LEGE nr.137 din 29 decembrie 1995
Legea protecției mediului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.173/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale
  O. nr.864/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră
  O. nr.568/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente (abrogat prin O. nr.496/2005)
  O. nr.1.141/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.662/2006)
  O. nr.12/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea, avizarea, aprobarea și urmărirea realizării programelor (preliminariilor) anuale de exploatare (abrogat prin O. nr.47/2008)
  Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.818/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu
  O. nr.978/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu (abrogat succesiv prin O.U.G. nr.164/2008, O. nr.1.026/2009)
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.58/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere (abrogat prin O. nr.202/2013)
  H.G. nr.731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei (abrogat prin L. nr.104/2011)
  H.G. nr.836/2004 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a fondurilor de stimulare a personalului din autoritățile publice pentru protecția mediului (abrogat prin H.G. nr.2.002/2004)
  H.G. nr.964/2004 privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
  H.G. nr.2.002/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și din unitățile subordonate acestuia
  O. nr.751/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind gestionarea deșeurilor din industria dioxidului de titan (abrogat prin L. nr.278/2013)
  O. nr.876/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului (abrogat prin O. nr.1.798/2007)
  H.G. nr.321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (abrogat prin L. nr.121/2019)
  H.G. nr.405/2005 privind emiterea autorizației de mediu pentru Societatea Națională "Nuclearelectrică" - S:A - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești" (abrogat prin H.G. nr.1.061/2011)
  H.G. nr.440/2005 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.1.224/2007)


Vineri, 27 ianuarie 2023, 14:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.