LEGE nr.87 din 28 aprilie 1998
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la adopție
Textul actului publicat în M.Of. nr. 168/29 apr. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25 din 9 iunie 1997 cu privire la adopție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.120 din 12 iunie 1997, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"Ordonanță de urgență cu privire la regimul juridic al adopției"

2. La articolul 9, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Dispozițiile legale cu privire la protecția copilului aflat în dificultate, referitoare la încredințarea copilului unei persoane sau familii, sunt aplicabile.

(3) Comisia pentru protecția copilului poate încredința copilul în vederea adopției și unei persoane sau familii care nu are cetățenia română, dar care are reședința pe teritoriul României de cel puțin 6 luni și îndeplinește celelalte condiții prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de legislația țării al cărei cetățean este adoptatorul."

3. La articolul 9, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

"(8) În cazul în care o persoană sau o familie de cetățenie română și o persoană sau o familie de cetățenie străină cer încredințarea, în vederea adopției, a aceluiași copil, posibilitatea încredințării copilului la persoana sau la familia de cetățenie română va fi luată în considerare cu prioritate de către Comisia pentru protecția copilului."

4. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau cu reședința pe teritoriul României, care doresc să adopte, vor fi transmise Comitetului Român pentru Adopții în termen de 5 zile de la eliberarea atestatului prevăzut la art. 6, numai prin intermediul serviciilor publice specializate din subordinea comisiilor pentru protecția copilului sau al organizațiilor private române autorizate."

5. La articolul 12, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"(3) În termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevăzute la alin. (2), comisiile pentru protecția copilului vor transmite cererile persoanelor sau ale familiilor atestate corespunzător și care doresc să le fie încredințați acei copii în vederea adopției.

(4) Dacă nu există cereri privind încredințarea copilului în vederea adopției sau dacă cererea de încredințare a copilului în vederea adopției nu a fost aprobată, Comitetul Român pentru Adopții va repartiza sarcina identificării unei familii, potrivite pentru copil, unui serviciu public specializat sau unui organism privat român autorizat."

6. Articolele 15 și 16 devin articolul 15, cu următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Cauzele privitoare la încuviințarea adopției se judecă în primă instanță de tribunalul în a cărui rază teritorială se găsește domiciliul copilului.

(2) Cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determina instanța competentă, potrivit alin. (1), se judecă de Tribunalul București.

(3) Hotărârile date în cauzele având ca obiect încuviințarea adopției sunt supuse recursului. Instanța competentă să judece recursul este Curtea de Apel."

7. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protecția copilului care a avizat favorabil încuviințarea adopției, care îl reprezintă pe copil, a persoanei sau a familiei care dorește să adopte, a Comitetului Român pentru Adopții și cu participarea procurorului."

8. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Este interzisă căsătoria între adoptat și rudele sale firești, potrivit legii. Serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și ofițerii de stare civilă vor urmări respectarea acestei prevederi."

9. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

- Legea nr. 11/1990 privind încuviințarea adopției, modificată prin Legea nr. 48/1991 și prin Legea nr. 65/1995 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.159 din 24 iulie 1995;
- dispozițiile capitolului III «Adopția» al titlului II din Codul familiei;
- orice alte dispoziții contrare."

10. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma statul român devine România.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

București, 28 aprilie 1998.
Nr. 87.


Miercuri, 17 aprilie 2024, 02:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.