ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.60 din 25 aprilie 2001
privind achizițiile publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.423/2002 privind achiziția de către Ministerul Apărării Naționale a două fregate tip 22 și a etapei I de regenerare și modernizare a acestora, de la Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  H.G. nr.1.574/2002 privind aprobarea realizării Sistemului informatic pentru ședințele Guvernului
  H.G. nr.56/2003 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) și g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 (abrogat)
  H.G. nr.104/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate până la încheierea contractelor de achiziții publice pentru anul 2003
  H.G. nr.509/2003 privind includerea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. în categoria autorităților contractante (abrogat prin H.G. nr.361/2004)
  H.G. nr.835/2003 privind contractarea de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a unor credite externe și/sau interne, garantate de Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru continuarea finanțării implementării sistemelor de centralizare electronică în stațiile de cale ferată
art. 12 lit. b)
  H.G. nr.1.016/2003 pentru stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere și ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor
art.12 lit.c)
  H.G. nr.1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru achiziționarea a patru aeronave tip Airbus A 318
art.12 lit. a)
  H.G. nr.1.312/2003 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de extindere a CET București Vest cu capacități noi, de cogenerare, în tehnologie modernă
  O.U.G. nr.120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov-Cluj-Borș
  H.G. nr.1.473/2003 pentru atribuirea competenței Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licențiere referitor la produsele Microsoft (abrogat prin H.G. nr.470/2004)
art.12 lit.a)
  H.G. nr.1.587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluționarea divergențelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică
art. 107
  H.G. nr.1.599/2003 privind unele măsuri pentru creșterea gradului de siguranță în funcționare și modernizare la centralele hidroelectrice OltInferior, respectiv CHE Ipotești, CHE Drăgănești, CHE Frunzaru, CHE Rusănești, CHE Izbiceni
  H.G. nr.105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii șefilor de stat din Europa Centrală
art.106
  H.G. nr.143/2004 privind organizarea Festivalului Artelor
art.106
  H.G. nr.141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
art.106
  H.G. nr.188/2004 privind organizarea la București, în perioada 9-11 martie 2004, a Conferinței "Oportunități de investiții în Europa Centrală și de Est"
  H.G. nr.426/2004 privind transmiterea unor imobile
  H.G. nr.440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști"
  H.G. nr.444/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2004 privind finanțarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.1.046/2004 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea cantității de 1.200 mii tone grâu pentru panificație din recolta anului 2004
art.12 lit.h)
  H.G. nr.1.602/2004 privind aprobarea extinderii Sistemului informatic pentru ședințele Guvernului
art.8 alin. (1) lit.a)
  H.G. nr.1.883/2004 privind achiziția de servicii și produse "Suport logistic pe termen lung pentru fregatele T 22 R, Regele Ferdinand și Regina Maria" (abrogat prin H.G. nr.413/2008)
  O. nr.911/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind acțiunile fitosanitare de interes național și modul de finanțare a acestora (abrogat prin O. nr.67/2008)
  O. nr.762/2005 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conținutul și modul de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
  H.G. nr.765/2005 pentru modificarea și completarea art. 16 din Procedurile privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 (abrogat prin O.U.G. nr.34/2006)
art.7 alin. (2)
  O. nr.832/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Documentației privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru prestarea serviciilor de curățenie și întreținere a spațiilor din incinta unităților sanitare cu paturi (abrogat prin O. nr.1.146/2006)


Luni, 17 ianuarie 2022, 01:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.