ORDONANȚĂ nr.58 din 21 august 1998
privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 309/26 aug. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naționale.

(2) Organizarea, coordonarea și dezvoltarea turismului se realizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) turismul - ramură a economiei naționale, cu funcții complexe, ce reunește un ansamblu de bunuri și servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obișnuit pe o perioadă mai mică de un an și al căror motiv principal este altul decât exercitarea unei activități remunerate în interiorul locului vizitat;
b) resurse turistice - componente ale mediului natural și antropic, care, prin calitățile și specificul lor, sunt recunoscute, înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecție integrală. Resursele turistice pot fi:
- naturale: elemente geomorfologice, de climă, de floră și de faună, peisaje, zăcăminte de substanțe minerale și alți factori;
- antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri și rezervații de arhitectură, monumente și ansambluri memoriale, monumente tehnice și de artă, muzee, elemente de folclor și artă populară etc.;
c) patrimoniu turistic - resursele turistice și structurile realizate în scopul valorificării lor prin activități de turism;
d) structură de primire turistică - orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente.

Structurile de primire turistică includ:

- structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale și maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică;
- structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unități tip fast-food, cofetării, patiserii etc.);
- structuri de primire turistică cu funcțiuni de agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalații și dotări specifice agrementului turistic;
- structuri de primire turistică cu funcțiuni de transport:

1. transport rutier: autocare etc.;

2. transport feroviar: trenulețe, trenuri cu cremalieră etc.;

3. transport fluvial și maritim: vapoare etc.;

4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;

- structuri de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear: unități de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.

Complexuri de turism balnear: clădiri care includ în același edificiu sau în edificii legate fizic sau funcțional structuri turistice de primire turistică (de cazare, de alimentație și de tratament balnear, eventual de agrement);

e) zonă turistică - teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice, care poate fi delimitat distinct ca ofertă, organizare și protecție turistică;
f) zonă de recreere periurbană - areal situat în teritoriul preorășenesc, care beneficiază de un cadru atractiv și dispune de dotări corespunzătoare pentru petrecerea timpului liber (în special la sfârșit de săptămână);
g) obiectiv turistic - element al resursei turistice, individualizat și introdus în circuitul turistic;
h) punct turistic - obiectiv turistic și amenajările aferente necesare activității de primire turistică;
i) localitate turistică - așezare urbană sau rurală cu funcții turistice dezvoltate pe baza resurselor specifice de care dispune;
j) stațiune turistică - localitate sau parte a unei localități cu funcții turistice specifice, în care activitățile economice susțin exclusiv realizarea produsului turistic;
k) funcția turistică - expresia calitativă și cantitativă a resurselor turistice și este determinată de structura, volumul și calitățile resurselor;
l) ofertă turistică - totalitatea serviciilor prin care este pus în valoare patrimoniul turistic, prin utilizarea de personal specializat;
m) produs turistic - complex de bunuri materiale și de servicii, concentrate într-o activitate specifică și oferite pachet consumului turistic;
n) pachet de servicii - combinație prestabilită a cel puțin două din elementele următoare: cazare, alimentație, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentând o parte semnificativă din pachet, atunci când sunt vândute sau oferite spre vânzare la un preț global și atunci când aceste prestații depășesc 24 de ore.

CAPITOLUL II
Patrimoniul turistic

Art. 3. - Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publică și bunuri proprietate privată și este valorificat și protejat în condițiile legii.

Art. 4. - Atestarea, evidențierea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic se realizează de către Ministerul Turismului.

Art. 5. - (1) Evidențierea elementelor de patrimoniu se realizează prin înscrierea în Registrul general al patrimoniului turistic, care se înființează în cadrul Ministerului Turismului.

(2) Deținătorii de patrimoniu turistic au obligația de a solicita înscrierea acestuia, prezentând în acest scop documentele necesare.

Art. 6. - Atestarea se realizează prin certificatul de patrimoniu turistic, care dă dreptul proprietarului sau administratorului legal la organizarea exploatării turistice și îl obligă la protejarea patrimoniului înscris.

Art. 7. - Metodologia de înscriere, atestare și criteriile de evidențiere a patrimoniului turistic se elaborează de către Ministerul Turismului.

Art. 8. - Patrimoniul turistic se valorifică și se dezvoltă numai pe baza și în cadrul Programului anual de dezvoltare a turismului.

Art. 9. - În scopul stabilirii calității de stațiune turistică, Ministerul Turismului elaborează norme și criterii specifice de atestare.

Art. 10. - Atestarea stațiunilor turistice se face de către Ministerul Turismului, împreună cu autoritățile administrației publice locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - În scopul protejării și valorificării resurselor turistice cuprinse în unele zone și stațiuni turistice, acestea vor fi declarate zone protejate, conform legii.

Art. 12. - Ministerul Turismului avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile tehnice privind construcțiile din domeniul turismului.

Art. 13. - Omologarea pârtiilor de schi și a traseelor turistice se face de către Ministerul Turismului împreună cu consiliile județene sau, după caz, cu Consiliul General al Municipiului București pe raza cărora acestea se află, conform metodologiei elaborate de Ministerul Turismului.

Art. 14. - Utilizarea plajei litoralului Mării Negre în scop turistic se face pe baza normelor de specialitate, elaborate de către Ministerul Turismului și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III
Cadrul instituțional

Art. 15. - Coordonarea dezvoltării turismului și controlul activității de turism se realizează de către Ministerul Turismului, ca organ central de specialitate al administrației publice.

Art. 16. - Organizarea și atribuțiile Ministerului Turismului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - În subordinea Ministerului Turismului funcționează instituții publice cu atribuții în domeniile: autorizare și control, promovare, formare și management, cercetare pentru turism, organizate prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 18. - Pe lângă ministrul turismului funcționează Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanță care corelează la nivel național Programul anual de dezvoltare a turismului cu strategiile ramurilor economice implicate în activitatea turistică.

Art. 19. - Componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Consiliului Consultativ al Turismului sunt stabilite prin statut, aprobat de ministrul turismului.

Art. 20. - Consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții în domeniul turismului:

- inventarierea principalelor resurse turistice;
- administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;
- elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a turismului;
- participarea la omologarea traseelor turistice și a pârtiilor de schi;
- contribuirea la creșterea calității produselor turistice;
- urmărirea activității turistice, în așa fel încât agenții economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.

Art. 21. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 20 consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București pot crea servicii de specialitate, potrivit legii.

CAPITOLUL IV
Organizarea activității de turism

Art. 22. - Ministerul Turismului elaborează Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung, precum și Programul anual de dezvoltare a turismului, care vor fi aprobate de Guvern.

Art. 23. - Acțiunile cu caracter turistic, inițiate la nivel teritorial de către autoritățile administrației publice locale, trebuie să se înscrie în Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung și să respecte reglementările specifice pentru toate formele de turism practicate în România.

Art. 24. - Agenții economici din turism sunt obligați să folosească pentru servicii care presupun răspunderi privind protecția turistului numai personal specializat, potrivit normelor elaborate de Ministerului Turismului.

Art. 25. - Profesiunile specifice activităților de turism sunt cele cuprinse în clasificarea ocupațiilor din România și, respectiv, în nomenclatorul de calificare pentru meseriile și funcțiile din activitățile hoteliere și de turism din România.

Art. 26. - Pregătirea profesională din domeniul activităților de turism va fi făcută de unitățile de învățământ private sau de stat, autorizate de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Turismului.

Art. 27. - (1) Persoana fizică care asigură conducerea operativă a unei agenții de turism sau a unei structuri de primire turistică trebuie să dețină brevet de turism, prin care i se atestă capacitatea profesională.

(2) Capacitatea unei agenții de turism de a efectua servicii de calitate și în condiții de siguranță pentru turiști se atestă prin licența de turism.

(3) Condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului.

Art. 28. - În scopul protecției turiștilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor și a pachetelor de servicii turistice, precum și crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenții economici din turism autorizați de Ministerul Turismului, posesori de licențe în turism sau de certificat de clasificare, după caz.

Art. 29. - Agenții economici cu activitate de turism au următoarele drepturi:

a) să presteze și să comercializeze servicii turistice, în condițiile legii;
b) să primească asistență de specialitate și informații generale privind strategia și programele de dezvoltare a turismului din partea Ministerului Turismului și a instituțiilor din subordinea sa;
c) să fie incluși, la cerere, în programele de pregătire profesională inițiate de Ministerul Turismului;
d) să participe la acțiunile de promovare, naționale și internaționale, și să fie incluși în cataloage, ghiduri și alte mijloace de lansare a ofertei naționale de servicii turistice;
e) să beneficieze de facilități acordate de stat și de alte organisme și organizații, conform prevederilor legale, în scopul stimulării activității de turism;
f) să obțină certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie în care prestează servicii turistice, corespunzător criteriilor îndeplinite de unitatea respectivă;
g) să obțină reclasificarea unităților proprii, ca urmare a îmbunătățirilor aduse nivelului de dotare și calității serviciilor.

Art. 30. - Agenții economici din turism au următoarele obligații:

a) să realizeze servicii turistice la nivelul și în limitele prevederilor licenței de turism, prin care au fost stabiliți ca prestatori sau comercializatori de servicii turistice, și să constituie integral garanția financiară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare;
b) să presteze serviciile turistice la nivelul categoriei unității respective, potrivit certificatului de clasificare;
c) să funcționeze numai cu structuri de primire turistică clasificate;
d) să funcționeze cu personal brevetat, în conformitate cu reglementările și normele de specialitate ale Ministerului Turismului;
e) să afișeze, într-o formă vizibilă și clară, lista serviciilor și tarifelor practicate;
f) să informeze turiștii corect și adecvat cu privire la serviciile turistice pe care le prestează;
g) să asigure protecția turiștilor care utilizează structurile sale de primire turistice;
h) să protejeze turistul care beneficiază de servicii tip excursii, pe perioda programului turistic, conform normelor pentru ghizii de turism;
i) să protejeze bunurile turiștilor împotriva deteriorării sau furtului și să asigure despăgubirea acestora în cazul apariției unor prejudicii, conform legii;
j) să realizeze, potrivit prezentei ordonanțe, exploatarea patrimoniului turistic, asigurând totodată protecția și conservarea acestuia și a mediului înconjurător;
k) să transmită datele statistice, conform Sistemului informațional pentru turism și reglementărilor Comisiei Naționale pentru Statistică;
l) să realizeze publicitatea proprie cu obiectivitate și respect față de resursele turistice, în scopul protejării calității produsului turistic românesc.

Art. 31. - (1) Structurile de primire turistică sunt clasificate pe baza normelor elaborate de Ministerul Turismului și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structurile de primire clasificate pentru activitatea de turism nu pot fi folosite pentru alte destinații. Modificarea destinației, parțial sau integral, se poate face numai după confirmarea operării acesteia de către organul care a eliberat certificatul de clasificare.

Art. 32. - În vederea corelării, stocării și difuzării informațiilor privind piața turistică și a evaluării activității turistice, va funcționa la nivel național Sistemul informațional pentru turism, care va cuprinde datele și indicatorii stabiliți de Ministerul Turismului și Comisia Națională pentru Statistică.

Art. 33. - (1) Asigurarea protecției și salvării turiștilor în zonele și stațiunile turistice montane și de litoral se face de către consiliile locale de care aparțin, prin organizarea de echipe de salvare.

(2) Organizarea echipelor și condițiile de desfășurare a activităților specifice sunt prevăzute în Regulamentul de funcționare a echipelor de salvare, elaborat de către Ministerul Turismului împreună cu Departamentul pentru Administrație Publică Locală și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Finanțarea activității desfășurate de echipele de salvare se asigură din bugetele unităților administrației locale pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea.

Art. 34. - În zone, stațiuni și pe trasee turistice camparea turiștilor este permisă numai în structuri de campare, dotate conform normelor aprobate de Ministerul Turismului, sau, în zona montană, în perimetre amenajate în acest scop.

Art. 35. - (1) În domeniul turismului pot fi create asociații și organizații fără scop lucrativ sau patrimonial, cu caracter profesional, științific, cultural, religios sau social, care au rol activ în activitățile desfășurate de către Ministerul Turismului.

(2) Asociațiile și organizațiile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate de Ministerul Turismului să presteze servicii turistice pentru membrii lor, exclusiv prin mijloace proprii.

(3) Asociațiile și organizațiile prevăzute la alin. (1) dobândesc personalitate juridică, în condițiile legii, cu avizul Ministerului Turismului.

CAPITOLUL V
Mijloace financiare și sprijinul statului

Art. 36. - Statul sprijină activitatea de turism prin politici și mecanisme economico-financiare și acțiuni pentru amenajarea și protecția patrimoniului turistic.

Art. 37. - În scopul protejării activității de turism și al creării bazei de dezvoltare turistică, înstrăinarea structurilor de primire din cadrul stațiunilor turistice se poate face cu obligarea noului proprietar la menținerea obiectului de activitate și a funcțiunii structurii de primire turistică.

Art. 38. - Zonele și stațiunile turistice beneficiază de priorități pentru:

- realizarea infrastructurii generale necesare dezvoltării turismului;
- acordarea de asistență tehnică de specialitate de către Ministerul Turismului pentru dezvoltarea funcției turistice și promovarea produsului turistic propriu;
- ameliorarea și protecția mediului înconjurător prin măsuri și programe speciale, care vizează asigurarea și încurajarea dezvoltării funcției turistice, elaborate de Ministerul Turismului în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interesate.

Art. 39. - Statul sprijină și încurajează libera inițiativă în domeniul promovării și dezvoltării activității de turism și, îndeosebi, în stimularea și atragerea turiștilor străini în România, precum și în dezvoltarea activității stațiunilor turistice, prin:

- adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul trimiterilor medicale în stațiunile turistice balneare;
- organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât și prin birourile de promovare turistică din străinătate;
- concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, în condițiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică în zonele stabilite ca priorități prin Programul anual de dezvoltare a turismului.

CAPITOLUL VI
Răspunderi și sancțiuni

Art. 40. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 41. - Constituie contravenții în activitatea turistică prevăzută de prezenta ordonanță și se sancționează cu amendă între 10.000.000 lei și 15.000.000 lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor și a pachetelor de servicii turistice, precum și crearea de produse turistice de către agenți economici neautorizați de către Ministerul Turismului;
b) desfășurarea activității turistice în structuri de primire neclasificate potrivit dispozițiilor legale;
c) înscrierea de informații nereale în materialele de promovare, pe firmele structurilor turistice și ale agențiilor de turism;
d) refuzul nejustificat de a acorda despăgubiri turiștilor pentru daune provenind din neasigurarea integrală sau asigurarea la o calitate inferioară a pachetului de servicii cumpărat;
e) comercializarea serviciilor turistice de către agenții economici care nu au constituit integral garanția financiară care să asigure repatrierea turiștilor și/sau rambursarea sumelor plătite de aceștia în caz de insolvabilitate sau faliment.

Art. 42. - Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele de control ale Ministerului Turismului, ale instituțiilor subordonate, ale Ministerului Finanțelor și de organele de poliție.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 43. - (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Turismului va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe, care se vor publica în Monitorul Oficial al României și vor intra în vigoare o dată cu ordonanța.

Art. 44. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,
Sorin Frunzăverde

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Secretar de stat,
șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Vlad Roșca

București, 21 august 1998.
Nr. 58.


Duminică, 21 iulie 2024, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.