HOTĂRÂRE nr.409 din 23 martie 2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.328/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană (abrogat prin O.U.G. nr.21/2008)
  O. nr.494/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului de etichetă care însoțește lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere (abrogat prin O. nr.1/2012)
art.9 alin.(6)
  O. nr.496/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea formularului de proces-verbal - fișa de inspecție fitosanitară la import (abrogat prin O. nr.61/2008)
  O. nr.512/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vânat din România (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră, mistreț, iepure, fazan, potârniche, cocoș de munte și râs)
art.4 alin.(1) pct.II.2, art.9 alin.(6)
  O. nr.532/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume și fructe proaspete
  O. nr.534/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind definirea termenilor "unelte de pescuit fixe" și "unelte de pescuit în derivă" utilizate la pescuitul în scop comercial în complexul lagunar Razelm-Sinoie și în lacurile litorale
  O. nr.536/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători (abrogat prin O. nr.171/2006)
  O. nr.537/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea statutului-cadru al grupurilor de producători (abrogat prin O. nr.171/2006)
  O. nr.535/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole (abrogat prin O. nr.171/2006)
  O. nr.547/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
art.9 alin.(6)
  O. nr.549/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice privind acordarea de prime la exportul de vinuri
  O. nr.548/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de clasificator și al autorizațiilor de clasificare
  O. nr.583/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelelor de acte adiționale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea actualizării contractelor de gestionare încheiate până la data de 18 februarie 2004
art.4 alin.(1) pct.II.2, art.9 alin.(6)
  O. nr.595/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru împuternicirea persoanelor care constată contravențiile și aplică sancțiunile privind neîndeplinirea obligațiilor de gradare a semințelor de consum
  O. nr.629/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe județe a volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unităților administrativteritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice și a persoanelor juridice de drept privat și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național (abrogat prin O. nr.155/2005)
art.9 alin.(6)


Duminică, 16 iunie 2024, 01:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.