LEGE nr.16 din 6 martie 1995
privind protecția topografiilor circuitelor integrate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 45/9 mar. 1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Obiectul protecției

Art. 1. - Topografiile circuitelor integrate sunt protejate pe teritoriul României, prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute prin prezenta lege.

Art. 2. - Prin circuit integrat, în sensul prezentei legi, se înțelege un produs, sub forma sa finală sau sub o formă intermediară, alcătuit dintr-un ansamblu de componente active și pasive, inclusiv interconexiunile, care fac parte în totalitate sau parțial din corpul sau suprafața unei piese materiale, produs care este destinat să îndeplinească o funcție electronică.

Prin topografie a unui circuit integrat, în sensul prezentei legi, denumită în continuare topografie, se înțelege dispunerea tridimensională - oricare ar fi expresia sa - a unor elemente ale unui circuit integrat, din care cel puțin unul este un element activ, și a tuturor interconexiunilor sau a unei părți din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensională pregătită pentru fabricarea circuitului integrat.

Art. 3. - Sunt protejate, în condițiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor și care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii și pentru fabricanții de circuite integrate. O topografie constituită dintr-o combinație de elemente și de interconexiuni uzuale poate fi protejată numai dacă combinația, luată în ansamblul ei, este originală, în sensul alin. 1.

Art. 4. - Drepturile titularului unei topografii protejate asupra circuitului integrat nu sunt condiționate de faptul că circuitul este încorporat sau nu într-un produs.

Art. 5. - Drepturile asupra unei topografii protejate nu se aplică proiectelor, procedeelor și mijloacelor tehnologice, utilizate pentru realizarea topografiei sau a unui circuit integrat, nici informațiilor stocate în circuitul integrat.

CAPITOLUL II
Dreptul la protecție

Art. 6. - Pot beneficia de protecția unei topografii, în condițiile prezentei legi, persoanele fizice și juridice române, precum și persoanele fizice străine cu domiciliul în România și persoanele juridice străine care au filiale sau sucursale în România.

Persoanele fizice și persoanele juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate beneficiază de prevederile prezentei legi în condițiile prevăzute de convențiile internaționale la care România este parte, iar în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate.

Art. 7. - Persoana îndreptățită să obțină protecția legală a unei topografii poate fi reprezentată, în relațiile cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin mandatar. În cazul persoanelor fizice și al persoanelor juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind să aibă domiciliul sau sediul pe teritoriul României.

Art. 8. - Dreptul la protecția topografiei unui circuit integrat aparține creatorului topografiei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care sunt mai mulți creatori, coautori, drepturile aparțin acestora în comun.

Art. 9. - Dacă topografia a fost creată de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protecția topografiei aparține unității al cărei salariat este creatorul topografiei. Dacă topografia a fost creată la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protecția topografiei aparține persoanei care a comandat-o.

În cazul în care există dispoziții contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplică aceste dispoziții contractuale.

Art. 10. - Dacă o topografie a fost exploatată comercial, în țară sau în străinătate, topografia poate beneficia de protecție, în condițiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.

Art. 11. - În situația în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creată sau codată pentru prima oară, la împlinirea acestui termen dreptul la protecție încetează, după cum urmează:

a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de înregistrare;
b) dacă topografia a fost înregistrată, drepturile conferite prin înregistrare se sting.

CAPITOLUL III
Înregistrarea topografiilor

Art. 12. - Înregistrarea unei topografii de circuit integrat este condiționată de constituirea, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a unui depozit reglementar al cererii de înregistrare. O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată.

Art. 13. - Depozitul cererii de înregistrare a unei topografii este reglementar constituit, dacă se depun următoarele:

a) o cerere scrisă prin care se solicită înregistrarea topografiei și care trebuie să evidențieze cel puțin:
- numele, prenumele și domiciliul creatorului (creatorilor) topografiei;
- numele și prenumele sau denumirea și adresa solicitantului, dacă acesta este altul decât creatorul topografiei;
- indicații privind dreptul solicitantului de a înregistra topografia;
- denumirea și destinația circuitului integrat realizabil pe baza topografiei;
- data creării sau a primei codări a topografiei;
- data primei exploatări comerciale a topografiei, când este cazul;
- numele și prenumele sau denumirea și adresa mandatarului, când este cazul;
- semnătura solicitantului sau, după caz, a mandatarului;
b) o documentație tehnică, constituită din materiale grafice și texte, care să conțină informații suficiente pentru a permite identificarea topografiei și pentru a evidenția funcțiunea electronică a circuitului integrat care încorporează topografia;
c) două exemplare ale circuitului integrat, dacă acesta a fost realizat și exploatat comercial;
d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului (când este cazul);
e) dovada de plată a taxelor prevăzute la art. 44 lit. a)-e).

Toate documentele menționate mai sus se depun dactilografiate în limba română.

Art. 14. - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci examinează cererile de înregistrare a topografiilor din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor legale pentru constituirea depozitului reglementar și, dacă constată îndeplinirea acestora, efectuează înregistrarea topografiei în Registrul național al topografiilor, publică înregistrarea topografiei în condițiile prevăzute la art. 17 și eliberează persoanei îndreptățite un certificat de înregistrare a topografiei, în termen de 3 luni de la data oficială a depozitului reglementar.

Data oficială a depozitului reglementar este data înregistrării cererii de protecție.

Art. 15. - În cazul în care, la examinarea cererii, se constată lipsuri sau deficiențe ale actelor prevăzute la art. 13, acestea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i-se un termen de 2 luni pentru a efectua completările și rectificările necesare.

Dacă, în termenul acordat, s-au efectuat toate aceste completări și rectificări, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci efectuează procedura prevăzută la art. 14.

Data oficială a depozitului reglementar va fi, în acest caz, data la care s-au primit toate completările și rectificările necesare.

Dacă în termenul acordat nu s-au efectuat completările și rectificările cerute, cererea este respinsă și se comunică în scris solicitantului motivele respingerii.

Art. 16. - Hotărârea de respingere a cererii de înregistrare a topografiei poate fi contestată pe cale administrativă, la directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în termen de 3 luni de la data comunicării ei; contestația se soluționează în termen de 2 luni de la data înregistrării. Decizia directorului Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se comunică celor interesați, în termen de o lună și poate fi atacată cu apel la Tribunalul Municipiului București, în termen de 3 luni de la data comunicării ei.

Art. 17. - Înregistrarea topografiilor se publică în Buletinul oficial al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în termen de 2 luni de la data eliberării certificatului de înregistrare. Titularul este obligat să comunice în cel mai scurt termen Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci orice modificări survenite în ceea ce privește numele sau denumirea titularului sau a mandatarului acestuia. Oficiul operează modificările în Registrul național al topografiilor și face publicările corespunzătoare în termen de 3 luni de la primirea comunicării.

Art. 18. - După publicarea înregistrării, documentația din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultată la sediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de către persoanele interesate.

Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care conțin informații declarate de solicitantul protecției ca fiind secrete comerciale.

CAPITOLUL IV
Drepturi

Art. 19. - O topografie înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este protejată pe teritoriul României pe o perioadă care începe de la data oficială de înregistrare a topografiei sau de la data primei exploatări comerciale a topografiei, dacă aceasta este anterioară datei oficiale de înregistrare, și se încheie în ultima zi a celui de-al zecelea an civil care urmează anului în care începe perioada de protecție.

Art. 20. - Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata protecției, dreptul de a exploata topografia, precum și dreptul de a permite sau interzice altor persoane să exploateze topografia.

Art. 21. - Titularul are dreptul să marcheze circuitele integrate, fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula "T".

Art. 22. - Prin exploatarea topografiei, în sensul prezentei legi, se înțelege:

a) reproducerea, fie prin încorporarea într-un circuit integrat, fie în alt mod, a topografiei sau a unei părți a acesteia, cu excepția părților care nu sunt originale, în sensul dispozițiilor art. 3;
b) importul, vânzarea sau distribuirea, în orice mod, în scopuri comerciale, a topografiei sau a circuitului integrat în care aceasta este încorporată.

Art. 23. - Creatorii de topografii au dreptul să li se menționeze numele și calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei și în publicațiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu privire la topografiile înregistrate.

Art. 24. - Creatorii de topografii, care, în virtutea prevederilor art. 9, nu sunt titulari, au dreptul la o remunerație care se stabilește prin contract încheiat între aceștia și titularul topografiei protejate.

Art. 25. - Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii protejate reproducerea de către un terț a topografiei, în sensul prevederilor art. 22 lit. a), dacă:

a) a fost făcută în cadru particular, fără scopuri comerciale;
b) a fost făcută în scop de evaluare, analiză, cercetare sau învățământ.

Art. 26. - Orice persoană, care, pornind de la evaluarea sau analiza unei topografii protejate, creează o nouă topografie care îndeplinește condiția de originalitate prevăzută la art. 3, are dreptul să exploateze noua topografie, fără ca acest fapt să constituie o încălcare a drepturilor titularului primei topografii.

Art. 27. - Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei, în sensul prevederilor art. 22 lit. b), de către persoana care a achiziționat cu bună-credință circuitul integrat, fără să aibă posibilitatea să știe că circuitul integrat respectiv încorporează o topografie protejată, reprodusă ilegal. Începând de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință că topografia este protejată, ea nu mai are dreptul de a achiziționa, fără autorizația titularului, circuite integrate similare, dar poate continua exploatarea comercială a circuitelor integrate, achiziționate sau contractate anterior acestei date, cu condiția plății către titular a unei despăgubiri echitabile.

Art. 28. - Dacă topografia protejată sau circuitul integrat care o încorporează au fost vândute de către titularul topografiei sau cu autorizația acestuia, orice exploatare a acestora de către un terț nu constituie o încălcare a drepturilor titularului.

Art. 29. - Persoana care, anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, a fabricat sau a omologat în vederea fabricării un circuit integrat a cărui topografie a fost ulterior înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de către o altă persoană are dreptul să producă și să vândă acel circuit, fără ca acest fapt să constituie o încălcare a drepturilor titularului, dar nici nu poate fi asimilat drepturilor conferite prin înregistrarea topografiei.

CAPITOLUL V
Transmiterea drepturilor

Art. 30. - Dreptul la protecție și drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, în tot sau în parte, prin cesiune și prin succesiune legală sau testamentară.

Art. 31. - Drepturile conferite prin înregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licențe exclusive sau neexclusive.

Art. 32. - Transmitera drepturilor prevăzute la art. 30 și 31 produce efecte față de terți începând cu data la care este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Art. 33. - Tribunalul Municipiului București poate acorda o licență obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reușit să obțină autorizația titularului de a exploata o topografie protejată, dacă:

a) acordarea licenței este necesară în situații de urgență care privesc apărarea și siguranța națională, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamități naturale, încălcarea legii concurenței sau nerespectarea standardelor naționale privind poluarea atmosferei;
b) au trecut cel puțin 4 ani de la începerea perioadei de protecție și topografia nu a fost exploatată comercial pe teritoriul României.

Licențele obligatorii sunt neexclusive și nu pot fi transmise decât împreună cu patrimoniul afectat aplicării lor. Licențele obligatorii acordate se comunică Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care le înscrie în Registrul național al topografiilor.

Posesorul licenței obligatorii datorează titularului o remunerație echitabilă.

Art. 34. - Orice licență obligatorie poate fi revocată de către Tribunalul Municipiului București, la cererea titularului, dacă se constată că au încetat să existe condițiile prevăzute la art. 33 alin. 1 lit. a) sau b).

Art. 35. - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci publică în buletinul său oficial toate cesiunile și licențele înregistrate cu privire la topografiile protejate, precum și modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la înregistrarea lor.

CAPITOLUL VI
Încetarea drepturilor

Art. 36. - Drepturile conferite titularului prin înregistrarea topografiei se sting la data expirării perioadei de protecție, dată la care topografia intră în domeniul public, putând fi exploatată de orice persoană fără nici o restricție. Drepturile titularului se sting înainte de expirarea duratei de protecție, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 11 lit. b).

Art. 37. - Titularul poate renunța la protecția unei topografii înregistrate oricând în cursul duratei de protecție; renunțarea are ca efect stingerea drepturilor titularului, cu toate consecințele menționate la art. 36 alin. 1, începând de la data înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a cererii sau a declarației de renunțare.

Art. 38. - Înregistrarea unei topografii în Registrul național al topografiilor poate fi radiată, integral sau parțial, la cererea unei persoane interesate, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru acordarea protecției. Cererea de radiere se poate face în tot cursul perioadei de protecție a topografiei și se soluționează de către Tribunalul Municipiului București. Radierea are ca efect anularea drepturilor asupra topografiei sau, după caz, asupra părții de topografie care a făcut obiectul radierii, retroactiv, începând din prima zi a protecției conferite prin înregistrare.

Art. 39. - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci înscrie în Registrul național al topografiilor și publică în buletinul său oficial toate modificările privind protecția topografiilor, survenite ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 36-38.

CAPITOLUL VII
Apărarea drepturilor

Art. 40. - Încălcarea drepturilor titularului, prin exploatarea, fără autorizația acestuia, a unei topografii înregistrate, constituie infracțiune de contrafacere sau, după caz, de vânzare de produse contrafăcute și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate. Pentru prejudiciile cauzate titularului, acesta are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, iar produsele contrafăcute pot fi confiscate potrivit legii penale.

Art. 41. - Litigiile cu privire la calitatea de creator al topografiei sau de titular, precum și cele cu privire la drepturile născute din înregistrarea topografiilor - inclusiv drepturile patrimoniale ale creatorilor - sau din contractele de cesiune sau licență sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 42. - În cazul în care, prin hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, se constată că o altă persoană decât titularul certificatului de înregistrare este îndreptățită la obținerea protecției topografiei, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptățite, înscrie în Registrul național al topografiilor modificarea de titular și o publică în buletinul său oficial.

Art. 43. - Dacă drepturile asupra unei topografii înregistrate au încetat pentru o perioadă de timp, ca urmare a renunțării la protecție, a decăderii din drepturi sau a radierii înregistrării, despăgubirile și celelalte drepturi patrimoniale dobândite de titular, corespunzător perioadei menționate, se restituie de către acesta persoanelor de la care au fost dobândite.

CAPITOLUL VIII
Taxe

Art. 44. - Obținerea protecției topografiilor circuitelor integrate, precum și activitățile și serviciile efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în legătură cu topografiile sunt supuse plății următoarelor taxe:

                                   - Lei -   - Dolari S.U.A. -
                                  --------------------------------
a) depunerea cererii de înregistrare a unei topografii         60.000       30
b) examinarea cererii de înregistrare a unei topografii        400.000      200
c) înregistrarea unei topografii                  3.400.000     1.700
d) publicarea înregistrării unei topografii              30.000       15
e) eliberarea unui certificat de înregistrare             30.000       15
f) judecarea unei contestații în conformitate cu art. 16       200.000      100
g) înregistrarea și publicarea unei cesiuni sau licențe        200.000      100
h) înregistrarea și publicarea unei modificări referitoare 
  la titular, mandatar, cesiune, licență               50.000       25
i) consultarea documentației publice din depozitul reglementar     20.000       10
j) eliberarea unei copii certificate după documentele publice 
  din depozitul reglementar sau după file ale Registrului național 
  al topografiilor, pentru fiecare pagină               20.000       10.
Creatorii de topografii, solicitanți sau titulari, care au un venit anual brut de până la 10.000.000 lei și care nu au transmis dreptul de exploatare a topografiei, plătesc 5% din cuantumul taxelor prevăzute la alin. 1.

Instituțiile publice, precum și societățile comerciale cu un profit brut anual mai mic de 50.000.000 lei, având un număr de salariați mai mic de 200 și care nu au transmis dreptul de exploatare a topografiei, plătesc 50% din cuantumul taxelor prevăzute la alin. 1.

Sunt scutiți de plata taxelor prevăzute la alin. 1 elevii, studenții și militarii în termen, ca autori de topografii, atât individual cât și în colective formate exclusiv din aceste categorii de persoane, pe timpul cât au această calitate și pentru procedurile aflate în derulare pe perioada în care au calitatea respectivă.

Art. 45. - Taxele prevăzute la art. 44 se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și constituie venituri la bugetul de stat. Guvernul va reactualiza periodic cuantumul taxelor și plafonul de venit în lei, ca urmare a evoluției inflației.

Sumele reprezentând taxele încasate se varsă de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la bugetul de stat, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor.

Persoanele fizice și persoanele juridice străine plătesc taxa datorată în valută. Persoanele fizice și persoanele juridice străine care au firme înmatriculate în România vor plăti în lei.

Art. 46. - Taxele prevăzute la art. 44 se plătesc anticipat.

Neplata lor are ca urmare neefectuarea serviciului sau a activității solicitate, cu toate efectele ce pot decurge în conformitate cu prevederile legii.

Art. 47. - Taxele prevăzute la art. 44 se restituie plătitorului la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepția celor de la lit. a) și b), care nu se restituie.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

Art. 48. - Guvernul României va emite Regulamentul privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. Regulamentul va intra în vigoare o dată cu prezenta lege.

Art. 49. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 6 martie 1995.
Nr. 16.


Duminică, 21 aprilie 2024, 15:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.