LEGE nr.161 din 19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O. nr.551/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (abrogat prin O. nr.476/2016)
  O. nr.146/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  Decizie nr.225/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O. nr.218/2003 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
  H.G. nr.730/2003 privind reîncadrarea funcționarilor publici în funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
  H.G. nr.749/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice (abrogat prin H.G. nr.111/2005)
  H.G. nr.751/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului Purtătorului de Cuvânt al Guvernului și Relații cu Presa (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
art.2 alin.(5)
  H.G. nr.742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
  H.G. nr.766/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului de Control al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
  H.G. nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
  H.G. nr.952/2003 privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.1.047/2003 pentru stabilirea modelului și conținutului cererii de înregistrare și ale certificatului de înregistrare în registrul comerțului (abrogat prin H.G. nr.991/2004)
  H.G. nr.1.037/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.
  H.G. nr.1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.575/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
  O. nr.1.827/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  H.G. nr.240/2004 pentru aprobarea destinației excedentului rezultat din execuția bugetară a Oficiului Național al Registrului Comerțului pe anul 2003
  L. nr.23/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.277/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (scos din evidenta prin H.G. nr.410/2004)
  O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  H.G. nr.538/2004 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.892/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului (abrogat prin H.G. nr.1.431/2009)
  O. nr.3.107/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  L. nr.340/2004 privind instituția prefectului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O. nr.2.753/2004 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice (abrogat prin O. nr.7.660/2006)
  H.G. nr.1.362/2004 privind înființarea Centrului Informatic Național al Ministerului Administrației și Internelor și operaționalizarea Sistemului e-administrație
  L. nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (abrogata prin L. nr.35/2008)
  O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  H.G. nr.2.104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale
  H.G. nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
  Decizie nr.379/2005 privind organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru (abrogat prin Decizie nr.190/2007)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
  O. nr.598/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 (abrogat prin H.G. nr.113/2011)
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  H.G. nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015


Vineri, 03 decembrie 2021, 09:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.