LEGE nr.500 din 11 iulie 2002
privind finanțele publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.623/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2002
  H.G. nr.1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.1.504/2002 privind înființarea pe lângă Institutul Național de Statistică a unei activități finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O.G. nr.3/2016)
  H.G. nr.1.589/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației și Cercetării și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  N.M. nr.4.404/MM/2002 privind constituirea și utilizarea veniturilor cu destinație specială pentru drumurile publice
  H.G. nr.79/2003 privind înființarea pe lângă Academia Română și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  O.G. nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
  O. nr.91/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.755/2004)
  O. nr.200/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
  H.G. nr.253/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
  H.G. nr.266/2003 privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finanțarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societății Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, și 89,978 miliarde lei pentru finanțarea unor proiecte de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova
  H.G. nr.297/2003 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.761/2003)
  H.G. nr.387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
  O. nr.520/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O. nr.224/2003 al ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 127/202/2002
  H.G. nr.592/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.567/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  O. nr.242/2003 al ministrului administrației publice și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenții maternali profesioniști pentru creșterea și îngrijirea copiilor aflați în plasament sau încredințare (abrogat prin O.U.G. nr.65/2014)
  H.G. nr.633/2003 privind înființarea pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.C.D. nr.10/2003 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaților
  O. nr.370/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind activitățile și sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu (abrogat prin O. nr.1.109/2007)
  H.G. nr.749/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice (abrogat prin H.G. nr.111/2005)
  H.G. nr.787/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.872/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin H.G. nr.183/2005)
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
  H.G. nr.1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice
  O. nr.1.235/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  H.G. nr.1.245/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
  L. nr.476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin O.U.G. nr.36/2007)
  H.G. nr.1.359/2003 privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor de serviciu din localitățile în care unitățile militare au fost desființate
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O. nr.1.209/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003
  H.G. nr.1.601/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive (abrogat prin H.G. nr.1.437/2009)
  H.G. nr.1.626/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor regionale de protecție a mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  Decizie nr.47/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
  H.G. nr.535/2004 pentru aprobarea numărului de posturi, a organizării și funcționării și a atribuțiilor direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare (abrogat prin H.G. nr.333/2005)
  O. nr.755/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O. nr.896/2006)
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
  O. nr.1.159/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni
  O.G. nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
  H.G. nr.1.411/2004 privind aprobarea înființării, pe lângă Serviciul Român de Informații, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  O. nr.1.491/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întreținerea, repararea și construirea de drumuri locale (abrogat prin O. nr.504/2005)
  H.G. nr.1.635/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău
  H.G. nr.1.711/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Iași
  H.G. nr.1.856/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2004 a Zilei Naționale a României și a 86 de ani de la Marea Unire
  H.G. nr.1.901/2004 privind înființarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  H.G. nr.111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice
  H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
  H.G. nr.257/2005 privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  O. nr.137/2005 al ministrului economiei și comerțului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum și a modului de gestionare a activității
  O. nr.504/2005 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane (abrogat prin O. nr.65/2016)
  H.G. nr.368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelență - CEEX
  H.G. nr.468/2005 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  O.U.G. nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
  H.G. nr.808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului
  O. nr.530/2010 al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
  O. nr.1.117/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O.G. nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
  H.G. nr.876/2010 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010
  H.G. nr.1.116/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru organizarea evenimentelor care vor marca mișcarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987
  H.G. nr.1.121/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2010 a Zilei Naționale a României și a 92 de ani de la Marea Unire
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  O.U.G. nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
  O.U.G. nr.105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
derogare
  L. nr.233/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  O. nr.269/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.97/2014)
  O. nr.2.839/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  O. nr.340/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate (abrogat prin O. nr.86/2013)
  H.G. nr.1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
  L. nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
  L. nr.287/2010 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
  O. nr.59/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010
  H.G. nr.42/2011 pentru aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții "Reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Vechi Baia Mare", județul Maramureș, "Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus", județul Maramureș
  H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  H.G. nr.203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare și justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prin Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigațiile
  O.U.G. nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
  H.G. nr.255/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului și Pădurilor
  O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O. nr.1.853/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
  O. nr.1.865/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011
  H.G. nr.390/2011 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  O. nr.883/2011 al ministrului sănătății privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătății, din unitățile sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, precum și pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății (abrogat prin O. nr.527/2015)
  O. nr.52/2012 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog
  L. nr.48/2012 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate (abrogata prin L. nr.351/2018)
  O.U.G. nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare
  O. nr.2.182/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat, instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național


Miercuri, 29 mai 2024, 22:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.