LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informațiile de interes public
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  O. nr.162/2002 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea activității de informare și consiliere pentru persoanele cu handicap
  O. nr.1.182/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Metodologiei de gestionare și furnizare a informației privind mediul, deținută de autoritățile publice pentru protecția mediului
  L. nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
  H.G. nr.330/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/SIDA
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O.U.G. nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate (abrogata prin L. nr.275/2006)
  H.G. nr.952/2003 privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar
  O. nr.15/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2003 pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
  O. nr.137/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului etic al funcționarului public din administrația fiscală, care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței contribuabililor
  H.G. nr.406/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale (abrogat prin H.G. nr.275/2007)
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  L. nr.290/2004 LEGEA privind cazierul judiciar
  O. nr.2.695/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O. nr.175/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 52/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
  H.G. nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
  O. nr.71/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistență socială cu furnizorii de servicii sociale
  O. nr.37/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind informațiile de interes public și secretele de serviciu (abrogat prin O. nr.24/2010)
  O. nr.121/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (abrogat prin O. nr.245/2005)
  O. nr.307/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților (abrogat prin O. nr.1.455/2009)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.174/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
  H.G. nr.892/2010 pentru aprobarea declasificării informațiilor clasificate secret de stat, nivel de secretizare secret, cuprinse în documentele de plată a drepturilor bănești cuvenite personalului armatei, elaborate de Ministerul Apărării Naționale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002
  O. nr.252/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale
  O. nr.340/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate (abrogat prin O. nr.86/2013)
  O. nr.2.701/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (abrogat succesiv prin O. nr.1.927/C/2011, O. nr.1.973/C/2022)
  O. nr.23/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului strategic pentru sprijinirea și evaluarea activității Direcției generale anticorupție
  O. nr.4.062/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universități pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului (abrogat prin O. nr.3.751/2015)
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social (abrogata prin L. nr.367/2022)
  Decizie nr.1/2012 privind comisionul și tarifele care se percep de către Casa Națională de Pensii Publice și de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii (abrogat prin Decizie nr.1/2014)
  O. nr.52/2012 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog
  H.C.C. nr.6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale
  H.G. nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015


Marți, 23 aprilie 2024, 11:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.