ORDONANȚĂ nr.70 din 29 august 1994
privind impozitul pe profit
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.70 din 29 august 1994
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.73/1996 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 246/31 aug. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 40/12 mar. 1997
Functie activa:
Abrogă: L. nr.12/1991 privind impozitul pe profit
totodata, abrogă:
L. nr.55/1991 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.12/1991 privind impozitul pe profit
  H.G. nr.804/1991 privind impozitul pe profit
  H.G. nr.557/1992 privind unele masuri de constituire a fondului asigurarilor sociale pentru agricultori
Modifică: D. nr.276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialistă România de persoanele fizice și juridice nerezidente
abrogă art.1
  D. nr.394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile
  L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
abrogă art. 8 alin. (1)
  L. nr.33/1991 privind activitatea bancara (abrogata prin L. nr.58/1998)
abrogă art.27
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  L. nr.53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate (abrogata prin O.U.G. nr.102/2000)
  L. nr.54/1992 privind impozitul pe sumele obtinute din vanzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat (scoasa din evidenta)
  O.G. nr.14/1992 privind modificarea nivelului majorarilor de intarziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului (abrogata prin O.G. nr.34/1995)
  L. nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
abrogă art. 5
  O.G. nr.17/1993 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la reglementarile financiar-gestionare și fiscale
abrogă contravențiile și sancțiunile referitoare la veniturile bugetare
  L. nr.67/1993 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare
abrogă art. 2 și art. 3
  O.G. nr.18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici (abrogata prin O.G. nr.34/2003)
abrogă prevederile referitoare la majorările de întârziere aferente veniturilor bugetare de la art.3
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.417/1995 privind cota majorarii de intarziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Modificată: L. nr.22/1995 Legea bugetului de stat pe anul 1995
  O. nr.729/1995 privind cota majorarii de intarziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
  O. nr.1.573/1995 privind cota majorarii de intarziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
  O.G. nr.34/1995 privind unele masuri de reducere și de reglementare unitara a majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum și a primelor de asigurare prin efectul legii (scoasa din evidenta)
Referită de: H.G. nr.759/1995 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogat prin L. nr.73/1996)
Aprobată cu modificări: L. nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
Modificată: O.G. nr.23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome (abrogata prin O.G. nr.64/2001)
abrogă art.35
Republicare: M.Of. nr. 40/12 mar. 1997
Modificată: L. nr.72/1997 Legea bugetului de stat pe anul 1997
încetează aplicabilitatea art.17 alin.5
  O.U.G. nr.31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania (abrogata prin L. nr.241/1998)
orice dispoziții contrare din O.G.nr.70/1994 își încetează valabilitatea
  L. nr.105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestatiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor (abrogata prin O.U.G. nr.13/2001)
abrogă de la art.28 alin.(1) - (4) și alin.(6)
  O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă de la art.29 alin.(1) lit.a, b și e
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă de la art.26 alin.(1)
  O.U.G. nr.83/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
modifică art.4 alin.(3) lit.c; introduce la art.4 alin.(41)
  O.U.G. nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe
abrogă art.2 alin.(4)
  O.G. nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
modifică art.1 alin.(2) lit.d, art.2 alin.(2), art.5, art.8, art.19, art.28; completează art.1 alin.(2) cu lit.g și h, art.1 alin.(3) cu un text nou, art.4 alin.(3) cu lit.f-s; art.30 cu alin.(2); introduce la art.4 alin.(11), (12) și (13), la art.35 alin.(11); abrogă art.7, alin.(2) al art.18, art.23-26, capitolul V "Sancțiuni fiscale"
  L. nr.73/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă art.29 alin.(1) lit.b și e
  L. nr.106/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
modifică art.4 alin.(41)
  L. nr.241/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe
abrogă art.2 alin.(4)
  L. nr.249/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
modifică art.4 alin.(12), (13), art.4 alin.(3) lit.f; introduce la art.1 alin.(4); abrogă la art.4 alin.(3) lit.g-j, m și s, la art.7 alin.(1) lit.c, alin.(2) și alin.(4)
  L. nr.36/1999 a bugetului de stat pe anul 1999
pentru anul 1999, la calculul profitului impozabil nu se aplică reducerea cu 50% a impozitului pe profit, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor încasate în valută din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie și din prestări de servicii internaționale în volumul total al veniturilor
  O.U.G. nr.47/1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
completează art.4 alin.(13) cu litera g
  O.U.G. nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
modifică art.4 alin.(12), art.4 alin.(3) lit.d
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
modifică art.1 alin.(2), art.2, art.4, art.7, art.8, art.12; completează cu lit.e art.1 alin.(1), art.5 cu alin.(4) și (5), cu alin.(3) art.13, art.22 cu alin.(2), art.35 cu alin.(5); abrogă art.1 alin.(4), art.17, art.21 alin.(3), art.30 și art.31
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
modifică art.II; abrogă art.III și încetează aplicabilitatea art.V din O.U.G.nr.217/1999
  L. nr.76/2000 a bugetului de stat pe anul 2000
suspendă aplicarea art.1 alin.(1) lit.e în anul 2000
  O.U.G. nr.139/2000 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
introduce alin.(31) la art.5
  O.U.G. nr.246/2000 pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
introduce lit.f1 la art.1 alin.(2)
  O.U.G. nr.31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice
modifică art.1 alin.(2) lit.b; abrogă art.1 alin.(1) lit.e
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
modifică art.1 alin.(4), art.2 alin.(4), liniuțele de la art.4 alin.(4) devin lit.a, b, c, d, e, f iar lit.a și b se modifică, art.4 alin.(6) lit.c și p, art.7, art.12 alin.(2), art.13 alin.(3), art.21 alin.(1); introduce lit.g și h la art.4 alin.(4); abrogă lit.i de la art.4 alin.(6), alin.(4) și (5) de la art.5 (introduse prin pct.6 din O.U.G.nr.217/1999); modifică art.II și abrogă art.III și V din O.U.G.nr.217/1999
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.6/2000
  L. nr.430/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.47/1999
  O.G. nr.53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit și a art. 15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
modifică art.4 alin.(6) lit.d
  L. nr.576/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
abrogă modificările efectuate prin O.U.G.nr.127/1999
  O.U.G. nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.7 alin.(1)
la 1 ianuarie 2002
Abrogată: L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit

de la 1 iulie 2002


Miercuri, 24 aprilie 2024, 03:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.