.336.353 1.336.353 28 Reparații capitale 5.095.569 5.095.569 29 Cărți și publicații 443.905 443.905 30 Alte cheltuieli 520.838.225 520.838.225 34 SUBVENȚII 1.194.664 1.194.664 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.194.664 1.194.664 38 TRANSFERURI 445.419.833 445.419.833 39 Transferuri consolidabile 117.600 117.600 39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul 117.600 117.600 Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 445.302.233 445.302.233 40 11 Contribuții și cotizații la organisme interna- 28.950.794 28.950.794 ționale 40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 154.000.000 154.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 9.289.431 9.289.431 40 55 Contribuții la programe realizate cu finan- 174.109.608 174.109.608 țare internațională 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare 40.900.000 40.900.000 (granturi) 40 80 Alte transferuri 38.052.400 38.052.400 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 81.559.209 81.559.209 72 Investiții ale instituțiilor publice 81.559.209 81.559.209 7201 ALTE ACȚIUNI 781.870.782 98.308.800 880.179.582 01 CHELTUIELI CURENTE 774.417.557 98.308.800 872.726.357 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 320.076.444 320.076.444 10 Cheltuieli cu salariile 178.201.039 178.201.039 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 49.718.090 49.718.090 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru 8.910.052 8.910.052 plata ajutorului de somaj 13 Deplasări, detașări, transferări 2.932.300 2.932.300 13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 2.400.000 2.400.000 13 02 - deplasări în străinătate 532.300 532.300 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de 12.474.073 12.474.073 asigurări sociale de sănătate 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 51.030.663 51.030.663 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 7.487.200 7.487.200 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter 2.421.100 2.421.100 funcțional 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau 7.500.000 7.500.000 scurtă durată și echipament 27 Reparații curente 491.400 491.400 28 Reparații capitale 74.900 74.900 29 Cărți și publicații 31.800 31.800 30 Alte cheltuieli 3.382.816 3.382.816 34 SUBVENȚII 91.900.000 91.900.000 35 02 Subvenții pe produse și activități 91.900.000 91.900.000 38 TRANSFERURI 311.410.450 98.308.800 409.719.250 39 Transferuri consolidabile 617.400 617.400 39 10 Transferuri din bugetul de stat către 617.400 617.400 bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 40 Transferuri neconsolidabile 310.793.050 98.308.800 409.101.850 40 27 Transferuri aferente Fondului Român de 30.000.000 98.308.800 128.308.800 Dezvoltare Socială 40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000 40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli 150.000.000 150.000.000 judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile 3.000.000 3.000.000 dispuse în cadrul procesului penal 40 35 Finanțarea partidelor politice 39.000.000 39.000.000 40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare 63.793.050 63.793.050 internațională 40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.718.545 1.718.545 72 Investiții ale instituțiilor publice 1.718.545 1.718.545 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI 5.734.680 5.734.680 ȘI COMISIOANE LA CREDITE 85 Rambursări de credite externe și plăți de 5.734.680 5.734.680 dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.734.680 5.734.680 8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.993.000.000 1.993.000.000 01 CHELTUIELI CURENTE 1.993.000.000 1.993.000.000 38 TRANSFERURI 1.993.000.000 1.993.000.000 39 Transferuri consolidabile 1.993.000.000 1.993.000.000 39 03 Transferuri din bugetul de stat către 1.300.000.000 1.300.000.000 bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 39 07 Transferuri din bugetul de stat către 693.000.000 693.000.000 bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 03 Transferuri din bugetul de stat către 1.300.000.000 1.300.000.000 bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 11 Transferuri din bugetul de stat către 693.000.000 693.000.000 bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 8601 ÎMPRUMUTURI 301.800.000 301.800.000 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 301.800.000 301.800.000 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 1.400.000 1.400.000 80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 400.000 400.000 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea 300.000.000 300.000.000 agriculturii 8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE 45.275.027.612 45.275.027.612 CHELTUIELI 01 CHELTUIELI CURENTE 45.275.027.612 45.275.027.612 49 DOBÂNZI 45.275.027.612 45.275.027.612 50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.365.127.612 28.365.127.612 50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.190.000.000 3.190.000.000 50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și 6.150.400.000 6.150.400.000 plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice 3.226.000.000 3.226.000.000 externe 50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice 4.343.500.000 4.343.500.000 interne 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 28.365.127.612 28.365.127.612 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.190.000.000 3.190.000.000 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și 6.150.400.000 6.150.400.000 plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice 3.226.000.000 3.226.000.000 externe 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice 4.343.500.000 4.343.500.000 interne 9501 FONDURI DE REZERVĂ 608.772.272 608.772.272 60 REZERVE 608.772.272 608.772.272 01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția 527.272.272 527.272.272 Guvernului 02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 55.000.000 55.000.000 03 Fond la dispoziția Guvernului României 26.500.000 26.500.000 pentru relațiile cu Republica Moldova 9901 DEFICIT -31.567.000.000 -10.925.180.659 -42.492.180.659 __________________________________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 4

LISTA
cuprinzând impozitele, taxele și celelalte venituri pe anul 2000

__________________________________________________________________________________________________________________________
Denumirea impozitelor, 			Acte normative care reglementează 
taxelor și a celorlalte venituri 	impozitele, taxele și alte venituri
__________________________________________________________________________________________________________________________
I. Pentru bugetul de stat
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit 			Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și mo-
					dificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, cu modificările și com-
					pletările ulterioare, inclusiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999;
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilități
					fiscale agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1999.
					Impozitul pe profit aferent trimestrului IV 1999 se determină în condițiile legis-
					lației existente până la data de 31 decembrie1999.
2. Impozitul pe salarii 		Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în 1996; Legea
					nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 80/1995 privind
					statutul cadrelor militare; Legea nr. 22/1996 pentru modificarea Legii
					nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul pro-
					ducției de apărare; Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
					Legea nr. 142/1997 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru
					organizarea judecătorească; Legea asigurărilor sociale de sănătate
					nr. 145/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 30/1998; Ordonanța Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a
					impozitului pe veniturile realizate de consultanții străini pentru activitatea
					desfășurată în România, în cadrul unor acorduri internaționale guvernamentale
					sau neguvernamentale de finanțare gratuită, aprobată prin Legea nr. 102/1994,
					cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/1997 pri-
					vind scutirea de plată a impozitelor pe veniturile realizate de consultanți per-
					soane fizice sau juridice, române sau străine, în cadrul unor contracte
					finanțate prin acorduri internaționale de finanțare; Ordonanța de urgență a
					Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului
					din sectorul producției de apărare, aprobată prin Legea nr. 1/1999; Ordonanța
					de urgență a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilități fiscale
					agenților economici, aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1999; Ordonanța
					de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale
					căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedieri-
					lor colective, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 185/1999; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul impozi-
					tului pe salarii.
3. Impozitul pe venit 			Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 pri-
					vind finanțele publice locale.
4. Alte impozite directe:
a) impozitul pe veniturile realizate 	Ordonanța Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din 
de persoanele fizice și juridice 	România de persoane fizice și juridice nerezidente; convențiile de evitare a 
nerezidente 				dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
b) impozitul pe profit obținut 	Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comer-
din activități comerciale ilicite sau 	ciale ilicite, republicată în 1991, completată prin Legea nr. 177/1998 și prin 
din nerespectarea legii privind 	Ordonanța Guvernului nr. 126/1998, aprobată prin Legea nr. 243/1998; 
protecția consumatorilor 		Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, aprobată și
					modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994, cu modificările
					ulterioare.
c) impozitul pe dividende 		Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată și 
de la societățile comerciale 		modificată prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea și completarea
					Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.
d) alte încasări din impozite directe 	Alte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetului de
					stat.
					Denumirea impozitelor, Acte normative care reglementează 
					taxelor și a celorlalte venituri impozitele, taxele și alte venituri
5. Contribuții:
- contribuția pentru pensia suplimentară Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor
					componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a celor pentru
					plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul
					apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, aprobată prin
					Legea nr. 128/1999.
A.2. Impozite indirecte:
1. Taxa pe valoarea adăugată 		Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republi-
					cată în 1995 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 2/1998, aprobată și
					modificată prin Legea nr. 195/1998, cu modificările ulterioare, modificată prin
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1999; Ordonanța Guvernului
					nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor
					tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și
					modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanța Guvernului nr. 21/1996 privind
					completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea
					adăugată, aprobată și modificată prin Legea nr. 42/1997; Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România - pentru
					facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța
					Guvernului nr. 34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări
					referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 81/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea
					art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată,
					aprobată prin Legea nr. 180/1998; Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind
					operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 90/1998, republicată în 2000; Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 pri-
					vind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului,
					modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1998; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor
					reglementări referitoare la accize și la taxa pe valoarea adăugată, aprobată și
					modificată prin Legea nr. 147/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea
					Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 89/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/1998 cu privire la
					modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind
					taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea nr. 76/1999; Ordonanța
					Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. I al art. 3 din
					Ordonanța Guvernului nr. 3/1992; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici, aprobată
					și modificată prin Legea nr. 134/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea
					realizării și colectării veniturilor statului; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare
					la taxa pe valoarea adăugată; alte legi specifice care prevăd reglementări în
					domeniul taxei pe valoarea adăugată.
2. Accize și impozit pe circulație   Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor;
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al
					altor impozite indirecte, aprobată și modificată prin Legea nr. 196/1998;
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/1998, aprobată și modificată, prin
					Legea nr. 148/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/1999 privind
					acordarea de facilități fiscale agenților economici, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 134/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/1999 privind
					instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și
					colectării veniturilor statului; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/1999
					pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul
					accizelor și al altor impozite indirecte; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 166/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
					Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri
					de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și
					subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre
					marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri.
					Denumirea impozitelor, Acte normative care reglementează 
					taxelor și a celorlalte venituri impozitele, taxele și alte venituri
3. Taxe vamale:
a) taxe vamale de la persoane juridice Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 35/1991 pri-
					vind regimul investițiilor străine, republicată în 1993, cu modificările
					ulterioare - pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor
					acordate; Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al
					României, aprobată și modificată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările
					ulterioare; Legea minelor nr. 61/1998; Legea petrolului nr. 134/1995; Ordonanța
					Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 90/1998, completată și modificată prin Legea
					nr. 99/1999 și republicată în 2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997
					privind regimul investițiilor străine în România - pentru facilitățile în derulare
					până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
					22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la
					importul de bunuri, aprobată și modificată prin Legea nr. 247/1998; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter
					fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului; Ordonanța
					de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comerci-
					alizate în regim duty-free; alte legi specifice care prevăd reglementări în dome-
					niul taxelor vamale.
b) taxe vamale și alte venituri     Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Ordonanța de urgență a 
încasate de la persoane fizice     Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea cu caracter temporar a unei supra-
prin unitățile vamale 			taxe vamale la importul de bunuri; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor
					cu handicap, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000.
4. Alte impozite indirecte:
a) majorări și penalități de întârziere Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical,
pentru venituri nevărsate la termen	folcloric și al artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr.
					3/1992 privind instituirea "Timbrului Olimpic".
b) taxe și tarife pentru eliberarea   Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea
de licențe și autorizații de funcționare concurenței nr. 21/1996, cu modificările ulterioare; Legea telecomunicațiilor
					nr. 74/1996, cu modificările ulterioare; Legea serviciilor poștale nr. 83/1996, cu
					modificările ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a
					activităților nucleare, republicată în 1998; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 63/1998 privind energia electrică și termică; Legea nr. 85/1997 privind
					acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru
					exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul
					internațional de management al siguranței - Codul ISM), adoptat de către
					Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741(18) din 4 noiembrie
					1993; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea
					licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și DCS 1800 și stabilirea
					taxelor de licență, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 17/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1999;
					Ordonanța Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de
					autorizare în domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea nr. 102/1994, modi-
					ficată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 19/1998, aprobată și modi-
					ficată prin Legea nr. 231/1998; Ordonanța Guvernului nr. 33/1995 privind
					măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a
					deșeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996;
					Ordonanța Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare des-
					tinate comercializării, aprobată și modificată prin Legea nr. 123/1995, modifi-
					cată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 33/1999; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comerci-
					alizate în regim duty-free; Ordonanța Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea
					duratei de valabilitate a licenței NMT și stabilirea taxei aferente; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților
					din domeniul jocurilor de noroc, aprobată prin Legea nr. 166/1999, modificată
					și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 36/2000; Ordonanța de urgență a
					Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare
					nr. 60/1974; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor și
					tarifelor de licență.
c) taxa pentru activitatea 		Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor nr. 61/1998.
de prospecțiune, explorare
și exploatare a resurselor minerale
d) taxe judiciare de timbru 		Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magis-
					traților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere; Legea
					nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată prin
					Ordonanța Guvernului nr. 11/1998, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 112/1998, cu modificările ulterioare; alte legi specifice desfășurării
					activității pentru care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului
					de stat.
e) taxe de timbru pentru contestațiile Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea
și plângerile asupra sumelor 		nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor
constatate și aplicate prin acte	asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale 
de control sau de impunere 		organelor Ministerului Finanțelor; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
					României.
f) taxe de timbru pentru activitatea 	Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată
notarială 				prin Ordonanța Guvernului nr. 11/1998, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 112/1998, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 pri-
					vind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 122/1998, cu modificările ulterioare.
g) taxe extrajudiciare de timbru 	Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
h) amenzi judiciare 			Ordonanța Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii
					nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului
					nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.
i) venituri din recuperarea cheltuielilor Ordonanța Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii
judiciare avansate de stat 		nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului
					nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială; Legea
					nr. 126/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1997 pentru com-
					pletarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de
					expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
j) alte încasări din impozite indirecte Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; alte legi
					specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de stat.
B. Venituri nefiscale
1. Vărsăminte din profitul net 	Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile auto-
al regiilor autonome 			nome, aprobată prin Legea nr. 41/1997; Ordonanța Guvernului nr. 68/1999 pri-
					vind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea
					Ministerului Justiției; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind
					repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului
					de Stat".
2. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) taxe de metrologie 			Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
					Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată
					și modificată prin Legea nr. 11/1994, modificată și completată prin Legea
					nr. 211/1998 și prin Legea nr. 212/1998, precum și prin Ordonanța Guvernului
					nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței
					Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie.
b) taxe pentru prestațiile efectuate 	Ordonanța Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosi-
și pentru eliberarea autorizațiilor 	rea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii, în porturi și aeropor-
de transport în trafic internațional 	turi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, modificată prin Ordonanța Guvernului
					nr. 67/1998 și prin Legea nr. 74/1998 pentru completarea anexei nr. 1 la
					Ordonanța Guvernului nr. 48/1994; Ordonanța Guvernului nr. 116/1998 privind
					instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim
					internațional.
c) taxe consulare 			Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
					Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a
					taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 89/1993, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999; Ordonanța
					Guvernului nr. 43/1994 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992,
					aprobată prin Legea nr. 123/1994.
d) taxe pentru analize efectuate 	Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; 
de laboratoare, altele decât cele 	Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată 
sanitare, de pe lângă instituții 	în 1994, cu modificările ulterioare.
e) taxe și alte venituri din protecția Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea
mediului protecției mediului 		nr. 137/1995, republicată în 2000.
f) vărsăminte din disponibilitățile 	Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul 
instituțiilor publice și activităților nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat,
autofinanțate				aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu modificările ulterioare.
g) vărsăminte din veniturile instituțiilor Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
publice și activităților autofinanțate	Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de
					stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu modificările ulterioare.
h) alte venituri de la instituțiile publice Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea
					nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările
					ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților
					nucleare, republicată în 1998; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în
					1997, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind orga-
					nizarea statisticii publice, republicată în 1994, modificată prin Ordonanța
					Guvernului nr. 83/1999; Decretul nr. 253/1971 privind contribuția de întreținere
					în unele instituții de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; Ordonanța
					Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în
					România, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 44/1998; Legea
					nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; alte
					legi specifice care prevăd reglementări în acest domeniu.
3. Diverse venituri:
a) venituri din aplicarea prescripției Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul 
extinctive (pentru instituțiile publice)nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă, republicat în 1960, cu modificările
					ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată și
					modificată prin Legea nr. 64/1999.
b) venituri din amenzi și alte sancțiuni Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modi-
aplicate, potrivit dispozițiilor legale ficările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Legea
					nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 21/1999 pentru pre-
					venirea și sancționarea spălării banilor; Ordonanța Guvernului nr. 23/1992 pri-
					vind modificarea unor sancțiuni contravenționale, aprobată prin Legea
					nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 pri-
					vind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale, sta-
					bilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin
					Legea nr. 129/1994 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/1998;
					Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 131/1996, modificată și completată prin
					Ordonanța Guvernului nr. 26/1997 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 82/1999; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de
					marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată în
					1997, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/1998 și prin
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/1999; Ordonanța Guvernului
					nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 64/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și
					tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în
					cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege
					unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul
					Oficiului Concurenței, aprobată și modificată prin Legea nr. 88/1999 și
					modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 117/1998, aprobată prin Legea
					nr. 127/1999; legile specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc
					amenzi.
c) încasări din cota reținută conform  Codul penal al României, republicat în 1997.
Codului penal al României
d) restituiri de fonduri din finanțarea Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.
bugetară a anilor precedenți
e) venituri din concesiuni 		Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii
					autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare; Legea petrolului
					nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulteri-
					oare; Legea minelor nr. 61/1998; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind
					regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de
					comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 136/1996; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul
					juridic al acesteia; Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
f) încasarea dobânzilor aferente 	Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, 
ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau buge-
construite din fondurile statului 	tare de stat, republicată în anul 1998.
g) încasări din valorificarea bunurilor Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modi-
confiscate, abandonate și alte sume 	ficările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările 
constatate o dată cu confiscarea, 	ulterioare; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea
potrivit legii 				nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale 
					ilicite, republicată în 1991, completată prin Legea nr. 177/1998 și prin
					Ordonanța Guvernului nr. 126/1998; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat
					a României, cu modificările ulterioare; Legea nr. 34/1996 privind aprobarea
					volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996; Legea
					nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor; Ordonanța
					Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorifi-
					care a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
					privată a statului, aprobată și modificată prin Legea nr. 98/1999, completată și
					modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/1998, aprobată și modifi-
					cată prin Legea nr. 94/1999; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind
					instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi
					alcoolice, republicată în 1997, modificată și completată prin Ordonanța
					Guvernului nr. 86/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/1999;
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medica-
					mentoase de uz uman; Ordonanța Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pen-
					tru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor
					refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, apro-
					bată și modificată prin Legea nr. 87/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului
					nr. 101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri con-
					fiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a
					statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome
					.Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"; legile specifice desfășurării
					activității în care se prevede confiscarea de bunuri și sume.
h) venituri realizate din încasarea   Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de
debitelor evidențiate în bilanțurile 	alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole 
de lichidare a patrimoniului 		de producție.
fostelor C.A.P.
i) încasări din alte surse 		Codul de procedură penală, republicat în 1997; Legea nr. 112/1995 pentru
					reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute
					în proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului
					operațiilor de casă (valabil pentru instituțiile publice); Legea nr. 46/1996
					privind pregătirea populației pentru apărare; Hotărârea Guvernului nr. 618/1997
					privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ; alte legi specifice
					prin care se stabilesc încasări de sume la bugetul de stat.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea
unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea unor 	Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; 
bunuri ale instituțiilor publice 	Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regi-
					mului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor
					scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea
					nr. 96/1995.
b) venituri din valorificarea stocurilor Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în 1997 și completată
de la rezervele materiale naționale 	prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/1999; Ordonanța Guvernului
					și de mobilizare nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea
					stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei, aprobată
					și modificată prin Legea nr. 208/1998.
VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
1. Încasări din rambursarea
împrumuturilor acordate:
a) încasări din rambursarea 		Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea 
împrumuturilor acordate pentru 	Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de
finalizarea unor obiective aprobate 	la Krivoi-Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare;
prin convenții bilaterale și 		Ordonanța Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului 
interguvernamentale 			de stat și a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la
					construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut
					de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, aprobată prin Legea nr. 7/1997.
b) încasări din rambursarea 		Legea nr. 15/1996 privind statutul și regimul refugiaților în România, cu modi-
împrumuturilor acordate persoanelor 	ficările ulterioare.
care beneficiază de statutul de refugiat
c) încasări din rambursarea 		Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998; Ordonanța de urgență a
împrumuturilor acordate pentru 	Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, 
acoperirea arieratelor către Compania 	aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1998.
Națională de Electricitate - S.A. 
și Societatea Națională de Gaze 
Naturale "Romgaz" - S.A.
d) încasări din rambursarea 		Ordonanța Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a proce-
împrumuturilor din fondul de redresare 	sului de restructurare a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capi-
financiară 				tal majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare și de îmbunătățire a
					decontărilor în economie, aprobată și modificată prin Legea nr. 119/1995, cu
					modificările ulterioare.
II. Pentru bugetele locale
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit 			Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în
					1997, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999. Impozitul pe profit aferent
					trimestrului IV 1999 se determină în condițiile legislației existente până la data
					de 31 decembrie 1999.
2. Impozite și taxe de la populație:
a) impozitul pe veniturile 		Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor 
liber profesioniștilor, meseriașilor 	realizate de persoanele fizice [art. 2 alin. (1) lit. a), f), g), h), l)],
și ale altor persoane fizice		aprobată și modificată prin Legea nr. 246/1998; Legea nr. 103/1992 privind dreptul
independente și asociațiilor familiale exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu
					modificările ulterioare;
					Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată
					prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1998; Ordonanța Guvernului
					nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului
					rural, aprobată și modificată prin Legea nr. 187/1998; Ordonanța de urgență a
					Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror con-
					tracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colec-
					tive; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul impozitului pe
					venituri.
b) impozitul pe clădiri de la persoane Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, 
fizice 					modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Ordonanța
					Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domici-
					liază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația
					Biosferei "Delta Dunării", republicată în 1997.
c) taxe asupra mijloacelor de transport Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, 
deținute de persoane fizice 		modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Ordonanța
					Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domici-
					liază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația
					Biosferei "Delta Dunării", republicată în 1997; Legea apiculturii nr. 89/1998.
d) impozitul pe veniturile persoanelor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor 
fizice nesalariate 			realizate de persoanele fizice [art. 26 alin. (1)], aprobată și modificată prin
					Legea nr. 246/1998.
e) impozitul pe terenuri de la persoane Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
fizice 					modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Ordonanța
					Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domici-
					liază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația
					Biosferei "Delta Dunării", republicată în 1997.
f) alte impozite și taxe de la populație Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
					modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Legea fondului
					funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 218/1998; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități
					persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni
					și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată în 1997; alte legi prin
					care se stabilesc impozite și taxe de la populație.
3. Taxa pentru folosirea terenurilor Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate
proprietate de stat de stat 		în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură; Legea
					nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul pro-
					ducției de apărare, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a
					Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului
					din sectorul producției de apărare, aprobată prin Legea nr. 1/1999.
4. Impozitul pe clădiri și terenuri
de la persoane juridice:
a) impozitul pe clădiri de la persoane Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
juridice 				modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Legea
					nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul
					producției de apărare, cu modificările ulterioare; Legea nr. 109/1996 privind
					organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit;
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de
					protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare, aprobată
					prin Legea nr. 1/1999.
b) impozitul pe terenuri de la persoane Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
juridice 				modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Legea
					nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul
					producției de apărare, cu modificările ulterioare; Legea nr. 109/1996 privind
					organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit;
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de
					protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare, aprobată
					prin Legea nr. 1/1999.
5. Alte impozite directe:
a) taxa asupra mijloacelor de transport Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
deținute de persoane juridice 		modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999.
b) alte încasări din impozite directe Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
					modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea
					nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 123/1999; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
					concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații
					terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 136/1996.
A. 2. Impozite indirecte:
1. Impozitul pe spectacole 		Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
					prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999; Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole.
2. Alte impozite indirecte:
a) taxe și tarife pentru eliberarea 	Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
de licențe și autorizații de funcționare modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999.
b) taxe de timbru pentru contestațiile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/1999 privind soluționarea obiecțiuni-
și plângerile asupra sumelor constatate lor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având 
și aplicate prin acte de control sau  ca obiect contestarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de 
de impunere 				întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri.
c) taxe extrajudiciare de timbru 	Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; Legea nr. 117/1999
					privind taxele extrajudiciare de timbru.
d) alte încasări din impozite indirecte Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 218/1998; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte
					cuvenite bugetelor locale.
B. Venituri nefiscale
1. Vărsăminte din profitul net 	Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile auto-
al regiilor autonome 			nome, aprobată prin Legea nr. 41/1997.
2. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) alte venituri privind circulația 	Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat 
pe drumurile publice 			în 1999, cu completările și modificările ulterioare (pentru amenzi).
b) venituri din încasarea contravalorii Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată 
lucrărilor de combatere a dăunătorilor prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată prin 
și bolilor în sectorul vegetal-servicii Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru
publice de protecție a plantelor	stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste
					și de stat, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
					71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină
					fitosanitară.
c) veniturile punctelor de însămânțări Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată 
artificiale 				prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru
					stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste 
					și de stat, cu modificările ulterioare.
d) veniturile circumscripțiilor 	Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
sanitar-veterinare 			prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru
					stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste
					și de stat, cu modificările ulterioare.
e) vărsăminte din disponibilitățile institu- Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată 
țiilor publice și activităților autofinanțate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999. 
f) contribuții datorate de persoanele Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.
beneficiare ale serviciilor cantinelor
de ajutor social
g) alte venituri de la instituțiile publice: Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republicată în 1996, cu modi-
					ficările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modifi-
					cată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 86/1999; Legea locuinței nr. 114/1996,
					republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 253/1971 privind
					contribuția de întreținere în unele instituții de ocrotire, aprobat prin Legea
					nr. 54/1971; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic
					al acesteia.
3. Diverse venituri:
a) venituri din recuperarea cheltuielilor Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată 
de judecată, imputații și despăgubiri 	prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată prin 
(pentru instituții publice) 		Legea nr. 86/1999; Codul penal al României, republicat în 1997; Codul civil; Codul 
muncii.
b) venituri din amenzi și alte sancțiuni Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modi-
aplicate, potrivit dispozițiilor legale ficările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;
					Ordonanța Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea și abrogarea unor dis-
					poziții ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanța Guvernului
					nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contra-
					venționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, apro-
					bată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997
					privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată în 1998; Ordonanța
					de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, apro-
					bată și modificată prin Legea nr. 207/1997 și modificată prin Ordonanța de
					urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modi-
					ficările ulterioare; legile specifice desfășurării activității prin care se
					stabilesc amenzi.
c) restituiri de fonduri din finanțarea Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată 
bugetară a anilor precedenți 		prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată 
					prin Legea nr. 86/1999.
d) venituri din concesiuni și închirieri Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
					prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998
					și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și
					modificată prin Legea nr. 218/1998; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
					executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,
					republicată în 1997; Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republicată
					în 1996, cu modificările ulterioare; Legea nr. 82/1993 privind constituirea
					Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare; Legea
					locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare;
					Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Ordonanța Guvernului nr. 15/1992
					cu privire la impozitele și taxele locale, aprobată și modificată prin Legea
					nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
					publică și regimul juridic al acesteia; legi specifice care reglementează
					activități de concesionări și închirieri.
e) încasări din valorificarea 		Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
bunurilor confiscate potrivit legii 	prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată 
					prin Legea nr. 86/1999.
f) venituri realizate din administrarea Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de 
sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative
					agricole de producție.
g) încasări din alte surse 		Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998,
					modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998,
					aprobată și modificată prin Legea nr. 149/1999, și prin Ordonanța de urgență
					a Guvernului nr. 15/1999, aprobată prin Legea nr. 122/1999; Legea
					nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin
					Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 86/1999.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale statului:
a) venituri din valorificarea unor bunuri Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
ale instituțiilor publice 		prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998
					și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și
					modificată prin Legea nr. 218/1998; Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind
					unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regi-
					mului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor
					publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995.
b) venituri din vânzarea locuințelor 	Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație,
construite din fondurile statului 	construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau buge-
					tare de stat, republicată în anul 1998.
III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
1. Venituri cu destinație specială:
a) taxe speciale 			Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
					prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată 
					prin Legea nr. 86/1999.
b) venituri din vânzarea unor bunuri 	Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
aparținând domeniului privat 		prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată 
prin Legea nr. 86/1999.
c) venituri din fondul pentru drumurile Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumu-
publice 				rilor publice, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare.
d) venituri din fondul de intervenție 	Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
					prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999.
e) venituri din fondul pentru locuințe 	Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realiza-
					rea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată și modificată prin
					Legea nr. 82/1995; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modi-
					ficările ulterioare.
f) venituri din amortizarea mijloacelor fixe Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
					prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999.
g) venituri din fondul aviației civile 	Ordonanța Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului
					special al aviației civile.
h) donații și sponsorizări 		Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
					prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999.
i) sume acordate de persoane juridice 	Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată
și fizice în vederea participării 	prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată 
la finanțarea unor acțiuni de interes 	prin Legea nr. 86/1999.
public
j) venituri din finanțarea Programului Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată 
de pietruire a drumurilor comunale 	prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată 
și alimentare cu apă a satelor 		prin Legea nr. 86/1999.
k) venituri pentru finanțarea activităților Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
privind riscul seismic al construcțiilor seismic al construcțiilor existente, republicată în 1998, modificată și
existente cu destinația de locuință 	completată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/1999.
l) venituri din închirierea, vânzarea 	Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor.
și concesionarea unor bunuri aflate
în administrarea spitalelor publice
IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT
1. Cote defalcate din impozitul pe 	Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată 
salarii 				prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată și modificată
					prin Legea nr. 86/1999.
2. Cote defalcate din impozitul pe 	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii
venit 					nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.
__________________________________________________________________________________________________________________________


Joi, 13 iunie 2024, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.