ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 30 martie 2000
privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
Textul actului publicat în M.Of. nr. 141/3 apr. 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - (1) Se autorizează Banca Națională a României ca, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, să acorde Băncii "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank un credit destinat acoperirii cererilor de retragere a sumelor reprezentând depozitele populației, în limita plafonului de 54.764.000 lei/ deponent, indiferent de moneda în care este constituit depozitul, ori de numărul sau mărimea depozitelor. Plafonul include și dobânda care se datorează până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, considerată ca dată a indisponibilizării depozitelor. Calcularea în lei a depozitului în valută se va efectua utilizându-se cursul valutar în lei, publicat de Banca Națională a României, pentru respectiva monedă străină, în vigoare la data indisponibilizării depozitelor.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunea depozit are înțelesul prevăzut la art. 2 alin. 2-5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările ulterioare.

(3) Deponenții, persoane fizice, beneficiază de restituirea depozitelor, în condiții similare cu cele stabilite la art. 6 alin. 3-5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Cererile de retragere a depozitelor se vor depune la unitățile Băncii "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. - (1) Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank va verifica cererile de retragere cu privire la respectarea condițiilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și va întocmi listele cuprinzând numele deponenților și sumele de rambursat, fiind răspunzătoare de exactitatea și de legalitatea datelor înscrise în aceste documente.

(2) Listele centralizatoare pe unități teritoriale vor fi întocmite de Banca "Renașterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank, vor fi vizate de judecătorul-sindic și vor fi depuse la Banca Națională a României în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Nivelul total al creditului ce se va solicita Băncii Naționale a României se va determina de Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank prin totalizarea sumelor de rambursat prevăzute în listele centralizatoare.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la prezentarea cererii de credit Banca Națională a României va acorda Băncii "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank un credit al cărui nivel se determină potrivit art. 3, pe bază de contract de credit.

(2) Rata dobânzii la creditul acordat de Banca Națională a României se stabilește la nivelul ratei scontului stabilit de aceasta.

Art. 5. - (1) După aprobarea creditului Banca Națională a României va vira suma respectivă în contul deschis la Casa de Economii și Consemnațiuni, la cererea și în numele Băncii "Renașterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank. Această procedură va fi prevăzută expres în contractul de credit încheiat între Banca Națională a României și Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank.

(2) Sumele care urmează să fie restituite persoanelor fizice vor fi consemnate imediat pe numele deponenților, în baza listelor care vor fi prezentate de Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank și care au fost întocmite în condițiile prevăzute la art. 3.

(3) De la data consemnării sumelor la Casa de Economii și Consemnațiuni deponenții pot solicita restituirea sumelor în numerar sau pot dispune de acestea în orice alt mod.

Art. 6. - (1) Casa de Economii și Consemnațiuni va efectua operațiuni în acest cont numai în baza documentelor (liste nominale cuprinzând titularii depozitelor și sumele de restituit) întocmite și transmise de Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank.

(2) Casa de Economii și Consemnațiuni nu poartă nici o răspundere pentru eventualele erori din documentele transmise de Banca "Renașterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank. Aceste erori vor fi clarificate de Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank, după care vor fi comunicate Casei de Economii și Consemnațiuni corecturile efectuate.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 108 și 109 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, recuperarea creditului acordat de Banca Națională a României se va face cu prioritate din orice încasări sau fonduri ale Băncii "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank, obținute în cursul desfășurării procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank din Legea nr. 135/1996 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare "Dacia Felix" - S.A. și "Credit Bank" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.264 din 28 octombrie 1996.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Gheorghe Mocuța,
secretar de stat

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Emil Iota Ghizari

p. Ministrul finanțelor,
Sebastian Vlădescu,
secretar de stat

București, 30 martie 2000.
Nr. 26.


Miercuri, 17 aprilie 2024, 02:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.