LEGE nr.255 din 30 decembrie 1998
privind protecția noilor soiuri de plante
Textul actului publicat în M.Of. nr. 525/31 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ARTICOLUL 1
Obiectul protecției

Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante din toate genurile și speciile sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui brevet de soi de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

ARTICOLUL 2
Definiții

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) soi - grup de plante aparținând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi:

1. definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinație de genotipuri;

2. distinct față de orice alt grup de plante prin expresia a cel puțin unuia dintre caracterele menționate la pct. 1;

3. considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare.

Este considerat soi și hibridul cu formele parentale;

b) soi protejat - soi cultivat pentru care a fost acordat un brevet de soi de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
c) material de înmulțire - semințe, plante întregi sau diferite părți de plante, care au capacitatea să reproducă plante întregi;
d) ameliorator este:

1. persoana care a creat sau a descoperit și dezvoltat un nou soi;

2. persoana care a angajat persoana prevăzută la pct. 1 sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, când legea aplicabilă în cauză sau contractul prevede că dreptul de ameliorator aparține celui dintâi;

3. succesorul în drepturi al persoanei prevăzute la pct. 1 sau pct. 2, după caz;

e) solicitant - persoana care a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci protecția prin brevet a unui nou soi;
f) titular al brevetului de soi - persoana care deține brevetul de soi;
g) oficiu - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
h) teste de creștere - experiențele organizate în vegetație pentru determinarea distinctivității, omogenității și stabilității noului soi față de un soi-martor.

ARTICOLUL 3
Tratamentul național

De dispozițiile prezentei legi beneficiază și persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv cu sediul în afara teritoriului României, în condițiile convențiilor internaționale privind protecția noilor soiuri, la care România este parte.

ARTICOLUL 4
Reprezentare

Persoanele fizice și juridice care solicită protecția pentru un nou soi pot fi reprezentate în procedurile privind protecția de noi soiuri, în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, de către un mandatar autorizat, cu domiciliul, respectiv cu sediul în România. Pentru persoanele străine reprezentarea prin mandatar autorizat este obligatorie.

CAPITOLUL II
Brevetabilitatea noilor soiuri de plante

ARTICOLUL 5
Condiții pentru acordarea protecției

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci acordă protecție pentru un nou soi de plantă și eliberează brevetul de soi, dacă acesta este:

a) nou;
b) distinct;
c) omogen;
d) stabil;
e) poartă o denumire în conformitate cu prevederile art. 15.

ARTICOLUL 6
Noutatea

(1) Soiul este nou, dacă la data înregistrării cererii de brevet de soi sau la data invocării priorității materialul de înmulțire sau recoltat nu a fost vândut și nici nu a fost pus, printr-un alt mod, la dispoziție terților de către ameliorator sau cu acordul acestuia, în scopul exploatării comerciale a noului soi:

a) pe teritoriul României, cu mai mult de un an înaintea depunerii cererii de brevet de soi;
b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 6 ani înaintea depunerii cererii de brevet de soi pentru pomi fructiferi, viță de vie și arbori ornamentali și cu mai mult de 4 ani pentru celelalte specii.

(2) De asemenea, nu își pierde noutatea soiul care:

a) face obiectul unui contract de transmitere de drepturi, dacă anterior înregistrării cererii nu a avut loc exploatarea comercială a noului soi;
b) face obiectul unui acord între ameliorator și o altă persoană, în virtutea căruia amelioratorul autorizează producerea materialului de înmulțire sub controlul său;
c) face obiectul unui acord al amelioratorului cu un terț privind efectuarea unui studiu sau experiment în plin câmp sau în laborator ori a unor experimentări pe un eșantion mic de plante în vederea evaluării noului soi;
d) a fost pus la dispoziție unui terț, sub formă de material de înmulțire sau ca material recoltat, ca urmare a folosirii în scopurile specificate la art. 29, și care nu este folosit pentru înmulțiri ulterioare, aceste acte nefiind considerate ca exploatare comercială a noului soi, în sensul prevederilor art. 29;
e) a fost pus la dispoziție, ca urmare a faptului că amelioratorul a expus soiul într-o expoziție recunoscută oficial;
f) a fost pus la dispoziție unui organism oficial, în cadrul unei obligații legale sau pe bază de contract, în vederea producerii, reproducerii, multiplicării, condiționării sau a depozitării, fără ca persoana care a solicitat protecția să își piardă dreptul exclusiv de exploatare a soiului, cu condiția ca nici o altă punere la dispoziție în scop comercial să nu fi fost făcută anterior; dacă o astfel de punere la dispoziție a soiului a fost utilizată pentru producerea unui hibrid și acesta a fost comercializat, se aplică prevederile alin. (1);
g) a fost pus la dispoziție de o unitate sau de o firmă unei alte unități sau unei firme căreia îi este subordonată sau dacă amândouă unitățile sau firmele aparțin în întregime unei terțe unități sau firme, cu condiția să nu fi avut loc o altă punere la dispoziție.

ARTICOLUL 7
Distinctivitatea

(1) Soiul este distinct, dacă se deosebește clar, prin unul sau mai multe caractere relevante care rezultă dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinație de genotipuri, de orice alt soi a cărui existență este notoriu cunoscută la data depunerii cererii de brevet de soi la Oficiul se Stat pentru Invenții și Mărci sau, după caz, la data de prioritate invocată.

(2) Caracterele care definesc și determină distinctivitatea unui nou soi pot fi de natură morfologică sau fiziologică, cu condiția ca aceste caractere să poată fi recunoscute și descrise.

(3) Este considerat notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet de soi în special acel soi care a făcut obiectul unui titlu de protecție, al unei cereri depuse pentru acordarea unui brevet de soi sau al unei alte forme de protecție similară sau care este înregistrat într-un registru oficial de soiuri din orice țară, cu condiția ca cererea să conducă la acordarea protecției solicitate pentru acel soi.

ARTICOLUL 8
Omogenitatea

Soiul este omogen, dacă, supus variațiilor previzibile pe parcursul ciclului de înmulțire, plantele rămân suficient de uniforme în caracterele relevante, inclusiv în examinarea distinctivității soiului, ca și în orice alte caractere folosite pentru descrierea soiului.

ARTICOLUL 9
Stabilitatea

Soiul este stabil, dacă, după înmulțiri repetate sau în cazuri speciale, la sfârșitul fiecărui ciclu de înmulțire, caracterele relevante pentru stabilirea distinctivității sau oricare alte caractere folosite pentru descrierea soiului rămân neschimbate.

CAPITOLUL III
Dreptul la protecție

ARTICOLUL 10
Dreptul la eliberarea brevetului de soi

(1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi aparține amelioratorului. În cazul în care acest drept a fost transmis în condițiile art. 35, dreptul aparține persoanei căreia i s-a transmis acest drept.

(2) Dacă mai mulți amelioratori au creat în comun un nou soi, dreptul la eliberarea brevetului de soi aparține în comun acestora.

(3) Dreptul la eliberarea brevetului de soi poate aparține în comun amelioratorului și oricărei alte persoane, dacă amelioratorul și cealaltă persoană declară în scris că sunt de acord să dețină în comun dreptul asupra brevetului de soi.

(4) Amelioratorul care a creat un nou soi în timpul serviciului este îndreptățit, dacă nu este altfel prevăzut în contractul său individual de muncă, să i se recunoască dreptul de ameliorator și să primească o remunerație echitabilă.

(5) La stabilirea cuantumului remunerației se vor avea în vedere valoarea economică a soiului, precum și veniturile unității care ar putea fi obținute din exploatarea soiului, estimate pe toată durata de valabilitate a brevetului de soi. Mărimea remunerației se stabilește printr-un contract încheiat între ameliorator/amelioratori și unitate, iar în lipsa acordului dintre părți, de instanța judecătorească.

(6) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o persoană, alta decât cea menționată în brevetul de soi, este îndreptățită la eliberare, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează brevetul de soi persoanei îndreptățite și publică schimbarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

CAPITOLUL IV
Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului de soi

ARTICOLUL 11
Depunerea cererii de brevet de soi

Cererea de brevet de soi se depune la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de orice persoană fizică sau juridică care are dreptul la eliberarea brevetului de soi, conform art. 10, sau de reprezentantul acesteia, în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12
Conținutul cererii de brevet de soi

(1) Cererea de brevet de soi trebuie să conțină:

a) solicitarea eliberării unui brevet de soi și datele de identificare a solicitantului sau, dacă este cazul, a solicitanților;
b) propunerea privind denumirea noului soi;
c) precizarea taxonului botanic, denumirea în limba latină și denumirea populară;
d) chestionarul tehnic în care noul soi este prezentat într-o formă standardizată;
e) invocarea priorității, decurgând dintr-o primă cerere depusă într-un alt stat, dacă este cazul.

(2) Cererea de brevet de soi va fi însoțită de:

a) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii;
b) documentele care confirmă prioritatea, în cazul în care aceasta este revendicată;
c) procura, în cazul în care solicitantul este reprezentat de un mandatar autorizat;
d) o declarație a solicitantului pe propria răspundere, din care să rezulte că soiul pentru care se solicită protecția nu a fost exploatat comercial, în conformitate cu prevederile art. 6;
e) numele amelioratorului/amelioratorilor și o declarație din partea solicitantului, potrivit căreia, după propria sa cunoștință, nici o altă persoană nu a mai fost implicată în ameliorarea sau în descoperirea și dezvoltarea noului soi;
f) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, dacă solicitantul nu este aceeași persoană cu amelioratorul;
g) orice alte documente și informații, care pot da indicații despre proveniența și testarea noului soi sau despre o primă cerere de brevet de soi depusă într-o altă țară;
h) originea geografică a soiului.

(3) Cererea de brevet de soi trebuie să se refere numai la un singur soi.

(4) Întreaga documentație trebuie prezentată în limba română.

ARTICOLUL 13
Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi

(1) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este data înregistrării cererii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, conținând cel puțin elementele cuprinse la art. 12 alin. (1) lit. a)-d), însoțită de dovada plății taxei de înregistrare a cererii.

(2) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este cea stabilită la alin. (1) și în cazul în care, pentru motive justificate, solicitanții, persoane fizice sau juridice străine, au depus documentația într-o limbă străină, cu condiția ca în termen de 3 luni de la înregistrarea cererii de brevet de soi să depună o traducere în limba română a documentației.

ARTICOLUL 14
Dreptul de prioritate

(1) Depozitul cererii de brevet de soi asigură un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, față de orice alt depozit efectuat ulterior pentru un soi care nu se poate distinge clar de acest soi, conform art. 7.

(2) Orice persoană care a depus anterior o primă cerere într-un stat membru al unei convenții internaționale în domeniul protecției noilor soiuri, la care România este parte, beneficiază de un drept de prioritate de 12 luni de la data depunerii primei cereri, dacă solicită în acest termen la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberarea unui brevet pentru același soi, cu condiția ca prima cerere să existe la data invocării priorității.

(3) Pentru dovedirea priorității din alt stat, solicitantul trebuie să prezinte la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, într-un interval de 3 luni de la depunerea cererii, o copie autentificată de pe documentele primei cereri, precum și materialul de înmulțire sau alte documente din care să rezulte că soiul este identic pentru ambele cereri.

(4) Recunoașterea priorității solicitate conform alin. (3) se face sub condiția achitării taxei de prioritate prevăzute de lege.

(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau neplata taxei de prioritate atrage nerecunoașterea priorității invocate.

(6) Actele săvârșite în intervalul prevăzut la alin. (2), cum ar fi depunerea altei cereri, publicarea sau folosirea soiului care constituie obiectul primei cereri, nu constituie un motiv de respingere a cererii ulterioare și nici nu dau naștere la drepturi pentru terți.

ARTICOLUL 15
Denumirea soiului

(1) Soiul va purta o denumire generică pentru a permite identificarea acestuia.

(2) Denumirea soiului se menționează în brevetul eliberat și va fi folosită și după expirarea duratei de valabilitate a brevetului de soi.

(3) Denumirea soiului trebuie să fie diferită de orice denumire care desemnează un alt soi existent, aparținând aceleiași specii de plante sau unei specii înrudite îndeaproape cu aceasta.

(4) Denumirea soiului nu trebuie să fie compusă numai din cifre, cu excepția cazurilor când această practică este recunoscută pentru desemnarea anumitor soiuri.

(5) Denumirea soiului nu trebuie să inducă în eroare sau să dea naștere la confuzii cu privire la caracterele soiului, la valoarea sau la identitatea acestuia sau a amelioratorului.

(6) Dacă o cerere de eliberare a unui brevet de soi este depusă în același timp în România și în alte țări, soiul trebuie să fie înregistrat cu aceeași denumire în toate țările în care s-a depus o astfel de cerere, cu excepția cazului când denumirea este apreciată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci ca nepotrivită.

(7) Dacă, în virtutea unui drept obținut anterior, o denumire este folosită pentru un alt soi sau poate crea confuzie în utilizarea denumirii altui soi, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va cere solicitantului să stabilească o altă denumire pentru soiul său.

(8) În vederea stabilirii unei denumiri corecte, solicitantul poate cere la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu plata taxei de examinare prealabile, efectuarea unei cercetări documentare privind denumirea soiului.

(9) Orice persoană care oferă, spre vânzare sau comercializare, material de înmulțire aparținând soiului protejat este obligată să folosească denumirea acestui soi, chiar după expirarea termenului de valabilitate a protecției soiului.

(10) În cazul în care soiul protejat este oferit spre vânzare sau este comercializat, pe soiul protejat se poate aplica o marcă de produs sau un alt semn distinctiv, care să permită identificarea soiului pe piață.

(11) Denumirea soiului se înregistrează în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate o dată cu eliberarea brevetului de soi.

(12) În cazul în care cel puțin una dintre condițiile prevăzute la alin. (1)-(9) nu este îndeplinită, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate hotărî radierea denumirii înregistrate.

ARTICOLUL 16
Examinarea formală a cererii de brevet de soi

(1) În termen de două luni de la depunerea cererii de brevet de soi pentru un nou soi, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci examinează documentația depusă de solicitant, sub aspectul regularității formale, respectiv al îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(4) și la art. 12.

(2) Dacă în urma examinării formale se constată că cererea îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), aceasta se înregistrează în Registrul Național al Cererilor de Brevete de Soiuri. Înscrierea în Registrul Național al Cererilor de Brevete de Soiuri se notifică solicitantului.

(3) Cererile de brevet de soi pentru noile soiuri înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se publică, în termen de 3 luni de la data înregistrării, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, secțiunea Soiuri protejate prin brevete.

(4) În cazul în care cererea de brevet de soi nu îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 10 și 12, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci hotărăște, în cadrul unei comisii de examinare, respingerea cererii.

ARTICOLUL 17
Examinarea în fond a cererii de brevet de soi

(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va examina în fond, în termen de 9 luni de la data înregistrării cererii, documentația cererii de brevet de soi privind noutatea și denumirea soiului, în conformitate cu prevederile art. 6, 15 și 16.

(2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci notifică solicitantului sau succesorului său în drepturi rezultatul examinării în fond a cererii; în cazul unui rezultat negativ, se acordă un termen de maximum 3 luni pentru răspuns.

(3) Pentru motive justificate, solicitantul poate cere prelungirea cu două luni a termenului de răspuns acordat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

(4) Dacă în urma examinării în fond Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci hotărăște, în cadrul comisiei de examinare, că cererea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6, 10, 12 și 16, aceasta va fi supusă examinării tehnice de către autoritatea națională competentă, căreia Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci îi va transmite documentația în termen de o lună de la luarea hotărârii.

(5) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6, 10, 12 și 16, iar solicitantul nu răspunde în termen notificării Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și nici nu cere o prelungire a termenului de răspuns, oficiul respinge cererea.

ARTICOLUL 18
Examinarea tehnică a noului soi

(1) Soiul va fi supus unei examinări tehnice pentru a se stabili:

a) dacă soiul aparține taxonului botanic declarat;
b) îndeplinirea condițiilor de distinctivitate, omogenitate și stabilitate, prevăzute la art. 7-9;
c) descrierea oficială a soiului.

(2) Examinarea tehnică a noului soi va fi efectuată de către o autoritate națională competentă, dacă solicitantul nu prezintă la înregistrarea cererii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci teste de creștere efectuate de o altă autoritate competentă, recunoscută internațional.

(3) În cazul în care testele de creștere pentru un nou soi nu au fost efectuate de autoritatea națională sau de o autoritate recunoscută internațional, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate lua în considerare raportul tehnic efectuat de o altă autoritate competentă, cu acordul solicitantului, cumpărat sub condiția plății taxei prevăzute de lege.

(4) Autoritatea națională competentă sau unitatea delegată pentru testare efectuează lucrările necesare verificării îndeplinirii prevederilor art. 7-9. Solicitantul va pune la dispoziție executantului testelor materialul de înmulțire în cantitatea cerută și va notifica Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci data transmiterii materialului de înmulțire.

(5) În termen de 2 ani de la inițierea testelor de creștere, autoritatea națională competentă, pe baza rezultatelor obținute, întocmește un raport care trebuie să conțină rezultatele testărilor, caracterele morfologice și fiziologice ale soiului testat în comparație cu soiul-martor și concluziile cu privire la îndeplinirea prevederilor art. 7-9.

(6) Dacă testele sunt efectuate de o autoritate competentă străină sau de către ameliorator, acestea pot fi supuse unei analize de către autoritatea națională. Confirmarea valabilității testelor se face printr-o notificare, transmisă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în termen de 6 luni de la primirea documentației. Respingerea valabilității testelor se va face în scris și motivat de către autoritatea națională.

(7) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci respinge cererea de brevet de soi, dacă valabilitatea testelor este infirmată de către autoritatea națională.

(8) Hotărârea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci poate fi contestată de solicitant la comisia de reexaminare din cadrul oficiului în termen de 3 luni de la comunicare.

(9) Comisia de reexaminare poate hotărî:

a) admiterea contestației solicitantului, dispunând acordarea brevetului de soi;
b) admiterea contestației solicitantului, dispunând retransmiterea cererii pentru examinarea de fond și, după caz, refacerea testelor;
c) respingerea contestației solicitantului.

ARTICOLUL 19
Testarea noului soi

(1) În vederea testării noului soi, autoritatea națională poate să organizeze teste de creștere proprii sau se poate baza pe testele efectuate de solicitant.

(2) Testele de creștere se organizează în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pe baza normelor internaționale privind testarea noilor soiuri.

(3) După primirea documentației și efectuarea examinării formale, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci stabilește, împreună cu autoritatea națională, locul și cantitatea de material necesară organizării experiențelor și le notifică solicitantului, invitându-l să transmită materialul de înmulțire solicitat. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și autoritatea națională pot cere solicitantului să transmită toate informațiile, documentele și materialele necesare pentru desfășurarea examinării tehnice în bune condiții.

(4) Dacă în intervalul acordat informațiile, documentele și materialele cerute nu au fost transmise, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci respinge cererea de brevet de soi.

(5) Solicitantul are dreptul ca, pe perioada de testare a noului soi, să ceară vizitarea culturilor.

ARTICOLUL 20
Hotărârile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

(1) Pe baza raportului tehnic al autorității naționale sau al unei autorități recunoscute internațional, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci stabilește dacă noul soi îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7-9 și la art. 16 și, după caz, acordă brevet de soi sau respinge cererea de brevet de soi.

(2) O hotărâre de respingere poate fi luată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci numai după ce solicitantului i-au fost notificate motivele respingerii și după ce i-a fost acordat un termen de cel puțin 3 luni pentru răspuns.

(3) Hotărârile de acordare a brevetelor de soi, la care se anexează descrierea soiului protejat, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 3 luni de la luarea hotărârii.

(4) Pe baza evoluției cunoștințelor agrobiologice și a metodologiei de descriere a soiului, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau solicitantul poate, după o consultare reciprocă, să adapteze descrierea oficială a soiului protejat în cursul duratei de valabilitate a brevetului, fără modificarea întinderii protecției acordate și a caracteristicilor noului soi. Adaptările aduse descrierii oficiale se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(5) Hotărârile luate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pot fi contestate, motivat, de către solicitant la comisia de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1).

ARTICOLUL 21
Protecția provizorie

(1) Pe perioada de la data publicării cererii de brevet de soi, conform art. 16 alin. (3), până la data eliberării brevetului de soi, solicitantul beneficiază provizoriu de aceleași drepturi conferite titularului de brevet, prevăzute la art. 27.

(2) Încălcarea drepturilor prevăzute la alin. (1) de către terți atrage, pentru persoanele vinovate, obligația de despăgubire, potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului de soi.

(3) Persoanele care în perioada de protecție provizorie săvârșesc, fără autorizația titularului, actele prevăzute la art. 27 poartă răspunderea conform art. 40 alin. (2).

(4) În cazul în care cererea de brevet de soi a fost respinsă, solicitantul nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1).

ARTICOLUL 22
Prelungirea termenului limită

Termenele privind examinarea cererii de brevet de soi, precum și pentru verificarea testelor de creștere a plantelor pot fi prelungite cu un an, cu plata taxelor prevăzute la nr. crt. 3 și 4 din anexă.

ARTICOLUL 23
Retragerea cererii de brevet de soi

Cererea de brevet de soi poate fi retrasă în orice moment, până la luarea hotărârii de eliberare a brevetului de soi, printr-o notificare depusă de către solicitant la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

ARTICOLUL 24
Revocarea hotărârii de acordare a brevetului de soi

(1) Orice persoană interesată poate cere Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în termen de 3 luni de la publicare, revocarea hotărârii de acordare a brevetului de soi, dacă nu este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la art. 6-10 și la art. 15; cererea se face în scris și trebuie motivată.

(2) Cererea de revocare va fi examinată de către comisia de reexaminare în termen de 3 luni de la depunerea ei la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

(3) Dacă consideră necesar, comisia de reexaminare poate solicita autorității naționale să repete testele de creștere pentru soiul în cauză sau să folosească serviciile unui specialist care să participe la reexaminarea noului soi.

(4) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare.

(5) Hotărârea comisiei de reexaminare poate fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 38.

(6) Hotărârile rămase definitive se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 30 de zile.

ARTICOLUL 25
Eliberarea brevetului de soi și înregistrarea denumirii soiului

(1) Brevetul de soi este eliberat de către directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în temeiul hotărârii de acordare a brevetului de soi.

(2) Brevetul de soi și denumirea soiului se înscriu în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate, care este public și poate fi consultat de terți, cu plata taxei de inspectare prevăzute de lege.

(3) În cazul cererii depuse de mai mulți solicitanți, brevetul de soi se eliberează primului solicitant menționat în cerere, iar celorlalți li se eliberează câte un duplicat al brevetului de soi.

(4) Amelioratorul, în cazul în care nu este titularul brevetului, este îndreptățit să primească, la cerere, o copie de pe brevetul de soi eliberat.

CAPITOLUL V
Protecția soiului

ARTICOLUL 26
Durata protecției soiului

(1) Durata protecției soiului este de 25 de ani; termenul curge de la data eliberării brevetului de soi.

(2) Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, viță de vie și arbori ornamentali durata protecției este de 30 de ani; termenul curge de la data eliberării brevetului de soi.

CAPITOLUL VI
Drepturile titularului

ARTICOLUL 27
Dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi

(1) Titularul brevetului de soi beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi și de dreptul de a interzice oricărei persoane să efectueze, fără autorizația sa, următoarele acte privind materialul de înmulțire și materialul recoltat din soiul protejat:

a) producerea sau reproducerea;
b) condiționarea în scopul înmulțirii;
c) oferirea spre vânzare;
d) vânzarea sau orice altă formă de comercializare;
e) importul;
f) exportul;
g) depozitarea pentru unul din scopurile menționate la lit. a)-f).

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru soiurile care:

a) sunt esențialmente derivate din soiul protejat, în cazul în care soiul protejat nu este el însuși derivat;
b) nu se disting în mod clar de soiul protejat, în conformitate cu prevederile art. 7;
c) pentru a fi produse, este necesară folosirea repetată a soiului protejat.

(3) În sensul prevederilor alin. (2) lit. a), un soi este considerat esențialmente derivat din altul, dacă:

a) este predominant derivat din soiul inițial sau dintr-un soi care, la rândul său, este predominant derivat din soiul inițial;
b) este distinct, în conformitate cu art. 7, de soiul inițial din care a derivat;
c) este în esență identic cu soiul inițial în expresia caracterelor care rezultă din genotipul sau din combinația de genotipuri ale acestuia, cu excepția deosebirilor care rezultă din derivare.

ARTICOLUL 28
Excepții de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi

(1) Drepturile titularului de brevet de soi, prevăzute la art. 27, nu se extind asupra următoarelor acte:

a) folosirea soiului în scop personal și în scopuri necomerciale;
b) folosirea soiului în scopuri experimentale, precum și în procesul de ameliorare, ca material inițial pentru obținerea altor soiuri.

(2) Persoanele care folosesc soiul protejat în scopurile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să furnizeze titularului de brevet de soi informațiile cerute de către acesta.

ARTICOLUL 29
Epuizarea dreptului titularului de brevet de soi

Dreptul titularului de brevet de soi nu se extinde asupra actelor referitoare la materialul de înmulțire și la materialul recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi la care se referă art. 27 alin. (2) și nici asupra celor referitoare la oricare parte de plantă din soiul protejat sau la oricare material derivat din acest soi care a fost vândut sau a fost comercializat de către titular ori cu consimțământul acestuia, decât dacă astfel de acte implică:

a) înmulțirea soiului protejat;
b) exportul de material din soiul protejat într-o țară terță care nu protejează soiurile de plante din genurile sau speciile cărora le aparține soiul protejat, cu excepția cazului când materialul exportat este destinat consumului alimentar.

CAPITOLUL VII
Încetarea efectelor brevetului de soi

ARTICOLUL 30
Anularea brevetului de soi

(1) Persoana interesată poate solicita Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, oricând pe durata protecției soiului, anularea brevetului de soi.

(2) Comisia de reexaminare va anula brevetul de soi, dacă constată una dintre situațiile următoare:

a) soiul nu era nou, în sensul art. 6, sau distinct, în sensul art. 7, la data depunerii cererii sau, dacă este cazul, la data invocării priorității;
b) acordarea brevetului de soi s-a bazat pe experimentările desfășurate, pe informațiile și pe documentele furnizate de ameliorator și soiul nu a fost omogen potrivit art. 8, sau stabilit conform art. 9, la data acordării brevetului de soi;
c) persoana căreia i s-a eliberat brevetul de soi nu era îndreptățită la aceasta, cu excepția cazului când a avut loc o transmitere a dreptului către persoana îndreptățită.

(3) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 38.

(4) Hotărârea de anulare a brevetului de soi, rămasă definitivă, se înscrie în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate și se publică în Buletinul Oficial pentru Proprietate Industrială, secțiunea Soiuri protejate prin brevete.

(5) Hotărârea de anulare a brevetului de soi produce efecte de la data depunerii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a cererii de brevet de soi.

ARTICOLUL 31
Decăderea din drepturi a titularului de brevet de soi

(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci decade titularul de brevet de soi din drepturile decurgând din acesta, atunci când constată una dintre următoarele situații:

a) titularul de brevet de soi nu își îndeplinește obligația de menținere a soiului protejat, prevăzută la art. 33 alin. (1);
b) titularul de brevet de soi nu dă curs cererii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci sau a autorității naționale de a furniza informații sau material, în scopul verificării soiului protejat pe parcursul perioadei de valabilitate a brevetului de soi;
c) titularul de brevet de soi nu propune, în termenul acordat, o denumire adecvată pentru soi, atunci când Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci solicită schimbarea denumirii soiului, deoarece aceasta nu mai satisface condițiile prevăzute la art. 15;
d) titularul de brevet de soi nu plătește taxele de menținere în vigoare a brevetului de soi.

(2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu va proceda la decăderea titularului de brevet de soi din drepturi înainte de a-i notifica neîndeplinirea uneia dintre obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). Decăderea titularului de brevet de soi din drepturi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și produce efecte de la data înscrierii în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate.

(3) Titularul de brevet de soi poate cere la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci revalidarea brevetului de soi pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii.

(4) Hotărârea comisiei de reexaminare privind cererea de revalidare a brevetului de soi se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 38. Revalidarea brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(5) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute la art. 25 și 27 exploatarea soiului de către terți în intervalul cuprins între decăderea din drepturi a titularului de brevet de soi și revalidarea brevetului.

ARTICOLUL 32
Renunțarea la brevetul de soi

(1) Titularul de brevet de soi poate renunța oricând, pe durata protecției soiului, la brevetul de soi, pe baza unei declarații scrise, depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

(2) Titularul brevetului de soi este obligat să comunice amelioratorului intenția sa de renunțare. La cererea amelioratorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului înainte de depunerea declarației scrise de renunțare.

(3) Renunțarea la brevetul de soi produce efecte de la data înregistrării ei la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Renunțarea se înscrie în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(4) Dacă brevetul de soi a făcut obiectul unui contract de licență, renunțarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenței.

CAPITOLUL VIII
Exploatarea soiului protejat

ARTICOLUL 33
Menținerea soiului protejat

(1) Titularul de brevet de soi este obligat ca, pe toată durata de valabilitate a brevetului de soi, să mențină soiul, astfel încât acesta să-și păstreze toate caracterele prezentate în descrierea oficială la data eliberării brevetului de soi.

(2) Pentru verificarea distinctivității, omogenității și a stabilității noului soi, autoritatea națională poate cere titularului de brevet de soi să furnizeze semințe, material de înmulțire, documente sau orice alte informații necesare verificării.

(3) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate cere titularului de brevet de soi, pe toată durata de valabilitate a brevetului, informații și documente din care să rezulte existența soiului și menținerea caracteristicilor acestuia.

(4) Dacă nu dă curs cererii adresate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, titularul de brevet de soi este decăzut din drepturile conferite de brevetul de soi, conform art. 31 alin. (1) lit. a).

ARTICOLUL 34
Transmiterea drepturilor asupra soiului

(1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi, dreptul asupra brevetului de soi, drepturile ce decurg din înregistrarea cererii de brevet de soi la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și drepturile născute din brevetul de soi pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.

(2) Transmiterea drepturilor se efectuează printr-un contract de cesiune, printr-un contract de licență sau prin succesiune legală ori testamentară.

(3) Drepturile asupra unui nou soi se transmit și în cazul urmăririi silite a titularului de brevet de soi, în condițiile legii.

(4) Transmiterea drepturilor nu afectează drepturile dobândite de terți înainte de data transmiterii.

(5) Cesiunea sau licența exclusivă se înscrie, după caz, în Registrul Național al Cererilor de Brevete de Soiuri sau în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate și devine opozabilă terților de la data înscrierii.

ARTICOLUL 35
Contractul de cesiune

Soiul pentru care s-a depus cerere de brevet sau pentru care s-a acordat un brevet poate constitui obiectul unui contract de cesiune.

ARTICOLUL 36
Contractul de licență

(1) Un soi pentru care s-a eliberat un brevet poate constitui obiectul unui contract de licență.

(2) În cazul licenței exclusive, licențiatul beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi, în limitele prevăzute în contractul de licență.

(3) Atunci când se acordă licență neexclusivă, titularul de brevet de soi își păstrează dreptul de a acorda licență și altor persoane. Licențiatul nu are dreptul să acorde terților un drept de exploatare a soiului pentru care a primit licență.

(4) Titularul de brevet de soi poate publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială oferta sa de a acorda o licență de exploatare a soiului protejat.

(5) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va înregistra contractul de licență exclusivă în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate și îl va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. La solicitarea persoanei interesate, se pot înregistra și celelalte contracte de licență.

ARTICOLUL 37
Licența obligatorie

(1) La cererea oricărei persoane interesate, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate acorda o licență obligatorie la expirarea unui termen de 5 ani de la data eliberării brevetului de soi, dacă:

a) titularul de brevet de soi nu exploatează soiul protejat sau nu își poate justifica inacțiunea;
b) soiul protejat prezintă un interes public.

(2) Licența obligatorie este neexclusivă și este acordată în condiții determinate în ceea ce privește durata, exploatarea soiului și nivelul drepturilor bănești cuvenite titularului de brevet de soi.

(3) Licența obligatorie conferă beneficiarului acesteia dreptul de a primi de la titularul de brevet de soi materialul de înmulțire original.

(4) Acordarea unei licențe obligatorii nu împiedică titularul de brevet de soi să exploateze soiul sau să acorde licențe de exploatare unor terți.

(5) Licența obligatorie se acordă de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci prin comisia de reexaminare, din a cărei componență vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Alimentației.

(6) În cazul constatării neîndeplinirii de către beneficiarul licenței a obligației de exploatare a soiului, în condițiile stabilite, licența obligatorie poate fi retrasă, la cererea titularului de brevet de soi, de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin comisia prevăzută la alin. (5).

(7) Hotărârile comisiei de reexaminare privind acordarea sau retragerea licenței obligatorii se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și sunt supuse căilor de atac prevăzute la art. 38.

(8) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci înregistrează licența obligatorie în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate și o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

CAPITOLUL IX
Apărarea drepturilor privind noile soiuri de plante

ARTICOLUL 38
Căile de atac împotriva hotărârilor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

(1) Hotărârile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pot fi contestate la oficiu de către persoanele interesate în termen de 3 luni de la comunicare.

(2) Contestația sau, după caz, cererea de revocare sau de anulare a brevetului de soi va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către comisia de reexaminare. Componența acestei comisii va fi alta decât cea a comisiei de examinare și va fi formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Alimentației și ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(3) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată la Tribunalul Municipiului București în termen de 30 de zile de la comunicare.

(4) Decizia Tribunalului Municipiului București poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București în termen de 15 zile de la comunicare.

(5) La cererea instanței judecătorești, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este obligat să înainteze acesteia actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.

ARTICOLUL 39
Competențele instanțelor judecătorești

Litigiile cu privire la calitatea de ameliorator, titular de brevet de soi sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de soi, inclusiv drepturile patrimoniale ale amelioratorului, din contractul de cesiune sau licență ori cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) și ale art. 34 sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAPITOLUL X
Infracțiuni și pedepse

Secțiunea 1

ARTICOLUL 40
Infracțiunile de contrafacere și divulgare

(1) Constituie infracțiune de contrafacere, în sensul prezentei legi, efectuarea, fără autorizația titularului brevetului de soi, a oricărui act prevăzut la art. 27, precum și a oricărui act din cele prevăzute mai jos:

a) folosirea pentru materialul de înmulțire, produs și vândut, a unei alte denumiri decât denumirea înregistrată a noului soi;
b) folosirea denumirii înregistrate a unui nou soi pentru materialul de înmulțire, produs și vândut, care nu aparține acestui soi;
c) atribuirea pentru materialul de înmulțire, produs și vândut, a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel încât să poată produce confuzii;
d) vânzarea de material de înmulțire, cu mențiunea falsă că aparține soiului pentru care s-a acordat brevet de soi, inducând astfel în eroare cumpărătorul;
e) falsul la înscrierea unui soi în Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate;
f) întocmirea de rapoarte false, precum și falsificarea documentațiilor cerute de prezenta lege;
g) furnizarea de documente care conțin informații false.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 3 milioane lei la 15 milioane lei, cuantumul acesteia fiind reactualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației. Tentativa se pedepsește.

(3) Divulgarea de date și informații reprezentând un secret comercial referitor la un nou soi pentru care s-a depus o cerere de acordare a unui brevet de soi se pedepsește conform legii penale. Tentativa se pedepsește.

(4) Dacă vreuna dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (3) este săvârșită de un funcționar în exercițiul atribuțiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(5) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate.

(6) Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet de soi acesta are dreptul la despăgubiri potrivit dreptului comun, iar produsele contrafăcute pot fi confiscate potrivit legii penale.

Secțiunea a 2-a

ARTICOLUL 41
Acțiunea în contrafacere

(1) O acțiune în contrafacere poate fi pornită de titular numai după publicarea cererii de brevet de soi.

(2) Când o licență a fost acordată și dacă în contract nu se prevede altfel, beneficiarul licenței nu poate introduce în justiție o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului brevetului de soi.

(3) Deținătorul unei licențe exclusive poate introduce o acțiune în contrafacere, dacă l-a înștiințat pe titularul brevetului de soi și dacă acesta nu a acționat în termenul solicitat de licențiat.

(4) Când o acțiune în contrafacere a fost pornită de către titularul brevetului de soi, oricare dintre licențiați poate să intervină pentru a solicita repararea prejudiciului cauzat ca urmare a contrafacerii săvârșite.

CAPITOLUL XI
Măsuri asiguratorii, probe și taxe

ARTICOLUL 42
Măsuri asiguratorii, probe

(1) Titularul brevetului unui nou soi poate solicita instanței judecătorești:

a) ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor decurgând din brevetul de soi și dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil și dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă;
b) ordonarea, imediat după urmărire, a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevetul de soi, săvârșite de o terță persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o atingere a acestor drepturi;
c) ordonarea măsurii confiscării sau a distrugerii materialului de înmulțire prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. b)-d).

(2) Instanța va putea dispune autorului încălcării drepturilor decurgând din brevetul de soi să informeze titularul asupra identității terților care au participat la producerea și distribuirea materialelor de înmulțire prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b)-d).

(3) Pentru ordonarea măsurilor prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile dispozițiile art. 581 și 582 din Codul de procedură civilă.

(4) Când ordonă măsuri asiguratorii, instanța poate obliga reclamantul la plata unei cauțiuni, în suma stabilită de aceasta.

(5) Instanța va putea cere reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi că este deținătorul dreptului care a fost încălcat ori a cărui încălcare este inevitabilă.

(6) În cazurile în care mijloacele de probă în susținerea pretențiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanța va putea ordona ca probele să fie produse de către pârât, sub condiția garantării confidențialității informațiilor, potrivit legii.

(7) Instanța va putea ordona reclamantului să plătească toate daunele cauzate pârâtului, ca urmare a unei exercitări abuzive a drepturilor procedurale cu privire la un nou soi.

ARTICOLUL 43
Taxe

(1) Taxele pentru procedurile prevăzute de prezenta lege se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în cuantumul și la termenele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Persoanele fizice și juridice române, solicitanți sau titulari de brevete de soi, plătesc taxele în lei. Persoanele fizice și juridice străine, care sunt solicitanți, titulari de brevete de soi sau care au preluat un drept de proprietate industrială, plătesc taxele datorate în valută. În cazul în care sunt mai mulți solicitanți sau titulari de brevete de soi, români și străini, taxele datorate în comun se plătesc în valută.

(3) Solicitanții sau titularii de brevete de soi, care nu au preluat sau nu au transmis în condițiile legii dreptul lor până la data plății, plătesc taxele prevăzute în anexă, reduse cu 50% din fiecare taxă, dacă este persoană fizică sau juridică ori unitate de cercetare sau de învățământ autohtonă.

(4) Reducerea prevăzută la alin. (3) se aplică, la data plății, pentru fiecare procedură în parte, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul respectiv și dacă sunt susținute cu acte doveditoare la data plății.

(5) Taxele pentru cererile de brevet de soi și pentru brevetele de soi privind procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci constituie venituri ale acestuia și se utilizează în regim extrabugetar, în condițiile legii.

(6) Din taxele încasate Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va achita autorităților tehnice naționale sau internaționale, după caz, tarifele datorate pentru efectuarea testelor de creștere.

ARTICOLUL 44
Competențe

(1) Competențele pentru punerea în aplicare a prezentei legi aparțin Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerului Agriculturii și Alimentației.

(2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca organ de specialitate în subordinea Guvernului și unică autoritate pe teritoriul României pentru acordarea protecției în domeniul proprietății industriale, acordă brevete de soi pentru noile soiuri, în conformitate cu prezenta lege și cu respectarea convențiilor internaționale la care România este parte, și are următoarele atribuții:

a) înregistrează, publică și examinează cererile de acordare a brevetelor de soi pentru noile soiuri;
b) organizează și ține Registrul Național al Cererilor de Brevete de Soiuri și Registrul Național al Brevetelor de Soiuri Protejate;
c) editează periodic Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - secțiunea Soiuri protejate prin brevete, care conține informații cu privire la cererile de brevet de soi, la denumirea de noi soiuri și propunerile de denumiri, precum și la noile soiuri pentru care s-au acordat brevete;
d) asigură schimbul de publicații cu administrațiile naționale similare străine și cu organismele și organizațiile internaționale de profil;
e) stabilește, împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, caracteristicile cuprinse în chestionarul tehnic, în conformitate cu normele internaționale privind protecția noilor soiuri;
f) atestă reprezentanții autorizați pentru procedurile privind protecția noilor soiuri în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(3) Ministerul Agriculturii și Alimentației, în exercitarea atribuțiilor sale:

a) decide, din punct de vedere tehnic, asupra metodologiei de testare a noilor soiuri;
b) cooperează cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu asociațiile amelioratorilor, ale titularilor de brevete de soi, cu asociația producătorilor de semințe și de material de înmulțire, cu Academia de Științe Agricole și Silvice

"Gheorghe Ionescu Șisești", cu institutele și stațiunile de cercetare de profil, în vederea stabilirii caracteristicilor legate de protecția noilor soiuri;

c) desemnează reprezentanții Ministerului Agriculturii și Alimentației în cadrul comisiei de reexaminare.

(4) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Agriculturii și Alimentației dezvoltă relații cu organizațiile guvernamentale similare și cu organizațiile internaționale specializate, la care România este parte, în domeniul protecției noilor soiuri.

ARTICOLUL 45
Protecția noilor soiuri în străinătate

Persoanele fizice și juridice române au dreptul să își aleagă statul în care vor să depună, pentru prima dată, cererea de acordare a brevetului de soi sau a unui titlu de protecție similar.

CAPITOLUL XII
Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 46

(1) Cererile de brevete de soi, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în condițiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție și ale Hotărârii Guvernului nr.152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991, pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau de respingere, se soluționează potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(3) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Guvernul va aproba, la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, regulamentul pentru aplicarea prezentei legi.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozițiile referitoare la protecția soiurilor și hibrizilor de plante, prevăzute la art. 7 alin. 3 și la art. 11 din Legea nr. 64/1991, dispozițiile referitoare la soiuri și hibrizi de plante din cap. III al Hotărârii Guvernului nr.152/1992, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

București, 30 decembrie 1998.
Nr. 255.


ANEXĂ

TERMENELE DE PLATĂ ȘI CUANTUMUL TAXELOR
pentru cererile de brevet de soi și pentru brevetele de soi

_______________________________________________________________________________________________________________
Nr. 	Obiectul 			Termenul 		    Cuantum 			Cuantum
crt. 	plății 				de plată 		- mii lei*) -     	 - dolari S.U.A. -
_______________________________________________________________________________________________________________ 1. Înregistrarea cererii o dată cu cererea 140 20 de brevet de soi de înregistrare 2. Invocarea priorității: a) o dată cu înregistrarea l a depunerea cererii 350 50 cererii de brevet de soi sau la 3 luni de la depunere b) în termen de până la data solicitării 700 100 la 3 luni de la depunerea cererii de brevet de soi 3. Examinarea cererii de brevet de soi pe grupe, pentru fiecare an de examinare 1 la data solicitării 910 130 2 și 3 la data solicitării 560 80 4 la data solicitării 350 50 4. Verificarea testelor o dată cu solicitarea 1.400 200 de creștere (la cerere) 5. Examinarea prealabilă o dată cu solicitarea 350 50 a denumirii unui soi 6. Eliberarea brevetului de soi după 6 luni 700 100 de la data publicării hotărârii de acordare 7. Examinarea unei contestații o dată cu solicitarea 350 50 8. Examinarea unei cereri o dată cu solicitarea 1.050 50 de revocare 9. Examinarea unei cereri o dată cu solicitarea 1.050 50 de anulare 10. Menținerea în vigoare la încheierea fiecărui 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a unui brevet de soi: an de protecție 38 350 315 280 55 50 45 40 - de la anul 1 până la anul 5 - anii următori, pentru la încheierea fiecărui 77 700 630 560 110 100 90 80 fiecare an în parte an de protecție 11. Examinarea unei o dată cu solicitarea 700 100 cereri de revalidare a brevetului de soi 12. Cumpărarea raportului o dată cu solicitarea 2.450 350 tehnic internațional de către Oficiul de Stat al unui nou soi pentru Invenții și Mărci 13. Inspectarea Registrului la cerere 350 50 Național al Brevetelor de Soiuri Protejate 14. Înregistrarea unei modificări în situația juridică a cererii de brevet sau a brevetului de soi: a) cesiuni o dată cu înregistrarea 140 20 și solicitarea înscrierii b) licențe idem 350 50 c) alte modificări idem 175 25 15. Eliberarea de duplicate, copii, o dată cu înregistrarea 70 10 adeverințe la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a solicitării _______________________________________________________________________________________________________________ Grupuri de soiuri: 1. cereale și plante tehnice; 2. plante furajere; 3. pomi și arbuști fructiferi, viță de vie; 4. plante legumicole, floricole și arbori ornamentali.

*) Se calculează la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data plății.


Vineri, 19 aprilie 2024, 15:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.