LEGE nr.58 din 5 martie 1998
Legea bancară
Fisa actului

Trimitere de la:
  N. nr.8/2002 privind elaborarea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile de credit (abrogat prin O. nr.5/2005)
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  N. nr.16/2002 privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine (abrogat prin N. nr.11/2003)
  N. nr.17/2002 NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung (abrogat prin R. nr.31/2011)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  R. nr.7/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit și a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia (abrogat succesiv prin R. nr.3/2009, R. nr.6/2010)
  C. nr.47/2002 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
  O. nr.188/2003 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea modificării și completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, precum și a modificării și completării Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.102/2009)
  O. nr.2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
  C. nr.6/2003 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru instituțiile de credit și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare, și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la instituțiile de credit (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
  N. nr.2/2003 privind determinarea și raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar (abrogat prin N. nr.14/2006)
  H.G. nr.448/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice (abrogat prin H.G. nr.540/2004)
  L. nr.150/2003 LEGEA creditului agricol pentru producție (abrogata prin L. nr.281/2010)
  N. nr.4/2003 privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ (abrogat prin N. nr.10/2004)
  N. nr.5/2003 privind condițiile specifice de funcționare a caselor de economii pentru domeniul locativ
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
  O. nr.1.235/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
  N. nr.14/2003 privind investițiile permise instituțiilor emitente de monedă electronică (abrogat prin R. nr.7/2011)
  N. nr.11/2003 privind supravegherea pe bază individuală și consolidată a fondurilor proprii
  N. nr.12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
  N. nr.15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum (abrogat prin N. nr.10/2005)
  N. nr.17/2003 privind organizarea și controlul intern al activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor de credit (abrogat prin R. nr.18/2009)
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  O.G. nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere (abrogata prin O.U.G. nr.113/2009)
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  R. nr.1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.4/2005)
  N. nr.2/2004 NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a unor operațiuni valutare (abrogat prin N. nr.26/2006)
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
  O. nr.3/2004 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
  R. nr.3/2004 privind procedura de mediere a diferendelor apărute în executarea transferurilor transfrontaliere (abrogat prin R. nr.6/2010)
  O.U.G. nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
  R. nr.4/2004 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare (abrogat prin R. nr.2/2012)
  L. nr.178/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  L. nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  L. nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
  L. nr.278/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
  N. nr.4/2004 NORMĂ privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României (abrogat prin N. nr.26/2006)
  O. nr.948/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.102/2009)
  L. nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (abrogata prin O.U.G. nr.50/2010)
  N. nr.5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
  L. nr.328/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
  R. nr.1/2004 privind stabilirea, declararea și plata contribuției inițiale de către instituțiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (abrogat prin R. nr.1/2012)
  N. nr.11/2004 privind modificările în situația băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor instituțiilor de credit străine (abrogat prin R. nr.6/2008)
  N. nr.13/2004 NORMĂ privind raportarea tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară (abrogat prin R. nr.31/2011)
  O. nr.1.779/2004 al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora
  O. nr.6/2004 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
  N. nr.15/2004 privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit
  O. nr.1/2005 pentru modificarea și completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
  R. nr.3/2005 privind debitarea directă executată prin casa de compensare automată (abrogat prin R. nr.2/2016)
  R. nr.4/2005 privind regimul valutar
  N. nr.3/2005 NORMĂ privind funcționarea pieței valutare interbancare
  O. nr.2/2005 al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (abrogat prin O. nr.8/2009)
  L. nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură (abrogata prin O.G. nr.14/2010)
  L. nr.240/2005 privind societățile de microfinanțare (abrogata prin L. nr.93/2009)
  N. nr.10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice (abrogat prin R. nr.3/2007)


Miercuri, 29 mai 2024, 02:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.