LEGE nr.154 din 15 iulie 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.154 din 15 iulie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 164/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 266/16 iul. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.275/1995 privind majorarea coeficientilor de ierarhizare a salariilor in unele unitati bugetare
  O.U.G. nr.76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din invatamant
totodata, abrogă:
L. nr.85/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învățământ
Modifică: L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere, prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) și alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 și la art. 41, precum și anexa nr. 7 pct. 2. din notă, anexa nr. 8 și pct. 1, 3 și 7 din notă, anexa nr. 9 și nota de la cap. II, pct. 1 din nota de la cap. III lit. B și pct. 1 și 2 de la cap. III lit. C, art. unic, pct. 2 și 3 din L. nr. 20/1994
  L. nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
abrogă art. 1 alin. (3), art. 2-6, art. 8, 9, 10 cu excepția alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) și (2), art. 29, art. 33 alin. (1) și (2), art. 36, anexele nr. 1-4 și art. 37 alin. (2)
  L. nr.48/1992 Legea audiovizualului (abrogata prin L. nr.504/2002)
abrogă art.27
  H.G. nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere, cuprinse la art.3, art.4 alin.(1), art.5 (cu excepția alin.(7) și (8)), art.6, art.7 alin.(3) și (4) și la art.33
  H.G. nr.282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale (scos din evidenta)
modifică art.23 alin.(3) și prevederile art.1 pct.3 din H.G.nr.0366/1994
  H.G. nr.509/1993 privind functionarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" (abrogat prin H.G. nr.1.180/2002)
abrogă prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art.1 pct.6 din H.G.nr.42/1994
  O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
abrogă coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază, precum și prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de bază din anexele nr.I/1 - I/4; I/5 nr.crt.2, I/6 și I/7; II/1 - II/6; III/1 și III/2 (cu excepția pct.8 din notă); III/3, precum și anexele nr.V/1, V/1a, V/2 - V/10 A; V/11 (cu excepția cap.IV Corpul gardienilor publici) și V/12, prevederile art.4, și prevederile referitoare la majorarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază în cazul unor activități de producție organizate în subordinea consiliilor locale și județene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului
  L. nr.50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi
abrogă art. 1-5, art. 7 cu excepția alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, 25, 27, 28 și 31, anexele nr. 1-3
  O.G. nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituțiile publice de cultură cuprinse la art.3, precum și cele cuprinse în Normele metodologice nr.3.977/1996 emise potrivit art.5 din O.G.nr.9/1996 și abrogă art.31 din L.nr.86/1996
  O.G. nr.10/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare și din alocatii de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati
abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unitățile sportive cuprinse la art.3 și la art.4, precum și cele cuprinse în Normele metodologice nr.3.731/1996 emise potrivit art.6 din O.G.nr.10/1996
  L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
  L. nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă prevederile referitoare la Curtea de Conturi și Curtea Constituțională din art. 22 alin. (1), art. 36 și capitolul I și II A din anexă
  L. nr.86/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții
abrogă art. 31 din O.G. nr. 9/1996
  L. nr.66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori (abrogata prin O.U.G. nr.25/2002)
abrogă art.1-4, art.6, art.7, art.9, art.10 cu excepția alin.(3), art.22, art.28, art.30 cu excepția anexei nr.4.
  H.G. nr.467/1997 cu privire la indexarea și compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar, in semestrul II 1997
include compensațiile în salariul de bază
  O.U.G. nr.67/1997 privind infiintarea, organizarea și functionarea Oficiului National al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic national (abrogata prin L. nr.630/2002)
  H.G. nr.287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (abrogat prin H.G. nr.1.627/2003)
abrogă prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art.7 alin.(2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.277/1998 pentru promulgarea Legii privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Modificată: O.U.G. nr.28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește anexele nr. V și VII/2 cu anexele nr. 1 și 2
Referită de: H.G. nr.749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite (abrogat prin L. nr.330/2009)
  H.G. nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora (abrogat prin L. nr.330/2009)
  H.G. nr.934/1998 privind aprobarea aplicării Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998, personalului de specialitate încadrat în unitățile sportive
  H.G. nr.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura (abrogat prin L. nr.330/2009)
  H.G. nr.157/1999 pentru modificarea și completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale și in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.775/1998 (abrogat prin L. nr.330/2009)
  H.G. nr.176/1999 privind aprobarea aplicarii Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite și personalului din institutiile de invatamant, incadrat, pe baza contractului individual de munca, in functii auxiliare și in alte functii specifice
  H.G. nr.316/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul cu funcții de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică din subordinea Academiei Române
  H.G. nr.512/1999 privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998, personalului de specialitate încadrat în unități de navigație și aviație sportivă
Modificată: O.U.G. nr.122/1999 pentru modificarea anexei nr.VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. VII/2
  L. nr.131/1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. VI
Referită de: H.G. nr.744/1999 privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998, și personalului de specialitate încadrat în instituțiile publice din agricultură finanțate de la bugetul de stat
Modificată: O.U.G. nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești
modifică anexa nr. II/2
Referită de: H.G. nr.828/1999 privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998 și personalului clerical încadrat în instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat
  H.G. nr.867/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul angajat în agențiile de protecție a mediului județene, respectiv a municipiului București, și în Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Modificată: L. nr.163/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexele nr. 1 și 2 la O.U.G. nr. 28/1998
  L. nr.167/1999 pentru modificarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. V, anexa VIII/2, anexa nr. IX/2 lit. A
  O.U.G. nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. II/2
  O.G. nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetare și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
completează anexa nr. V
  O.U.G. nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V-VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexele nr. V-VIII
  O.U.G. nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
abrogă prevederile art. 23 și unele prevederi din anexele nr. I, VII/1, IX/2
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă anexele nr. IV/1 - IV/3, V, VI, VII/2 - VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1, IX/2
  L. nr.76/2000 a bugetului de stat pe anul 2000
modifică anexele II/1, II/2 și III și anexa nr. I
  O.G. nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. II/2
Referită de: H.G. nr.1.174/2000 pentru completarea art. 16 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998 (abrogat prin L. nr.330/2009)
Modificată: L. nr.216/2001 Legea bugetului de stat pe anul 2001
modifică anexele nr. I, II/1 cap. I, II/2 și III
  L. nr.553/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 52/2000
  O.U.G. nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
majorează valoarea de referință sectorială
  L. nr.13/2002 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V-VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 2/2000
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
modifică anexa II/2
  O.U.G. nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 și până la 30 sep 2003 anexele nr. II/1., II/2 și III cu anexele VII/1 a, VII/2 a și VIII a; înlocuiește începând cu data de 1 oct 2003 și până la 31 dec 2003 anexele VII/1 a, VII/2 a și VIII a cu anexele VII/1 b, VII/2 b și VIII b
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
majoreaza indemnizatiile lunare ale persoanelor care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, precum si ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică anexa nr. II/1
la 7 decembrie 2004
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexele nr. II si III
  L. nr.112/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- aproba cu modificari si completari O.G.nr. 9/2005
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art. 28 lit.a)
  O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- abrogă dispozițiile privind salarizarea președintelui, vicepreședintelui, președinților de secții și judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție
  L. nr.45/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 27/2006
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- majorează indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică
Abrogată: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010
Derogari:
  L. nr.347/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)


Luni, 15 aprilie 2024, 03:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.