ORDONANȚĂ nr.79 din 30 august 1999
privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 421/31 aug. 1999

În temeiul art. 107 din Constituția României și al art. 1 lit. S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Activitatea de reorganizare și lichidare se îndeplinește de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de practician în reorganizare și lichidare, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

(2) Sunt practicieni în reorganizare și lichidare administratorii judiciari și lichidatorii.

Art. 2. - Administratorul judiciar este practicianul în reorganizare și lichidare, care este desemnat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare, să îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege și pe cele stabilite de judecătorul-sindic.

Art. 3. - Lichidatorul este practicianul în reorganizare și lichidare care este desemnat:

a) în condițiile prevăzute de Legea nr. 64/1995, să îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege și pe cele stabilite de judecătorul-sindic, în cazurile de lichidare judiciară pe bază de plan și faliment;
b) în condițiile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a îndeplini însărcinările primite din partea adunării generale a acționarilor/asociaților, cu respectarea dispozițiilor legale;
c) în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările ulterioare, pentru îndeplinirea însărcinărilor primite de la instituția publică implicată.

Art. 4. - Practicianul în reorganizare și lichidare, persoană fizică, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie expert contabil, contabil autorizat, licențiat în studii economice sau în drept ori inginer, cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației Naționale, și să aibă cel puțin 5 ani de activitate practică - economică sau juridică;
b) să fi promovat examenul de dobândire a calității de practician în reorganizare și lichidare, prevăzut la art. 9.

Art. 5. - (1) Practicienii în reorganizare și lichidare își pot desfășura activitatea la alegere, individual, în cadrul societăților comerciale profesionale, potrivit legii, ori în calitate de practicieni în reorganizare și lichidare, salarizați în interiorul activității.

(2) Prevederile art. 136 alin. (2) referitoare la răspunderea persoanei juridice administrator, precum și prevederile art. 136 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 se vor aplica, în mod corespunzător, în cazul în care calitatea de administrator judiciar sau de lichidator o are o societate comercială profesională.

Art. 6. - (1) Societățile comerciale profesionale de administrare judiciară și/sau de lichidare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca unic obiect de activitate desfășurarea activității de reorganizare și/sau lichidare, putând cuprinde și acordarea de consultanță economico-financiară;
b) majoritatea acționarilor sau asociaților să fie practicieni în reorganizare și lichidare și să dețină majoritatea capitalului social;
c) administratorii sau consiliul de administrație al societății comerciale profesionale să fie ales dintre acționarii sau asociații practicieni în reorganizare și lichidare;
d) acțiunile să fie nominative și orice alt asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală.

(2) Societatea comercială profesională poate angaja practicieni în reorganizare și lichidare în calitate de salariați. Societatea comercială profesională și angajații săi nu pot îndeplini activitățile specifice profesiei pentru clienți cu interese contrare.

Art. 7. - Practicienii în reorganizare și lichidare sunt obligați să păstreze secretul profesional cu privire la orice aspect al activității care le-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Art. 8. - (1) Calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte profesii, cu excepția celei de avocat, expert contabil ori contabil autorizat, chiar dacă aceștia sunt salarizați în interiorul profesiei lor, precum și a celei de auditor financiar.

(2) Aceeași persoană nu poate avea simultan ori succesiv, pentru aceeași societate comercială, calitatea de avocat, auditor financiar, expert contabil ori contabil autorizat și de administrator judiciar sau lichidator judiciar.

(3) Interdicția prevăzută la alin. (2) se aplică, de asemenea, asociaților, colaboratorilor și salariaților societății comerciale profesionale ce are calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar.

(4) Calitatea de administrator judiciar sau de lichidator este incompatibilă cu calitatea de funcționar public ori de angajat al unei instituții publice ori de interes public.

(5) În cazul cumulului calității de administrator judiciar sau de lichidator cu cea de avocat, auditor financiar sau expert contabil ori de contabil autorizat, modalitățile de exercitare a acestora sunt supuse regulilor prevăzute în legile și în statutele profesiilor respective.

(6) Exercitarea atribuțiilor specifice activității practicienilor în reorganizare și lichidare este compatibilă cu funcția de arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar și de sechestru convențional sau judiciar, în condițiile legii. Cu toate acestea, aceeași persoană nu poate exercita succesiv funcțiile de arbitru, mediator sau conciliator și, ulterior, pe cea de lichidator decât după trecerea unei perioade de minimum un an, în cauzele privind aceeași societate comercială.

(7) Practicianul în reorganizare și lichidare, desemnat ca expert judiciar, nu va putea fi numit administrator judiciar în cauzele privind aceeași societate comercială decât după trecerea unei perioade de minimum 2 ani.

(8) Practicienii în reorganizare și lichidare care se încadrează în una dintre cauzele de incompatibilitate prevăzute la alin. (1)-(4) vor fi înscriși în secțiunea a V-a a Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (2).

(9) La data încetării stării de incompatibilitate Comitetul național de conducere al Uniunii va dispune, la cererea persoanei în cauză, radierea acesteia din lista cuprinzând persoanele incompatibile.

Art. 9. - (1) Dobândirea calității de practician în reorganizare și lichidare se face pe bază de examen.

(2) Regulile de desfășurare a examenului vor fi cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare.

Art. 10. - Se poate prezenta la examenul prevăzut la art. 9 persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are capacitate de exercițiu deplină;
b) întrunește condițiile prevăzute la art. 4 lit. a);
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestionare și de administrare a societăților comerciale.

Art. 11. - Practicienii în reorganizare și lichidare, persoane fizice sau juridice, garantează răspunderea profesională privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare.

Art. 12. - (1) Practicienii în reorganizare și lichidare primesc pentru activitatea depusă onorariile stabilite în condițiile legii.

(2) Obligația calculării și vărsării, în condițiile legii, a impozitului aferent sumelor plătite drept onorarii revine practicienilor în reorganizare și lichidare.

Art. 13. - Practicienii în reorganizare și lichidare răspund, în desfășurarea activității lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

Art. 14. - (1) Sancțiunile disciplinare care se aplică practicienilor în reorganizare și lichidare, în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele:

a) avertisment scris;
b) suspendarea calității de practician în reorganizare și lichidare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an;
c) sancțiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare și al căror cuantum se va stabili și se va actualiza periodic prin hotărâre a Congresului Uniunii;
d) excluderea definitivă din Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare, însoțită de pierderea calității de practician în reorganizare și lichidare.

(2) Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea Uniunii Naționale a
Practicienilor în Reorganizare și Lichidare

Art. 15. - Se înființează Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare (U.N.P.R.L.), denumită în continuare Uniunea, persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în reorganizare și lichidare, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță, având sediul în municipiul București.

Art. 16. - (1) Uniunea își constituie filiale cu personalitate juridică în reședințele de județ și în municipiul București, cu un număr de minimum 10 membri.

(2) Membrii Uniunii, care își desfășoară activitatea în județele în care nu poate fi constituită o filială, vor fi arondați unei filiale învecinate prin hotărâre a Comitetului național de conducere al Uniunii.

Art. 17. - Uniunea are următoarele atribuții:

a) organizează examenele pentru dobândirea calității de practician în reorganizare și lichidare, conform regulamentului elaborat în condițiile art. 9 alin. (2);
b) organizează evidența practicienilor în reorganizare și lichidare și a societăților comerciale profesionale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Uniunii;
c) asigură buna desfășurare a activității practicienilor în reorganizare și lichidare;
d) sprijină formarea și perfecționarea profesională a practicienilor în reorganizare și lichidare;
e) apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organismele specializate, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
f) colaborează cu asociații profesionale din țară și din străinătate;
g) elaborează și publică norme privind activitatea și conduita etică a practicienilor în reorganizare și lichidare, precum și ghiduri profesionale în domeniul reorganizării și lichidării;
h) editează publicații de specialitate;
i) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulament.

Art. 18. - (1) Activitatea de reorganizare și lichidare poate fi desfășurată numai de persoanele care au calitatea de practician în reorganizare și lichidare, dobândită în condițiile prezentei ordonanțe, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii și dovedesc aceasta cu legitimația de membru, vizată anual. Tabloul Uniunii se publică în Monitorul Oficial al României. În Tabloul Uniunii sunt înscriși toți membrii, persoane fizice, precum și societățile comerciale profesionale de profil, grupate în funcție de criteriul teritorial.

(2) Tabloul Uniunii va fi împărțit astfel:

Secțiunea I: Persoane fizice române - date de identificare;

Secțiunea a II-a: Persoane juridice române - date de identificare;
Secțiunea a III-a: Persoane fizice străine - date de identificare;
Secțiunea a IV-a: Persoane juridice străine - date de identificare;
Secțiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare;
Secțiunea a VI-a: Sancțiuni;
Secțiunea a VII-a: Radieri.

(3) Informațiile și datele care se înscriu în Tabloul Uniunii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii.

(4) Înscrierea în Tabloul Uniunii se face după achitarea taxei de înscriere.

Art. 19. - (1) Înscrierea în Tabloul Uniunii a practicienilor în reorganizare și lichidare se face, la cerere, de către filialele județene și a municipiului București, dacă cei în cauză fac dovada că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4.

(2) Contestația împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Uniunii se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării și se soluționează de Comitetul național de conducere al Uniunii în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Deciziile Comitetului național de conducere al Uniunii sunt definitive și pot fi atacate la instanțele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

(3) După înscrierea în Tabloul Uniunii practicienii în reorganizare și lichidare depun jurământ scris.

(4) Jurământul are următoarea formulare:

"Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să respect prevederile Regulamentului Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare, să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de administrator judiciar/lichidator."

Art. 20. - (1) Membrii Uniunii au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata nejustificată a acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Uniunii.

(2) De asemenea, sunt radiați din evidență practicienii în reorganizare și lichidare care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 10 lit. c) ori au săvârșit abateri grave de altă natură, prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii.

Art. 21. - Societățile comerciale profesionale de practicieni în reorganizare și/sau lichidare, membre ale Uniunii, au obligația să comunice filialelor acesteia toate schimbările intervenite în componența asociaților, acționarilor sau angajaților lor care au această calitate.

Art. 22. - Persoanele juridice străine, precum și persoanele fizice străine, care nu au domiciliul în România, pot activa în calitate de practician în reorganizare și lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările în care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale încheiate în acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective.

Art. 23. - (1) Organele de conducere ale Uniunii sunt Congresul Uniunii, președintele Uniunii și Comitetul național de conducere al Uniunii.

(2) În cazul filialelor Uniunii organele de conducere sunt adunarea generală și comitetul de conducere.

Art. 24. - Activitatea Uniunii și a filialelor sale este controlată de către cenzori aleși de Congresul Uniunii, respectiv de către adunările generale.

Art. 25. - (1) Congresul inaugural al Uniunii va adopta Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justiției.

(2) Orice modificare și/sau completare a regulamentului se face de către Congresul Uniunii, numai în limita reglementărilor legale și în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 26. - (1) Congresul Uniunii se constituie din membrii Comitetului național de conducere, membrii comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, ai consiliilor de disciplină, precum și din câte un reprezentant la 10 membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală.

(2) Congresul Uniunii și adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an și ori de câte ori se consideră necesar, la convocarea președintelui Comitetului național de conducere, respectiv a comitetului de conducere al filialei, a 10% din numărul membrilor săi sau a trei cincimi din numărul membrilor Consiliului superior de disciplină, respectiv a două treimi din numărul membrilor consiliului de disciplină.

(3) Congresul Uniunii este legal constituit în prezența majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, este convocat un nou congres în termen de cel mult 45 de zile. Acesta este legal constituit în prezența a minimum 40% din numărul membrilor și reprezentanților prevăzuți la alin. (1).

Art. 27. - (1) Congresul Uniunii are următoarele atribuții:

a) stabilește coordonatele de bază pentru asigurarea bunei desfășurări a activității practicienilor în reorganizare și lichidare;
b) adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii, precum și modificările și completările acestuia;
c) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil ale Uniunii;
d) aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Uniunii și a filialelor acesteia, precum și pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege și revocă președintele Uniunii, membrii Comitetului național de conducere a Uniunii și ai comisiei de cenzori a acesteia;
f) examinează activitatea desfășurată de Comitetul național de conducere și de comitetele de conducere ale filialelor Uniunii și dispune măsurile necesare;
g) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Comitetului național de conducere și ai comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, în conformitate cu dispozițiile art. 14, la propunerea Consiliului superior de disciplină. Hotărârile Congresului Uniunii sunt definitive. Contestațiile împotriva sancțiunilor hotărâte de Congresul Uniunii pot fi formulate în termen de 30 de zile de la data comunicării oficiale, în scris, a hotărârii și se judecă de instanțele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispozițiilor Legii nr. 29/1990;
h) aprobă planurile anuale de activitate ale Comitetului național de conducere și ale comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii;
i) alege și revocă membrii Consiliului superior de disciplină;
j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de regulament.

(2) Congresul Uniunii poate decide organizarea casei de asigurări pentru răspundere profesională a membrilor Uniunii și a casei de asigurări sociale a Uniunii, care dobândesc personalitate juridică la data constituirii lor, în condițiile legii și ale regulamentului.

Art. 28. - Comitetul național de conducere este format din 11 membri titulari, din care un președinte, 3 vicepreședinți și 5 membri supleanți, și are următoarele atribuții:

a) organizează în mod unitar, la nivel național, examenele de dobândire a calității de practician în reorganizare și lichidare;
b) întocmește documentarea profesională și asigură consultarea și informarea curentă a membrilor Uniunii; organizează întâlniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toți membrii Uniunii, în special pentru cei recent intrați în corpul profesional; organizează, la cerere, cursuri de pregătire pentru candidații la intrarea în Uniune;
c) apără interesele membrilor Uniunii în fața organelor administrației publice, în fața instanțelor judecătorești, a oricăror alte instituții și persoane juridice, precum și în fața persoanelor fizice; în acest scop, are calitatea și dreptul de a interveni în orice litigiu în care sunt puse în discuție interesele Uniunii;
d) veghează la respectarea de către membrii Uniunii a prevederilor prezentei ordonanțe și ale regulamentului Uniunii, a eticii și demnității profesionale, a drepturilor persoanelor fizice și juridice;
e) organizează activități sociale și culturale pentru membrii Uniunii și le acordă acestora asistență, inclusiv financiară, în caz de nevoie;
f) veghează la armonia și la colaborarea dintre membrii Uniunii și ia măsuri pentru împiedicarea concurenței neloiale între ei;
g) intervine pentru a concilia și, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;
h) verifică, prin membrii săi sau prin alți membri ai Uniunii, delegați în acest scop, activitatea profesională; nu vor putea face obiectul verificării raporturile cu clientul, inclusiv cele privitoare la onorariu;
i) face propuneri de modificare a prezentei ordonanțe și le transmite Ministerului Justiției sau altor persoane ori instituții care au drept de inițiativă legislativă;
j) reprezintă Uniunea în Parlament, în fața comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutării proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonanțe, precum și a legilor care reglementează aspectele fiscale ale desfășurării activității; asigură apariția și difuzarea organului de presă al Uniunii;
l) convoacă Congresul Uniunii în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate; prevederea se aplică și comitetelor de conducere ale filialelor;
m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau de regulament.

Art. 29. - (1) Președintele Uniunii este și președintele Comitetului național de conducere și este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.

(2) Membrii titulari și membrii supleanți ai Comitetului național de conducere al Uniunii sunt aleși prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani.

(3) Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.

(4) Prevederile alin. (2) și (3), referitoare la alegeri, sunt aplicabile în mod corespunzător și comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii.

(5) Președintele Uniunii reprezintă Uniunea în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate. Acesta poate delega atribuțiile de reprezentare unui alt membru al Comitetului național de conducere al Uniunii.

(6) Sub rezerva dispozițiilor art. 28 lit. l), în cazul scăderii numărului de membri ai Comitetului național de conducere al Uniunii și ai comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, acestea vor funcționa cu numărul de membri rămași, până la proximul congres al Uniunii, respectiv până la proxima adunare generală a filialei.

Art. 30. - (1) Pe lângă Comitetul național de conducere al Uniunii funcționează Consiliul superior de disciplină, compus din 5 membri titulari - președintele și 4 membri și 3 membri supleanți, desemnați de Congresul Uniunii pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în reorganizare și lichidare aflați în evidența Uniunii, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.

(2) Consiliul superior de disciplină aplică sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 14 și soluționează contestațiile la hotărârile disciplinare pronunțate de consiliile de disciplină ale filialelor. Deciziile de soluționare a contestațiilor la hotărârile disciplinare pronunțate de consiliile de disciplină ale filialelor pot fi atacate în termen de 30 de zile de la data comunicării oficiale, în scris, a hotărârii și se judecă de instanțele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispozițiilor Legii nr. 29/1990.

(3) Contestațiile împotriva sancțiunilor aplicate de Consiliul superior de disciplină se depun la Comitetul național de conducere al Uniunii, care se pronunță prin decizie. În acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 19 alin. (2).

Art. 31. - (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membri practicieni în reorganizare și lichidare, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal, stabilit în județul respectiv sau în municipiul București, după caz.

(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezența majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenți.

(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, este convocată o nouă adunare generală în termen de cel mult 30 de zile. Aceasta este legal constituită în prezența a minimum 40% din numărul membrilor prevăzuți la alin. (1).

(4) Filiala dobândește personalitate juridică la data constituirii sale în mod legal.

Art. 32. - Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții:

a) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al filialei și execuția acestuia;
b) asigură buna desfășurare a activității profesionale pe plan local;
c) alege și revocă membrii comitetului de conducere și ai comisiei de cenzori a filialei;
d) propune, dintre membrii săi, candidați pentru Comitetul național de conducere al Uniunii;
e) examinează activitatea desfășurată de comitetul de conducere al filialei și de consiliul de disciplină care funcționează pe lângă acesta și hotărăște.

Art. 33. - (1) Pe lângă comitetul de conducere al filialei funcționează un consiliu de disciplină, compus din 3 membri titulari - președintele și 2 membri - și 3 membri supleanți, desemnați de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii practicieni în reorganizare și lichidare, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.

(2) Consiliul de disciplină al filialei aplică sancțiunile prevăzute la art. 14.

Art. 34. - (1) Uniunea și filialele sale își acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calității de practician în reorganizare și lichidare;
b) taxa de înscriere în evidența Uniunii;
c) contribuțiile membrilor, stabilite pe tranșe de venituri, precum și cotizațiile acestora;
d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;
e) donații, sponsorizări și alte bunuri, dobândite în condițiile legii;
f) alte venituri din activitatea Uniunii și a filialelor sale, stabilite prin regulament.

(2) O parte din veniturile realizate de filiale se varsă la Uniune, potrivit normelor stabilite în regulament.

(3) Taxele de înscriere în evidență, cotizația și contribuțiile pe tranșe de venituri se stabilesc anual de către Congresul Uniunii.

CAPITOLUL III
Asigurarea profesională și socială

Art. 35. - (1) Fiecare membru al Uniunii este obligat să se asigure profesional, în cadrul casei de asigurări a Uniunii sau la o altă societate de asigurări, într-un termen de 30 de zile de la admiterea în Uniune. În caz de neconformare, membrului respectiv i se va da un termen de grație de 30 de zile de către comitetul de conducere al filialei.

(2) Nerespectarea obligației de asigurare de răspundere profesională în acest termen duce la pierderea calității de membru al Uniunii.

(3) Calitatea de membru al Uniunii se suspendă în cazul neplății primei de asigurare. Suspendarea încetează numai după plata întregii sume restante.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 36. - (1) Congresul inaugural al Uniunii va fi organizat de Asociația Practicienilor în Reorganizare și Lichidare din România (A.P.R.L.R.) în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României. La acest congres vor putea participa membrii A.P.R.L.R. și persoanele prevăzute la art. 37, care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță pentru dobândirea calității de practician în reorganizare și lichidare.

(2) Consiliul de administrație al A.P.R.L.R. va convoca congresul în termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe. De asemenea, acesta va conduce congresul și va verifica îndeplinirea condițiilor de participare.

(3) La data desfășurării congresului, A.P.R.L.R. va hotărî cu privire la patrimoniul său.

Art. 37. - (1) Membrii A.P.R.L.R. care îndeplinesc condițiile stabilite la lit. a)-c) ale art. 10 sunt scutiți de susținerea examenului prevăzut la art. 9.

(2) Sunt, de asemenea, scutite de examen, în condițiile prevăzute la alin. (1), persoanele fizice care au desfășurat activități de reorganizare sau lichidare, în calitate de administrator judiciar sau lichidator, și care vor depune cerere de primire în Uniune în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Persoanele juridice care au desfășurat activități de reorganizare sau lichidare până la data publicării prezentei ordonanțe își vor putea păstra calitatea de membru al Uniunii, dacă se vor conforma condițiilor impuse de art. 6 alin. (1) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 40. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

București, 30 august 1999.
Nr. 79.


Luni, 20 mai 2024, 23:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.