LEGE nr.1 din 6 ianuarie 1998
privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 7/12 ian. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Serviciul de Informații Externe este organul de stat specializat în domeniul informațiilor externe privind siguranța națională și apărarea României și a intereselor sale.

Art. 2. - (1) Serviciul de Informații Externe face parte din sistemul național de apărare. Activitatea sa este organizată și coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(2) Anual sau ori de câte ori se impune, directorul Serviciului de Informații Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Țării rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciul de Informații Externe a atribuțiilor ce-i revin.

Art. 3. - (1) Controlul asupra activității Serviciului de Informații Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor și surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din trei deputați și doi senatori, aleși din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere.

(2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanței activității Serviciului de Informații Externe cu Constituția României și cu politica statului român. Organizarea, funcționarea și modalitățile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comună a celor două Camere.

Art. 4. - (1) În scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, cât și pentru asigurarea unei politici unitare și coerente a comunității informative în plan extern, Serviciul de Informații Externe conlucrează cu ministere, instituții publice și alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Serviciul de Informații Externe poate stabili relații cu organisme similare din străinătate.

CAPITOLUL II
Organizarea și conducerea
Serviciului de Informații Externe

Art. 5. - (1) Serviciul de Informații Externe se organizează și funcționează ca autoritate administrativă autonomă.

(2) Structura organizatorică, efectivele, regulamentul de funcționare și atribuțiile Serviciului de Informații Externe se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Art. 6. - (1) Conducerea Serviciului de Informații Externe se asigură de către un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la propunerea Președintelui României.

(2) La numirea în funcție, directorul depune în fața Președintelui României următorul jurământ: "Eu, ".., jur că voi îndeplini cu bună-credință și nepărtinire, în deplinul respect al Constituției și al legilor țării, atribuțiile ce îmi revin în calitate de director al Serviciului de Informații Externe."

Art. 7. - (1) Directorul Serviciului de Informații Externe conduce întreaga activitate a acestuia și îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituțiile publice și cu alte persoane juridice publice și private din țară, precum și cu organisme similare din străinătate.

(2) Directorul Serviciului de Informații Externe aprobă încadrarea, atribuțiile, dotarea, normele de funcționare, regulamentele și structurile organizatorice ale unităților componente.

(3) În executarea atribuțiilor ce revin Serviciului de Informații Externe, directorul emite ordine și instrucțiuni, potrivit legii.

Art. 8. - (1) În cadrul Serviciului de Informații Externe funcționează Consiliul director, organ consultativ, compus din adjuncții directorului și șefii unor unități din structura Serviciului de Informații Externe. Lucrările Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informații Externe, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre adjuncții săi, desemnat de acesta.

(2) Adjuncții directorului Serviciului de Informații Externe au rang de secretar de stat și sunt numiți de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la propunerea directorului Serviciului de Informații Externe.

(3) Componența, regulamentul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Consiliului director se aprobă de către directorul Serviciului de Informații Externe.

CAPITOLUL III
Funcționarea Serviciului de Informații Externe

Art. 9. - (1) Serviciul de Informații Externe își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția României, cu legile țării, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și cu regulamentele militare.

(2) Activitatea Serviciului de Informații Externe are caracter de secret de stat.

(3) Documentele Serviciului de Informații Externe sunt păstrate în arhiva proprie și pot fi consultate, în funcție de clasificare, numai în condițiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.

Art. 10. - (1) Serviciul de Informații Externe este autorizat ca, în condițiile legii, să folosească metode, să creeze și să dețină mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, evaluarea, valorificarea și stocarea datelor și a informațiilor referitoare la siguranța națională.

(2) Sursele de informare, metodele și mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite față de nimeni și în nici o împrejurare.

(3) Folosirea mijloacelor de obținere, verificare și valorificare a datelor și a informațiilor nu trebuie să lezeze, în nici un fel, drepturile sau libertățile fundamentale ale cetățenilor, viața particulară, onoarea sau reputația lor ori să-i supună la îngrădiri ilegale.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) și (3) se pedepsește conform legii.

Art. 11. - Serviciul de Informații Externe are dreptul, în condițiile prevăzute de lege, să solicite și să obțină de la persoane juridice și fizice date, informații sau documente necesare îndeplinirii atribuțiilor sale.

Art. 12. - Serviciul de Informații Externe acordă sprijin ministerelor și celorlalte autorități publice pe linia avizării accesului la documente secrete și la cifrul de stat al personalului acestora care desfășoară activitate în afara țării, cu excepția celui aparținând Ministerului Apărării Naționale.

CAPITOLUL IV
Personalul Serviciului de Informații Externe

Art. 13. - Personalul Serviciului de Informații Externe se compune din cadre militare și salariați civili.

Art. 14. - (1) Cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere din cadrul Serviciului de Informații Externe au toate drepturile și îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum și de reglementările specifice acestui serviciu.

(2) Salariaților civili li se aplică dispozițiile Codului muncii, precum și celelalte reglementări specifice ale Serviciului de Informații Externe și au un nomenclator de funcții propriu.

(3) Salariații civili sunt angajați în conformitate cu prevederile legale referitoare la funcționarii publici și sunt obligați să depună jurământul cu privire la respectarea legilor țării și a reglementărilor specifice Serviciului de Informații Externe.

Art. 15. - Personalul Serviciului de Informații Externe nu poate face parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă prin orice mijloace sau alte activități în favoarea acestora.

Art. 16. - Cadrele Serviciului de Informații Externe care îndeplinesc atribuții ce implică exercițiul autorității de stat sunt funcționari publici și au toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate.

Art. 17. - (1) Selecționarea, încadrarea, acordarea gradelor și înaintarea în grad și funcții, transferarea, trecerea în rezervă, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informații Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, Statutului cadrelor militare și regulamentelor militare, precum și altor dispoziții legale.

(2) Serviciul de Informații Externe își organizează un sistem propriu de pregătire de specialitate, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza rețeaua instituțiilor militare sau civile de învățământ.

Art. 18. - (1) Personalul Serviciului de Informații Externe are obligația de a păstra cu strictețe secretul datelor și al informațiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea, în orice mod, a acestuia.

(2) În mod excepțional, unele date și informații pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informații Externe.

(3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informațiilor care fac obiectul activității Serviciului de Informații Externe este interzisă și se pedepsește conform legii.

Art. 19. - (1) Personalul Serviciului de Informații Externe își desfășoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranței naționale.

(2) Serviciul de Informații Externe asigură protecția și încadrarea în muncă a cadrelor militare și a salariaților civili care, lucrând acoperit, sunt deconspirate în împrejurări care exclud culpa acestora.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 20. - Activitatea contrainformativă în exterior și de protecție a personalului propriu, atât în țară, cât și în străinătate, precum și controlul întregii activități operative, de pază, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnicomaterială, financiară și sanitară se realizează de către Serviciul de Informații Externe prin organe proprii.

Art. 21. - Activitatea Serviciului de Informații Externe se finanțează de la bugetul de stat.

Modul de planificare, evidență și utilizare a fondurilor necesare funcționării Serviciului de Informații Externe se stabilește de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.

Art. 22. - Clădirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnică și celelalte mijloace necesare funcționării Serviciului de Informații Externe se aprobă și se asigură de către Guvern.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 22 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 6 ianuarie 1998.
Nr. 1.


Joi, 27 ianuarie 2022, 05:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.