LEGE nr.36 din 8 martie 1999
a bugetului de stat pe anul 1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 97/8 mar. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1
Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului și repartizarea acestora în vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare economica și socială a tarii, precum și pentru functionarea autoritatilor publice.

ART. 2
(1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 1999 a fost realizata în concordanta cu proiectia indicatorilor macroeconomici.
(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 1999, detaliata, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe actiuni, este prevazuta în anexa nr. 1.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1999, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prevazuta în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute în anexa nr. 3*).
(4) Bugetul de stat pe anul 1999 se stabileste la venituri în suma de 86.884,4 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 93.384,4 miliarde lei, cu un deficit de 6.500,0 miliarde lei.
(5) Sinteza cheltuielilor de capital efectuate de ordonatorii principali de credite inclusiv din fondurile speciale, defalcate pe judete, este prevazuta în anexele corespunzatoare.
-----------
*) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

CAPITOLUL 2
Regimul veniturilor bugetare

ART. 3
Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor și veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice și fizice.

ART. 4
Incasarea impozitelor, taxelor, contributiilor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale și ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1999, de orice natura și provenienta, se efectueaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozitiilor prezentei legi.

ART. 5
(1) Impozitele, taxele și celelalte venituri, precum și actele normative care le reglementeaza, în baza carora se fac incasari în anul 1999 la bugetul de stat și la bugetele locale, dupa caz, sunt prevazute în anexa nr. 4.
(2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea și incasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescriptie, se efectueaza, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la datele operatiunilor supuse controlului.

ART. 6
(1) De la data publicarii în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, pentru anul 1999, la calculul profitului impozabil nu se aplica reducerea cu 50% a impozitului pe profit, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor incasate în valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie și din prestari de servicii internaționale, în volumul total al veniturilor.
(2) De la data publicarii în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, facilitatile fiscale prevazute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata și modificata prin Legea nr. 241/1998, nu se mai aplica.
(3) Prevederile referitoare la impozitul pe salarii din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 1999.

ART. 7
Veniturile bugetului de stat pe anul 1999 sunt în suma de 86.884,4 miliarde lei și se prezinta astfel:

                      - miliarde lei -


  VENITURI - TOTAL,             86.884,4
  din care:
   Venituri curente,            82.114,3
   din acestea:
   a) venituri fiscale:           78.287,5
     - impozite directe,          22.061,4
      din care:
      - impozitul pe profit        11.245,0
      - impozitul pe salarii        8.272,6
     - impozite indirecte,         56.226,1
      din care:
      - taxa pe valoarea adaugata     28.016,0
      - taxe vamale            9.077,0
      - accize și impozit pe circulatie  17.613,0
   b) venituri nefiscale           3.826,8
   Venituri din capital           3.585,0
   Incasari din rambursarea imprumuturilor  1.185,1

CAPITOLUL 3
Regimul și destinatiile cheltuielilor prevazute în bugetul de stat

ART. 8
Cheltuielile prevazute în bugetul de stat pe anul 1999 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face în conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

ART. 9
(1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numarul de posturi, salariile de baza, indemnizatiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 1999.
(2) Ministerul Finantelor este autorizat sa efectueze deschideri de credite lunare pentru cheltuielile de personal ale Ministerului Educatiei Nationale, corespunzator aplicarii legislatiei din invatamant, în limita alocatiilor bugetare anuale.
(3) In anul 1999, drepturile salariale ale personalului din institutiile publice nu se indexeaza în raport cu cresterea prognozata a preturilor de consum.

ART. 10
Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute în bugetul de stat pe anul 1999, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu exceptia virarilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

ART. 11
In vederea incadrarii în nivelul deficitului și asigurarii cheltuielilor cu dobanzile aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta lege, Ministerul Finantelor poate propune Guvernului limitarea deschiderii de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzator veniturilor incasate.

ART. 12
Veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat și cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile și cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum și intrarile de credite externe sunt prevazute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

ART. 13
In structura economica, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1999 se prezinta astfel:

                        - miliarde lei -

  CHELTUIELI - TOTAL,               93.384,4
  din care:
   1. Cheltuieli curente,            84.633,3
     din acestea:
     a) cheltuieli de personal         19.140,1
     b) cheltuieli materiale și servicii     6.901,5
     c) subventii                3.683,3
     d) prime acordate producatorilor agricoli   80,9
     e) transferuri               27.147,4
     f) dobanzi aferente datoriei publice și
      alte cheltuieli             23.948,0
     g) sume prevazute în pozitii globale
      ca rezerve,               3.732,1
      din care:
      - Fondul la dispozitia Guvernului,
       constituit din varsaminte din
       privatizare              3.560,0
   2. Cheltuieli de capital            3.497,9
   3. Imprumuturi acordate             730,9
   4. Rambursari de credite, plati de dobanzi
     și comisioane la credite,          4.522,3
     din acestea:
     a) rambursari de credite externe      3.052,9
     b) plati de dobanzi și comisioane
      la credite externe            1.412,1
     c) rambursari de credite interne        33,2
     d) plati de dobanzi și comisioane
      la credite interne             24,1

ART. 14
(1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 3.661,3 miliarde lei, din care: 2.581,8 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 593,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 18,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 159,3 miliarde lei transferuri, 251,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 56,3 miliarde lei rambursari de credite și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt în suma de 337,7 miliarde lei pentru Camera Deputaților, 151,1 miliarde lei pentru Senat, 36,4 miliarde lei pentru Presedintia României, 8,8 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 118,8 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 1.269,1 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 9,7 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 6,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 3,7 miliarde lei pentru Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, 7,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 1.712,0 miliarde lei pentru autoritatea publica centrala, din care: 216,2 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului și 1.495,8 miliarde lei pentru ministere și celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
(3) Presedintia României poate sa deconteze, în limitele prevazute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii și reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Presedintiei României și care il insotesc pe Presedintele României în vizitele pe care le efectueaza în strainatate, de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", articolul "Alte cheltuieli". Presedintia României poate solicita institutiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Presedintele României, care se deplaseaza în strainatate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.
(4) Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi retinute integral de catre aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente actiunilor și activitatilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea și raportarea veniturilor și cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la sfarsitul anului se vor reporta în anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Achizitiile de bunuri destinate desfacerii în unitatile de alimentatie ale Camerei Deputaților, realizate din fondurile extrabugetare, nu sunt supuse regimului achizitiilor publice. Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea incasarilor în lei sau în valuta și pentru alte destinatii, în conditiile legii.
(5) Cheltuielile de intretinere și reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitarii mandatului de catre deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaților la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".
(6) Cheltuielile pentru exploatarea, intretinerea și dotarea Clubului Parlamentarilor Români se suporta din bugetul Camerei Deputaților.
(7) In bugetul Ministerului Justitiei se cuprind veniturile din taxele judiciare de timbru pentru activitatea instantelor, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, precum și din impozitul pe onorariile avocatilor și ale notarilor publici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, care se vor utiliza pentru cheltuielile materiale și servicii și pentru cheltuielile de capital de la capitolul 51.01 "Autoritati publice". Cheltuielile de personal de la acelasi capitol vor fi suportate din alocatiile de la bugetul de stat, în completarea veniturilor realizate potrivit Legii nr. 146/1997.
(8) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale și servicii și al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justitiei, mentionate la alin. (7), au fost avute în vedere și sumele ramase neutilizate din anii precedenti din taxele judiciare de timbru realizate potrivit Legii nr. 146/1997.
(9) Ministerul Justitiei va repartiza Curtii Supreme de Justitie și Ministerului Public o parte din veniturile incasate din taxele judiciare de timbru, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, precum și din impozitul pe onorariile avocatilor și ale notarilor publici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1998, pe masura incasarii acestor venituri.
(10) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare incasate în valuta pentru serviciile prestate în strainatate de catre misiunile diplomatice și oficiile consulare, care se retin de catre aceasta institutie, potrivit Ordonanței Guvernului nr.33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare incasate în strainatate de catre reprezentantele diplomatice ale României, aprobata și modificata prin Legea nr. 33/1997, precum și cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prevazute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(11) In anul 1999, Ministerul Afacerilor Externe va asigura acoperirea cheltuielilor reprezentantelor diplomatice ale României din veniturile realizate potrivit alineatului precedent și numai în completarea acestora vor fi alocate sume de la bugetul de stat. Valuta convertibila aflata în sold la finele anului 1999 va fi virata la rezerva valutara a statului, pastrata la Banca Nationala a României, pana la data de 30 iunie 2000, în masura în care aceasta nu s-a utilizat pana la data respectiva, iar contravaloarea în lei a acesteia va fi virata la bugetul de stat.
(12) Din sumele incasate de catre personalul unitatilor Oficiului pentru Protectia Consumatorilor din amenzi aplicate conform legii o cota de 25% se va retine de acesta ca venituri extrabugetare, ce vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor materiale și de capital specifice, în conformitate cu normele privind finantele publice.
(13) In bugetul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, în baza Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata și modificata prin Legea nr. 11/1994 și republicată, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute fonduri la titlul "Transferuri" ce se repartizeaza de catre acesta asociatiilor pentru protectia consumatorilor, în vederea completarii fondurilor proprii pentru finantarea unor programe în domeniul protecției consumatorilor, editarea de materiale și organizarea de actiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media.
(14) In bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie și Inovare, la capitolul "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli de capital", este cuprinsa suma de 4.014,0 milioane lei, destinata finalizarii lucrarilor la imobilul achizitionat în anul 1998 pentru Asociatia de Standardizare din România, în baza art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare nationala în România, modificata prin Ordonanța Guvernului nr.44/1998.

ART. 15
(1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publica și siguranta nationala, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 14.289,8 miliarde lei, din care: 6.676,2 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 3.267,6 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 633,8 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 634,3 miliarde lei transferuri, 831,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.246,1 miliarde lei rambursari de credite și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru apărare nationala se stabilesc în suma de 7.854,2 miliarde lei, în care se cuprind și cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul actiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operatiuni de mentinere a pacii în curs de desfasurare, pentru participarea armatei romane în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea fortei de reactie rapida, precum și pentru alte actiuni, aprobate în conditiile legii.
(3) Cheltuielile pentru ordine publica și siguranta nationala sunt în suma de 6.435,6 miliarde lei.
(4) Veniturile în lei și în valuta, incasate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne și de celelalte componente ale fortelor armate din valorificarea în tara si/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum și din tarifele pentru diferitele prestari de servicii, vor fi retinute integral de catre acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finantarea cheltuielilor materiale și de capital, în conformitate cu normele privind finantele publice.
(5) Veniturile în valuta, incasate de Ministerul Apararii Nationale din operatiunile de mentinere a pacii și în sprijinul pacii, de participare la Parteneriatul pentru Pace și din valoarea uzurii tehnicii și a echipamentelor, primite de la O.N.U. din anul curent și din anii anteriori, valuta primita de la partenerii externi în cadrul activitatilor de asistenta bilaterala și pentru programele de realizare a interoperabilitatii cu N.A.T.O., precum și echivalentul în lei al valutei rambursate de O.N.U. pentru alte cheltuieli efectuate vor fi retinute integral de catre acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finantarea cheltuielilor materiale și de capital.
(6) Din sumele în lei incasate ca urmare a amenzilor aplicate de catre personalul unitatilor de politie, pompieri și jandarmi, precum și din confiscarile de sume în lei și în valuta sau de bunuri, potrivit legii, dupa recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea și valorificarea bunurilor confiscate, o cota de 25% revine Ministerului de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finantarea cheltuielilor materiale și de capital, în conformitate cu normele privind finantele publice.
(7) Veniturile realizate din paza militara organizata la agentii economici, potrivit legii, de catre Ministerul de Interne vor fi retinute ca venituri extrabugetare de catre acest minister și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente efectivelor de paza.
(8) Veniturile realizate de institutiile publice conform alin. (4)-(7) și retinute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum și cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prezentate în anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.

ART. 16
(1) Cheltuielile social-culturale, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 22.974,7 miliarde lei, din care: 8.590,6 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 1.961,6 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 754,0 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 10.302,8 miliarde lei transferuri, 733,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 632,7 miliarde lei rambursari de credite și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 10.654,3 miliarde lei pentru invatamant, 3.692,3 miliarde lei pentru sanatate, 1.480,5 miliarde lei pentru cultura, religie și actiuni privind activitatea sportiva și de tineret și 7.147,6 miliarde lei pentru asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare și indemnizatii.
(3) Ministerul Educatiei Nationale este autorizat sa efectueze plati în avans pentru realizarea manualelor scolare de pana la 70% din valoarea contractelor.
(4) Din sumele prevazute în bugetul Ministerului Educatiei Nationale se suporta și bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozitiilor legale.
(5) In bugetul Ministerului Muncii și Protectiei Sociale sunt cuprinse și fonduri pentru plata contributiilor care revin statului roman în baza acordurilor incheiate cu alte state pe linia acordarii de asistenta medicala.
(6) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza, în conditiile legii, suma de cel putin 187,0 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor prevazute la art. 22 din Ordonanța Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata și modificata prin Legea nr. 41/1995, cu modificarile ulterioare, care se efectueaza pentru bunurile din patrimoniul cultural national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala și locala, ale celor apartinand cultelor religioase, precum și pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosinta unor persoane fizice sau juridice, altele decat institutiile publice.
(7) Din sumele prevazute în bugetul Ministerului Culturii se finanteaza si:
a) activitatile de punere în valoare, cercetare, studii și de personal ale Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistentei Sighet", sub coordonarea Fundatiei "Academia Civica", potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes national;
b) achizitii de carti și abonamente la publicatii pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea sa, în conditiile legii, precum și a celor din subordinea autoritatilor administratiei publice locale;
c) achizitii de case memoriale, terenuri situate în situri istorice de importanta deosebita, precum și de bunuri culturale pentru institutii muzeale subordonate acestuia sau autoritatilor administratiei publice locale, potrivit bugetului Ministerului Culturii prevazut în anexa nr. 3/18.
(8) Transferurile prevazute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultura, religie și actiuni privind activitatea sportiva și de tineret" se vor aloca prin bugetul acestuia, astfel:
a) suma de 31,6 miliarde lei Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat în baza dispozitiilor Legii nr. 27/1996 a partidelor politice, prin acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de functionarea și dotarea sediilor centrale și a sediilor filialelor, de lucrarile de intretinere și reparatii curente ale acestora, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, actiuni culturale, stiintifice, simpozioane și alte asemenea manifestari organizate în tara, precum și pentru unele actiuni în strainatate;
b) suma de 2,9 miliarde lei pentru finantarea unor actiuni comune realizate de organizatiile ce apartin minoritatilor nationale sau initiate de catre Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pe baza de programe și proiecte;
c) suma de 0,8 miliarde lei Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru finantarea unor programe și proiecte în cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intolerantei";
d) suma de 10,0 miliarde lei Departamentului pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare, pentru sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni și a organizatiilor reprezentative ale acestora;
e) suma de 2,5 miliarde lei Departamentului Informatiilor Publice, pentru promovarea imaginii și a intereselor României peste hotare;
f) suma de 3,0 miliarde lei Departamentului Informatiilor Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific și social-cultural, prin institutii, asociatii și alte persoane juridice, pe baza de licitatie publica, inclusiv pentru sprijinirea editarii ziarelor "Adevarul Harghitei" și "Cuvantul Nou", care apar în judetul Harghita si, respectiv, Covasna.
(9) Modul de repartizare și de utilizare a sumelor destinate realizarii actiunilor prevazute la alineatul precedent se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului.
(10) In bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte sunt prevazute sume pentru sprijinirea cultelor religioase, inclusiv pentru construirea și repararea lacasurilor de cult.

ART. 17
(1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publica, locuinte, mediu și ape, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 2.256,8 miliarde lei, din care: 89,4 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 19,2 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.591,7 miliarde lei transferuri, 430,3 miliarde lei cheltuieli de capital și 126,2 miliarde lei rambursari de credite și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publica, locuinte, mediu și ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.807,3 miliarde lei pentru servicii și dezvoltare publica și locuinte și 449,5 miliarde lei pentru mediu și ape.
(3) In bugetul Ministerului Lucrarilor Publice și Amenajarii Teritoriului sunt cuprinse și sume pentru pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apa a satelor conform programului aprobat de Guvern.
(4) Din tarifele incasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, republicată, o cota de 50% se va retine de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosita la finantarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale și servicii, dotarilor și investitiilor specifice.
(5) Veniturile fondului de protecție a vanatului, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 103/1996 a fondului cinegetic și a protecției vanatului, se administreaza de catre Ministerul Apelor, Padurilor și Protectiei Mediului, ca venituri extrabugetare, și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor autoritatii publice centrale aferente activitatii cinegetice.
(6) Disponibilitatile inregistrate și neutilizate la finele anului 1999 în conditiile alin. (4) și (5) se reporteaza în anul urmator, pentru a fi utilizate cu aceleasi destinatii prevazute de lege.

ART. 18
(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc în suma de 14.997,2 miliarde lei, din care: 852,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 440,2 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 2.184,1 miliarde lei subventii, 80,9 miliarde lei prime, 8.784,1 miliarde lei transferuri, 1.196,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 1.401,1 miliarde lei rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora și 57,3 miliarde lei rambursari de credite interne și plati de dobanzi și comisioane aferente.
(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 2.078,4 miliarde lei pentru industrie, 4.892,0 miliarde lei pentru agricultura și silvicultura, 6.816,3 miliarde lei pentru transporturi și comunicatii și 1.210,5 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
(3) In cheltuielile pentru agricultura și silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii și Alimentatiei, se cuprind și cheltuielile pentru intretinerea efectivelor de cabaline, care sunt proprietatea publica a statului, patrimoniul genetic national, și pentru trecerea la herghelia de baza a cabalinelor necesare improspatarii acestuia.
(4) In anul 1999, gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile ulterioare, se va face în conditiile prevederilor legale și se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentatiei si, respectiv, de Ministerul Apelor, Padurilor și Protectiei Mediului.
(5) Cheltuielile aferente aplicarii Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificarile ulterioare, efectuate și nedecontate în anul 1998, se pot deconta din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Alimentatiei pe anul 1999 în limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie.
(6) In cadrul transferurilor prevazute la alin. (1) cheltuielile destinate stimularii producției de export și a exportului se stabilesc în suma de 363,0 miliarde lei, din care:
a) 253,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu și lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) și de bancile comerciale pentru productia de export și pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe și executarea de obiective în strainatate, precum și pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1998 și 1999, potrivit prevederilor legale;
b) 100,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului în conditiile Ordonanței Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995;
c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele și în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1999; eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a) și b).
(7) Pentru anul 1999, în bugetul de stat sunt cuprinse transferuri pentru Fondul National de Dezvoltare Regionala, în suma de 110,0 miliarde lei, și pentru Fondul National de Preaderare, în suma de 370,0 miliarde lei.
(8) Sumele de la bugetul de stat, prevazute la alin. (7) pentru Fondul National de Preaderare, se aloca, se utilizeaza și se deruleaza:
a) pentru cofinantarea asistentei financiare nerambursabile acordate de catre Comunitatea Europeana, în calitate de donator, prin Programul de asistenta PHARE al acesteia;
b) conform cadrului tehnic, juridic și administrativ prevazut pentru fondurile donatorului, prin Acordul-cadru dintre Comisia Comunitatilor Europene și Guvernul României, semnat la Bucuresti la 12 martie 1991, denumit în continuare acordul-cadru, și prin memorandumurile de finantare, memorandumurile de intelegere, precum și prin alte documente, incheiate sau convenite intre Comisia Europeana și Guvernul României, în baza acordului-cadru.
(9) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa repartizeze și sa introduca în bugetele ordonatorilor principali de credite modificarile determinate de utilizarea sumelor aferente Fondului National de Preaderare, prevazute la alin. (7).

ART. 19
(1) Cheltuielile pentru alte actiuni, ce se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 1.375,2 miliarde lei, din care: 349,4 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 619,4 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 92,9 miliarde lei subventii, 256,7 miliarde lei transferuri, 54,2 miliarde lei cheltuieli de capital și 2,6 miliarde lei plati de dobanzi și comisioane aferente creditelor externe.
(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 914,8 miliarde lei pentru cercetare stiintifica și 460,4 miliarde lei pentru alte actiuni.

ART. 20
(1) La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, în suma de 110,1 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni și sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat și în bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele locale, dupa caz;
b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, în suma de 50,0 miliarde lei, pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale și pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de catre Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, în functie de necesitatile asigurarii sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale;
c) Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova, în suma de 12,0 miliarde lei;
d) Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, în suma de 3.560,0 miliarde lei, pentru sustinerea programelor de restructurare și reforma, care au fost aprobate de catre Guvern în anii 1998 și 1999.
Sumele se vor aloca pentru sectoarele: industrie - 1.881,0 miliarde lei, agricultura și industrie alimentara - 500,0 miliarde lei, pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii - 300,0 miliarde lei, pe baza de programe și proiecte, recapitalizarea Bancii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) - 200,0 miliarde lei, iar diferenta de 679,0 miliarde lei pentru restructurarea sistemului bancar.
(2) Sumele ramase la data de 31 decembrie 1998 din varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului, consemnate la trezoreria statului, potrivit prevederilor art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, se utilizeaza în anul 1999 pe baza de hotarari ale Guvernului, aprobate în anul 1998.

ART. 21
Transferurile de la bugetul de stat catre alte bugete pentru anul 1999 se stabilesc în suma de 5.360,7 miliarde lei, din care: 450,0 miliarde lei catre bugetele locale, 4.068,1 miliarde lei catre bugetul asigurarilor sociale de stat, 842,6 miliarde lei catre bugetul Fondului de risc și accident.

ART. 22
In anul 1999, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi în suma de 730,9 miliarde lei, din care: 130,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale și acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existenta, 600,0 miliarde lei pentru creditarea producatorilor agricoli.

ART. 23
(1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, în functie de derularea procesului investitional și de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa aprobe, pana la data de 31 octombrie 1999, modificari în listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, inclusiv la investitiile privind proiectarea și executia consolidarilor și interventiilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale și calamitati naturale, cuprinse la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cu incadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv.
(2) Modificarea listelor de investitii, anexe la bugetele locale, în conditiile alineatului precedent, se aproba de catre fiecare consiliu local, judetean sau de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(3) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice, prevazute în Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se modifica pentru anul 1999 conform prevederilor din anexa nr. 18.

CAPITOLUL 4
Deficitul bugetar, datoria publica și imprumutul guvernamental

ART. 24
Deficitul bugetului de stat se stabileste insuma de 6.500,0 miliarde lei.

ART. 25
(1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc în suma de 23.948,0 miliarde lei, din care: 17.089,9 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 382,2 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 1.797,7 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garantiilor acordate de stat în conditiile legii, 4.062,8 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse și diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati și pentru ajustare structurala, 615,4 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.
(2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind și dobanzile aferente imprumuturilor interne pe termen scurt pe baza de titluri de stat, certificate de trezorerie și alte instrumente specifice, cele pentru finantarea deficitului bugetului de stat din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului, precum și cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tara (rating) prin agentiile specializate.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor ca, pentru plata datoriei României catre Polonia, decurgand din acordul guvernamental bilateral de clearing cu Polonia, sa stabileasca nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizarii drumului comunal "Cacica-Solonetu Nou", în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1997, aprobata prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Nationala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentand executarea lucrarilor.
(4) Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor resursele necesare reprezentand contributia partii romane în anul 1999 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu Nou", care se va realiza și cu sprijin financiar acordat de Polonia.
(5) Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea și refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori și din anul 1999, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an.
(6) In vederea asigurarii finantarii temporare a deficitului curent al bugetul de stat pe anul 1999 din disponibilitatile aflate în contul general al trezoreriei statului, imprumuturile de stat pentru finantarea și refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

ART. 26
(1) Contractarea de credite externe în numele și în contul statului se exercita de catre Guvern numai prin Ministerul Finantelor.
(2) Ministerele nu pot contracta credite externe în nume și în cont propriu decat cu garantia Ministerului Finantelor.

ART. 27
Convențiile de garantare și acordurile subsidiare de imprumut, incheiate intre Ministerul Finantelor și beneficiarii interni de credite externe acordate de organismele financiare internaționale, au valoare de titlu executoriu, fara a mai fi nevoie de indeplinirea altor formalitati legale.

CAPITOLUL 5
Dispozitii referitoare la regiile autonome, societatile și companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobata și modificata prin Legea nr. 51/1996, și la celelalte societati comerciale

ART. 28
(1) Regiile autonome, societatile și companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare și celelalte societati comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de pana la 1,5%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate în administrarea acestora potrivit legii, și anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum și pentru scolile pe care le au sub patronaj.
(2) In limita cotei prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume și pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la și de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate în gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, precum și pentru acoperirea unei parti din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile.
(3) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) și (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia socială, acordate de catre regiile autonome, societatile și companiile nationale subventionate de la bugetul de stat, se prevad în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit și aprobat de Guvern.
(4) Veniturile de natura celor prevazute la alin. (2), realizate de salariati, nu se supun impozitarii.
(5) Pentru regiile autonome, societatile și companiile nationale subventionate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclama și publicitate se aproba de catre Guvern, o data cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora, în limitele legii.

ART. 29
(1) Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale și ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobata și modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, vor fi fundamentate și intocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari alesi de fiecare minister, organ central ori local, în functie de specificul de activitate al agentului economic, astfel incat acesta sa asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii în conditii de eficienta a activitatilor proprii.
(2) Fondul de salarii prevazut în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale agentilor economici mentionati la alineatul precedent nu poate depasi o suma egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1998.
(3) La agentii economici prevazuti la alin. (1), care în cursul anului 1999 sunt supusi reorganizarii sau la care, prin aplicarea măsurilor de restructurare, intervin modificari ale numarului de personal fata de cel realizat în trimestrul IV 1998, fondul de salarii pe anul 1999 se va determina pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1998, recalculat în functie de numarul mediu al personalului, rezultat în urma aplicarii măsurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu cresterea productivitatii muncii.

ART. 30
(1) Dividendele nete realizate în anul 1998, conform legii, de societatile și companiile nationale și de celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome, care nu au transmis capitalul social catre Fondul Proprietatii de Stat pana la data de 31 decembrie 1998, se vor face venit la bugetul de stat la capitolul "Varsaminte din profitul net al regiilor autonome".
(2) Sumele se vireaza la bugetul de stat la termenul prevazut pentru depunerea bilanturilor contabile anuale, potrivit reglementarilor legale în vigoare.

ART. 31
(1) Regiile autonome, societatile și companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene și de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni, precum și instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor.

CAPITOLUL 6
Dispozitii referitoare la bugetele locale

ART. 32
(1) Din impozitul pe salarii incasat la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentand 1.001,4 miliarde lei, din care: 110,8 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judetelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase și municipii de catre consiliul judetean, prin hotarare, dupa consultarea primarilor și cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice și controlului financiar de stat respective.
(2) Pentru anul 1999, incepand cu luna urmatoare lunii în care prezenta lege se publica în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, din impozitul pe salarii datorat bugetului de stat unitatea platitoare vireaza la data platii salariului o cota de 50% la bugetul de stat, 35% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale în a caror raza isi desfasoara activitatea și 15% la bugetul judetului respectiv.
(3) Criteriile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unitati administrativ-teritoriale sunt prevazute în anexa nr. 6.
(4) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unitati administrativ-teritoriale, consiliile judetene vor aloca cu prioritate sumele necesare echilibrarii bugetelor locale ale localitatilor care incaseaza venituri insuficiente din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata prin prezenta lege, în vederea asigurarii finantarii activitatii acestora.
(5) In anul 1999 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, în suma de 450,0 miliarde lei.
(6) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete și pe municipiul Bucuresti pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internaționale.

ART. 33
Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor și judetelor pe anul 1999 sunt cuprinse în anexa nr. 7.

ART. 34
(1) Cheltuielile aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, cu exceptia cheltuielilor de personal, a celor pentru manualele și bursele pentru elevii din Republica Moldova, sumelor forfetare care se platesc pentru transportul elevilor, a cheltuielilor pentru realizarea proiectului de reabilitare a scolilor, cofinantat de Guvernul României, Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare și Fondul de dezvoltare socială al Consiliului Europei, și a cheltuielilor totale aferente invatamantului special, cheltuielile materiale și cele privind prestarile de servicii, cu exceptia celor pentru medicamente și materiale sanitare, aferente creselor, a celor pentru drepturile donatorilor onorifici de sange ce se acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sange, utilizarea terapeutica a sangelui uman și organizarea transfuzionala în România, precum și alte cheltuieli care se suporta în conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare, se vor asigura din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale de care apartin. Contributiile pentru intretinerea copiilor în crese și gradinite, precum și pentru intretinerea persoanelor asistate în institutiile de asistenta socială, suportate de catre sustinatorii legali ai acestora sau de beneficiari, sunt cele stabilite în baza hotararilor Guvernului.
(2) Din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale se finanteaza și cheltuielile aferente unitatilor de combatere a daunatorilor și bolilor în sectorul vegetal, punctelor de insamantari artificiale și circumscriptiilor sanitar-veterinare, cu exceptia actiunilor de interes national, prevazute de lege.
(3) Pentru asigurarea protecției sociale a populatiei și a functionalitatii serviciilor de furnizare-distributie a energiei termice și de transport urban, în comun, de calatori, în anul 1999 consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, în temeiul atributiilor lor privind contributia la realizarea măsurilor de protecție socială, pot aproba acordarea de subventii din bugetele locale, vizand:
a) energia termica livrata populatiei, la care, prin cumularea pretului cu ridicata al producatorilor cu tariful de distributie, avizate de Oficiul Concurentei, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998, se depaseste nivelul maxim al pretului de livrare stabilit pentru populatie;
b) mentinerea functionalitatii serviciilor de transport urban, în comun, de calatori și acoperirea financiara a gratuitatilor și a facilitatilor acordate, potrivit legii sau prin hotarari ale consiliilor locale, unor categorii de persoane.
(4) Categoriile de institutii publice și de actiuni din domeniile invatamantului preuniversitar, sanatatii, asistentei sociale și agriculturii, ale caror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale, sunt cuprinse în anexa nr. 8.
(5) Consiliile locale vor aproba, cu prioritate, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de invatamant stabilite de prezenta lege.
(6) Pentru finantarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apa a satelor, consiliile locale vor aproba, în functie de necesitati, cheltuieli cu aceasta destinatie.

ART. 35
Incasarile din restituirea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru infiintarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea și functionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judetean și al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, scop în care organele financiare ale consiliilor respective vor urmari incasarea acestor sume, potrivit conventiilor incheiate cu corpurile gardienilor publici, pana la data de 31 decembrie 1999.

ART. 36
Regiile autonome de interes local care în anul 1999 se transforma, în conditiile legii, în societati comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit și varsaminte din profitul net aferent perioadei în care au functionat ca regii autonome și impozit pe profit aferent perioadei în care functioneaza ca societati comerciale de interes local.

ART. 37
In termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul celor repartizate potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din prezenta lege vor restitui sumele respective la bugetul de stat.

CAPITOLUL 7
Bugetele fondurilor speciale

ART. 38
Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie în afara bugetului de stat, iar bugetele acestora se aproba prin prezenta lege.

ART. 39
(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru sanatate, pe anul 1999, constituit din sursele prevazute de Ordonanța Guvernului nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de 2%, sunt prevazute în anexa nr. 9.
(2) Veniturile incasate de unitatile sanitare din valorificarea unor bunuri aflate în dotare se fac venituri la bugetul Fondului special pentru sanatate.
(3) O cota de 25% din amenzile aplicate de persoanele imputernicite de catre Ministerul Sanatatii pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat în baza Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica se face venit la bugetul Fondului special de sanatate.

ART. 40
Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate, pe anul 1999, constituit în baza Legii nr. 145/1997, sunt prevazute în anexa nr. 10.

ART. 41
Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului de risc și accident, pe anul 1999, stabilite în baza Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile ulterioare, și a Legii nr. 57/1992, sunt prevazute în anexa nr. 11.

ART. 42
Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unitati vamale, pe anul 1999, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, precum și a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaționale, sunt prevazute în anexa nr. 12.

ART. 43
Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1999, stabilite în baza Ordonanței Guvernului nr.29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 13.

ART. 44
(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 1999, constituit în baza Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute în anexa nr. 14.
(2) In anul 1999 Fondul special al drumurilor publice se poate utiliza și pentru acoperirea contributiei în lei a Guvernului României la cofinantarea lucrarilor și obiectivelor cuprinse în acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din România", avand garantia statului, cu organismele financiare internaționale, precum și pentru asigurarea serviciului datoriei externe aferente acestor acorduri de imprumut.

ART. 45
Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor, pe anul 1999, stabilite în baza Legii nr. 136/1995, sunt prevazute în anexa nr. 15.

ART. 46
Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, pe anul 1999, constituit în baza Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, modificata și completata prin Ordonanța Guvernului nr.43/1998, sunt prevazute în anexa nr. 16.

ART. 47
Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special al aviatiei civile, pe anul 1999, constituit în baza Ordonanței Guvernului nr.47/1998, sunt prevazute în anexa nr. 17.

ART. 48
Sumele datorate de catre agentii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de pana la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat, în conditiile legii. Regularizarea eventualelor sume varsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectueaza cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agentii economici.

ART. 49
(1) Deficitul bugetului asigurarilor sociale de stat, inregistrat la finele anului 1998, precum și eventualul deficit temporar din cursul anului 1999 se finanteaza în anul 1999 din imprumuturile purtatoare de dobanzi, contractate de Ministerul Muncii și Protectiei Sociale, pe baza de conventie incheiata cu Ministerul Finantelor.
(2) La finele anului 1999, din eventualele economii la transferurile din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat se poate acoperi și deficitul inregistrat la finele anului 1998 la bugetul respectiv.
(3) In bugetul de stat pe anul 1999 este cuprinsa și suma de 57,7 miliarde lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din anul 1997.

ART. 50
Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat în anul 1999 se aloca din bugetul de stat transferuri în suma de 4.068,1 miliarde lei, din care suma de 110,0 miliarde lei reprezinta dobanda datorata trezoreriei statului pentru sumele utilizate în anul 1998 din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat în anii 1997 și 1998.

CAPITOLUL 8
Responsabilitati în aplicarea legii

ART. 51
Guvernul raspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examineaza periodic situatia financiara pe economie, executia bugetara și stabileste măsuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz.

ART. 52
Guvernul poate aproba modificari în structura și intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în nivelul total al intrarilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, în functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.

ART. 53
(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar situatia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 1999, pentru care, în baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, actiunile și sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amanate, și de a propune Ministerului Finantelor anularea creditelor respective.
(2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).

ART. 54
Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1999, sa asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala, aferente derularii acordurilor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.

ART. 55
Ordonatorii de credite au obligatia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica și termica și de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

ART. 56
Institutiile publice finantate din fondurile publice, regiile autonome, societatile și companiile nationale subventionate sunt obligate sa faca achizitii publice din productia romaneasca, cu exceptia celor care nu se realizeaza în tara.

CAPITOLUL 9
Dispozitii finale

ART. 57
(1) Sumele destinate platii cotizatiilor și contributiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevazute în bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri". Contributia României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilita potrivit dispozitiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor.
(2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor și contributiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursarilor de credite externe, platilor de dobanzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, în cursul intregului an.

ART. 58
(1) Numarul maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de masa, eliberate de unitatile emitente în anul 1999, nu va putea depasi în trimestrul I 25.000 lunar, în trimestrul II 50.000 lunar, în trimestrul III 75.000 lunar, iar în trimestrul IV 100.000 lunar. In anul 1999 nu se vor elibera tichete de masa salariatilor din cadrul institutiilor publice.
(2) Unitatile emitente care vor primi autorizatie de functionare nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care inregistreaza pierderi sau plati restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

ART. 59
(1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum și obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei și hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie în bugetul de stat pe anul 1999. AN
(2) Din sumele prevazute în bugetul Ministerului Finantelor pentru despagubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura și fondurile necesare aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

ART. 60
(1) Ordonatorii principali și secundari de credite vor aproba și vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale și institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, la propunerea ministerelor și a altor organe centrale coordonatoare.
(3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instantelor, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, precum și cu cele provenind din impozitul incasat pe onorariile avocatilor și ale notarilor publici, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri și creditele bugetare aprobate Ministerului Justitiei. Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare în volumul și în structura bugetului de stat.

ART. 61
Cheltuielile efectuate în anul 1999 de la bugetul de stat pentru activitatile preluate în finantare de catre bugetele locale se vor regulariza pana la data de 30 aprilie 1999 cu bugetul de stat, pe baza conturilor de executie incheiate la data de 31 martie 1999, potrivit precizarilor elaborate de Ministerul Finantelor.

ART. 62
In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt cuprinse, dupa caz, și sumele reprezentand contributia Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finantare internaționala.

ART. 63
(1) Pentru proiectele finantate din credite externe contractate de statul roman de la organisme financiare internaționale, Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare, Banca Europeana pentru Investitii, Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei și altele, echivalentul în valuta imprumutului al partii în lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data incheierii acordurilor de imprumut intre România și organismele financiare respective și poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, pe propria raspundere a ordonatorilor principali de credite și a unitatilor beneficiare de imprumut extern.
(2) Cheltuielile suplimentare rezultate în conditiile alin. (1), precum și eventualele depasiri provenite din modificarea unor reglementari legale în domeniul impozitelor și taxelor aferente proiectelor pe parcursul derularii acestora se finanteaza din fonduri de la bugetul de stat, alocatii de la bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai imprumuturilor externe, dupa caz, pana la finalizarea proiectelor respective.

ART. 64
Din bugetul de venituri și cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999, aprobat în conditiile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr.66/1994, republicată, se suporta și cheltuielile pentru procurarea materialelor consumabile, necesare pentru functionarea bazei informatice, precum și a altor materiale specifice pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii trezoreriei statului.

ART. 65
Subventiile pe produse se dau în situatia în care companiile sau societatile nationale nu au datorii catre bugetul de stat. Daca au datorii catre bugetul de stat, subventiile se vireaza în contul acestor datorii.

ART. 66
Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept, precum și altor persoane imputernicite în acest scop.

ART. 67
(1) In cadrul controlului parlamentar asupra activitatii Guvernului, acesta va prezenta Parlamentului, pana la data de 30 septembrie 1999, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare pe primele sase luni ale anului și cu privire la măsurile ce se impun în continuare pentru imbunatatirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate.
(2) Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 1999, propuneri de rectificare a bugetului de stat și a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1999, ca urmare a schimbarilor intervenite în evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.

ART. 68
Anexele nr. 1-18 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 18 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION DIACONESCU

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN


ANEXA 1


BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999 - Sinteza - - mii lei - ------------------------------------------------------------------------------- Ca- S Tit- A pi- u lu/ l tol b A i c r n Program Intrari de a t e Denumire indicator 1999 credite TOTAL p i a externe i c t t o o l l ------------------------------------------------------------------------------- A B 1 2 3=1+2 ------------------------------------------------------------------------------- 0001 VENITURI 86.884.423.358 86.884.423.358 0002 I. VENITURI CURENTE 82.114.323.358 82.114.323.358 0003 A. VENITURI FISCALE 78.287.523.358 78.287.523.358 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 22.061.423.358 22.061.423.358 0101 IMPOZITUL PE PROFIT 11.245.000.000 11.245.000.000 0201 IMPOZITUL PE SALARII 8.272.600.000 8.272.600.000 01 Impozitul pe salarii - total - 9.274.000.000 9.274.000.000 02 Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad) -1.001.400.000 -1.001.400.000 0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 2.325.000.000 2.325.000.000 01 Impozit pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente 400.000.000 400.000.000 02 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor 20.000.000 20.000.000 03 Impozitul pe dividende de la societatile comerciale 843.000.000 843.000.000 04 Impozitul pe onorariul avocatilor și notarilor publici 40.000.000 40.000.000 30 Alte incasari din impozite directe 1.022.000.000 1.022.000.000 0901 CONTRIBUTII 218.823.358 218.823.358 04 Contributia pentru pensia suplimentara 218.823.358 218.823.358 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 56.226.100.000 56.226.100.000 1301 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 28.016.000.000 28.016.000.000 1401 ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE 17.613.000.000 17.613.000.000 01 Accize 15.904.000.000 15.904.000.000 02 Impozitul pe titeiul din productia interna și gazele naturale 1.709.000.000 1.709.000.000 1601 TAXE VAMALE 9.077.000.000 9.077.000.000 01 Taxe vamale de la persoane juridice 8.957.000.000 8.957.000.000 02 Taxe vamale și alte venituri incasate de la persoane fizice prin unitatile vamale 120.000.000 120.000.000 1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.520.100.000 1.520.100.000 02 Majorari și penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen 100.000 100.000 03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licente și autorizatii de functionare 60.000.000 60.000.000 04 Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 460.000.000 460.000.000 05 Taxe asupra tranzactiilor cu valori mobiliare 60.000.000 60.000.000 10 Taxe judiciare de timbru 350.000.000 350.000.000 11 Taxe de timbru pentru contestatiile și plangerile asupra sumelor constatate și aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor 20.000.000 20.000.000 12 Taxe de timbru pentru activitatea notariala 350.000.000 350.000.000 30 Alte incasari din impozite indirecte 220.000.000 220.000.000 1900 B. VENITURI NEFISCALE 3.826.800.000 3.826.800.000 2001 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 483.000.000 483.000.000 2101 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 378.800.000 378.800.000 01 Taxe de metrologie 300.000 300.000 03 Taxe pentru prestatiile și serviciile efectuate de capitaniile de port și pentru eliberarea autorizatiilor de transport cu autovehicule în trafic internațional de marfuri 21.000.000 21.000.000 04 Taxe consulare 220.000.000 220.000.000 05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat cele sanitare, de pe langa institutii 4.500.000 4.500.000 10 Taxe și alte venituri din protectia mediului 3.000.000 3.000.000 12 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice și activitatilor autofinantate 2.000.000 2.000.000 13 Varsaminte din veniturile institutiilor publice și activitatilor autofinantate 5.000.000 5.000.000 30 Alte venituri de la institutiile publice 123.000.000 123.000.000 2201 DIVERSE VENITURI 2.965.000.000 2.965.000.000 01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 17.000.000 17.000.000 03 Venituri din amenzi și alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350.000.000 350.000.000 04 Incasari din cota retinuta conform Codului penal 4.000.000 4.000.000 05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 300.000.000 300.000.000 07 Venituri din concesiuni 2.028.000.000 2.028.000.000 09 Incasarea dobanzilor aferente ratelor lunare din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 15.000.000 15.000.000 12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii 100.000.000 100.000.000 16 Venituri realizate din incasarea debitelor evidentiate în bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de productie 1.000.000 1.000.000 30 Incasari din alte surse 150.000.000 150.000.000 3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 3.585.000.000 3.585.000.000 3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 3.585.000.000 3.585.000.000 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 15.000.000 15.000.000 02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale nationale și de mobilizare 10.000.000 10.000.000 05 Varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului 3.560.000.000 3.560.000.000 4200 VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 1.185.100.000 1.185.100.000 4201 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 1.185.100.000 1.185.100.000 01 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale 1.000.000 1.000.000 05 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat 100.000 100.000 09 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre RENEL și ROMGAZ 1.100.000.000 1.100.000.000 10 Incasari din rambursarea imprumuturilor din Fondul de redresare financiara 84.000.000 84.000.000 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 93.384.423.358 6.591.286.996 99.975.710.354 01 CHELTUIELI CURENTE 84.633.300.085 3.422.639.000 88.055.939.085 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.140.059.791 22.452.900 19.162.512.691 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 6.901.540.652 134.945.100 7.036.485.752 34 SUBVENTII 3.683.285.660 28.870.000 3.712.155.660 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 1.464.715.860 28.870.000 1.493.585.860 35 02 Subventii pe produse și activitati 960.000.000 960.000.000 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif 1.258.569.800 1.258.569.800 36 PRIME 80.900.000 80.900.000 38 TRANSFERURI 27.147.399.937 3.236.371.000 30.383.770.937 39 Transferuri consolidabile 5.624.377.358 5.624.377.358 39 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe 450.000.000 450.000.000 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 4.068.050.839 4.068.050.839 39 08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului special de risc și accident 842.610.919 842.610.919 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 91.683.600 91.683.600 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 37.632.000 37.632.000 39 16 Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii 134.400.000 134.400.000 40 Transferuri neconsolidabile 21.523.022.579 3.236.371.000 24.759.393.579 40 01 Locuinte 935.700.000 935.700.000 40 02 Burse 391.271.075 391.271.075 40 03 Alocatii și alte ajutoare pentru copii 3.687.147.245 3.687.147.245 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane 2.858.043.090 2.858.043.090 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocatii și indemnizatii 24.981.909 24.981.909 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 224.618.672 224.618.672 40 13 Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare, subventionata potrivit dispozitiilor legale 15.000 15.000 40 15 Plati efectuate în cadrul programului de redistribuire a fortei de munca 532.200.000 532.200.000 40 16 Fondul de cercetare- dezvoltare 19.600.000 19.600.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovarii 25.100.000 25.100.000 40 18 Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din anul 1997 57.732.132 57.732.132 40 21 Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 110.000.000 110.000.000 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de conservare sau de inchidere a minelor 308.000.000 308.000.000 40 23 Protectie socială ce se acorda pentru unele activitati din sectorul minier 248.800.000 248.800.000 40 24 Cheltuieli pentru sustinerea transportului public feroviar de calatori 3.000.000.000 3.000.000.000 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare 370.000.000 370.000.000 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 17.400.000 45.100.000 62.500.000 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare 10.732.900 10.732.900 40 29 Despagubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 47.312.100 47.312.100 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 7.455.000 7.455.000 40 31 Confectionarea insemnului Ordinului "Steaua României" 4.900.000 4.900.000 40 32 Sprijinirea organizatiilor nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 34.485.300 34.485.300 40 33 Promovarea imaginii și intereselor romanesti peste hotare 2.523.600 2.523.600 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni și a organizatiilor reprezentative ale acestora 10.000.000 10.000.000 40 35 Finantarea partidelor politice 33.900.000 33.900.000 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific și social-cultural 2.988.000 2.988.000 40 37 Finantarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intolerantei 835.000 835.000 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistentei Sighet" 3.500.000 3.500.000 40 39 Comenzi de stat pentru carti și publicatii 9.939.123 9.939.123 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 14.518.400 14.518.400 40 41 Asociatii și fundatii 15.771.280 15.771.280 40 42 Alocatie de incredintare și plasament familial 42.926.400 42.926.400 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi 61.912.100 61.912.100 40 44 Programe pentru sanatate 870.878.300 870.878.300 40 45 Programe pentru tineret 19.667.500 19.667.500 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman 12.966.600 12.966.600 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 48 Meteorologie și hidrologie 40.500.000 40.500.000 40 49 Prevenirea și combaterea inundatiilor și ingheturilor 391.500 391.500 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita 15.300.000 15.300.000 40 51 Cooperare economica internaționala 105.200.000 105.200.000 40 52 Participare la programul energetic - SAVE II 1.200.000 1.200.000 40 53 Cupoane agricultori 2.200.000.000 2.200.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national 16.400.000 16.400.000 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 1.540.578.574 2.401.984.000 3.942.562.574 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie și navigatie 345.217.760 345.217.760 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului superior 1.515.400.000 1.515.400.000 40 58 Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studentilor 2.000.000 2.000.000 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 45.861.947 45.861.947 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate 597.795.897 597.795.897 40 61 Sustinerea cultelor 12.395.000 12.395.000 40 62 Stimularea exporturilor 363.000.000 363.000.000 40 63 Protectia copilului 15.180.000 66.513.000 81.693.000 40 80 Alte transferuri 674.381.175 722.774.000 1.397.155.175 49 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 23.948.000.000 23.948.000.000 60 REZERVE 3.732.114.045 3.732.114.045 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.497.927.872 3.168.647.996 6.666.575.868 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 730.944.946 730.944.946 80 02 Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale 130.000.000 130.000.000 80 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existenta 944.946 944.946 80 06 Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 600.000.000 600.000.000 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 4.522.250.455 4.522.250.455 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 4.464.956.455 4.464.956.455 85 01 Rambursari de credite externe 3.052.881.602 3.052.881.602 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 1.412.074.853 1.412.074.853 88 Rambursari de credite interne și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora 57.294.000 57.294.000 88 01 Rambursari de credite interne 33.200.000 33.200.000 88 02 Plati de dobanzi și comisioane 24.094.000 24.094.000 5100 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE 3.661.321.499 178.994.000 3.840.315.499 5101 Autoritati publice 3.661.321.499 178.994.000 3.840.315.499 01 CHELTUIELI CURENTE 3.353.172.152 4.140.000 3.357.312.152 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.581.768.845 15.000 2.581.783.845 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 593.536.442 4.125.000 597.661.442 34 SUBVENTII 18.524.250 18.524.250 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 18.524.250 18.524.250 38 TRANSFERURI 159.342.615 159.342.615 40 Transferuri neconsolidabile 159.342.615 159.342.615 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 127.802.615 127.802.615 40 41 Asociatii și fundatii 400.000 400.000 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 31.140.000 31.140.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 251.900.549 174.854.000 426.754.549 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 56.248.798 56.248.798 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 56.248.798 56.248.798 85 01 Rambursari de credite externe 6.211.658 6.211.658 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 50.037.140 50.037.140 01 Presedintia României 36.360.231 36.360.231 02 Autoritati legislative 488.784.103 488.784.103 03 Autoritati judecatoresti 1.269.152.750 5.774.000 1.274.926.750 04 Alte organe ale autoritatilor publice 155.045.836 155.045.836 05 Autoritati executive 1.711.978.579 173.220.000 1.885.198.579 5400 Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 14.289.772.523 2.165.088.328 16.454.860.851 01 CHELTUIELI CURENTE 11.211.835.493 11.211.835.493 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.676.149.887 6.676.149.887 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 3.267.620.767 3.267.620.767 34 SUBVENTII 633.796.185 633.796.185 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 633.796.185 633.796.185 38 TRANSFERURI 634.268.654 634.268.654 39 Transferuri consolidabile 128.405.866 128.405.866 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 90.773.866 90.773.866 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 37.632.000 37.632.000 40 Transferuri neconsolidabile 505.862.788 505.862.788 40 09 Alte ajutoare, alocatii și indemnizatii 25.452 25.452 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 3.636.336 3.636.336 40 15 Plati efectuate în cadrul programului de redistribuire a fortei de munca 370.000.000 370.000.000 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate 132.201.000 132.201.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 831.810.706 2.165.088.328 2.996.899.034 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 2.246.126.324 2.246.126.324 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 2.246.126.324 2.246.126.324 85 01 Rambursari de credite externe 1.876.695.884 1.876.695.884 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 369.430.440 369.430.440 5401 Aparare nationala 7.854.236.516 1.830.127.040 9.684.363.556 01 CHELTUIELI CURENTE 5.456.621.056 5.456.621.056 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.247.478.543 3.247.478.543 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.675.269.726 1.675.269.726 38 TRANSFERURI 533.872.787 533.872.787 39 Transferuri consolidabile 51.292.810 51.292.810 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 51.292.810 51.292.810 40 Transferuri neconsolidabile 482.579.977 482.579.977 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 69.339 69.339 40 15 Plati efectuate în cadrul programului de redistribuire a fortei de munca 370.000.000 370.000.000 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate 112.510.638 112.510.638 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 509.517.460 1.830.127.040 2.339.644.500 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 1.888.098.000 1.888.098.000 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 1.888.098.000 1.888.098.000 85 01 Rambursari de credite externe 1.589.062.540 1.589.062.540 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 299.035.460 299.035.460 01 Administratie centrala 93.512.521 93.512.521 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinerea pacii 5.126.092.764 1.830.127.040 6.956.219.804 03 Actiuni de integrare euroatlantica și pentru constituirea fortei de reactie rapida 2.241.896.061 2.241.896.061 04 Parteneriat pentru Pace 22.735.170 22.735.170 05 Plati efectuate în cadrul programului de redistribuire a fortei de munca 370.000.000 370.000.000 5501 Ordinea publica și siguranta nationala 6.435.536.007 334.961.288 6.770.497.295 01 CHELTUIELI CURENTE 5.755.214.437 5.755.214.437 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.428.671.344 3.428.671.344 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.592.351.041 1.592.351.041 34 SUBVENTII 633.796.185 633.796.185 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 633.796.185 633.796.185 38 TRANSFERURI 100.395.867 100.395.867 39 Transferuri consolidabile 77.113.056 77.113.056 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39.481.056 39.481.056 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 37.632.000 37.632.000 40 Transferuri neconsolidabile 23.282.811 23.282.811 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 25.452 25.452 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 3.566.997 3.566.997 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate 19.690.362 19.690.362 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 322.293.246 334.961.288 657.254.534 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 358.028.324 358.028.324 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 358.028.324 358.028.324 85 01 Rambursari de credite externe 287.633.344 287.633.344 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 70.394.980 70.394.980 01 Administratie centrala 107.199.782 107.199.782 02 Politie 2.147.768.649 2.147.768.649 03 Protectie și paza contra incendiilor 344.097.166 344.097.166 04 Paza și supravegherea frontierei 582.719.733 582.719.733 05 Jandarmerie 711.757.339 711.757.339 06 Siguranta nationala 1.634.516.804 334.961.288 1.969.478.092 07 Penitenciare 667.396.185 667.396.185 50 Alte institutii și actiuni privind ordinea publica și siguranta nationala 240.080.349 240.080.349 5700 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 22.974.729.496 612.643.068 23.587.372.564 01 CHELTUIELI CURENTE 21.609.049.451 289.059.000 21.898.108.451 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.590.602.537 22.437.900 8.613.040.437 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.961.605.655 130.820.100 2.092.425.755 34 SUBVENTII 753.990.789 753.990.789 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 753.990.789 753.990.789 38 TRANSFERURI 10.302.850.470 135.801.000 10.438.651.470 39 Transferuri consolidabile 134.984.829 134.984.829 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 584.829 584.829 39 16 Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii 134.400.000 134.400.000 40 Transferuri neconsolidabile 10.167.865.641 135.801.000 10.303.666.641 40 02 Burse 391.271.075 391.271.075 40 03 Alocatii și alte ajutoare pentru copii 3.687.147.245 3.687.147.245 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 2.858.043.090 2.858.043.090 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocatii și indemnizatii 24.956.457 24.956.457 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 45.966.165 45.966.165 40 13 Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare, subventionata potrivit dispozitiilor legale 15.000 15.000 40 32 Sprijinirea organizatiilor nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 34.485.300 34.485.300 40 33 Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 2.523.600 2.523.600 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni și a organizatiilor reprezentative ale acestora 10.000.000 10.000.000 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific și social-cultural 2.988.000 2.988.000 40 37 Finantarea unor programe si proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intolerantei 835.000 835.000 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistentei Sighet" 3.500.000 3.500.000 40 39 Comenzi de stat pentru carti și publicatii 9.939.123 9.939.123 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 14.518.400 14.518.400 40 41 Asociatii și fundatii 15.371.280 15.371.280 40 42 Alocatie de incredintare si plasament familial 42.926.400 42.926.400 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi 61.912.100 61.912.100 40 44 Programe pentru sanatate 870.878.300 870.878.300 40 45 Programe pentru tineret 19.667.500 19.667.500 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman 12.966.600 12.966.600 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 42.956.334 69.288.000 112.244.334 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului superior 1.515.400.000 1.515.400.000 40 58 Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studentilor 2.000.000 2.000.000 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate 465.594.897 465.594.897 40 61 Sustinerea cultelor 12.395.000 12.395.000 40 63 Protectia copilului 15.180.000 66.513.000 81.693.000 40 80 Alte transferuri 4.028.775 4.028.775 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 732.953.408 323.584.068 1.056.537.476 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 632.726.637 632.726.637 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 632.726.637 632.726.637 85 01 Rambursari de credite externe 433.269.400 433.269.400 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 199.457.237 199.457.237 5701 Invatamant 10.654.328.655 427.276.000 11.081.604.655 01 CHELTUIELI CURENTE 10.339.592.654 188.763.000 10.528.355.654 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.503.811.157 22.437.900 7.526.249.057 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 742.525.525 97.037.100 839.562.625 34 SUBVENTII 143.662.916 143.662.916 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 143.662.916 143.662.916 38 TRANSFERURI 1.949.593.056 69.288.000 2.018.881.056 39 Transferuri consolidabile 433.206 433.206 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 433.206 433.206 40 Transferuri neconsolidabile 1.949.159.850 69.288.000 2.018.447.850 40 02 Burse 391.271.075 391.271.075 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 39.500.000 69.288.000 108.788.000 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului superior 1.515.400.000 1.515.400.000 40 58 Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studentilor 2.000.000 2.000.000 40 80 Alte transferuri 988.775 988.775 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 260.113.961 238.513.000 498.626.961 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 54.622.040 54.622.040 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 54.622.040 54.622.040 85 01 Rambursari de credite externe 10.855.120 10.855.120 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 43.766.920 43.766.920 01 Administratie centrala 32.203.269 32.203.269 02 Invatamant prescolar 506.680.110 506.680.110 03 Invatamant primar și gimnazial 3.557.104.851 257.000.000 3.814.104.851 04 Invatamant liceal 1.807.881.092 100.988.000 1.908.869.092 05 Invatamant profesional 200.018.901 200.018.901 06 Invatamant postliceal 110.808.812 110.808.812 08 Invatamant special 608.784.815 608.784.815 09 Invatamant superior 2.437.793.182 69.288.000 2.507.081.182 10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 98.117.099 98.117.099 14 Internate, camine și cantine pentru elevi și studenti 80.021.250 80.021.250 25 Servicii publice descentralizate 460.012.238 460.012.238 50 Alte institutii și actiuni de invatamant 754.903.036 754.903.036 5801 Sanatate 3.692.323.020 72.071.068 3.764.394.088 01 CHELTUIELI CURENTE 2.724.842.521 2.724.842.521 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 763.865.851 763.865.851 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 601.384.007 601.384.007 38 TRANSFERURI 1.359.592.663 1.359.592.663 39 Transferuri consolidabile 108.302 108.302 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 108.302 108.302 40 Transferuri neconsolidabile 1.359.484.361 1.359.484.361 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 20.717.164 20.717.164 40 44 Programe pentru sanatate 870.878.300 870.878.300 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 2.294.000 2.294.000 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate 465.594.897 465.594.897 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 396.824.574 72.071.068 468.895.642 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 570.655.925 570.655.925 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 570.655.925 570.655.925 85 01 Rambursari de credite externe 422.414.280 422.414.280 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 148.241.645 148.241.645 01 Administratie centrala 156.000.000 156.000.000 02 Dispensare medicale 266.334.760 266.334.760 03 Spitale 1.521.151.806 72.071.068 1.593.222.874 04 Sanatorii și preventorii 103.848.424 103.848.424 05 Crese 88.835.125 88.835.125 07 Centre de transfuzii sanguine 96.000.000 96.000.000 08 Servicii de ambulanta 93.000.000 93.000.000 09 Centre de sanatate, diagnostic și tratament 9.044.184 9.044.184 25 Servicii publice descentralizate 700.000.000 700.000.000 50 Alte institutii și actiuni sanitare 658.108.721 658.108.721 5901 Cultura, religie și actiuni privind activitatea sportiva și de tineret 1.480.479.363 20.800.000 1.501.279.363 01 CHELTUIELI CURENTE 1.429.673.508 20.800.000 1.450.473.508 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 215.639.329 215.639.329 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 462.085.248 20.800.000 482.885.248 34 SUBVENTII 604.761.487 604.761.487 35 SUBVENTII 23.501.200 23.501.200 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 604.761.487 604.761.487 38 TRANSFERURI 147.187.444 147.187.444 39 Transferuri consolidabile 43.321 43.321 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 43.321 43.321 40 Transferuri neconsolidabile 147.144.123 147.144.123 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 23.310.600 23.310.600 40 13 Diferenta de dobanzi aferenta creditelor ban- care, subventionata potrivit dispozitiilor legale 15.000 15.000 40 32 Sprijinirea organizatiilor nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 34.485.300 34.485.300 40 33 Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 2.523.600 2.523.600 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni și a organizatiilor reprezentative ale acestora 10.000.000 10.000.000 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural 2.988.000 2.988.000 40 37 Finantarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intolerantei 835.000 835.000 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistentei Sighet" 3.500.000 3.500.000 40 39 Comenzi de stat pentru carti și publicatii 9.939.123 9.939.123 40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 14.518.400 14.518.400 40 45 Programe pentru tineret 19.667.500 19.667.500 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman 12.966.600 12.966.600 40 61 Sustinerea cultelor 12.395.000 12.395.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48.605.855 48.605.855 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 2.200.000 2.200.000 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 2.200.000 2.200.000 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 2.200.000 2.200.000 01 Administratie centrala 45.311.248 45.311.248 02 Biblioteci publice nationale 35.052.080 35.052.080 04 Muzee 79.580.622 79.580.622 05 Teatre și institutii profesioniste de spectacole și concerte 122.160.172 122.160.172 15 Culte religioase 149.545.100 149.545.100 20 Activitatea sportiva 360.465.533 360.465.533 21 Activitatea de tineret 32.171.500 32.171.500 25 Servicii publice descentralizate 34.109.216 34.109.216 50 Alte institutii și actiuni privind cultura, religia și activitatea sportiva și de tineret 622.083.892 20.800.000 642.883.892 6001 Asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare și indemnizatii 7.147.598.458 92.496.000 7.240.094.458 01 CHELTUIELI CURENTE 7.114.940.768 79.496.000 7.194.436.768 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 107.286.200 107.286.200 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 155.610.875 12.983.000 168.593.875 34 SUBVENTII 5.566.386 5.566.386 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 5.566.386 5.566.386 38 TRANSFERURI 6.846.477.307 66.513.000 6.912.990.307 39 Transferuri consolidabile 134.400.000 134.400.000 39 16 Contributia persoanelor asigurate pentru finanta- rea ocrotirii sanatatii 134.400.000 134.400.000 40 Transferuri neconsolidabile 6.712.077.307 66.513.000 6.778.590.307 40 03 Alocatii și alte ajutoare pentru copii 3.687.147.245 3.687.147.245 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 2.858.043.090 2.858.043.090 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocatii și indemnizatii 24.956.457 24.956.457 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 1.938.401 1.938.401 40 41 Asociatii și fundatii 15.371.280 15.371.280 40 42 Alocatie de incredintare și plasament familial 42.926.400 42.926.400 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi 61.912.100 61.912.100 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 1.162.334 1.162.334 40 63 Protectia copilului 15.180.000 66.513.000 81.693.000 40 80 Alte transferuri 3.040.000 3.040.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.409.018 13.000.000 40.409.018 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 5.248.672 5.248.672 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 5.248.672 5.248.672 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 5.248.672 5.248.672 01 Administratie centrala 44.097.819 2.887.000 46.984.819 02 Camine de batrani și pensionari 942.500 942.500 08 Centre de primire a minorilor 401.650 401.650 09 Ajutor social 400.000 400.000 10 Plasament familial 42.926.400 42.926.400 15 Alocatia de stat pentru copii 3.237.147.245 3.237.147.245 17 Ajutoare pentru sotii de militari în termen 759.345 759.345 18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante ale statutului de refugiat 10.116.017 10.116.017 19 Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii 450.000.000 450.000.000 20 Pensii, ajutoare, indemnizatii și sporuri I.O.V.R., veterani de razboi și pentru alte categorii de beneficiari 1.161.951.377 1.161.951.377 21 Pensii militari 1.766.926.896 1.766.926.896 25 Servicii publice descentralizate 97.968.710 11.548.000 109.516.710 29 Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani 1.295.662 1.295.662 50 Alte actiuni privind asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare și indemnizatii 332.664.837 78.061.000 410.725.837 6300 Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 2.256.761.282 895.205.600 3.151.966.882 01 CHELTUIELI CURENTE 1.700.267.027 717.000.000 2.417.267.027 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 89.363.232 89.363.232 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 19.184.295 19.184.295 38 TRANSFERURI 1.591.719.500 717.000.000 2.308.719.500 40 Transferuri neconsolidabile 1.591.719.500 717.000.000 2.308.719.500 40 01 Locuinte 935.700.000 935.700.000 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 19.500 19.500 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 80 Alte transferuri 642.000.000 717.000.000 1.359.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 430.316.943 178.205.600 608.522.543 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 126.177.312 126.177.312 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 126.177.312 126.177.312 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 126.177.312 126.177.312 6301 Servicii și dezvoltare publica și locuinte 1.807.289.240 717.000.000 2.524.289.240 01 CHELTUIELI CURENTE 1.605.343.968 717.000.000 2.322.343.968 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.754.200 11.754.200 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.870.268 1.870.268 38 TRANSFERURI 1.591.719.500 717.000.000 2.308.719.500 40 Transferuri neconsolidabile 1.591.719.500 717.000.000 2.308.719.500 40 01 Locuinte 935.700.000 935.700.000 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 19.500 19.500 40 47 Cadastru imobiliar 14.000.000 14.000.000 40 80 Alte transferuri 642.000.000 717.000.000 1.359.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 81.945.272 81.945.272 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 120.000.000 120.000.000 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 120.000.000 120.000.000 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 120.000.000 120.000.000 01 Administratie centrala 13.972.865 717.000.000 730.972.865 08 Locuinte 1.017.316.375 1.017.316.375 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica și locuintele 776.000.000 776.000.000 6401 Mediu și ape 449.472.042 178.205.600 627.677.642 01 CHELTUIELI CURENTE 94.923.059 94.923.059 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 77.609.032 77.609.032 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 17.314.027 17.314.027 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 348.371.671 178.205.600 526.577.271 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 6.177.312 6.177.312 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 6.177.312 6.177.312 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 6.177.312 6.177.312 01 Dezvoltare surse de apa, acumulari și amenajari hidrotehnice 337.986.008 178.205.600 516.191.608 02 Supraveghere și protecție mediu, reducerea si controlul poluarii 98.900.000 98.900.000 03 Prospectiuni geologice privind sursele de apa 900.000 900.000 04 Controlul activitatii nucleare 11.686.034 11.686.034 6600 Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE 14.997.151.589 2.694.256.000 17.691.407.589 01 CHELTUIELI CURENTE 12.342.107.952 2.367.340.000 14.709.447.952 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 852.748.487 852.748.487 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 440.216.815 440.216.815 34 SUBVENTII 2.184.100.386 28.870.000 2.212.970.386 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 57.430.586 28.870.000 86.300.586 35 02 Subventii pe produse si activitati 868.100.000 868.100.000 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif 1.258.569.800 1.258.569.800 36 PRIME 80.900.000 80.900.000 38 TRANSFERURI 8.784.142.264 2.338.470.000 11.122.612.264 40 Transferuri neconsolidabile 8.784.142.264 2.338.470.000 11.122.612.264 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 31.150.764 31.150.764 40 15 Plati efectuate în cadrul programului de redistri- buire a fortei de munca 162.200.000 162.200.000 40 21 Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 110.000.000 110.000.000 40 22 Cheltuieli pentru susti- nerea programelor teh- nice de conservare sau de inchidere a minelor 308.000.000 308.000.000 40 23 Protectie socială ce se acorda pentru unele activitati din sectorul minier 248.800.000 248.800.000 40 24 Cheltuieli pentru susti- nerea transportului public feroviar de calatori 3.000.000.000 3.000.000.000 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare 370.000.000 370.000.000 40 48 Meteorologie și hidrologie 40.500.000 40.500.000 40 49 Prevenirea și combate- rea inundatiilor și ingheturilor 391.500 391.500 40 50 Cheltuieli pentru valorifi- carea cenusilor de pirita 15.300.000 15.300.000 40 51 Cooperare economica internaționala 62.000.000 62.000.000 40 52 Participare la programul energetic - SAVE II 1.200.000 1.200.000 40 53 Cupoane pentru agricultori 2.200.000.000 2.200.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national 16.400.000 16.400.000 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 1.466.482.240 2.332.696.000 3.799.178.240 40 56 Transferuri pentru dru- muri, cai ferate, aviatie și navigatie 345.217.760 345.217.760 40 62 Stimularea exporturilor 363.000.000 363.000.000 40 80 Alte transferuri 300.000 5.774.000 6.074.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.196.672.253 326.916.000 1.523.588.253 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 1.458.371.384 1.458.371.384 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 1.401.077.384 1.401.077.384 85 01 Rambursari de credite externe 736.704.660 736.704.660 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 664.372.724 664.372.724 88 Rambursari de credite interne și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora 57.294.000 57.294.000 88 01 Rambursari de credite interne 33.200.000 33.200.000 88 02 Plati de dobanzi si comisioane 24.094.000 24.094.000 6601 Industrie 2.078.350.425 5.774.000 2.084.124.425 01 CHELTUIELI CURENTE 1.557.901.674 5.774.000 1.563.675.674 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 77.430.000 77.430.000 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 113.760.674 113.760.674 34 SUBVENTII 741.475.000 741.475.000 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 6.975.000 6.975.000 35 02 Subventii pe produse si activitati 734.000.000 734.000.000 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif 500.000 500.000 38 TRANSFERURI 625.236.000 5.774.000 631.010.000 40 Transferuri neconsolidabile 625.236.000 5.774.000 631.010.000 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 8.736.000 8.736.000 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de conservare sau de inchi- dere a minelor 308.000.000 308.000.000 40 23 Protectie socială ce se acorda pentru unele acti- vitati din sectorul minier 248.800.000 248.800.000 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita 15.300.000 15.300.000 40 51 Cooperare economica internaționala 43.200.000 43.200.000 40 52 Participare la programul energetic - SAVE II 1.200.000 1.200.000 40 80 Alte transferuri 5.774.000 5.774.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 514.074.255 514.074.255 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 6.374.496 6.374.496 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 6.374.496 6.374.496 85 01 Rambursari de credite externe 2.309.600 2.309.600 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 4.064.896 4.064.896 01 Administratie centrala 130.945.224 5.774.000 136.719.224 02 Prospectiuni și lucrari geologice pentru descoperirea de resurse minerale 79.000.000 79.000.000 03 Combustibili minerali solizi 487.523.000 487.523.000 06 Resurse minerale, altele decat combustibili 845.607.000 845.607.000 07 Industrie prelucratoare 82.472.705 82.472.705 50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 452.802.496 452.802.496 6701 Agricultura și silvicultura 4.891.989.635 95.956.000 4.987.945.635 01 CHELTUIELI CURENTE 4.537.929.288 4.537.929.288 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 700.000.000 700.000.000 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 268.905.588 268.905.588 34 SUBVENTII 1.258.069.800 1.258.069.800 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif 1.258.069.800 1.258.069.800 36 PRIME 80.900.000 80.900.000 38 TRANSFERURI 2.230.053.900 2.230.053.900 40 Transferuri neconsolidabile 2.230.053.900 2.230.053.900 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 13.653.900 13.653.900 40 53 Cupoane pentru agricultori 2.200.000.000 2.200.000.000 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national 16.400.000 16.400.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 296.424.279 95.956.000 392.380.279 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 57.636.068 57.636.068 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 57.636.068 57.636.068 85 01 Rambursari de credite externe 37.773.508 37.773.508 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 19.862.560 19.862.560 01 Administratie centrala 33.274.097 33.274.097 02 Amendare soluri acide si alcaline 4.684.000 4.684.000 03 Acoperire sume fixe la seminte 460.000.000 460.000.000 04 Combatere daunatori și boli în sectorul vegetal 147.123.613 147.123.613 05 Reproductie și selectie animale, prevenire și combatere boli in sectorul animal 132.045.897 132.045.897 06 Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole 26.964.580 26.964.580 07 Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate producatorilor agricoli 200.069.800 200.069.800 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 2.425.900.000 2.425.900.000 14 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari și combaterea eroziunii solului 525.671.488 525.671.488 15 Silvicultura 125.800.000 95.956.000 221.756.000 25 Servicii publice descentralizate 720.883.821 720.883.821 50 Alte unitati și actiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 89.572.339 89.572.339 6801 Transporturi și comunicatii 6.816.313.268 2.563.656.000 9.379.969.268 01 CHELTUIELI CURENTE 5.171.544.852 2.332.696.000 7.504.240.852 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 37.488.937 37.488.937 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20.045.051 20.045.051 34 SUBVENTII 134.100.000 134.100.000 35 02 Subventii pe produse si activitati 134.100.000 134.100.000 38 TRANSFERURI 4.979.910.864 2.332.696.000 7.312.606.864 40 Transferuri neconsolidabile 4.979.910.864 2.332.696.000 7.312.606.864 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 5.710.864 5.710.864 40 15 Plati efectuate în cadrul programului de redistri- buire a fortei de munca 162.200.000 162.200.000 40 24 Cheltuieli pentru sustinerea transportului public feroviar de calatori 3.000.000.000 3.000.000.000 40 55 Contributii la programe realizate cu finantare internaționala 1.466.482.240 2.332.696.000 3.799.178.240 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie și navigatie 345.217.760 345.217.760 40 80 Alte transferuri 300.000 300.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 252.370.756 230.960.000 483.330.756 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 1.392.397.660 1.392.397.660 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 1.335.103.660 1.335.103.660 85 01 Rambursari de credite externe 696.621.552 696.621.552 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 638.482.108 638.482.108 88 Rambursari de credite interne și plati de dobanzi și comisioane aferente acestora 57.294.000 57.294.000 88 01 Rambursari de credite interne 33.200.000 33.200.000 88 02 Plati de dobanzi si comisioane 24.094.000 24.094.000 01 Administratie centrala 28.409.048 28.409.048 02 Aviatie civila 705.565.304 705.565.304 03 Navigatie civila 100.152.234 75.062.000 175.214.234 05 Drumuri și poduri 1.516.469.920 1.853.454.000 3.369.923.920 06 Transport feroviar 4.142.084.606 404.180.000 4.546.264.606 07 Transport în comun 308.303.056 230.960.000 539.263.056 10 Comunicatii 15.029.100 15.029.100 50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicatiilor 300.000 300.000 6901 Alte actiuni economice 1.210.498.261 28.870.000 1.239.368.261 01 CHELTUIELI CURENTE 1.074.732.138 28.870.000 1.103.602.138 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 37.829.550 37.829.550 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 37.505.502 37.505.502 34 SUBVENTII 50.455.586 28.870.000 79.325.586 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 50.455.586 28.870.000 79.325.586 38 TRANSFERURI 948.941.500 948.941.500 40 Transferuri neconsolidabile 948.941.500 948.941.500 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 3.050.000 3.050.000 40 21 Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 110.000.000 110.000.000 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare 370.000.000 370.000.000 40 48 Meteorologie și hidrologie 40.500.000 40.500.000 40 49 Prevenirea și combaterea inundatiilor și ingheturilor 391.500 391.500 40 51 Cooperare economica internaționala 62.000.000 62.000.000 40 62 Stimularea exporturilor 363.000.000 363.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 133.802.963 133.802.963 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 1.963.160 1.963.160 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 1.963.160 1.963.160 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 1.963.160 1.963.160 01 Administratie centrala 18.689.610 28.870.000 47.559.610 02 Rezerve materiale nationale și de mobilizare 202.950.137 202.950.137 03 Prevenirea și combaterea inundatiilor și ingheturilor 1.340.147 1.340.147 04 Meteorologie și hidrologie 40.500.000 40.500.000 05 Stimularea producției de export și a exportului 363.000.000 363.000.000 06 Actiuni de cooperare economica internaționala 62.000.000 62.000.000 18 Fondul National de Preaderare 370.000.000 370.000.000 19 Fondul National de Dezvoltare Regionala 110.000.000 110.000.000 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 42.018.367 42.018.367 7100 Partea a VI - ALTE ACTIUNI 1.375.234.088 45.100.000 1.420.334.088 01 CHELTUIELI CURENTE 1.318.360.075 45.100.000 1.363.460.075 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 349.426.803 349.426.803 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 619.376.678 619.376.678 34 SUBVENTII 92.874.050 92.874.050 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 974.050 974.050 35 02 Subventii pe produse și activitati 91.900.000 91.900.000 38 TRANSFERURI 256.682.544 45.100.000 301.782.544 39 Transferuri consolidabile 324.905 324.905 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 324.905 324.905 40 Transferuri neconsolidabile 256.357.639 45.100.000 301.457.639 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 16.043.292 16.043.292 40 16 Fondul de cercetare- dezvoltare 19.600.000 19.600.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovarii 25.100.000 25.100.000 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 17.400.000 45.100.000 62.500.000 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare 10.732.900 10.732.900 40 29 Despagubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 47.312.100 47.312.100 40 30 Onorariile pentru experti- zele contabile dispuse în cadrul procesului penal 7.455.000 7.455.000 40 31 Confectionarea insemnu- lui Ordinului "Steaua României" 4.900.000 4.900.000 40 35 Finantarea partidelor politice 33.900.000 33.900.000 40 59 Transferuri pentru cerce- tare-dezvoltare (granturi) 45.861.947 45.861.947 40 80 Alte transferuri 28.052.400 28.052.400 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 54.274.013 54.274.013 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 2.600.000 2.600.000 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 2.600.000 2.600.000 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 2.600.000 2.600.000 7101 Cercetare stiintifica 914.765.350 914.765.350 01 CHELTUIELI CURENTE 862.277.074 862.277.074 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 146.271.110 146.271.110 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 580.309.294 580.309.294 34 SUBVENTII 974.050 974.050 35 01 Alocatii de la buget pentru institutii publice 974.050 974.050 38 TRANSFERURI 134.722.620 134.722.620 39 Transferuri consolidabile 64.981 64.981 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 64.981 64.981 40 Transferuri neconsolidabile 134.657.639 134.567.639 40 11 Contributii și cotizatii la organisme internaționale 16.043.292 16.043.292 40 16 Fondul de cercetare- dezvoltare 19.600.000 19.600.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovarii 25.100.000 25.100.000 40 59 Transferuri pentru cerce- tare-dezvoltare (granturi) 45.861.947 45.861.947 40 80 Alte transferuri 28.052.400 28.052.400 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.488.276 52.488.276 01 Administratie centrala 47.490.510 47.490.510 02 Cercetare fundamentala 143.429.712 143.429.712 03 Cercetare aplicativa și experimentala 639.143.408 639.143.408 50 Alte institutii și actiuni pentru cercetare stiintifica 84.701.720 84.701.720 7201 Alte actiuni 460.468.738 45.100.000 505.568.738 01 CHELTUIELI CURENTE 456.083.001 45.100.000 501.183.001 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 203.155.693 203.155.693 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 39.067.384 39.067.384 34 SUBVENTII 91.900.000 91.900.000 35 02 Subventii pe produse și activitati 91.900.000 91.900.000 38 TRANSFERURI 121.959.924 45.100.000 167.059.924 39 Transferuri consolidabile 259.924 259.924 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 259.924 259.924 40 Transferuri neconsolidabile 121.700.000 45.100.000 166.800.000 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 17.400.000 45.100.000 62.500.000 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare 10.732.900 10.732.900 40 29 Despagubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 47.312.100 47.312.100 40 30 Onorariile pentru experti- zele contabile dispuse în cadrul procesului penal 7.455.000 7.455.000 40 31 Confectionarea insemnu- lui Ordinului "Steaua României" 4.900.000 4.900.000 40 35 Finantarea partidelor politice 33.900.000 33.900.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.785.737 1.785.737 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 2.600.000 2.600.000 85 Rambursari de credite externe și plati de dobanzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 2.600.000 2.600.000 85 02 Plati de dobanzi și comisioane 2.600.000 2.600.000 01 Administratia centrala vamala și unitati teritoriale 180.911.050 180.911.050 03 Distrugerea tehnicii militare 3.043.294 3.043.294 05 Acordarea de medalii comemorative 942.196 942.196 06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 2.307.059 2.307.059 07 Protectie civila 45.582.227 45.582.227 08 Executarea silita a creantelor bugetare 10.732.900 10.732.900 10 Despagubiri civile, precum și cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 47.312.100 47.312.100 11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 7.455.000 7.455.000 19 Zboruri speciale 91.900.000 91.900.000 20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 20.000.000 45.100.000 65.100.000 50 Alte cheltuieli 50.282.912 50.282.912 8500 Partea a VII-a - TRANSFERURI 5.418.393.890 5.418.393.890 8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 5.418.393.890 5.418.393.890 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe 450.000.000 450.000.000 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 4.068.050.839 4.068.050.839 05 Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din anul 1997 57.732.132 57.732.132 08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului special de risc și accident 842.610.919 842.610.919 8600 Partea a VIII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE 730.944.946 730.944.946 8601 IMPRUMUTURI 730.944.946 730.944.946 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 730.944.946 730.944.946 80 02 Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale 130.000.000 130.000.000 80 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta 944.946 944.946 80 06 Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 600.000.000 600.000.000 02 Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale și acorduri interguvernamentale 130.000.000 130.000.000 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existenta 944.946 944.946 06 Imprumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 600.000.000 600.000.000 8800 Partea a IX-a - PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 23.948.000.000 23.948.000.000 8801 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI 23.948.000.000 23.948.000.000 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 17.089.900.000 17.089.900.000 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 382.200.000 382.200.000 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garantiilor date de stat, în conditiile legii 1.797.700.000 1.797.700.000 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe 4.062.800.000 4.062.800.000 05 Diferenta de curs aferenta datoriei publice interne 615.400.000 615.400.000 9500 Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVA 3.732.114.045 3.732.114.045 9501 FONDURI DE REZERVA 3.732.114.045 3.732.114.045 01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 110.114.045 110.114.045 02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 50.000.000 50.000.000 03 Fond la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova 12.000.000 12.000.000 04 Fond la dispozitia Guvernului, constituit din varsamintele din privatizare 3.560.000.000 3.560.000.000 9901 DEFICIT -6.500.000.000-6.591.286.996-13.091.286.996 -------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 2


          BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999
       Detalierea pe articole de cheltuieli

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Ca- S Tit- A
pi- u lu/ l
tol b A  i
   c r  n             Program    Intrari de
   a t  e  Denumire indicator   1999     credite    TOTAL
   p i  a                    externe
   i c  t
   t o
   o l
   l
-------------------------------------------------------------------------------
   A          B        1       2      3=1+2
-------------------------------------------------------------------------------
5001     II. CHELTUIELI - TOTAL 93.384.423.358 6.591.286.996 99.975.710.354
    01  CHELTUIELI CURENTE   84.633.300.085 3.422.639.000 88.055.939.085
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL 19.140.059.791  22.452.900 19.162.512.691
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII        6.901.540.652  134.945.100 7.036.485.752
    34  SUBVENTII        3.683.285.660  28.870.000 3.712.155.660
    35 01 Alocatii de la buget
       pentru institutii
       publice         1.464.715.860  28.870.000 1.493.585.860
    35 02 Subventii pe produse
       și activitati       960.000.000         960.000.000
    35 03 Subventii pentru
       acoperirea diferentelor
       de pret și tarif    1.258.569.800        1.258.569.800
    36  PRIME           80.900.000          80.900.000
    38  TRANSFERURI      27.147.399.937 3.236.371.000 30.383.770.937
    39  Transferuri
       consolidabile      5.624.377.358        5.624.377.358
    39 03 Transferuri din bugetul
       de stat catre bugetele
       locale pentru investitii
       finantate partial din
       imprumuturi externe    450.000.000         450.000.000
    39 04 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul
       asigurarilor sociale
       de stat         4.068.050.839        4.068.050.839
    39 08 Transferuri din bugetul
       de stat catre bugetul
       Fondului special de risc
       și accident        842.610.919         842.610.919
    39 10 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul
       Fondului de asigurari
       sociale de sanatate
       reprezentand contributia
       datorata de persoanele
       care satisfac serviciul
       militar în termen     91.683.600          91.683.600
    39 11 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul Fondului
       de asigurari sociale de
       sanatate reprezentand
       contributia datorata de per-
       soanele care executa o
       pedeapsa privativa de
       libertate sau arest
       preventiv         37.632.000          37.632.000
    39 16 Contributia persoanelor asi-
       gurate pentru finantarea
       ocrotirii sanatatii    134.400.000         134.400.000
    40  Transferuri
       neconsolidabile    21.523.022.579 3.236.371.000 24.759.393.579
    40 01 Locuinte         935.700.000         935.700.000
    40 02 Burse           391.271.075         391.271.075
    40 03 Alocatii și alte ajutoare
       pentru copii      3.687.147.245        3.687.147.245
    40 04 Pensii și ajutoare
       I.O.V.R., militari și
       alte persoane      2.858.043.090        2.858.043.090
    40 08 Ajutoare sociale       400.000           400.000
    40 09 Alte ajutoare, alocatii si
       indemnizatii        24.981.909          24.981.909
    40 11 Contributii și cotizatii la
       organisme internaționale 224.618.672         224.618.672
    40 13 Diferenta de dobanzi afe-
       renta creditelor bancare,
       subventionata potrivit
       dispozitiilor legale      15.000            15.000
    40 15 Plati efectuate în cadrul
       programului de redistibuire
       a fortei de munca     532.200.000         532.200.000
    40 16 Fondul de cercetare-
       dezvoltare         19.600.000          19.600.000
    40 17 Fondul pentru stimularea
       inovarii          25.100.000          25.100.000
    40 18 Transferuri de la bugetul
       de stat pentru acoperirea
       deficitului bugetului
       asigurarilor sociale de
       stat din anul 1997     57.732.132          57.732.132
    40 21 Plati efectuate în cadrul
       programelor de dezvoltare 110.000.000         110.000.000
    40 22 Cheltuieli pentru sustinerea
       programelor tehnice de
       conservare sau de inchidere
       a minelor         308.000.000         308.000.000
    40 23 Protectie socială ce se
       acorda pentru unele
       activitati din sectorul
       minier          248.800.000         248.800.000
    40 24 Cheltuieli pentru sustinerea
       transportului public
       feroviar de calatori  3.000.000.000        3.000.000.000
    40 26 Transferuri aferente
       Fondului National de
       Preaderare        370.000.000         370.000.000
    40 27 Transferuri aferente
       Fondului Roman de Dezvoltare
       Sociala          17.400.000  45.100.000   62.500.000
    40 28 Executarea silita a
       creantelor bugetare    10.732.900          10.732.900
    40 29 Despagubiri civile, precum
       și cheltuieli judiciare si
       extrajudiciare derivate din
       actiuni în reprezentarea
       intereselor statului,
       potrivit dispozitiilor
       legale           47.312.100          47.312.100
    40 30 Onorariile pentru experti-
       zele contabile dispuse in
       cadrul procesului penal   7.455.000          7.455.000
    40 31 Confectionarea insemnului
       Ordinului "Steaua României" 4.900.000          4.900.000
    40 32 Sprijinirea organizatiilor
       nepolitice ale cetatenilor
       apartinand minoritatilor
       nationale         34.485.300          34.485.300
    40 33 Promovarea imaginii si
       intereselor romanesti peste
       hotare           2.523.600          2.523.600
    40 34 Sprijinirea activitatii
       romanilor de pretutindeni
       și a organizatiilor
       reprezentative ale
       acestora          10.000.000          10.000.000
    40 35 Finantarea partidelor
       politice          33.900.000          33.900.000
    40 36 Finantarea actiunilor cu
       caracter stiintific și
       social-cultural       2.988.000          2.988.000
    40 37 Finantarea unor programe
       și proiecte în cadrul
       Campaniei europene pen-
       tru combaterea rasismului,
       xenofobiei, antisemitismului
       și intolerantei        835.000           835.000
    40 38 Finantarea Ansamblului
       "Memorialul victimelor
        comunismului și al rezis-
        tentei Sighet"       3.500.000          3.500.000
    40 39 Comenzi de stat pentru
       carti și publicatii     9.939.123          9.939.123
    40 40 Sprijin financiar pentru
       producerea și distribuirea
       filmelor          14.518.400          14.518.400
    40 41 Asociatii și fundatii   15.771.280          15.771.280
    40 42 Alocatie de incredintare si
       plasament familial     42.926.400          42.926.400
    40 43 Ajutor anual pentru
       veteranii de razboi    61.912.100          61.912.100
    40 44 Programe pentru sanatate 870.878.300         870.878.300
    40 45 Programe pentru tineret  19.667.500          19.667.500
    40 46 Sprijin financiar pentru
       activitatea Comitetului
       Olimpic Roman       12.966.600          12.966.600
    40 47 Cadastru imobiliar     14.000.000          14.000.000
    40 48 Meteorologie și hidrologie 40.500.000          40.500.000
    40 49 Prevenirea și combaterea
       inundatiilor și
       ingheturilor         391.500           391.500
    40 50 Cheltuieli pentru
       valorificarea cenusilor
       de pirita         15.300.000          15.300.000
    40 51 Cooperare economica
       internaționala      105.200.000         105.200.000
    40 52 Participarea la programul
       energetic - SAVE II     1.200.000          1.200.000
    40 53 Cupoane agricultori   2.200.000.000        2.200.000.000
    40 54 Cabaline din patrimoniu
       genetic national      16.400.000          16.400.000
    40 55 Contributii la programe
       realizate cu finantare
       internaționala     1.540.578.574 2.401.984.000 3.942.562.574
    40 56 Transferuri pentru
       drumuri, cai ferate,
       aviatie și navigatie   345.217.760         345.217.760
    40 57 Transferuri pentru
       finantarea de baza a
       invatamantului
       superior        1.515.400.000        1.515.400.000
    40 58 Transferuri pentru
       constituirea fondului
       de garantare a creditelor
       bancare acordate
       studentilor         2.000.000          2.000.000
    40 59 Transferuri pentru cerce-
       tare-dezvoltare (granturi) 45.861.947          45.861.947
    40 60 Transferuri pentru actiuni
       de sanatate        597.795.897         597.795.897
    40 61 Sustinerea cultelor    12.395.000          12.395.000
    40 62 Stimularea exporturilor  363.000.000         363.000.000
    40 63 Protectia copilului    15.180.000  66.513.000   81.693.000
    40 80 Alte transferuri     674.381.175  722.774.000 1.397.155.175
    49  DOBANZI AFERENTE
       DATORIEI PUBLICE    23.948.000.000        23.948.000.000
    50 01 Dobanzi aferente
       datoriei publice
       interne        17.089.900.000        17.089.900.000
    50 02 Dobanzi aferente
       datoriei publice
       externe          382.200.000         382.200.000
    50 03 Cheltuieli ocazionate de
       emisiunea și plasarea
       titlurilor de stat și de
       riscurile garantiilor
       date de stat in
       conditiile legii    1.797.700.000        1.797.700.000
    50 04 Diferente de curs
       aferente datoriei
       publice externe     4.062.800.000        4.062.800.000
    50 05 Diferente de curs
       aferente datoriei publice
       interne          615.400.000         615.400.000
    60  REZERVE         3.732.114.045        3.732.114.045
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL  3.497.927.872 3.168.647.996 6.666.575.868
    79  IMPRUMUTURI ACORDATE   730.944.946         730.944.946
    80 02 Imprumuturi acordate
       pentru finalizarea unor
       obiective aprobate prin
       conventii bilaterale si
       acorduri
       interguvernamentale    130.000.000         130.000.000
    80 05 Imprumuturi acordate per-
       soanelor care beneficiaza de
       statutul de refugiat și sunt
       lipsite de mijloace de
       existenta           944.946           944.946
    80 06 Imprumuturi acordate
       pentru creditarea
       agriculturii       600.000.000         600.000.000
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE  4.522.250.455        4.522.250.455
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de
       dobanzi și comisioane
       la creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de credite 4.464.956.455        4.464.956.455
    85 01 Rambursari de credite
       externe         3.052.881.602        3.052.881.602
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane       1.412.074.853        1.412.074.853
    88  Rambursari de credite
       interne și plati de
       dobanzi și comisioane
       aferente acestora     57.294.000          57.294.000
    88 01 Rambursari de credite
       interne          33.200.000          33.200.000
    88 02 Plati de dobanzi și
       comisioane         24.094.000          24.094.000
5101     Autoritati publice   3.661.321.499  178.994.000 3.840.315.499
    01  CHELTUIELI CURENTE   3.353.172.152   4.140.000 3.357.312.152
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL 2.581.768.845    15.000 2.581.783.845
    10  Cheltuieli cu salariile 1.740.434.725    15.000 1.740.449.725
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale de
       stat           454.806.616         454.806.616
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          82.144.946          82.144.946
    13  Deplasari, detasari,
       transferari        188.549.619         188.549.619
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara    145.486.504         145.486.504
    13 02 - deplasari în strainatate 43.063.115          43.063.115
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului de
       asigurari sociale
       de sanatate        115.832.939         115.832.939
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         593.536.442   4.125.000  597.661.442
    21  Drepturi cu caracter
       social           13.033.872          13.033.872
    22  Hrana             799.184           799.184
    23  Medicamente și materiale
       sanitare          2.000.000          2.000.000
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere
       și gospodarie       246.778.210     3.900  246.782.110
    25  Materiale și prestari
       de servicii cu caracter
       functional         72.536.914          72.536.914
    26  Obiecte de inventar de
       mica valoare sau scurta
       durata și echipament    17.873.128          17.873.128
    27  Reparatii curente     35.341.087          35.341.087
    28  Reparatii capitale    137.820.900    44.800  137.865.700
    29  Carti și publicatii     8.509.268          8.509.268
    30  Alte cheltuieli      56.293.879   4.076.300   60.370.179
    32  Fondul Presedintelui    1.750.000          1.750.000
    33  Fondul primului-ministru   800.000           800.000
    34  SUBVENTII         18.524.250          18.524.250
    35 01 Alocatii de la buget pentru
       institutii publice     18.524.250          18.524.250
    38  TRANSFERURI        159.342.615         159.342.615
    40  Transferuri
       neconsolidabile      159.342.615         159.342.615
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale      127.802.615         127.802.615
    40 41 Asociatii și fundatii     400.000           400.000
    40 55 Contributii la programe
       realizate cu finantare
       internaționala       31.140.000          31.140.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   251.900.549  174.854.000  426.754.549
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   251.900.549  174.854.000  426.754.549
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE   56.248.798          56.248.798
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de
       dobanzi și comisioane la
       creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de credite   56.248.798          56.248.798
    85 01 Rambursari de credite
       externe           6.211.658          6.211.658
    85 02 Plati de dobanzi si
       comisioane         50.037.140          50.037.140
5401     Aparare nationala    7.854.236.516 1.830.127.040 9.684.363.556
    01  CHELTUIELI CURENTE   5.456.621.056        5.456.621.056
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL 3.247.478.543        3.247.478.543
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII        1.675.269.726        1.675.269.726
    38  TRANSFERURI        533.872.787         533.872.787
    39  Transferuri
       consolidabile       51.292.810          51.292.810
    39 10 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul
       Fondului de asigurari
       sociale de sanatate
       reprezentand contributia
       datorata de persoanele
       care satisfac serviciul
       militar în termen     51.292.810          51.292.810
    40  Transferuri
       neconsolidabile      482.579.977         482.579.977
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale         69.339            69.339
    40 15 Plati efectuate în cadrul
       programului de
       redistribuire a fortei
       de munca         370.000.000         370.000.000
    40 60 Transferuri pentru actiuni
       de sanatate        112.510.638         112.510.638
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   509.517.460 1.830.127.040 2.339.644.500
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   439.517.460 1.830.127.040 2.269.644.500
    73  Investitii ale regiilor
       autonome și societatilor
       comerciale cu capital
       de stat          70.000.000          70.000.000
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE  1.888.098.000        1.888.098.000
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de
       dobanzi și comisioane
       la creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de credite 1.888.098.000        1.888.098.000
    85 01 Rambursari de credite
       externe         1.589.062.540        1.589.062.540
    85 02 Plati de dobanzi si
       comisioane        299.035.460         299.035.460
5501     Ordine publica și
       siguranta nationala   6.435.536.007  334.961.288 6.770.497.295
    01  CHELTUIELI CURENTE   5.755.214.437        5.755.214.437
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL 3.428.671.344        3.428.671.344
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII        1.592.351.041        1.592.351.041
    34  SUBVENTII         633.796.185         633.796.185
    35 01 Alocatii de la buget
       pentru institutii
       publice          633.796.185         633.796.185
    38  TRANSFERURI        100.395.867         100.395.867
    39  Transferuri consolidabile 77.113.056          77.113.056
    39 10 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul Fondului
       de asigurari sociale de
       sanatate reprezentand
       contributia datorata de
       persoanele care satisfac
       serviciul militar în
       termen           39.481.056          39.481.056
    39 11 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul
       Fondului de asigurari
       sociale de sanatate
       reprezentand contributia
       datorata de persoanele
       care executa o pedeapsa
       privativa de libertate
       sau arest preventiv    37.632.000          37.632.000
    40  Transferuri
       neconsolidabile      23.282.811          23.282.811
    40 09 Alte ajutoare, alocatii si
       indemnizatii          25.452            25.452
    40 11 Contributii și cotizatii la
       organisme internaționale  3.566.997          3.566.997
    40 60 Transferuri pentru actiuni
       de sanatate        19.690.362          19.690.362
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   322.293.246  334.961.288  657.254.534
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   322.293.246  334.961.288  657.254.534
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE   358.028.324         358.028.324
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de
       dobanzi și comisioane
       la creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de credite  358.028.324         358.028.324
    85 01 Rambursari de credite
       externe          287.633.344         287.633.344
    85 02 Plati de dobanzi si
       comisioane         70.394.980          70.394.980
5701     Invatamant       10.654.328.655  427.276.000 11.081.604.655
    01  CHELTUIELI CURENTE   10.339.592.654  188.763.000 10.528.355.654
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL 7.503.811.157  22.437.900 7.526.249.057
    10  Cheltuieli cu salariile 5.356.964.959        5.356.964.959
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat         1.469.227.516        1.469.227.516
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutoru-
       lui de somaj       262.358.021         262.358.021
    13  Deplasari, detasari,
       transferari        40.507.822  22.437.900   62.945.722
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara    21.624.742          21.624.742
    13 02 - deplasari în strainatate 18.883.080  22.437.900   41.320.980
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate        374.752.839         374.752.839
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         742.525.525  97.037.100  839.562.625
    21  Drepturi cu caracter
       social           79.701.771          79.701.771
    22  Hrana           156.029.637         156.029.637
    23  Medicamente și materiale
       sanitare          1.892.740          1.892.740
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie 176.684.656         176.684.656
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         11.386.246  19.407.420   30.793.666
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata
       și echipament       60.467.444          60.467.444
    27  Reparatii curente     26.823.867          26.823.867
    28  Reparatii capitale    103.182.889         103.182.889
    29  Carti și publicatii     5.315.458          5.315.458
    30  Alte cheltuieli      45.080.043          45.080.043
    31  Manuale          75.960.774  77.629.680  153.590.454
    34  SUBVENTII         143.662.916         143.662.916
    35 01 Alocatii de la buget
       pentru institutii
       publice          143.662.916         143.662.916
    38  TRANSFERURI       1.949.593.056  69.288.000 2.018.881.056
    39  Transferuri
       consolidabile         433.206           433.206
    39 10 Transferuri din bugetul
       de stat catre bugetul
       Fondului de asigurari
       sociale de sanatate
       reprezentand contributia
       datorata de persoanele
       care satisfac serviciul
       militar în termen       433.206           433.206
    40  Transferuri
       neconsolidabile     1.949.159.850  69.288.000 2.018.447.850
    40 02 Burse           391.271.075         391.271.075
    40 55 Contributii la programe
       realizate cu finantare
       internaționala       39.500.000  69.288.000  108.788.000
    40 57 Transferuri pentru
       finantarea de baza a
       invatamantului superior 1.515.400.000        1.515.400.000
    40 58 Transferuri pentru
       constituirea Fondului
       de garantare a creditelor
       bancare acordate
       studentilor         2.000.000          2.000.000
    40 80 Alte transferuri       988.775           988.775
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   260.113.961  238.513.000  498.626.961
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   260.113.961  238.513.000  498.626.961
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE   54.622.040          54.622.040
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   54.622.040          54.622.040
    85 01 Rambursari de credite
       externe          10.855.120          10.855.120
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane         43.766.920          43.766.920
5801     Sanatate        3.692.323.020  72.071.068 3.764.394.088
    01  CHELTUIELI CURENTE   2.724.842.521        2.724.842.521
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL  763.865.851         763.865.851
    10  Cheltuieli cu salariile  540.063.156         540.063.156
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale de
       stat           156.110.417         156.110.417
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          26.992.045          26.992.045
    13  Deplasari, detasari,
       transferari         2.895.800          2.895.800
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara     2.295.800          2.295.800
    13 02 - deplasari în strainatate  600.000           600.000
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului de
       asigurari sociale
       de sanatate        37.804.433          37.804.433
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         601.384.007         601.384.007
    21  Drepturi cu caracter
       social            310.000           310.000
    22  Hrana           79.676.650          79.676.650
    23  Medicamente și materiale
       sanitare         289.349.376         289.349.376
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie 74.498.191          74.498.191
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         70.645.523          70.645.523
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata
       și echipament       20.619.466          20.619.466
    27  Reparatii curente     20.444.983          20.444.983
    28  Reparatii capitale     8.563.835          8.563.835
    29  Carti și publicatii      220.740           220.740
    30  Alte cheltuieli      37.055.243          37.055.243
    38  TRANSFERURI       1.359.592.663        1.359.592.663
    39  Transferuri
       consolidabile         108.302           108.302
    39 10 Transferuri din bugetul
       de stat catre bugetul
       Fondului de asigurari
       sociale de sanatate
       reprezentand contributia
       datorata de persoanele
       care satisfac serviciul
       militar în termen       108.302           108.302
    40  Transferuri
       neconsolidabile     1.359.484.361        1.359.484.361
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale       20.717.164          20.717.164
    40 44 Programe pentru sanatate 870.878.300         870.878.300
    40 55 Contributii la programe
       realizate cu finantare
       internaționala       2.294.000          2.294.000
    40 60 Transferuri pentru actiuni
       de sanatate        465.594.897         465.594.897
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   396.824.574  72.071.068  468.895.642
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   396.824.574  72.071.068  468.895.642
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE   570.655.925         570.655.925
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de
       dobanzi și comisioane
       la creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de credite  570.655.925         570.655.925
    85 01 Rambursari de credite
       externe          422.414.280         422.414.280
    85 02 Plati de dobanzi si
       comisioane        148.241.645         148.241.645
5901     Cultura, religie si
       actiuni privind
       activitatea sportiva si
       de tineret       1.480.479.363  20.800.000 1.501.279.363
    01  CHELTUIELI CURENTE   1.429.673.508  20.800.000 1.450.473.508
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL  215.639.329         215.639.329
    10  Cheltuieli cu salariile  141.569.554         141.569.554
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale de
       stat            42.122.304          42.122.304
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          7.074.618          7.074.618
    13  Deplasari, detasari,
       transferari        14.968.609          14.968.609
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara     5.173.749          5.173.749
    13 02 - deplasari în strainatate 9.794.860          9.794.860
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate         9.904.244          9.904.244
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         462.085.248  20.800.000  482.885.248
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie 13.345.440          13.345.440
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional        234.118.460         234.118.460
    26  Obiecte de inventar de
       mica valoare sau scurta
       durata și echipament     962.540           962.540
    27  Reparatii curente      2.094.760          2.094.760
    28  Reparatii capitale     1.341.940          1.341.940
    29  Carti și publicatii     4.714.020          4.714.020
    30  Alte cheltuieli      205.508.088  20.800.000  226.308.088
    34  SUBVENTII         604.761.487         604.761.487
    35 01 Alocatii de la buget
       pentru institutii
       publice          604.761.487         604.761.487
    38  TRANSFERURI        147.187.444         147.187.444
    39  Transferuri
       consolidabile         43.321            43.321
    39 10 Transferuri din bugetul
       de stat catre bugetul
       Fondului de asigurari
       sociale de sanatate
       reprezentand contributia
       datorata de persoanele
       care satisfac serviciul
       militar în termen       43.321            43.321
    40  Transferuri
       neconsolidabile      147.144.123         147.144.123
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale       23.310.600          23.310.600
    40 13 Diferenta de dobanzi
       aferenta creditelor
       bancare, subventionata
       potrivit dispozitiilor
       legale             15.000            15.000
    40 32 Sprijinirea organizatiilor
       nepolitice ale cetatenilor
       apartinand minoritatilor
       nationale         34.485.300          34.485.300
    40 33 Promovarea imaginii si
       intereselor romanesti peste
       hotare           2.523.600          2.523.600
    40 34 Sprijinirea activitatii
       romanilor de pretutindeni
       și a organizatiilor
       reprezentative ale
       acestora          10.000.000          10.000.000
    40 36 Finantarea actiunilor cu
       caracter stiintific și
       social-cultural       2.988.000          2.988.000
    40 37 Finantarea unor programe
       și proiecte în cadrul
       Campaniei europene pentru
       combaterea rasismului,
       xenofobiei, antisemitismului
       și intolerantei        835.000           835.000
    40 38 Finantarea Ansamblului
       "Memorialul victimelor
       comunismului și al
       rezistentei Sighet"     3.500.000          3.500.000
    40 39 Comenzi de stat pentru
       carti și publicatii     9.939.123          9.939.123
    40 40 Sprijin financiar pentru
       producerea și distribuirea
       filmelor          14.518.400          14.518.400
    40 45 Programe pentru tineret  19.667.500          19.667.500
    40 46 Sprijin financiar pentru
       activitatea Comitetului
       Olimpic Roman       12.966.600          12.966.600
    40 61 Sustinerea cultelor    12.395.000          12.395.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   48.605.855          48.605.855
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   48.605.855          48.605.855
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE    2.200.000          2.200.000
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   2.200.000          2.200.000
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane         2.200.000          2.200.000
6001     Asistenta socială, alocatii,
       pensii, ajutoare și
       indemnizatii      7.147.598.458  92.496.000 7.240.094.458
    01  CHELTUIELI CURENTE   7.114.940.768  79.496.000 7.194.436.768
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL  107.286.200         107.286.200
    10  Cheltuieli cu salariile  73.728.200          73.728.200
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale de
       stat            20.643.900          20.643.900
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          3.686.400          3.686.400
    13  Deplasari, detasari,
       transferari         4.066.700          4.066.700
    13 01 - deplasari, detasari,
        transferari în tara    2.799.794          2.799.794
    13 02 - deplasari în strainatate 1.266.906          1.266.906
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului de
       asigurari sociale
       de sanatate         5.161.000          5.161.000
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         155.610.875  12.983.000  168.593.875
    21  Drepturi cu caracter
       social           74.059.865          74.059.865
    22  Hrana             362.500           362.500
    23  Medicamente și materiale
       sanitare            35.888            35.888
    24  Cheltuieli pentru intretinere
       și gospodarie       20.062.217          20.062.217
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         1.005.714   3.366.000   4.371.714
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata si
       echipament         1.069.278          1.069.278
    27  Reparatii curente      1.655.227          1.655.227
    28  Reparatii capitale     2.182.000          2.182.000
    29  Carti și publicatii      738.879   1.617.000   2.355.879
    30  Alte cheltuieli      54.439.307   8.000.000   62.439.307
    34  SUBVENTII          5.566.386          5.566.386
    35 01 Alocatii de la buget pentru
       institutii publice     5.566.386          5.566.386
    38  TRANSFERURI       6.846.477.307  66.513.000 6.912.990.307
    39  Transferuri
       consolidabile       134.400.000         134.400.000
    39 16 Contributia persoanelor
       asigurate pentru finantarea
       ocrotirii sanatatii    134.400.000         134.400.000
    40  Transferuri
       neconsolidabile     6.712.077.307  66.513.000 6.778.590.307
    40 03 Alocatii și alte ajutoare
       pentru copii      3.687.147.245        3.687.147.245
    40 04 Pensii și ajutoare
       I.O.V.R., militari și
       alte persoane      2.858.043.090        2.858.043.090
    40 08 Ajutoare sociale       400.000           400.000
    40 09 Alte ajutoare, alocatii
       și indemnizatii      24.956.457          24.956.457
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme internaționale 1.938.401          1.938.401
    40 41 Asociatii și fundatii   15.371.280          15.371.280
    40 42 Alocatie de incredintare si
       plasament familial     42.926.400          42.926.400
    40 43 Ajutor anual pentru
       veteranii de razboi    61.912.100          61.912.100
    40 55 Contributii la programe
       realizate cu finantare
       internaționala       1.162.334          1.162.334
    40 63 Protectia copilului    15.180.000  66.513.000   81.693.000
    40 80 Alte transferuri      3.040.000          3.040.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   27.409.018  13.000.000   40.409.018
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   27.409.018  13.000.000   40.409.018
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE    5.248.672          5.248.672
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   5.248.672          5.248.672
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane         5.248.672          5.248.672
6301     Servicii și dezvoltare
       publica și locuinte   1.807.289.240  717.000.000 2.524.289.240
    01  CHELTUIELI CURENTE   1.605.343.968  717.000.000 2.322.343.968
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL   11.754.200          11.754.200
    10  Cheltuieli cu salariile   7.724.028          7.724.028
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale de
       stat            2.162.700          2.162.700
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj           386.172           386.172
    13  Deplasari, detasari,
       transferari          940.600           940.600
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara      341.900           341.900
    13 02 - deplasari în strainatate  598.700           598.700
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului de
       asigurari sociale
       de sanatate          540.700           540.700
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII          1.870.268          1.870.268
    24  Cheltuieli pentru intretinere
       și gospodarie        1.403.496          1.403.496
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional          224.766           224.766
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata
       și echipament         97.805            97.805
    27  Reparatii curente       26.100            26.100
    28  Reparatii capitale       20.300            20.300
    29  Carti și publicatii      44.940            44.940
    30  Alte cheltuieli        52.861            52.861
    38  TRANSFERURI       1.591.719.500  717.000.000 2.308.719.500
    40  Transferuri
       neconsolidabile     1.591.719.500  717.000.000 2.308.719.500
    40 01 Locuinte         935.700.000         935.700.000
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme internaționale  19.500            19.500
    40 47 Cadastru imobiliar     14.000.000          14.000.000
    40 80 Alte transferuri     642.000.000  717.000.000 1.359.000.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   81.945.272          81.945.272
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   81.945.272          81.945.272
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI COMI-
       SIOANE LA CREDITE     120.000.000         120.000.000
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite  120.000.000         120.000.000
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane        120.000.000         120.000.000
6401     Mediu și ape       449.472.042  178.205.600  627.677.642
    01  CHELTUIELI CURENTE     94.923.059          94.923.059
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL   77.609.032          77.609.032
    10  Cheltuieli cu salariile  54.635.550          54.635.550
    11  Contributii pentru asigurari
       sociale de stat      15.296.511          15.296.511
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          2.731.788          2.731.788
    13  Deplasari, detasari,
       transferari         1.120.700          1.120.700
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara     1.064.000          1.064.000
    13 02 - deplasari în strainatate   56.700            56.700
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului de
       asigurari sociale
       de sanatate         3.824.483          3.824.483
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII          17.314.027          17.314.027
    22  Hrana             15.000            15.000
    23  Medicamente și materiale
       sanitare            14.000            14.000
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie  5.777.500          5.777.500
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         8.225.027          8.225.027
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata si
       echipament          510.875           510.875
    27  Reparatii curente       808.750           808.750
    28  Reparatii capitale     1.200.000          1.200.000
    29  Carti și publicatii      36.750            36.750
    30  Alte cheltuieli        726.125           726.125
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   348.371.671  178.205.600  526.577.271
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   64.652.500          64.652.500
    73  Investitii ale regiilor
       autonome și societatilor
       comerciale cu capital
       de stat          283.719.171  178.205.600  461.924.771
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE    6.177.312          6.177.312
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   6.177.312          6.177.312
    85 02 Plati de dobanzi si
       comisioane         6.177.312          6.177.312
6601     Industrie        2.078.350.425   5.774.000 2.084.124.425
    01  CHELTUIELI CURENTE   1.557.901.674   5.774.000 1.563.675.674
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL   77.430.000          77.430.000
    10  Cheltuieli cu salariile  58.550.800          58.550.800
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat           7.678.700          7.678.700
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          1.365.500          1.365.500
    13  Deplasari, detasari,
       transferari         7.992.700          7.992.700
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara      660.200           660.200
    13 02 - deplasari în strainatate 7.332.500          7.332.500
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului de
       asigurari sociale
       de sanatate         1.842.300          1.842.300
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         113.760.674         113.760.674
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie  9.020.046          9.020.046
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional          488.678           488.678
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata si
       echipament          163.935           163.935
    27  Reparatii curente       427.192           427.192
    28  Reparatii capitale       29.853            29.853
    29  Carti și publicatii      157.322           157.322
    30  Alte cheltuieli      103.473.648         103.473.648
    34  SUBVENTII         741.475.000         741.475.000
    35 01 Alocatii de la buget
       pentru institutii publice  6.975.000          6.975.000
    35 02 Subventii pe produse si
       activitati        734.000.000         734.000.000
    35 03 Subventii pentru acoperirea
       diferentelor de pret si
       tarif             500.000           500.000
    38  TRANSFERURI        625.236.000   5.774.000  631.010.000
    40  Transferuri
       neconsolidabile      625.236.000   5.774.000  631.010.000
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale       8.736.000          8.736.000
    40 22 Cheltuieli pentru sustinerea
       programelor tehnice de
       conservare sau de
       inchidere a minelor    308.000.000         308.000.000
    40 23 Protectie socială ce se
       acorda pentru unele
       activitati din sectorul
       minier          248.800.000         248.800.000
    40 50 Cheltuieli pentru
       valorificarea cenusilor
       de pirita         15.300.000          15.300.000
    40 51 Cooperare economica
       internaționala       43.200.000          43.200.000
    40 52 Participare la programul
       energetic - SAVE II     1.200.000          1.200.000
    40 80 Alte transferuri      5.774.000          5.774.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   514.074.255         514.074.255
    72  Investitii ale
       institutiilor publice    3.043.550          3.043.550
    73  Investitii ale regiilor
       autonome și societatilor
       comerciale cu capital
       de stat          511.030.705         511.030.705
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE    6.374.496          6.374.496
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   6.374.496          6.374.496
    85 01 Rambursari de credite
       externe           2.309.600          2.309.600
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane         4.064.896          4.064.896
6701     Agricultura și
       silvicultura      4.891.989.635  95.956.000 4.987.945.635
    01  CHELTUIELI CURENTE   4.537.929.288        4.537.929.288
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL  700.000.000         700.000.000
    10  Cheltuieli cu salariile  492.052.571         492.052.571
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale de stat 137.774.719         137.774.719
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          24.602.630          24.602.630
    13  Deplasari, detasari,
       transferari        11.126.400          11.126.400
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara    10.725.850          10.725.850
    13 02 - deplasari în strainatate  400.550           400.550
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate        34.443.680          34.443.680
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         268.905.588         268.905.588
    22  Hrana            1.300.975          1.300.975
    23  Medicamente și materiale
       sanitare          63.484.505          63.484.505
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie 39.214.870          39.214.870
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional        142.159.825         142.159.825
    26  Obiecte de inventar de
       mica valoare sau scurta
       durata și echipament    3.401.241          3.401.241
    27  Reparatii curente      2.721.000          2.721.000
    28  Reparatii capitale     10.101.800          10.101.800
    29  Carti și publicatii      867.300           867.300
    30  Alte cheltuieli       5.654.072          5.654.072
    34  SUBVENTII        1.258.069.800        1.258.069.800
    35 03 Subventii pentru
       acoperirea diferentelor
       de pret și tarif    1.258.069.800        1.258.069.800
    36  PRIME           80.900.000          80.900.000
    37  Prime acordate
       producatorilor agricoli  80.900.000          80.900.000
    38  TRANSFERURI       2.230.053.900        2.230.053.900
    40  Transferuri
       neconsolidabile     2.230.053.900        2.230.053.900
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale       13.653.900          13.653.900
    40 53 Cupoane agricultori   2.200.000.000        2.200.000.000
    40 54 Cabaline din patrimoniul
       genetic national      16.400.000          16.400.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   296.424.279  95.956.000  392.380.279
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   118.624.279         118.624.279
    73  Investitii ale regiilor
       autonome și societatilor
       comerciale cu capital
       de stat          177.800.000  95.956.000  273.756.000
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE   57.636.068          57.636.068
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   57.636.068          57.636.068
    85 01 Rambursari de credite
       externe          37.773.508          37.773.508
    85 02 Plati de dobanzi si
       comisioane         19.862.560          19.862.560
6801     Transporturi și
       comunicatii       6.816.313.268 2.563.656.000 9.379.969.268
    01  CHELTUIELI CURENTE   5.171.544.852 2.332.696.000 7.504.240.852
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL   37.488.937          37.488.937
    10  Cheltuieli cu salariile  25.736.705          25.736.705
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat           7.206.232          7.206.232
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          1.286.900          1.286.900
    13  Deplasari, detasari,
       transferari         1.457.500          1.457.500
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara      721.500           721.500
    13 02 - deplasari în strainatate  736.000           736.000
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate         1.801.600          1.801.600
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII          20.045.051          20.045.051
    21  Drepturi cu caracter
       social            176.870           176.870
    22  Hrana            3.210.692          3.210.692
    23  Medicamente și materiale
       sanitare           171.100           171.100
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie  3.846.402          3.846.402
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         5.815.135          5.815.135
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata
       și echipament         616.054           616.054
    27  Reparatii curente      2.337.807          2.337.807
    28  Reparatii capitale     3.137.728          3.137.728
    29  Carti și publicatii      104.264           104.264
    30  Alte cheltuieli        628.999           628.999
    34  SUBVENTII         134.100.000         134.100.000
    35 02 Subventii pe produse si
       activitati        134.100.000         134.100.000
    38  TRANSFERURI       4.979.910.864 2.332.696.000 7.312.606.864
    40  Transferuri
       neconsolidabile     4.979.910.864 2.332.696.000 7.312.606.864
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale       5.710.864          5.710.864
    40 15 Plati efectuate în cadrul
       programului de redistribuire
       a fortei de munca     162.200.000         162.200.000
    40 24 Cheltuieli pentru
       sustinerea transportului
       public feroviar de
       calatori        3.000.000.000        3.000.000.000
    40 55 Contributii la programe
       realizate cu finantare
       internaționala     1.466.482.240 2.332.696.000 3.799.178.240
    40 56 Transferuri pentru
       drumuri, cai ferate,
       aviatie și navigatie   345.217.760         345.217.760
    40 80 Alte transferuri       300.000            300.00
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   252.370.756  230.960.000  483.330.756
    72  Investitii ale
       institutiilor publice     48.600            48.600
    73  Investitii ale regiilor
       autonome și societatilor
       comerciale cu capital
       de stat          252.322.156  230.960.000  483.282.156
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE  1.392.397.660        1.392.397.660
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de
       dobanzi și comisioane
       la creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de credite 1.335.103.660        1.335.103.660
    85 01 Rambursari de credite
       externe          696.621.552         696.621.552
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane        638.482.108         638.482.108
    88  Rambursari de credite
       interne și plati de
       dobanzi și comisioane
       aferente acestora     57.294.000          57.294.000
    88 01 Rambursari de credite
       interne          33.200.000          33.200.000
    88 02 Plati de dobanzi și
       comisioane         24.094.000          24.094.000
6901     Alte actiuni economice 1.210.498.261  28.870.000 1.239.368.261
    01  CHELTUIELI CURENTE   1.074.732.138  28.870.000 1.103.602.138
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL   37.829.550          37.829.550
    10  Cheltuieli cu salariile  26.476.200          26.476.200
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat           7.413.400          7.413.400
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          1.323.750          1.323.750
    13  Deplasari, detasari,
       transferari          762.900           762.900
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara      665.300           665.300
    13 02 - deplasari în strainatate   97.600            97.600
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate         1.853.300          1.853.300
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII          37.505.502          37.505.502
    22  Hrana             17.000            17.000
    23  Medicamente și materiale
       sanitare            5.000            5.000
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie 21.304.859          21.304.859
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         9.769.637          9.769.637
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata si
       echipament          673.152           673.152
    27  Reparatii curente      2.229.709          2.229.709
    28  Reparatii capitale     2.600.000          2.600.000
    29  Carti și publicatii      508.000           508.000
    30  Alte cheltuieli        398.145           398.145
    34  SUBVENTII         50.455.586  28.870.000   79.325.586
    35 01 Alocatii de la buget
       pentru institutii publice 50.455.586  28.870.000   79.325.586
    38  TRANSFERURI        948.941.500         948.941.500
    40  Transferuri
       neconsolidabile      948.941.500         948.941.500
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme internaționale 3.050.000          3.050.000
    40 21 Plati efectuate în cadrul
       programelor de dezvoltare 110.000.000         110.000.000
    40 26 Transferuri aferente
       Fondului National de
       Preaderare        370.000.000         370.000.000
    40 48 Meteorologie și
       hidrologie         40.500.000          40.500.000
    40 49 Prevenirea și combaterea
       inundatiilor și
       ingheturilor         391.500           391.500
    40 51 Cooperare economica
       internaționala       62.000.000          62.000.000
    40 62 Stimularea exporturilor  363.000.000         363.000.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   133.802.963         133.802.963
    71  Stocuri pentru rezerve
       materiale nationale și
       de mobilizare       129.530.650         129.530.650
    72  Investitii ale
       institutiilor publice    4.180.913          4.180.913
    73  Investitii ale regiilor
       autonome și societatilor
       comerciale cu capital
       de stat            91.400            91.400
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE    1.963.160          1.963.160
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   1.963.160          1.963.160
    85 02 Plati de dobanzi si
       comisioane         1.963.160          1.963.160
7101     Cercetare stiintifica   914.765.350         914.765.350
    01  CHELTUIELI CURENTE    862.277.074         862.277.074
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL  146.271.110         146.271.110
    10  Cheltuieli cu salariile  106.703.995         106.703.995
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat          25.169.806          25.169.806
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          4.494.613          4.494.613
    13  Deplasari, detasari,
       transferari         2.442.832          2.442.832
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara     1.227.828          1.227.828
    13 02 - deplasari în strainatate 1.215.004          1.215.004
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate         7.459.864          7.459.864
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII         580.309.294         580.309.294
    21  Drepturi cu caracter
       social            508.000           508.000
    22  Hrana            3.540.540          3.540.540
    23  Medicamente și materiale
       sanitare            20.000            20.000
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie 12.493.082          12.493.082
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         30.815.329          30.815.329
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata si
       echipament          472.719           472.719
    27  Reparatii curente       677.343           677.343
    28  Reparatii capitale     4.139.648          4.139.648
    29  Carti și publicatii      466.891           466.891
    30  Alte cheltuieli      527.175.742         527.175.742
    34  SUBVENTII           974.050           974.050
    35 01 Alocatii de la buget
       pentru institutii publice   974.050           974.050
    38  TRANSFERURI        134.722.620         134.722.620
    39  Transferuri consolidabile   64.981            64.981
    39 10 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul Fondului
       de asigurari sociale de
       sanatate reprezentand
       contributia datorata de
       persoanele care satisfac
       serviciul militar in
       termen             64.981            64.981
    40  Transferuri
       neconsolidabile      134.657.639         134.657.639
    40 11 Contributii și cotizatii
       la organisme
       internaționale       16.043.292          16.043.292
    40 16 Fondul de cercetare-
       dezvoltare         19.600.000          19.600.000
    40 17 Fondul pentru stimularea
       inovarii          25.100.000          25.100.000
    40 59 Transferuri pentru
       cercetare-dezvoltare
       (granturi)         45.861.947          45.861.947
    40 80 Alte transferuri      28.052.400          28.052.400
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL   52.488.276          52.488.276
    72  Investitii ale
       institutiilor publice   52.488.276          52.488.276
7201     Alte actiuni       460.468.738  45.100.000  505.568.738
    01  CHELTUIELI CURENTE    456.083.001  45.100.000  501.183.001
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL  203.155.693         203.155.693
    10  Cheltuieli cu salariile  112.458.900         112.458.900
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale de
       stat            31.488.000          31.488.000
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata ajutorului
       de somaj          5.622.900          5.622.900
    13  Deplasari, detasari,
       transferari         2.932.300          2.932.300
    13 01 - deplasari, detasari,
       transferari în tara     2.400.000          2.400.000
    13 02 - deplasari în strainatate  532.300           532.300
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate         7.872.600          7.872.600
    20  CHELTUIELI MATERIALE SI
       SERVICII          39.067.384          39.067.384
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere și gospodarie  8.000.000          8.000.000
    25  Materiale și prestari de
       servicii cu caracter
       functional         2.500.000          2.500.000
    26  Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata
       și echipament        8.000.000          8.000.000
    27  Reparatii curente       500.000           500.000
    28  Reparatii capitale       80.000            80.000
    29  Carti și publicatii      30.000            30.000
    30  Alte cheltuieli       1.643.850          1.643.850
    34  SUBVENTII         91.900.000          91.900.000
    35 02 Subventii pe produse și
       activitati         91.900.000          91.900.000
    38  TRANSFERURI        121.959.924  45.100.000  167.059.924
    39  Transferuri consolidabile   259.924           259.924
    39 10 Transferuri din bugetul de
       stat catre bugetul Fondului
       de asigurari sociale de
       sanatate reprezentand
       contributia datorata de
       persoanele care satisfac
       serviciul militar in
       termen            259.924           259.924
    40  Transferuri
       neconsolidabile      121.700.000  45.100.000  166.800.000
    40 27 Transferuri aferente
       Fondului Roman de
       Dezvoltare Sociala     17.400.000  45.100.000   62.500.000
    40 28 Executarea silita a
       creantelor bugetare    10.732.900          10.732.900
    40 29 Despagubiri civile,
       precum și cheltuieli
       judiciare și extrajudiciare
       derivate din actiuni în
       reprezentarea intereselor
       statului, potrivit
       dispozitiilor legale    47.312.100          47.312.100
    40 30 Onorariile pentru
       expertizele contabile
       dispuse în cadrul
       procesului penal      7.455.000          7.455.000
    40 31 Confectionarea insemnului
       Ordinului "Steaua României" 4.900.000          4.900.000
    40 35 Finantarea partidelor
       politice          33.900.000          33.900.000
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL    1.785.737          1.785.737
    72  Investitii ale
       institutiilor publice    1.785.737          1.785.737
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE    2.600.000          2.600.000
    85  Rambursari de credite
       externe și plati de dobanzi
       și comisioane la creditele
       externe contractate de
       ordonatorii de credite   2.600.000          2.600.000
    85 02 Plati de dobanzi și
       comisioane         2.600.000          2.600.000
8501     Transferuri din bugetul
       de stat         5.418.393.890        5.418.393.890
    01  CHELTUIELI CURENTE   5.418.393.890        5.418.393.890
    38  TRANSFERURI       5.418.393.890        5.418.393.890
    39  Transferuri
       consolidabile      5.360.661.758        5.360.661.758
    39 03 Transferuri din
       bugetul de stat catre
       bugetele locale pentru
       investitii finantate
       partial din imprumuturi
       externe          450.000.000         450.000.000
    39 04 Transferuri din bugetul
       de stat catre bugetul
       asigurarilor sociale
       de stat         4.068.050.839        4.068.050.839
    39 08 Transferuri din bugetul
       de stat catre bugetul
       Fondului special de
       risc și accident     842.610.919         842.610.919
    40  Transferuri
       neconsolidabile      57.732.132          57.732.132
    40 18 Transferuri de la bugetul
       de stat pentru acoperirea
       deficitului bugetului
       asigurarilor sociale de
       stat din anul 1997     57.732.132          57.732.132
8601     Imprumuturi        730.944.946         730.944.946
    79  IMPRUMUTURI ACORDATE   730.944.946         730.944.946
    80 02 Imprumuturi acordate
       pentru finalizarea unor
       obiective aprobate prin
       conventii bilaterale si
       acorduri
       interguvernamentale    130.000.000         130.000.000
    80 05 Imprumuturi acordate
       persoanelor care
       beneficiaza de statutul
       de refugiat și sunt
       lipsite de mijloace de
       existenta           944.946           944.946
    80 06 Imprumuturi acordate
       pentru creditarea
       agriculturii       600.000.000         600.000.000
8801     Dobanzi aferente
       datoriei publice și
       alte cheltuieli    23.948.000.000        23.948.000.000
    01  CHELTUIELI CURENTE   23.948.000.000        23.948.000.000
    49  DOBANZI AFERENTE
       DATORIEI PUBLICE    23.948.000.000        23.948.000.000
    50 01 Dobanzi aferente
       datoriei publice
       interne        17.089.900.000        17.089.900.000
    50 02 Dobanzi aferente
       datoriei publice
       externe          382.200.000         382.200.000
    50 03 Cheltuieli ocazionate de
       emisiunea și plasarea
       titlurilor de stat si
       de riscurile garantiilor
       date de stat in
       conditiile legii    1.797.700.000        1.797.700.000
    50 04 Diferente de curs
       aferente datoriei
       publice externe     4.062.800.000        4.062.800.000
    50 05 Diferente de curs
       aferente datoriei
       publice interne      615.400.000         615.400.000
9501     Fonduri de rezerva   3.732.114.045        3.732.114.045
   01    Fond de rezerva
       bugetara la dispozitia
       Guvernului        110.114.045         110.114.045
   02    Fond de interventie la
       dispozitia Guvernului   50.000.000          50.000.000
   03    Fond la dispozitia
       Guvernului României
       pentru relatiile cu
       Republica Moldova     12.000.000          12.000.000
   04    Fond la dispozitia
       Guvernului, constituit
       din varsamintele din
       privatizare       3.560.000.000        3.560.000.000
9901     DEFICIT        -6.500.000.000-6.591.286.996-13.091.286.996
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 4


          LISTA
cuprinzand impozitele, taxele și celelalte venituri pe anul 1999

-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea impozitelor,    Actele normative care reglementeaza impozitele,
  taxelor și a celorlalte       taxele și alte venituri
     venituri
-------------------------------------------------------------------------------
I. Pentru bugetul de stat
I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale:
A1. Impozite directe:
 1. Impozitul pe profit    Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind
                impozitul pe profit, aprobata și modificata prin
                Legea nr. 73/1996, republicată în 1997,
                modificata și completata prin Ordonanța
                Guvernului nr. 40/1998, aprobata și modificata
                prin Legea nr. 249/1998; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea si
                completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994,
                aprobata prin Legea nr. 106/1998; Legea minelor
                nr. 61/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului
                nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor
                comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998;
                Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 109/1996
                privind organizarea și functionarea cooperatiei
                de consum și a cooperatiei de credit; Legea
                locuintei nr. 114/1996, republicată în 1997, cu
                modificarile ulterioare; Legea bancara nr.
                58/1998; Ordonanța Guvernului nr. 24/1996 privind
                impozitul pe venitul reprezentantelor din România
                ale societatilor comerciale și organizatiilor
                economice straine, aprobata și modificata prin
                Legea nr. 29/1997, cu modificarile ulterioare;
                Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind
                acordarea de facilitati persoanelor care
                domiciliaza sau lucreaza în unele localitati din
                Muntii Apuseni și în Rezervatia Biosferei "Delta
                Dunarii", aprobata și modificata prin Legea
                nr. 96/1997, republicată în 1997; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul
                investitiilor straine în România - pentru
                facilitatile în derulare pana la expirarea
                termenelor acordate; Ordonanța Guvernului
                nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati
                pentru dezvoltarea turismului rural, aprobata si
                modificata prin Legea nr. 187/1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind
                stimularea investitiilor directe, aprobata si
                modificata prin Legea nr. 241/1998; Ordonanța
                Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea
                Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea
                turismului, modificata și completata prin
                Ordonanța Guvernului nr. 43/1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 52/1998 pentru
                modificarea și completarea Ordonanței de urgență
                a Guvernului nr. 9/1997, aprobata și modificata
                prin Legea nr. 108/1997; alte legi specifice care
                prevad reglementari în domeniul impozitului pe
                profit.
 2. Impozitul pe salarii   Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
                republicată în 1996; Legea nr. 189/1998 privind
                finantele publice locale, modificata si
                completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
                nr. 61/1998; Ordonanța Guvernului nr. 62/1997,
                aprobata și modificata prin Legea nr. 75/1998, și
                Ordonanța Guvernului nr. 6/1998; Legea nr.
                80/1995 privind statutul cadrelor militare; Legea
                nr. 22/1996 pentru modificarea Legii nr. 78/1995
                privind protectia personalului și a patrimoniului
                din sectorul producției de apărare; Legea nr.
                128/1997 privind Statutul personalului didactic;
                Legea nr. 142/1997 privind modificarea și
                completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea
                judecatoreasca; Legea asigurarilor sociale de
                sanatate nr. 145/1997, modificata și completata
                prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
                30/1998; Ordonanța Guvernului nr. 22/1993 privind
                scutirea de plata a impozitului pe veniturile
                realizate de consultantii straini pentru
                activitatea desfasurata în România, în cadrul
                unor acorduri internaționale guvernamentale sau
                neguvernamentale, de finantare gratuita, aprobata
                prin Legea nr. 102/1994, cu modificarile
                ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului
                nr. 66/1997 privind scutirea de plata a
                impozitelor pe salarii si/sau pe venituri
                realizate de consultanti straini pentru
                activitatile desfasurate în România în cadrul
                unor acorduri de imprumut; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de
                protecție socială a personalului din sectorul
                producției de apărare, aprobata prin Legea nr.
                1/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului
                nr. 52/1998 pentru modificarea și completarea
                Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1997,
                aprobata și modificata prin Legea nr. 108/1997;
                alte legi specifice care prevad reglementari in
                domeniul impozitului pe salarii.
 3. Alte impozite directe:
 a) impozitul pe veniturile  Ordonanța Guvernului nr. 83/1998 privind
   realizate de persoanele  impunerea unor venituri realizate din
   fizice și juridice    România, de persoane fizice și juridice
   nerezidente        nerezidente.

 b) impozitul pe profit    Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
   obtinut din activitati  impotriva unor activitati comerciale
   comerciale ilicite sau  ilicite, republicată în 1991, completata prin
   din nerespectarea     Legea nr. 177/1998 și prin Ordonanța Guvernului
   legii privind       nr. 126/1998, aprobata prin Legea nr. 243/1998;
   protectia consumatorilor Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind
                protectia consumatorilor, aprobata și modificata
                prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994, cu
                modificarile ulterioare.

 c) impozitul pe dividende  Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind
   de la societatile     impozitul pe dividende, aprobata și modificata
   comerciale        prin Legea nr. 101/1995, cu modificarile
                ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
                88/1997 privind privatizarea societatilor
                comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998.

 d) impozitul pe onorariul  Legea privind taxele judiciare de timbru nr.
   avocatilor și       146/1997, modificata și completata prin
   notarilor publici     Ordonanța Guvernului nr. 11/1998, aprobata si
                modificata prin Legea nr. 112/1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind
                impunerea veniturilor realizate de persoanele
                fizice, aprobata și modificata prin Legea
                nr. 246/1998.

 e) alte incasari din     Alte legi specifice prin care se stabilesc
   impozite directe     impozite directe cuvenite bugetului de stat.

 4. Contributii:
 a) Contributia pentru    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1998
   pensia suplimentara    privind unificarea fondurilor componente ale
                bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si
                a celor pentru plata pensiilor cuvenite
                asiguratilor din unitatile cu atributii in
                domeniul apararii nationale, ordinii publice si
                sigurantei nationale.

A2. Impozite indirecte:
 1. Taxa pe valoarea     Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
   adaugata         valoarea adaugata, republicată în temeiul
                Ordonanței Guvernului nr. 22/1995, aprobata si
                modificata prin Legea nr. 100/1995, modificata
                prin Ordonanța Guvernului nr. 2/1998, aprobata
                și modificata prin Legea nr. 195/1998, cu
                modificarile ulterioare; Ordonanța Guvernului nr.
                30/1995 privind regimul de concesionare a
                construirii și exploatarii unor tronsoane de cai
                de comunicatii terestre - autostrazi și cai
                ferate, aprobata și modificata prin Legea nr.
                136/1996; Ordonanța Guvernului nr. 21/1996
                privind completarea și modificarea unor
                reglementari referitoare la taxa pe valoarea
                adaugata, aprobata și modificata prin Legea nr.
                42/1997; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
                31/1997 privind regimul investitiilor straine in
                România - pentru facilitatile în derulare pana la
                expirarea termenelor acordate; Ordonanța
                Guvernului nr. 34/1997 privind completarea si
                modificarea unor reglementari referitoare la taxa
                pe valoarea adaugata, aprobata și modificata prin
                Legea nr. 81/1998; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6
                din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa
                pe valoarea adaugata, aprobata prin Legea nr.
                180/1998; Ordonanța Guvernului nr. 51/1997
                privind operatiunile de leasing și societatile de
                leasing, aprobata și modificata prin Legea nr.
                90/1998, republicată în 1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind
                stimularea investitiilor directe, aprobata și
                modificata prin Legea nr. 241/1998; Ordonanța
                Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea
                Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea
                turismului, modificata și completata prin
                Ordonanța Guvernului nr. 43/1998; Ordonanța
                Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii
                de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele
                produse și echipamente importate pentru
                inzestrarea Ministerului Apararii Nationale,
                Serviciului de Telecomunicatii Speciale,
                Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de
                Informatii Externe și industriei de apărare,
                aprobata și modificata prin Legea nr. 192/1998,
                modificata și completata prin Ordonanța
                Guvernului nr. 123/1998 și prin Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 45/1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la
                modificarea și completarea unor reglementari
                referitoare la accize și la taxa pe valoarea
                adaugata; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
                12/1998 privind transportul pe caile ferate
                romane și reorganizarea Societatii Nationale a
                Cailor Ferate Romane; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 33/1998 cu privire la modificarea
                și completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului
                nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata;
                alte legi specifice care prevad reglementari
                în domeniul taxei pe valoarea adaugata.

 2. Accize și impozit     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997
   pe circulatie       privind regimul accizelor și al altor impozite
                indirecte, aprobata și modificata prin Legea nr.
                196/1998, cu modificarile ulterioare; Ordonanța
                de urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la
                modificarea și completarea unor reglementari
                referitoare la accize și la taxa pe valoarea
                adaugata; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
                50/1998 și Ordonanța Guvernului nr. 1/1999 pentru
                modificarea și completarea Ordonanței de urgență
                a Guvernului nr. 82/1997.

 3. Taxe vamale:
 a) taxe vamale de la     Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
   persoane juridice     României; Legea nr. 35/1991*) privind regimul
                investitiilor straine, republicată în 1993, cu
                modificarile ulterioare - pentru facilitatile in
                derulare pana la expirarea termenelor acordate;
                Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
                vamal de import al României, aprobata și
                modificata prin Legea nr. 102/1994, cu
                modificarile ulterioare; Legea minelor nr.
                61/1998; Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind
                operatiunile de leasing și societatile de
                leasing, aprobata și modificata prin Legea nr.
                90/1998, republicată în 1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 31/1997**) privind
                regimul investitiilor straine în România - pentru
                facilitatile în derulare pana la expirarea
                termenelor acordate; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea
                investitiilor directe, aprobata și modificata
                prin Legea nr. 241/1998; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu
                caracter temporar, a unei suprataxe vamale la
                importul de bunuri, aprobata și modificata prin
                Legea nr. 247/1998; alte legi specifice care
                prevad reglementari în domeniul taxelor vamale.

 b) taxe vamale și alte    Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
   venituri incasate     României; Ordonanța de urgență a Guvernului
   de la persoane fizice   nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter
   prin unitatile vamale   temporar, a unei suprataxe vamale la importul de
                bunuri, aprobata și modificata prin Legea nr.
                247/1998.

 4. Alte impozite indirecte:
 a) majorari și penalitati  Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
   de intarziere       cinematografic, teatral, muzical, folcloric
   pentru venituri      și al artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru
   nevarsate la termen    modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea
                "Timbrului Olimpic".

 b) taxe și tarife pentru   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,
   eliberarea de licente   cu modificarile ulterioare; Legea concurentei
   și autorizatii      nr. 21/1996; Legea nr. 31/1996 privind regimul
   de functionare      monopolului de stat, cu modificarile ulterioare;
                Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu
                modificarile ulterioare; Legea serviciilor
                postale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind
                desfasurarea în siguranta a activitatilor
                nucleare, modificata și completata prin Legea nr.
                16/1998 și republicată în 1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 63/1998 privind energia
                electrica și termica; Legea nr. 85/1997 privind
                acceptarea de catre România a Codului
                internațional de management pentru exploatarea in
                siguranta a navelor și pentru prevenirea poluarii
                (Codul internațional de management al sigurantei
                - Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia
                Maritima Internationala prin Rezolutia A 741(18)
                din 4 noiembrie 1993; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea
                licentelor de instalare și operare a retelelor
                GSM și DCS 1.800 și stabilirea taxelor de
                licenta, modificata prin Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 24/1997, aprobate și modificate
                prin Legea nr. 163/1997, republicată în 1998 si
                modificata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
                nr. 17/1998; Ordonanța Guvernului nr. 9/1993
                privind taxele de eliberare a deciziilor de
                autorizare în domeniul audiovizualului, aprobata
                prin Legea nr. 102/1994, modificata și completata
                prin Ordonanța Guvernului nr. 19/1998, aprobata
                și modificata prin Legea nr. 231/1998; Ordonanța
                Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru
                colectarea, reciclarea și reintroducerea in
                circuitul productiv a deseurilor refolosibile de
                orice fel, aprobata prin Legea nr. 137/1996;
                Ordonanța Guvernului nr. 42/1995 privind
                productia de produse alimentare destinate
                comercializarii, aprobata și modificata prin
                Legea nr. 123/1995; Ordonanța Guvernului nr.
                62/1998 privind instituirea taxei anuale pentru
                eliberarea autorizatiei de functionare a
                magazinelor "duty-free" și "duty-free
                diplomatic", aprobata și modificata prin Legea
                nr. 224/1998; Ordonanța Guvernului nr. 80/1998
                privind prelungirea duratei de valabilitate a
                licentei N.M.T. și stabilirea taxei aferente;
                Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998
                privind regimul de autorizare a activitatilor din
                domeniul jocurilor de noroc; alte legi specifice
                care prevad reglementari în domeniul taxelor de
                licenta.

 c) taxa pentru activitatea  Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor nr.
   de prospectiune,     61/1998.
   explorare și exploatare
   a resurselor minerale

 d) taxe judiciare de timbru Legea nr. 115/1996 privind declararea si
                controlul averii demnitarilor, magistratilor,
                functionarilor publici și a unor persoane cu
                functii de conducere; Legea nr. 146/1997 privind
                taxele judiciare de timbru, modificata si
                completata prin Ordonanța Guvernului nr. 11/1998,
                aprobata și modificata prin Legea nr. 112/1998,
                cu modificarile ulterioare; alte legi specifice
                desfasurarii activitatii pentru care se stabilesc
                taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului de
                stat.

 e) taxe de timbru pentru   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   contestatiile și     modificarile ulterioare; Legea nr. 105/1997
   plangerile asupra     pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor
   sumelor constatate    și a plangerilor asupra sumelor constatate si
   și aplicate prin     aplicate prin actele de control sau de impunere
   acte de control sau    ale organelor Ministerului Finantelor; Legea nr.
   de impunere ale organelor 141/1997 privind Codul vamal al României.
   Ministerului Finantelor

 f) taxe de timbru pentru   Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
   activitatea notariala   timbru, modificata și completata prin Ordonanța
                Guvernului nr. 11/1998, aprobata și modificata
                prin Legea nr. 112/1998, cu modificarile
                ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 12/1998
                privind taxele de timbru pentru activitatea
                notariala, aprobata și modificata prin Legea nr.
                122/1998, completata prin Ordonanța Guvernului
                nr. 59/1998.
 g) alte incasari din     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   impozite indirecte    modificarile ulterioare;
                Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997
                privind regimul accizelor și al altor impozite
                indirecte, aprobata și modificata prin Legea nr.
                196/1998, cu modificarile ulterioare; Ordonanța
                de urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire
                la modificarea și completarea unor reglementari
                referitoare la accize și la taxa pe valoarea
                adaugata; alte legi specifice prin care se
                stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului
                de stat.

B. Venituri nefiscale :
 1. Varsaminte din profitul  Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind
   net al regiilor autonome repartizarea profitului la regiile autonome,
                aprobata prin Legea nr. 41/1997.
 2. Varsaminte de la
   institutiile publice:
 a) taxe de metrologie    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                modificarile ulterioare; Ordonanța Guvernului nr.
                20/1992 privind activitatea de metrologie,
                aprobata și modificata prin Legea nr. 11/1994,
                modificata și completata prin Legea nr. 211/1998
                și prin Legea nr. 212/1998; Hotararea Guvernului
                nr. 225/1995 privind organizarea și functionarea
                Biroului Roman de Metrologie Legala.

 b) taxe pentru prestatiile  Ordonanța Guvernului nr. 48/1994 privind
   și eliberarea       modificarea unor taxe pentru folosirea
   autorizatiilor      drumurilor publice și pentru unele prestari de
   de transport       servicii în porturi și aeroporturi, aprobata
   în trafic internațional  prin Legea nr. 123/1994, modificata prin
                Ordonanța Guvernului nr. 67/1998; Legea nr.
                74/1998 pentru completarea anexei nr. 1 la
                Ordonanța Guvernului nr. 48/1994; Ordonanța
                Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea
                regimului special pentru activitatea de transport
                maritim internațional.
 c) taxe consulare      Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                modificarile ulterioare; Ordonanța Guvernului nr.
                24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare
                și a taxelor percepute pentru prestarea acestora,
                aprobata și modificata prin Legea nr. 89/1993;
                Ordonanța Guvernului nr. 43/1994 pentru
                modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992,
                aprobata prin Legea nr. 123/1994.
 d) taxe pentru analize    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   efectuate de laboratoare, modificarile ulterioare; Ordonanța Guvernului
   altele decat       nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor,
   cele sanitare, de pe   aprobata și modificata prin Legea nr. 11/1994
   langa institutii     și republicată în 1994, cu modificarile
                ulterioare.

 e) taxe și alte venituri   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   din protectia mediului  modificarile ulterioare; Legea protecției
                mediului nr. 137/1995.

 f) varsaminte din      Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,
   disponibilitatile     cu modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
   institutiilor publice   privind autofinantarea unor activitati ale
   și activitatilor     institutiilor de stat, aprobat prin Legea
   autofinantate       nr. 54/1975, cu completarile ulterioare.

 g) varsaminte din veniturile Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   institutiilor publice   modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
   și activitatilor     privind autofinantarea unor activitati ale
   autofinantate       institutiilor de stat, aprobat prin Legea nr.
                54/1975, cu completarile ulterioare.

 h) alte venituri de la    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   institutiile publice   modificarile ulterioare; Legea nr. 52/1994
                privind valorile mobiliare și bursele de valori,
                cu modificarile ulterioare; Legea nr. 111/1996
                privind desfasurarea în siguranta a activitatilor
                nucleare, modificata și completata prin Legea nr.
                16/1998, republicată în 1998; Legea locuintei nr.
                114/1996, republicată în 1997, cu modificarile
                ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 9/1992
                privind organizarea statisticii publice, aprobata
                și modificata prin Legea nr. 11/1994 si
                republicată în 1994; Decretul nr. 253/1971
                privind contributia de intretinere în unele
                institutii de ocrotire, aprobat prin Legea nr.
                54/1971; Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind
                activitatea de standardizare nationala in
                România, modificata prin Ordonanța Guvernului nr.
                44/1998; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
                publica și regimul juridic al acesteia; alte legi
                specifice care prevad reglementari în acest
                domeniu.

 3. Diverse venituri:
 a) venituri din aplicarea  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   prescriptiei extinctive  modificarile ulterioare; Decretul nr. 167/1958
   (pentru institutiile   privind prescriptia extinctiva, republicat in
   publice)         1960, cu modificarile ulterioare; Ordonanța
                Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal.

 b) venituri din amenzi și  Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   alte sanctiuni      sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
   aplicate, potrivit    ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
   dispozitiilor legale   evaziunii fiscale; Legea nr. 31/1996 privind
                regimul monopolului de stat, cu modificarile
                ulterioare; Legea nr. 141/1997 privind Codul
                vamal al României; Legea nr. 21/1999 pentru
                prevenirea și sanctionarea spalarii banilor;
                Ordonanța Guvernului nr. 23/1992 privind
                modificarea unor sanctiuni contraventionale,
                aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile
                ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 12/1994
                pentru modificarea și abrogarea unor dispozitii
                ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si
                sanctionarea contraventiilor, aprobata si
                modificata prin Legea nr. 65/1994; Ordonanța
                Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea
                limitelor minime și maxime ale amenzilor
                contraventionale, stabilite prin acte normative
                aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin
                Legea nr. 129/1994 și modificata prin Ordonanța
                Guvernului nr. 27/1998; Ordonanța Guvernului nr.
                15/1996 privind intarirea disciplinei
                financiar-valutare, aprobata și modificata prin
                Legea nr. 131/1996, modificata și completata prin
                Ordonanța Guvernului nr. 26/1997; Ordonanța
                Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea
                sistemului de marcare pentru tigarete, produse
                din tutun și bauturi alcoolice, republicată in
                1997, modificata și completata prin Ordonanța
                Guvernului nr. 86/1998; Ordonanța Guvernului nr.
                70/1997 privind controlul fiscal; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile
                și tarifele produselor și serviciilor care se
                executa sau se presteaza în tara în cadrul
                activitatilor cu caracter de monopol natural, al
                celor supuse prin lege unui regim special sau al
                regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul
                Oficiului Concurentei, cu modificarile
                ulterioare; legile specifice desfasurarii
                activitatii pentru care se stabilesc amenzi.

 c) incasari din cota     Codul penal al României, republicat în 1997.
   retinuta, conform
   Codului penal al
   României

 d) restituiri de fonduri   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   din finantarea      modificarile ulterioare.
   bugetara a anilor
   precedenti

 e) venituri din concesiuni  Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
                unitatilor economice de stat ca regii
                autonome și societati comerciale, cu modificarile
                ulterioare; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea
                nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                modificarile ulterioare; Legea minelor nr.
                61/1998; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind
                regimul de concesionare a construirii si
                exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii
                terestre - autostrazi și cai ferate, aprobata si
                modificata prin Legea nr. 136/1996; Legea nr.
                213/1998 privind proprietatea publica și regimul
                juridic al acesteia; Legea nr. 219/1998 privind
                regimul concesiunilor.

 f) incasarea dobanzilor   Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte
   aferente ratelor lunare  și spatii cu alta destinatie construite din
   din vanzarea       fondurile statului și din fondurile unitatilor
   locuintelor construite  economice sau bugetare de stat, republicată
   din fondurile statului  în 1998.

 g) incasari din       Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
   valorificarea bunurilor  sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
   confiscate, abandonate  ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finantele
   și alte sume       publice, cu modificarile ulterioare;
   constatate o data     Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
   cu confiscarea,      României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea
   potrivit legii      populatiei impotriva unor activitati comerciale
                ilicite, republicată în 1991, completata prin
                Legea nr. 177/1998 și prin Ordonanța Guvernului
                nr. 126/1998; Legea nr. 56/1992 privind frontiera
                de stat a României, cu modificarile ulterioare;
                Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de
                stat, cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masa
                lemnoasa care se va recolta în anul 1996; Legea
                nr. 21/1999 pentru prevenirea și sanctionarea
                spalarii banilor; Ordonanța Guvernului nr.
                128/1998 pentru reglementarea modului si
                conditiilor de valorificare a bunurilor legal
                confiscate sau intrate, potrivit legii, in
                proprietatea privata a statului, completata și
                modificata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
                nr. 38/1998; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995
                privind instituirea sistemului de marcare pentru
                tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice,
                aprobata și modificata prin Legea nr. 132/1995,
                republicată în 1997, modificata și completata
                prin Ordonanța Guvernului nr. 86/1998; Ordonanța
                Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea
                regimului de producere, circulatie si
                comercializare a produselor farmaceutice;
                Ordonanța Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri
                pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea
                în circuitul productiv a deseurilor refolosibile
                de orice fel, aprobata prin Legea nr. 137/1996;
                Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu
                privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata
                și modificata prin Legea nr. 87/1998.

 h) venituri realizate din  Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara
   incasarea debitelor    a datoriilor fata de stat și de alte persoane
   evidentiate în      juridice, ramase în urma desfiintarii
   bilanturile de lichidare fostelor C.A.P.
   a patrimoniului
   fostelor C.A.P.

 i) incasari din alte surse  Codul de procedura penala, republicat în 1997;
                Legea nr. 71/1991 privind instituirea taxei
                pentru eliberarea titlurilor de proprietate
                asupra terenurilor, cu modificarile ulterioare;
                Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei
                juridice a unor imobile cu destinatia de
                locuinte, trecute în proprietatea statului;
                Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea
                regulamentului operatiilor de casa (valabil
                pentru institutiile publice).

II. VENITURI DIN CAPITAL

 1. Venituri din
   valorificarea unor
   bunuri ale statului:

 a) venituri din       Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   valorificarea unor    modificarile ulterioare; Ordonanța Guvernului
   bunuri ale institutiilor nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfectionare
   publice          a regimului achizitiilor publice, precum și a
                regimului de valorificare a bunurilor scoase din
                functiune, apartinand institutiilor publice,
                aprobata prin Legea nr. 96/1995.

 b) venituri din       Legea nr. 82/1992 privind rezervele
   valorificarea stocurilor de stat, republicată în 1997; Ordonanța
   de la rezervele de stat  Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri
   și de mobilizare     specifice pentru improspatarea stocurilor de
                produse petroliere din rezervele de mobilizare
                ale armatei, aprobata prin Legea nr. 208/1998.

 c) venituri din privatizare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997
                privind privatizarea societatilor comerciale,
                aprobata prin Legea nr. 44/1998.

 d) varsaminte din      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997
   privatizare pentru    privind privatizarea societatilor
   constituirea Fondului   comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998.
   la dispozitia Guvernului

VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA
  IMPRUMUTURILOR ACORDATE:

 a) incasari din rambursarea Legea nr. 95/1993 privind continuarea
   imprumuturilor      participarii României la construirea
   acordate pentru      Combinatului minier de imbogatire a minereurilor
   finalizarea unor     acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog
   obiective aprobate    - Ucraina și asigurarea resurselor de finantare
   prin conventii      necesare; Ordonanța Guvernului nr. 19/1996
   bilaterale și       privind asigurarea rambursarii imprumutului
   interguvernamentale    de stat și a dobanzilor aferente, destinat
                continuarii participarii României la
                construirea Combinatului minier de imbogatire a
                minereurilor acide cu continut de fier de la
                Krivoi-Rog - Ucraina, aprobata prin Legea nr.
                7/1997.

 b) incasari din rambursarea Legea nr. 15/1996 privind statutul și regimul
   imprumuturilor acordate  refugiatilor în România, cu modificarile
   persoanelor care     ulterioare.
   beneficiaza de statutul
   de refugiat

 c) incasari din rambursarea Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr.
   imprumuturilor      109/1998; Ordonanța Guvernului nr. 14/1997
   acordate pentru      cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
   acoperirea arieratelor  anul 1997, aprobata și modificata prin
   catre Regia Autonoma   Legea nr. 29/1998.
   de Electricitate
   "Renel" și Regia Autonoma
   a Gazelor Naturale
   "Romgaz" Medias

 d) incasari din rambursarea Ordonanța Guvernului nr. 13/1995 privind unele
   imprumuturilor din    măsuri de accelerare a procesului de
   fondul de redresare    restructurare a regiilor autonome și a
   financiara        societatilor comerciale cu capital
                majoritar de stat, de intarire a disciplinei
                financiare și de imbunatatire a decontarilor in
                economie, aprobata și modificata prin Legea nr.
                119/1995, cu modificarile ulterioare.

II. Pentru bugetele locale

I. VENITURI CURENTE
A. Venituri fiscale :
A1. Impozite directe:
 1. Impozitul pe profit    Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind
                impozitul pe profit, aprobata și modificata prin
                Legea nr. 73/1996, republicată în 1997,
                modificata și completata prin Ordonanța
                Guvernului nr. 40/1998, aprobata și modificata
                prin Legea nr. 249/1998; Ordonanța de urgență a
                Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea
                și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994,
                aprobata prin Legea nr. 106/1998; Ordonanța de
                urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind
                privatizarea societatilor comerciale, aprobata
                prin Legea nr. 44/1998; Legea locuintei
                nr. 114/1996, republicată în 1997, cu
                modificarile ulterioare; Ordonanța Guvernului
                nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati
                persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in
                unele localitati din Muntii Apuseni și in
                Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata
                și modificata prin Legea nr. 96/1997, republicată
                în 1997; alte legi specifice care prevad
                reglementari în domeniul impozitului pe profit.

 2. Impozite și taxe de la
   populatie:

 a) impozitul pe veniturile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997
   liber profesionistilor, privind impunerea veniturilor realizate de
   meseriasilor și ale   persoanele fizice [art. 2 lit. a), f), g), h) si
   altor persoane fizice  l)], aprobata și modificata prin Legea nr.
   independente       246/1998; Legea nr. 103/1992 privind dreptul
   și asociatiilor     exclusiv al cultelor religioase pentru producerea
   familiale        obiectelor de cult, cu modificarile ulterioare;
               Legea asigurarilor sociale de sanatate nr.
               145/1997, modificata și completata prin
               Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1998;
               Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/1997 cu
               privire la unele măsuri de protecție pentru
               persoanele ale caror contracte individuale de
               munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor
               colective efectuate în procesul de restructurare,
               inchidere operationala a activitatii, privatizare
               sau lichidare, aprobata și modificata prin Legea
               nr. 108/1997 și modificata prin Ordonanța de
               urgență a Guvernului nr. 52/1998; Ordonanța
               Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor
               facilitati pentru dezvoltarea turismului rural,
               aprobata și modificata prin Legea nr. 187/1998;
               Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/1998
               privind unele măsuri de protecție pentru
               personalul al carui contract individual de munca
               va fi desfacut ca urmare a concedierilor
               colective determinate de reorganizarea Regiei
               Autonome de Electricitate "Renel", Regiei
               Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias
               și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom"
               Bucuresti; Ordonanța Guvernului nr. 69/1998
               privind unele măsuri de protecție pentru
               personalul al carui contract individual de munca
               va fi desfacut ca urmare a concedierilor
               colective determinate de reorganizarea Societatii
               Nationale a Cailor Ferate Romane; alte legi
               specifice care prevad reglementari în domeniul
               impozitului pe venituri.

 b) impozitul pe cladiri   Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
   de la persoane      locale, republicată în 1998, modificata si
   fizice          completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996
               privind acordarea de facilitati persoanelor
               care domiciliaza sau lucreaza în unele localitati
               din Muntii Apuseni și în Rezervatia Biosferei
               "Delta Dunarii", aprobata și modificata prin
               Legea nr. 96/1997 și republicată în 1997.

 c) taxe asupra mijloacelor Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
   de transport       locale, republicată în 1998, modificata si
   detinute de persoane   completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
   fizice          nr. 62/1998; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996
               privind acordarea de facilitati persoanelor
               care domiciliaza sau lucreaza în unele localitati
               din Muntii Apuseni și în Rezervatia Biosferei
               "Delta Dunarii", aprobata și modificata prin
               Legea nr. 96/1997 și republicată în 1997; Legea
               apiculturii nr. 89/1998.

 d) impozitul pe veniturile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997
   din inchirieri,     privind impunerea veniturilor realizate de
   subinchirieri,      persoanele fizice [art. 2 lit. b), c) și e)],
   locatii de gestiune   aprobata și modificata prin Legea nr. 246/1998.
   și arendari

 e) impozitul pe veniturile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997
   obtinute din drepturi  privind impunerea veniturilor realizate de
   de autor și cele     persoanele fizice [art. 2 lit. d) și k)], aprobata
   cuvenite inventatorilor și modificata prin Legea nr. 246/1998.
   și inovatorilor

 f) impozitul pe veniturile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997
   obtinute din premii   privind impunerea veniturilor realizate de
   și castiguri în bani   persoanele fizice [art. 2 lit. i)], aprobata si
   sau în natura      modificata prin Legea nr. 246/1998.

 g) impozitul pe veniturile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997
   persoanelor       privind impunerea veniturilor realizate
   fizice nesalariate    de persoanele fizice [art. 26 alin. (1)], aprobata
               și modificata prin Legea nr. 246/1998.

 h) impozitul pe terenuri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
   de la persoane fizice  locale, republicată în 1998, modificata si
               completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996
               privind acordarea de facilitati persoanelor
               care domiciliaza sau lucreaza în unele localitati
               din Muntii Apuseni și în Rezervatia Biosferei
               "Delta Dunarii", aprobata și modificata prin
               Legea nr. 96/1997 și republicată în 1997.

 i) alte impozite și taxe  Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
   de la populatie     locale, republicată în 1998, modificata si
               completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998; Legea fondului funciar nr. 18/1991,
               republicată în 1998 și modificata prin
               Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998,
               aprobata și modificata prin Legea nr. 218/1998;
               Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
               de facilitati persoanelor care domiciliaza sau
               lucreaza în unele localitati din Muntii Apuseni
               și în Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii",
               aprobata și modificata prin Legea nr. 96/1997 si
               republicată în 1997; alte legi prin care se
               stabilesc impozite și taxe de la populatie.

 3. Taxa pentru folosirea  Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru
   terenurilor       folosirea terenurilor proprietate de stat în alte
   proprietate de stat   scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
               Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului
               și a patrimoniului din sectorul producției de
               apărare, cu modificarile ulterioare; Ordonanța de
               urgență a Guvernului nr. 26/1998 privind unele
               măsuri de protecție socială a personalului din
               sectorul producției de apărare, aprobata prin
               Legea nr. 1/1999.

 4. Impozitul pe cladiri   Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
   de la persoane juridice locale, republicată în 1998, modificata si
               completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998; Legea nr. 78/1995 privind protectia
               personalului și a patrimoniului din sectorul
               producției de apărare, cu modificarile ulterioare;
               Legea nr. 109/1996 privind organizarea si
               functionarea cooperatiei de consum și a
               cooperatiei de credit; Ordonanța de urgență a
               Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de
               protecție socială a personalului din sectorul
               producției de apărare, aprobata prin Legea nr.
               1/1999.

 5. Impozitul pe terenuri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
   de la persoane juridice locale, republicată în 1998, modificata si
               completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998; Legea nr. 78/1995 privind protectia
               personalului și a patrimoniului din sectorul
               producției de apărare, cu modificarile ulterioare;
               Legea nr. 109/1996 privind organizarea si
               functionarea cooperatiei de consum și a
               cooperatiei de credit; Ordonanța de urgență a
               Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de
               protecție socială a personalului din sectorul
               producției de apărare, aprobata prin Legea nr.
               1/1999.

 6. Taxa asupra mijloacelor Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
   de transport detinute  locale, republicată în 1998, modificata si
   de persoane juridice   completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998.

 7. Alte impozite directe:
 - alte incasari din     Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
  impozite directe     locale, republicată în 1998, modificata si
               completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995
               privind regimul de concesionare a construirii
               și exploatarii unor tronsoane de cai de
               comunicatii terestre - autostrazi și cai
               ferate, aprobata și modificata prin Legea nr.
               136/1996.

A2. Impozite indirecte:
 1. Impozitul pe spectacole Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
               locale, modificata și completata prin Ordonanța
               de urgență a Guvernului nr. 61/1998; Legea nr.
               147/1998 privind impozitul pe spectacole.

 2. Alte impozite indirecte:
 a) taxe și tarife pentru  Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de
   eliberarea de licente  stat, cu modificarile ulterioare.
   și autorizatii
   de functionare
 b) alte taxe de timbru   Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
               civila; Decretul nr. 328/1966 privind circulatia
               pe drumurile publice, aprobat prin Legea nr.
               14/1966, republicat în 1984, cu completarile si
               modificarile ulterioare; Ordonanța Guvernului
               nr. 10/1993 privind actualizarea în functie de
               rata inflatiei a unor taxe stabilite în sume fixe
               pentru serviciile prestate în favoarea unor
               persoane fizice și juridice, aprobata prin Legea
               nr. 102/1994, cu modificarile ulterioare; alte
               legi specifice prin care se stabilesc taxe de
               timbru cuvenite bugetelor locale.

 c) alte incasari din    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
   impozite indirecte    în 1998 și modificata prin Ordonanța de urgență a
               Guvernului nr. 1/1998, aprobata și modificata
               prin Legea nr. 218/1998; Legea nr. 31/1996 privind
               regimul monopolului de stat, cu modificarile
               ulterioare.

B. Venituri nefiscale :

 1. Varsaminte din profitul Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind
   net al regiilor     repartizarea profitului la regiile autonome,
   autonome         aprobata prin Legea nr. 41/1997.

 2. Varsaminte de la
   institutiile publice:
 a) alte venituri privind  Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe
   circulatia pe drumurile drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966,
   publice         republicat în 1984, cu completarile si
               modificarile ulterioare (pentru amenzi).

 b) venituri din incasarea  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   contravalorii      locale, modificata și completata prin Ordonanța
   lucrarilor de combatere de urgență a Guvernului nr. 61/1998; Decretul-lege
   a daunatorilor      nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru
   și bolilor în sectorul  stimularea taranimii și activitatii economice a
   vegetal         unitatilor agricole cooperatiste și de stat, cu
               modificarile ulterioare.

 c) veniturile unitatilor  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   de reproductie și    locale, modificata și completata prin
   selectie a animalelor  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998;
               Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri
               pentru stimularea taranimii și activitatii
               economice a unitatilor agricole cooperatiste și de
               stat, cu modificarile ulterioare.

 d) veniturile        Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   circumscriptiilor,    locale, modificata și completata prin Ordonanța
   laboratoarelor și    de urgență a Guvernului nr. 61/1998;
   dispensarelor      Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri
   veterinare        pentru stimularea taranimii și activitatii
               economice a unitatilor agricole cooperatiste și de
               stat, cu modificarile ulterioare.

 e) varsaminte din      Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   disponibilitatile    locale, modificata și completata prin Ordonanța
   institutiilor publice  de urgență a Guvernului nr. 61/1998.
   și activitatilor
   autofinantate

 f) contributii datorate   Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
   de persoanele      social.
   beneficiare ale
   serviciilor cantinelor
   de ajutor social

 g) alte venituri de la   Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
   institutiile publice   republicată în 1996, cu modificarile ulterioare;
               Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
               locale, modificata și completata prin Ordonanța de
               urgență a Guvernului nr. 61/1998; Legea locuintei
               nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificarile
               ulterioare; Decretul nr. 253/1971 privind
               contributia de intretinere în unele institutii de
               ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; Legea
               nr. 213/1998 privind proprietatea publica
               și regimul juridic al acesteia.

 3. Diverse venituri:
 a) venituri din recuperarea Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   cheltuielilor de     locale, modificata și completata prin Ordonanța
   judecata, imputatii   de urgență a Guvernului nr. 61/1998; Codul penal
   și despagubiri      al României, republicat în 1997; Codul civil;
   (pentru institutii    Codul muncii.
   publice)

 b) venituri din amenzi   Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și
   și alte sanctiuni    sanctionarea contraventiilor, cu modificarile
   aplicate, potrivit    ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
   dispozitiilor legale   evaziunii fiscale; Ordonanța Guvernului nr.
               12/1994 pentru modificarea și abrogarea unor
               dispozitii ale Legii nr. 32/1968 privind
               stabilirea și sanctionarea contraventiilor,
               aprobata și modificata prin Legea nr. 65/1994;
               Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea
               limitelor minime și maxime ale amenzilor
               contraventionale stabilite prin acte normative
               aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin
               Legea nr. 129/1994; Ordonanța de urgență a
               Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului
               aflat în dificultate, republicată în 1998;
               Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997
               privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata
               și modificata prin Legea nr. 207/1997 si
               modificata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu
               modificarile ulterioare; legile specifice
               desfasurarii activitatii prin care se stabilesc
               amenzi.

 c) restituiri de fonduri  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   din finantarea      locale, modificata și completata prin Ordonanța
   bugetara a anilor    de urgență a Guvernului nr. 61/1998.
   precedenti

 d) venituri din concesiuni Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   și inchirieri      locale, modificata și completata prin Ordonanța de
               urgență a Guvernului nr. 61/1998; Legea nr.
               15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat
               ca regii autonome și societati comerciale, cu
               modificarile ulterioare; Legea fondului funciar
               nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificata
               prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998,
               aprobata și modificata prin Legea nr. 218/1998;
               Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
               constructiilor și unele măsuri pentru realizarea
               locuintelor, republicată în 1997; Legea
               administratiei publice locale nr. 69/1991,
               republicată în 1996, cu modificarile ulterioare;
               Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei
               Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile
               ulterioare; Legea locuintei nr. 114/1996,
               republicată în 1997, cu modificarile ulterioare;
               Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
               Ordonanța Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
               impozitele și taxele locale, aprobata si
               modificata prin Legea nr. 114/1992, cu
               modificarile ulterioare; Legea nr. 213/1998
               privind proprietatea publica și regimul juridic al
               acesteia.

 e) incasari din       Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   valorificarea bunurilor locale, modificata și completata prin Ordonanța
   confiscate potrivit   de urgență a Guvernului nr. 61/1998.
   legii

 f) venituri realizate din  Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a
   administrarea sau    datoriilor fata de stat și de alte persoane
   valorificarea bunurilor juridice, ramase în urma desfiintarii fostelor
   fostelor         C.A.P.
   C.A.P.

 g) venituri din Fondul de  Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
   interventie la      modificarile ulterioare.
   dispozitia Guvernului

 h) incasari din alte surse Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele
               locale, republicată în 1998, modificata si
               completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului
               nr. 62/1998; Legea nr. 189/1998 privind finantele
               publice locale, modificata și completata
               prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
               61/1998.

II. VENITURI DIN CAPITAL

 1. Venituri din
   valorificarea unor
   bunuri ale statului:

 a) venituri din       Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   valorificarea unor    locale, modificata și completata prin Ordonanța
   bunuri ale institutiilor de urgență a Guvernului nr. 61/1998; Legea
               publice fondului funciar nr. 18/1991, republicată
               în 1998 și modificata prin Ordonanța de urgență a
               Guvernului nr. 1/1998; Ordonanța Guvernului nr.
               19/1995 privind unele măsuri de perfectionare a
               regimului achizitiilor publice, precum și a
               regimului de valorificare a bunurilor scoase din
               functiune, apartinand institutiilor publice,
               aprobata prin Legea nr. 96/1995.

 b) venituri din vanzarea  Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
   locuintelor construite  spatii cu alta destinatie, construite din
   din fondurile statului  fondurile statului și din fondurile unitatilor
               economice sau bugetare de stat, republicată in
               1998.

 c) venituri din       Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997
   privatizare       privind privatizarea societatilor comerciale,
               aprobata prin Legea nr. 44/1998.

III. VENITURI CU DESTINATIE
   SPECIALA

 1. Taxe speciale      Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
               locale, modificata și completata prin Ordonanța de
               urgență a Guvernului nr. 61/1998.

 2. Venituri din vanzarea  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   unor bunuri       locale, modificata și completata prin Ordonanța
   apartinand domeniului  de urgență a Guvernului nr. 61/1998.
   privat

 3. Venituri din fondul   Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind
   pentru locuinte     stimularea investitiilor pentru realizarea unor
               lucrari publice și constructii de locuinte,
               aprobata și modificata prin Legea nr. 82/1995;
               Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în 1997,
               cu modificarile ulterioare; Hotararea Guvernului
               nr. 389/1996 privind vanzarea catre actualii
               detinatori a unor spatii comerciale construite din
               fondurile statului și aflate în administrarea
               consiliilor locale și a regiilor autonome de
               interes local, modificata prin Hotararea
               Guvernului nr. 505/1998.

 4. Venituri din       Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
   amortizarea       locale, modificata și completata prin Ordonanța
   mijloacelor fixe     de urgență a Guvernului nr. 61/1998; Legea nr.
               15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat
               în active corporale și necorporale, cu
               modificarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr.
               909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice
               de aplicare a Legii nr. 15/1994.

IV. COTE DEFALCATE DIN    Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  IMPOZITUL PE SALARII   locale, modificata și completata prin Ordonanța
               de urgență a Guvernului nr. 61/1998.
-------------------------------------------------------------------------------

------------
*) Legea nr. 35/1991 a fost abrogata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 19 iunie 1997.
**) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/1997 a fost abrogata prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.483 din 16 decembrie 1998.


ANEXA 5


         SUME
defalcate din impozitul pe salarii pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                           din care, pentru:
                 Total  ------------------------
Nr.    Judetul      sume defalcate  bugetul propriu bugetele locale
crt.             din impozitul      al     ale comunelor,
               pe salarii      judetului   oraselor si
                                municipiilor
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL:          1.001.400.000    110.784.000   890.616.000

 1. Alba            22.173.000     5.543.000    16.630.000
 2. Arad            21.203.000     5.301.000    15.902.000
 3. Arges            25.691.000         0    25.691.000
 4. Bacau            28.658.000     7.165.000    21.493.000
 5. Bihor            24.869.000         0    24.869.000
 6. Bistrita-Nasaud       25.043.000     5.587.000    19.456.000
 7. Botosani          52.994.000     5.929.000    47.065.000
 8. Brasov           24.124.000         0    24.124.000
 9. Braila           16.143.000     3.195.000    12.948.000
10. Buzau            20.936.000     5.234.000    15.702.000
11. Caras-Severin        16.282.000         0    16.282.000
12. Calarasi          13.671.000      294.000    13.377.000
13. Cluj            25.039.000         0    25.039.000
14. Constanta          25.777.000         0    25.777.000
15. Covasna           15.287.000     3.822.000    11.465.000
16. Dambovita          19.553.000         0    19.553.000
17. Dolj            25.797.000     6.449.000    19.348.000
18. Galati           21.763.000         0    21.763.000
19. Giurgiu           11.937.000     2.984.000    8.953.000
20. Gorj            20.816.000         0    20.816.000
21. Harghita          23.210.000     5.803.000    17.407.000
22. Hunedoara          20.979.000     5.245.000    15.734.000
23. Ialomita          15.894.000     3.974.000    11.920.000
24. Iasi            33.477.000         0    33.477.000
25. Ilfov            8.198.000         0    8.198.000
26. Maramures          36.968.000         0    36.968.000
27. Mehedinti          20.193.000     5.048.000    15.145.000
28. Mures            22.682.000     1.445.000    21.237.000
29. Neamt            28.415.000      232.000    28.183.000
30. Olt             21.839.000         0    21.839.000
31. Prahova           29.478.000         0    29.478.000
32. Satu Mare          19.692.000         0    19.692.000
33. Salaj            27.570.000     6.893.000    20.677.000
34. Sibiu            18.371.000     2.981.000    15.390.000
35. Suceava           36.125.000         0    36.125.000
36. Teleorman          18.899.000     4.725.000    14.174.000
37. Timis            25.984.000         0    25.984.000
38. Tulcea           40.699.000    10.175.000    30.524.000
39. Vaslui           51.466.000     6.438.000    45.028.000
40. Valcea           18.218.000         0    18.218.000
41. Vrancea           25.287.000     6.322.000    18.965.000
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 6


        CRITERII OBLIGATORII
de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judete, pe anul 1999

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.        Denumirea criteriului         Procent de
crt.                           repartizare
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL:                          100
 1. Numarul populatiei                     5
 2. Lungimea retelei de strazi orasenesti           5
 3. Lungimea retelei de drumuri                5
 4. Numarul de locuinte                    5
 5. Lungimea retelei de canalizare și apa           8
 6. Numarul de elevi din invatamantul preuniversitar     25
 7. Numarul de copii din centrele de plasament familial    15
 8. Numarul de unitati administrativ-teritoriale        2
 9. Capacitatea financiara*)                 30
-------------------------------------------------------------------------------

  *) Se calculeaza potrivit urmatoarei formule:


          (VP(j) + I(j)) : P(j)  P(u)
       ------------ x -----      suma defalcata din
Sume defalcate   (VP(u) + I(u)) : P(u)  P(j)      impozitul pe salarii,
pe unitate   = ------------------------------------ x repartizata pe total
administrativ-   ü [ (VP(j) + I(j)) : P(j)  P(u) ]  judet, potrivit
teritoriala    - [ ------------------- x ---- ]  acestui criteriu
         u=1 [ (VP(u) + I(u)) : P(u)  P(j) ]


  în care:

  VP(j) = venituri proprii la nivelul judetului;
  I(j) = impozitul pe salarii, cuvenit potrivit Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata și completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998;
  P(j) = populatia judetului;
  VP(u) = veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale;
  I(u) = impozitul pe salarii cuvenit unitatii administrativ-teritoriale potrivit Legii nr. 189/1998;
  P(u) = populatia unitatii administrativ-teritoriale.

ANEXA 7


         CATEGORIILE
de venituri și cheltuieli care se prevad în bugetele locale pe anul 1999

------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Denumirea veniturilor și cheltuielilor
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
           CAPITOLUL I
  Veniturile proprii și cheltuielile care se prevad în bugetele proprii ale
  judetelor

          A. Venituri proprii
      (impozite, taxe și alte venituri)
 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor
  judetene
 2. Impozite și taxe de la populatie
  a) Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si
    ale altor persoane fizice independente și asociatii familiale*)
  b) Impozitul pe venituri din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune
    și arendari
 3. Alte impozite directe
  a) Alte incasari din impozite directe**)
 4. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
  consiliilor judetene
 5. Varsaminte de la institutiile publice***)
  a) Alte venituri de la institutiile publice***)

-------------
  *) Se include impozitul pe veniturile realizate din activitati artistice, distractive sau sportive, desfasurate în mod independent, precum și din organizarea unor asemenea activitati de interes judetean.
  **) Se includ taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizatiilor în domeniul constructiilor, acordate în conformitate cu dispozitiile legale, de catre consiliul judetean, potrivit prevederilor Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în anul 1998, modificata și completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998.
  ***) Se include și cota de 30% din tariful pentru licente de transport, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 223/1992, republicată în anul 1994, abrogata prin Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (4), art. 3 și 4.

--------------

 6. Diverse venituri
  a) Venituri din amenzi și alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor
    legale
  b) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
    precedenti*)
  c) Venituri din concesiuni și inchirieri
  d) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii
  e) Incasari din alte surse
 7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
  a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (de
    subordonare judeteana)
  b) Venituri din privatizare
 8. Venituri cu destinatie speciala
  a) Taxe speciale
  b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
  c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
  d) Venituri din fondul de interventie
  e) Venituri din fondul pentru locuinte
  f) Venituri din fondul aviatiei civile
  g) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
  h) Donatii și sponsorizari
  i) Sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participarii la
    finantarea unor actiuni de interes public

         B. Cheltuieli

 1. Autoritati executive
 2. Cultura, religie și actiuni privind activitatea sportiva și de tineret
 3. Asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare și indemnizatii
 4. Servicii și dezvoltare publica și locuinte
 5. Transporturi și comunicatii
 6. Alte actiuni economice
 7. Alte actiuni
 8. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, a dobanzilor și comisioanelor
  aferente
 9. Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale
  de sanatate
10. Dobanzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli
11. Plati de dobanzi și comisioane
12. Rambursari de imprumuturi
13. Fondul de rezerva bugetara
14. Cheltuieli cu destinatie speciala

          CAPITOLUL II
  Veniturile proprii și cheltuielile care se prevad în bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti și al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

           A. Venituri proprii
      (impozite, taxe și alte venituri)

 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor
  locale ale oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti și a
  Consiliului General al Municipiului Bucuresti
 2. Impozite și taxe de la populatie
  a) Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor și ale altor
    persoane fizice independente și asociatii familiale
  b) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
  c) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
  d) Impozitul pe venituri din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune
    și arendari
  e) Impozitul pe venituri obtinute din drepturi de autor și cele cuvenite
    inventatorilor și inovatorilor
  f) Impozitul pe venituri obtinute din premii și castiguri în bani sau in
    natura
  g) Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate
  h) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
  i) Alte impozite și taxe de la populatie
 3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
 4. Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
 5. Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
 6. Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

-------------
  *) Se include și restituirea imprumutului acordat pentru infiintarea Corpului gardienilor publici, potrivit conventiilor incheiate în acest scop.
-------------

 7. Alte impozite directe
  a) Alte incasari din impozite directe
 8. Impozitul pe spectacole
 9. Alte impozite indirecte
  a) Taxe și tarife pentru eliberarea de licente și autorizatii de functionare
  b) Alte taxe de timbru
  c) Alte incasari din impozite indirecte
10. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
  consiliilor locale ale oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului
  Bucuresti și a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
11. Varsaminte de la institutiile publice
  a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
  b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
    daunatorilor și bolilor în sectorul vegetal
  c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
  d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
  e) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice și activitatilor
    autofinantate
  f) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor
    de ajutor social
  g) Alte venituri de la institutiile publice
12. Diverse venituri
  a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
    despagubiri
  b) Venituri din amenzi și alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor
    legale
  c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
  d) Venituri din concesiuni și inchirieri
  e) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii
  f) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor
    cooperative agricole de productie
  g) Incasari din alte surse
13. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
  a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
  b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
  c) Venituri din privatizare
14. Venituri cu destinatie speciala
  a) Taxe speciale
  b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
  c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
  d) Venituri din fondul de interventie
  e) Venituri din fondul pentru locuinte
  f) Venituri din fondul aviatiei civile
  g) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
  h) Donatii și sponsorizari
  i) Sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participarii la
    finantarea unor actiuni de interes public

           B. Cheltuieli

 1. Autoritati executive
 2. Invatamant (cheltuieli materiale și servicii, precum și cheltuieli de
  capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar, apartinand
  Ministerului Educatiei Nationale, cu exceptia cheltuielilor pentru manualele
  și bursele pentru elevii din Republica Moldova, sumelor forfetare care
  se platesc pentru transportul elevilor, cheltuielilor pentru realizarea
  proiectului de reabilitare a scolilor, cofinantat de Guvernul României,
  Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare și Fondul de
  Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, și cheltuielilor totale aferente
  invatamantului special), exclusiv unitatile de invatamant din subordinea
  altor ministere decat Ministerul Educatiei Nationale*)
 3. Sanatate (cheltuieli materiale și servicii, cu exceptia celor pentru
  medicamente și materiale sanitare, aferente creselor, a celor pentru
  drepturile donatorilor onorifici de sange, care se acorda potrivit Legii nr.
  4/1995, precum și alte cheltuieli care se pot suporta în conformitate
  cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare)
 4. Cultura, religie și actiuni privind activitatea sportiva și de tineret
 5. Asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare și indemnizatii
 6. Servicii și dezvoltare publica și locuinte
 7. Transporturi și comunicatii
 8. Agricultura
 9. Alte actiuni economice
10. Alte actiuni
11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, a dobanzilor și comisioanelor
  aferente
12. Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale
   de sanatate
13. Dobanzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli
14. Plati de dobanzi și comisioane
15. Rambursari de imprumuturi
16. Fondul de rezerva bugetara
17. Cheltuieli cu destinatie speciala
-------------------------------------------------------------------------------
*) Se cuprind și alocatiile de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii la internate, camine și cantine pentru elevi, precum și cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, la și de la locul de munca, pentru personalul didactic titular din mediul rural, potrivit prevederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

NOTA:
Majorarile și penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul și subcapitolul corespunzator impozitului sau taxei la care se refera.
Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în functie de subordonarea unitatilor, precum și de localitatea în care isi are sediul institutia publica, în cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.


ANEXA 8

CATEGORIILE
de institutii publice și actiuni din domeniile invatamantului preuniversitar, sanatatii, asistentei sociale și agriculturii, ale caror cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 1999

1. In domeniul invatamantului preuniversitar pentru unitatile apartinand Ministerului Educatiei Nationale, exclusiv unitatile de invatamant din subordinea altor ministere:
a) cheltuieli materiale și servicii, precum și cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar apartinand Ministerului Educatiei Nationale, cu exceptia manualelor, burselor pentru elevii din Republica Moldova, sumelor forfetare care se platesc pentru transportul elevilor, cheltuielilor pentru realizarea proiectului de reabilitare a scolilor cofinantat de Guvernul României, Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare și Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei și cheltuielilor totale aferente invatamantului special, la:

2. In domeniul sanatatii:

3. In domeniul asistentei sociale (cheltuieli de personal, materiale și servicii și de capital), la:

4. In domeniul agriculturii (cheltuieli de personal, materiale și servicii și de capital), la:


ANEXA 9


         BUGETUL
Fondului special pentru sanatate pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0007         VENITURI-TOTAL               877.565.000
2507         I. VENITURI CURENTE             827.565.000
3307          A. VENITURI FISCALE            125.000.000
1207          A2. IMPOZITE INDIRECTE          125.000.000
1707           ALTE IMPOZITE INDIRECTE         125.000.000
    18         Taxa asupra unor activitati și din
             publicitatea lor            125.000.000
1907          B. VENITURI NEFISCALE           702.565.000
2107           VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE  692.565.000
    30         Alte venituri de la institutiile
             publice                 692.565.000
2207           DIVERSE VENITURI             10.000.000
    03         Venituri din amenzi și alte sanctiuni
             aplicate potrivit dispozitiilor legale  10.000.000
3000         II. VENITURI DIN CAPITAL           50.000.000
3007           VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
             ALE STATULUI               50.000.000
              Venituri din valorificarea unor bunuri
              ale institutiilor publice        50.000.000
5007          CHELTUIELI-TOTAL              777.565.000*)
      01      CHELTUIELI CURENTE            565.021.000
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL           1.188.000
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     563.833.000
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL           212.544.000

            Partea a III-a -
            CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        777.565.000
5807          Sanatate                  777.565.000
      01      CHELTUIELI CURENTE            565.021.000
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL           1.188.000
      13      Deplasari, detasari, transferari      1.188.000
      13  01    Deplasari, detasari, transferari în tara  1.188.000
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     563.833.000
      21      Drepturi cu caracter social         193.000
      22      Hrana                   20.400.000
      23      Medicamente și materiale sanitare    321.592.000
      24      Cheltuieli pentru intretinere și
             gospodarie                60.951.000
      25      Materiale și prestari de servicii cu
             caracter functional            70.500.000
      26      Obiecte de inventar de mica valoare
             sau scurta durata și echipament      35.100.000
      27      Reparatii curente             25.200.000
      28      Reparatii capitale            15.010.000
      29      Carti și publicatii             210.000
      30      Alte cheltuieli              14.677.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL           212.544.000
      72      Investitii ale institutiilor publice   212.544.000
    01        Administratie centrala           2.000.000
    02        Dispensare medicale             1.000.000
    03        Spitale                  130.000.000
    04        Sanatorii și preventorii          55.000.000
    05        Crese                   13.200.000
    07        Centre de transfuzii sanguine       70.300.000
    09        Centre de sanatate, diagnostic și
            tratament                 30.000.000
    25        Servicii publice descentralizate      2.000.000
    50        Alte institutii și actiuni sanitare    474.065.000
9807         EXCEDENT                   100.000.000
-------------------------------------------------------------------------------

*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.


ANEXA 9 a)


  MINISTERUL SANATATII

          BUGETUL
Fondului special pentru sanatate pe anul 1999
                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0007         VENITURI-TOTAL               872.500.000
2507          I. VENITURI CURENTE            822.500.000
3307          A. VENITURI FISCALE            125.000.000
1207           A2. IMPOZITE INDIRECTE          125.000.000
1707           ALTE IMPOZITE INDIRECTE         125.000.000
    18         Taxa asupra unor activitati și din
              publicitatea lor            125.000.000
1907          B. VENITURI NEFISCALE           697.500.000
2107            VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 687.500.000
    30          Alte venituri de la institutiile
              publice                687.500.000
2207            DIVERSE VENITURI            10.000.000
    03          Venituri din amenzi și alte sanctiuni
              aplicate potrivit dispozitiilor legale 10.000.000
3000          II. VENITURI DIN CAPITAL          50.000.000
3007            VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
              ALE STATULUI              50.000.000
    01          Venituri din valorificarea unor
              bunuri ale institutiilor publice    50.000.000
5007          CHELTUIELI-TOTAL              772.500.000*)
      01      CHELTUIELI CURENTE            562.500.000
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL          1.188.000
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    561.312.000
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL          210.000.000
            Partea a III-a -
            CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        772.500.000
5807          Sanatate                  772.500.000
      01      CHELTUIELI CURENTE            562.500.000
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL          1.188.000
      13       Deplasari, detasari, transferari     1.188.000
      13 01      Deplasari, detasari, transferari
              în tara                 1.188.000
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    561.312.000
      21       Drepturi cu caracter social        193.000
      22       Hrana                  20.200.000
      23       Medicamente și materiale sanitare   321.092.000
      24       Cheltuieli pentru intretinere si
              gospodarie               60.000.000
      25       Materiale și prestari de servicii cu
              caracter functional           70.000.000
      26       Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata și echipament     35.000.000
      27       Reparatii curente            25.000.000
      28       Reparatii capitale           15.000.000
      29       Carti și publicatii            200.000
      30       Alte cheltuieli             14.627.000
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL          210.000.000
      72       Investitii ale institutiilor publice  210.000.000
    01         Administratie centrala          2.000.000
    03         Spitale                130.000.000
    04         Sanatorii și preventorii        55.000.000
    05         Crese                  13.200.000
    07         Centre de transfuzii sanguine      70.300.000
    09         Centre de sanatate, diagnostic si
              tratament                30.000.000
    25         Servicii publice descentralizate     2.000.000
    50         Alte institutii și actiuni sanitare  470.000.000
9807         EXCEDENT                   100.000.000
-------------------------------------------------------------------------------

*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.


ANEXA 9 b)


  MINISTERUL TRANSPORTURILOR


         BUGETUL
Fondului special pentru sanatate pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0007         VENITURI-TOTAL                5.065.000
2507          I. VENITURI CURENTE             5.065.000
1907          B. VENITURI NEFISCALE            5.065.000
2107           VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE   5.065.000
    30         Alte venituri de la institutiile publice 5.065.000
5007         CHELTUIELI-TOTAL               5.065.000*)
      01      CHELTUIELI CURENTE             2.521.000
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     2.521.000
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL           2.544.000
           Partea a III-a -
           CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE          5.065.000
5807         Sanatate                   5.065.000
      01      CHELTUIELI CURENTE             2.521.000
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     2.521.000
      22       Hrana                   200.000
      23       Medicamente și materiale sanitare     500.000
      24       Cheltuieli pentru intretinere și
              gospodarie                 951.000
      25       Materiale și prestari servicii cu
              caracter functional            500.000
      26       Obiecte de inventar de mica valoare sau
              scurta durata și echipament        100.000
      27       Reparatii curente             200.000
      28       Reparatii capitale             10.000
      29       Carti și publicatii             10.000
      30       Alte cheltuieli               50.000
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL           2.544.000
      72       Investitii ale institutiilor publice   2.544.000
    02        Dispensare medicale            1.000.000
    50        Alte institutii și actiuni sanitare    4.065.000
-------------------------------------------------------------------------------

*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.


ANEXA 10


  MINISTERUL SANATATII

         BUGETUL
Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0016         VENITURI-TOTAL              11.966.536.344
2516          I. VENITURI CURENTE           11.657.640.844
3316          A. VENITURI FISCALE          11.627.771.644
4416           A1. IMPOZITE DIRECTE         11.627.771.644
1216           CONTRIBUTIA LA FONDUL DE ASIGURARI
             SOCIALE DE SANATATE         11.627.771.644
    01         Contributii de la persoane juridice
              sau fizice, care angajeaza personal
              salariat               4.210.648.596
    02         Contributia persoanelor asigurate  7.416.682.048
    03         Contributii facultative la
              asigurarile sociale de sanatate      441.000
1916          B. VENITURI NEFISCALE           29.869.200
2216           DIVERSE VENITURI             29.869.200
    30         Incasari din alte surse         29.869.200
3416          IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE     308.895.500
3516           SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
             PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 263.715.600
    01        Persoane care satisfac serviciul
             militar în termen            91.683.600
    02        Persoane care executa o pedeapsa
             privativa de libertate sau arest
             preventiv                37.632.000
    03        Persoane care fac parte dintr-o
             familie care beneficiaza de ajutor
             social                 134.400.000
3616           SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR
             SOCIALE DE STAT PENTRU PERSOANELE
             ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII       45.179.900
    01        Persoane aflate în concediu medical
             sau în concediu medical pentru
             ingrijirea copilului bolnav în varsta
             de pana la 6 ani             45.179.900
5016          CHELTUIELI - TOTAL           11.368.209.527
      01      CHELTUIELI CURENTE          11.268.209.527
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL         392.320.000
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   10.875.889.527
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL          100.000.000
            Partea a III-a -
            CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE       10.769.882.710
      01      CHELTUIELI CURENTE          10.769.882.710
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   10.769.882.710
6216          SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE    10.769.882.710*)
      01      CHELTUIELI CURENTE          10.769.882.710
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   10.769.882.710
      25       Materiale și prestari servicii cu
              caracter medical          10.769.882.710
            Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI        598.326.817
      01      CHELTUIELI CURENTE            498.326.817
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL         392.320.000
      20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    106.006.817
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL          100.000.000
7316          CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI   598.326.817
      01      CHELTUIELI CURENTE            498.326.817
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL         392.320.000
      10       Cheltuielile cu salariile       208.800.000
      11       Contributii pentru asigurari sociale
              de stat                 58.464.000
      12       Cheltuieli pentru constituirea
              fondului pentru plata ajutorului de
              somaj                  10.440.000
      13       Deplasari, detasari, transferari    100.000.000
      13 01      Deplasari, detasari, transferari
              în tara                70.000.000
      13 02      Deplasari în strainatate        30.000.000
      14       Contributii pentru constituirea
              fondului de asigurari sociale de
              sanatate                14.616.000
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     106.006.817
      24       Cheltuieli pentru intretinere și
             gospodarie                31.802.045
      25       Materiale și prestari de servicii
             cu caracter functional          21.201.363
      26       Obiecte de inventar de mica valoare
             sau scurta durata și echipament      5.300.341
      27       Reparatii curente            15.901.023
      28       Reparatii capitale            21.201.363
      29       Carti și publicatii            1.060.068
      30       Alte cheltuieli              9.540.614
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL           100.000.000
      72      Investitii ale institutiilor publice   100.000.000
             din total capitol:
    01        Administratie centrala          149.581.704
    25        Servicii publice descentralizate     448.745.113
            din totalul cheltuielilor de
            administrare a fondului:
            CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE  149.581.704
      01      CHELTUIELI CURENTE            72.460.568
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL          22.600.000
      10       Cheltuielile cu salariile        9.000.000
      11       Contributii pentru asigurari sociale
              de stat                 2.520.000
      12       Cheltuieli pentru constituirea
              fondului pentru plata ajutorului de
              somaj                   450.000
      13       Deplasari, detasari, transferari    10.000.000
      13 01     Deplasari, detasari, transferari
              în tara                 7.000.000
      13 02     Deplasari în strainatate        3.000.000
      14       Contributii pentru constituirea
              fondului de asigurari sociale de
              sanatate                  630.000
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     49.860.568
      24       Cheltuieli pentru intretinere si
              gospodarie               14.958.170
      25       Materiale și prestari de servicii
              cu caracter functional          9.972.114
      26       Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata și echipament     2.493.028
      27       Reparatii curente            7.479.085
      28       Reparatii capitale            9.972.114
      29       Carti și publicatii            498.606
      30       Alte cheltuieli             4.487.451
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL           77.121.136
      72      Investitii ale institutiilor publice   77.121.136
9516          Fonduri de rezerva            598.326.817
    06        Fondul de rezerva al Casei Nationale
             de Asigurari de Sanatate        149.581.704
    07        Fondul de rezerva la dispozitia
             caselor de asigurari de sanatate
             judetene și a municipiului Bucuresti  448.745.113
-------------------------------------------------------------------------------

*) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene și respectiv a municipiului Bucuresti, precum și de Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale și Autoritatii Judecatoresti și Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.


ANEXA 11


  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP


        BUGETUL
Fondului de risc și accident pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0008         VENITURI-TOTAL              1.520.534.919
2508          I. VENITURI CURENTE            677.874.000
3308          A. VENITURI FISCALE            675.589.000
4408           A.1. IMPOZITE DIRECTE          675.589.000
1108           CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI
             PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 675.589.000
    01         Contributia agentilor economici    675.589.000
1908          B. VENITURI NEFISCALE            2.285.000
2208           DIVERSE VENITURI             2.285.000
    11         Varsaminte de la persoane juridice,
              pentru persoane cu handicap neincadrate 2.208.000
    30         Incasari din alte surse           77.000
3608          IV. SUBVENTII               842.610.919
3708           SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT  842.610.919
    08         Subventii primite în completarea
              Fondului de risc și accident      842.610.919
3908          V. DONATII                   50.000
4008           DONATII                    50.000
5008          CHELTUIELI - TOTAL            1.520.534.919
      01      CHELTUIELI CURENTE           1.520.534.919
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL          3.025.468
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    800.998.083
      38      TRANSFERURI               716.511.368
            Partea a III-a -
            CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE       1.470.677.034
      01      CHELTUIELI CURENTE           1.470.677.034
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    754.165.666
      38      TRANSFERURI               716.511.368
6008          Asistenta socială, alocatii, pensii,
            ajutoare și indemnizatii          716.511.368
      01      CHELTUIELI CURENTE            716.511.368
      38      TRANSFERURI               716.511.368
      40       Transferuri neconsolidabile      716.511.368
    15        Alocatia de stat pentru copii       73.720.000
    22        Pensii de asigurari sociale       228.972.057*)
    37        Ajutoare speciale            413.780.317
    38        Ajutor de urmas                38.994
6108          Alte cheltuieli sociale          754.165.666
      01      CHELTUIELI CURENTE            754.165.666
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    754.165.666
      21       Drepturi cu caracter social      754.165.666
    03       Taxe abonament radio-tv și de instalare,
            transferare, abonament telefonic și costul
            unui numar de impulsuri           65.188.000
    04       Transport urban și interurban        67.019.158
    05       Indemnizatii pentru persoanele care au
            în ingrijire, supraveghere și acorda
            ajutor permanent minorului sau adultului
            cu handicap                621.957.698
    50       Alte actiuni privind cheltuielile sociale     810
           Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI         49.857.885
7308          Cheltuieli de administrare a fondului    49.857.885
      01      CHELTUIELI CURENTE            49.857.885
      02      CHELTUIELI DE PERSONAL          3.025.468
      10       Cheltuieli cu salariile         2.081.232
      11       Contributii pentru asigurari sociale
              de stat                  624.369
      12       Cheltuieli pentru constituirea
              fondului pentru plata ajutorului
              de somaj                  104.063
      13       Deplasari, detasari, transferari      70.118
      13 01     Deplasari, detasari, transferari în tara  70.118
      14       Contributii pentru constituirea
              fondului de asigurari sociale de
              sanatate                  145.686
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     46.832.417
      30       Alte cheltuieli             46.832.417
    02        Cheltuieli cu personalul care gestioneaza
             fondul                  3.025.468
    03        Cheltuieli cu transmiterea și plata
             drepturilor               46.832.417
-------------------------------------------------------------------------------

*) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 610/1990, cu modificarile ulterioare.


ANEXA 12


  MINISTERUL FINANTELOR

         BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unitati vamale pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0010         VENITURI-TOTAL               587.591.500
2510          I. VENITURI CURENTE            587.591.500
3310          A. VENITURI FISCALE            225.791.500
1210           A2. IMPOZITE INDIRECTE          225.791.500
1710           ALTE IMPOZITE INDIRECTE         225.791.500
    06         Incasari din comisionul pentru
              servicii vamale            225.791.500
1910          B. VENITURI NEFISCALE           361.800.000
2210           DIVERSE VENITURI            361.800.000
    30         Incasari din alte surse        361.800.000
5010         CHELTUIELI-TOTAL              450.091.737
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL           450.091.737
           Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI        450.091.737
7210          ALTE ACTIUNI               450.091.737
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL          450.091.737
      72      Investitii ale institutiilor publice  450.091.737
    12       Dezvoltarea și modernizarea punctelor
            de control pentru trecerea frontierei,
            precum și a celorlalte unitati vamale   450.091.737
9810         EXCEDENT                   137.499.763
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 13


  MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

          BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0011         VENITURI - TOTAL             1.792.500.000
2511          I. VENITURI CURENTE           1.792.500.000
3311          A. VENITURI FISCALE           1.792.500.000
1211           A2. IMPOZITE INDIRECTE         1.792.500.000
1711           ALTE IMPOZITE INDIRECTE        1.792.500.000
    19         Taxa de dezvoltare cuprinsa în
              tariful energiei electrice
              și termice              1.792.500.000
5011         CHELTUIELI - TOTAL            1.792.500.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL          1.792.500.000
           Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE     1.792.500.000
6611         Industrie                 1.792.500.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL          1.792.500.000
      73      Investitii ale regiilor autonome,
             societatilor și companiilor nationale
             și societatilor comerciale       1.792.500.000
    05       Electricitate și alte forme de energie 1.792.500.000
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 14


  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

         BUGETUL
Fondului special al drumurilor publice pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0012         VENITURI - TOTAL            2.000.000.000
2512          I. VENITURI CURENTE          2.000.000.000
3312          A. VENITURI FISCALE          2.000.000.000
1212           A2. IMPOZITE INDIRECTE        2.000.000.000
1712           ALTE IMPOZITE INDIRECTE       2.000.000.000*)
    07         Cota asupra pretului cu ridicata,
              exclusiv accizele pentru carburantii
              auto livrati la intern de catre
              producatori și valorii în vama
              pentru carburantii auto importati 1.414.795.000
    08         Cota asupra pretului cu ridicata,
              exclusiv accizele pentru
              autovehiculele și remorcile livrate
              de catre producatorii din tara
              pe piata interna și a valorii in
              vama a autovehiculelor și remorcilor
              importate              260.035.000
    09         Sume fixe anuale platite pentru
              utilizarea drumurilor publice de
              proprietarii de automobile și
              remorci               325.170.000
5012         CHELTUIELI - TOTAL           2.000.000.000**)
       01     CHELTUIELI CURENTE          1.668.150.000
       02     CHELTUIELI DE PERSONAL         175.000.000***)
       20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   1.493.150.000
       70     CHELTUIELI DE CAPITAL          331.850.000
6912         a) Pentru drumurile nationale:
           ACTIUNI ECONOMICE            1.300.000.000
6812          Transporturi și comunicatii      1.300.000.000
       01     CHELTUIELI CURENTE          1.084.300.000
       02     CHELTUIELI DE PERSONAL         175.000.000***)
       10      Cheltuieli cu salariile        125.000.000
       11      Contributii pentru asigurari
             sociale de stat            35.000.000
       12      Cheltuieli pentru constituirea
             Fondului pentru plata ajutorului
             de somaj                6.000.000
       14      Contributii pentru constituirea
             Fondului de asigurari sociale
             pentru sanatate             9.000.000
       20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    909.300.000
       27      Reparatii curente           645.600.000
       28      Reparatii capitale          263.700.000
       70     CHELTUIELI DE CAPITAL          215.700.000
       73     Investitii ale regiilor autonome și
             ale societatilor comerciale
             cu capital de stat           215.700.000
    05       Drumuri și poduri           1.300.000.000
7012         b) Pentru drumurile locale:
           ACTIUNI ECONOMICE             700.000.000****)
7112         Transporturi și comunicatii        700.000.000
       01     CHELTUIELI CURENTE           583.850.000
       20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    583.850.000
       27      Reparatii curente           449.600.000
       28      Reparatii capitale          134.250.000
       70     CHELTUIELI DE CAPITAL          116.150.000****)
       73     Investitii ale regiilor autonome și
             ale societatilor comerciale cu capital
             de stat                116.150.000
    05       Drumuri și poduri            700.000.000
-------------------------------------------------------------------------------

*) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care în executie se vor evidentia distinct.
**) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
***) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare și reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, modificata și completata prin Hotararea Guvernului nr. 612/1998.
****) Inclusiv resursele necesare pentru contributia partii romane în anul 1999 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu-Nou", care se va realiza și cu sprijin financiar acordat de catre Polonia.


ANEXA 15


  MINISTERUL FINANTELOR

          BUGETUL
Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0013         VENITURI - TOTAL              34.482.880
2513          I. VENITURI CURENTE            34.482.880
1913          B. VENITURI NEFISCALE          34.482.880
2213           DIVERSE VENITURI            34.482.880
    14         Venituri din aplicarea cotei de 0,5%
             asupra volumului de prime brute    34.482.880
5013         CHELTUIELI - TOTAL             34.482.880
       01     CHELTUIELI CURENTE            34.482.880
       38     TRANSFERURI               34.482.880
           Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE      34.482.880
6913         Alte actiuni economice           34.482.880
       01     CHELTUIELI CURENTE            34.482.880
       38     TRANSFERURI               34.482.880
       40      Transferuri neconsolidabile      34.482.880
    16       Despagubiri datorate în caz de faliment
            al societatilor de asigurari       34.482.880
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 16


  AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM

        BUGETUL
Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0017         VENITURI - TOTAL              59.800.000
2517          I. VENITURI CURENTE            59.800.000
3317          A. VENITURI FISCALE           58.800.000
4417           A1. IMPOZITE DIRECTE          58.800.000
1117           CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI
             PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR
             SPECIALE                58.800.000
    01         Contributia agentilor economici    58.800.000
1917          B. VENITURI NEFISCALE           1.000.000
2117           VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE  1.000.000
    30         Alte venituri de la institutiile
             publice                 1.000.000
5017         CHELTUIELI - TOTAL             59.800.000
      01     CHELTUIELI CURENTE            46.800.000
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    46.800.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL           3.000.000
      79     IMPRUMUTURI ACORDATE           10.000.000
6917           Alte actiuni              49.800.000
      01     CHELTUIELI CURENTE            46.800.000
      20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    46.800.000
      24      Cheltuieli pentru intretinere si
             gospodarie               2.300.000
      25      Materiale și prestari de servicii cu
             caracter functional          17.700.000
      26      Obiecte de inventar de mica valoare
             sau scurta durata și echipament     1.000.000
      29      Carti și publicatii          15.000.000
      30      Alte cheltuieli            10.800.000
      70      CHELTUIELI DE CAPITAL          3.000.000
      72      Investitii ale institutiilor publice  3.000.000
    13        Promovarea și dezvoltarea turismului   49.800.000
8617          IMPRUMUTURI               10.000.000
      78      OPERATIUNI FINANCIARE          10.000.000
      79      IMPRUMUTURI ACORDATE          10.000.000
      80     IMPRUMUTURI               10.000.000
      80 08    Imprumuturi acordate pentru proiecte
             de investitii în turism         10.000.000
    08        Imprumuturi acordate pentru proiecte de
            investitii în turism           10.000.000
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 17


  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

         BUGETUL
Fondului special al aviatiei civile pe anul 1999

                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capi- Sub- Tit- Ali-
pitol ca- lu/ ne-     Denumire indicator          Program
    pi- Ar- at                         1999
    tol ti-
      col
-------------------------------------------------------------------------------
       A            B                1
-------------------------------------------------------------------------------
0018         VENITURI - TOTAL              62.000.000
2518          I. VENITURI CURENTE            62.000.000
3318          A. VENITURI FISCALE           62.000.000
1218           A.1. IMPOZITE INDIRECTE         62.000.000
1718           ALTE IMPOZITE INDIRECTE        62.000.000
    20         Cote din veniturile realizate din
              activitati în domeniul aviatiei
              civile                62.000.000
5018         CHELTUIELI - TOTAL             62.000.000
       01     CHELTUIELI CURENTE            27.652.000
       02     CHELTUIELI DE PERSONAL          1.240.000
       20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    26.412.000
       70     CHELTUIELI DE CAPITAL          34.348.000
           a) Pentru aeroporturi de interes national:
             ACTIUNI ECONOMICE            15.500.000
6818          Transporturi și comunicatii        15.500.000
       01     CHELTUIELI CURENTE            15.376.000
       20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    15.376.000
       28      Reparatii capitale           15.376.000
       70     CHELTUIELI DE CAPITAL            124.000
       73     Investitii ale regiilor autonome si
             ale societatilor comerciale cu capital
             de stat                  124.000
6818  02       Aviatie civila              15.500.000
            b) Pentru aeroporturi de interes local:
             ACTIUNI ECONOMICE            9.300.000
6818          Transporturi și comunicatii        9.300.000
       01     CHELTUIELI CURENTE            2.976.000
       20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    2.976.000
       28      Reparatii capitale           2.976.000
       70      CHELTUIELI DE CAPITAL          6.324.000
       73      Investitii ale regiilor autonome si
              ale societatilor comerciale
              cu capital de stat           6.324.000
6818  02       Aviatie civila               9.300.000
            c) pentru achizitionarea de tehnica
             pentru aviatia civila, utilizata in
             domenii de interes public:
             ACTIUNI ECONOMICE           24.800.000
6818          Transporturi și comunicatii       24.800.000
       70     CHELTUIELI DE CAPITAL          24.800.000
       72     Investitii ale institutiilor publice  24.800.000
6818  02       Aviatie civila              24.800.000
            d) pentru asigurarea conditiilor de
             desfasurare și de executare a
             programelor de formare, pregatire,
             instruire și perfectionare a
             personalului din aviatia civila:
             ACTIUNI ECONOMICE           12.400.000
6818          Transporturi și comunicatii       12.400.000
       01     CHELTUIELI CURENTE            9.300.000
       02      CHELTUIELI DE PERSONAL         1.240.000
       10      Cheltuieli cu salariile         873.000
       11      Contributii pentru asigurari sociale
              de stat                 262.240
       12      Cheltuieli pentru constituirea
              Fondului pentru plata ajutorului
              de somaj                 43.650
       14      Cheltuieli pentru constituirea
              Fondului de asigurari sociale
              de sanatate                61.110
       20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    8.060.000
       28      Reparatii capitale           8.060.000
       70     CHELTUIELI DE CAPITAL          3.100.000
       72      Investitii ale institutiilor publice  3.100.000
6818  02        Aviatie civila              12.400.000
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 18

LIMITELE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii

Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor, de catre:
a) Guvern - pentru valori mai mari de 80 miliarde lei;
b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse intre 9 și 80 miliarde lei;
c) ceilalti ordonatori de credite - pentru valori de pana la 9 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.


Miercuri, 24 aprilie 2024, 02:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.